یوسف امیری

یوسف امیری

کد ملی 3253830713
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 597615
آگهی تصمیمات شرکت صنعت و شیمی (سهامی خاص) بشماره ثبت۵۶۳۶۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۴۶۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۴/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا مهر پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۴۳۲۵ به سمت بازرس اصلی و یوسف امیری به کدملی۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: مسعود فرشیدی به کدملی۰۹۳۷۵۳۸۹۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، جمشید بهادری به کدملی۵۷۱۸۸۱۵۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۶۶۶۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693133
آگهی تصمیمات شرکت ابنیه فنی تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۶۲۸۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۵۴۶۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا مهرپاسارگاد به شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۴۳۲۵ به سمت بازرس اصلی و یوسف امیری به کدملی۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۰۰۹۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693157
آگهی تصمیمات در شرکت آببند بنا (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۶۶۱۸۸و شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۳۲۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۴۳۲۵ به سمت بازرس اصلی و یوسف امیری به کدملی۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۲۱۰۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694927
آگهی تصمیمات شرکت دانا سازه گسترسهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۷۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۲۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا مهر پالسارگاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۴۳۲۵ به سمت بازرس اصلی و یوسف امیری به کدملی ۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۳۷۱۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 881464
آگهی تغییرات شرکت تعاونی ۶۷۷ آریا شیمی شماره ثبت ۱۱۸۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۹۱۵۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۹۰ که مدارک طی شماره ۱۰۶۲۱ ۱۸/۱۲/۹۰ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان واصل گردیده: ۱ یوسف امیری کد ملی ۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳ کدپستی ۱۷۷۸۹۸۳۴۵۹ بعنوان بازرس اصلی و محمدرضا محوی کد ملی ۱۳۷۷۲۲۳۰۴۳ کدپستی ۹۸۱۶۷۵۶۷۳۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا مهر پاسارگاد حسابرس مالی و مالیاتی برای حسابرسی صورتهای مالی سال ۹۰ تعیین گردید. ش۴۰۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱۳۶۵۱۴۰۵۳ رئیس ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400552
آگهی تغییرات شرکت نساجی بابکان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۹۱۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۰۲۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف آقایان حسین نیک چی ۰۰۷۰۵۴۴۰۱۸ به نمایندگی از شرکت مرآت پرشین کیش ش م ۱۰۸۶۱۵۷۰۸۶۰، سید هادی حسینی ک م ۳۰۵۱۳۹۱۷۱۹، کاظم نیک چی ک م ۰۰۴۲۶۴۸۳۰۰، حامد حسینی ک م ۰۴۵۱۶۹۹۷۰۱ و خانم فهیمه السادات حسینی ک م ۳۰۵۱۳۴۴۲۴۹ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا شماره ثبت ۲۸۸۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۴۳۲۵ بسمت بازرس اصلی و آقای یوسف امیری شماره ملی ۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۰۲۸۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1442077
آگهی تغییرات شرکت جهانیان نیک نخ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۹۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۴۳۲۵ به سمت بازرس اصلی و آقای یوسف امیری به شماره ملی ۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۰۲۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1523363
آگهی تغییرات شرکت صنعتی امید فنر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۲۳۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۳۴۳۲۵ به عنوان بازرس اصلی و یوسف امیری به شماره ملی۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۴۲۳۴۹۱۹۷۷۸۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563870
آگهی تغییرات شرکت پالار سامانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آپادانا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۴۳۲۵ بسمت بازرس اصلی واقای یوسف امیری وشماره ملی ۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. _ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. _ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی ۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۳۰۵۱۹۱۷۵۱۴۸۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586474
آگهی تغییرات شرکت صنعتی آلیاژ فنر امید سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۳۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۴۳۲۵ بسمت بازرس اصلی و آقای یوسف امیری به کد ملی ۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۶۰۳۶۹۷۵۸۲۳۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1679371
آگهی تغییرات شرکت پارس التون سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شدموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۴۳۲۵به سمت بازرس اصلی وآقای یوسف امیری به شماره ملی ۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدندروزنامه کثیر الا نتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۸۰۵۵۷۵۹۹۸۵۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9681528
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی سلوک ساز البرزسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۵۳۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۱۲۹۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا مهر پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف امیری بشماره ملی ۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۵/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضاپور و آقای سید محمود حسینی و خانم مینا خواجه افضلی و آقای امیر رمضانیان به شماره ملی ۰۴۹۱۶۷۱۹۸۹ تا تاریخ ۱۳/۵/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10178099
آگهی تصمیمات شرکت اطلاعات فناوری جهانی پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۹۶۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا مهر پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۴۳۲۵ به سمت بازرس اصلی و یوسف امیری به کدملی ۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10525624
آگهی تصمیمات شرکت پیک واسط (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۲۵۲۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۸۷۳۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. یوسف امیری به کدملی۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳ به سمت بازرس اصلی و حسن خمسه به کدملی۰۰۶۰۰۰۰۸۰۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سید علاء لاجوردی به کدملی۴۷۲۰۵۹۰۹۹۳، اردشیر پالیزبان به کدملی۰۰۵۱۴۸۶۱۷۲، سیده فاطمه لاجوردی به کدملی۰۰۸۱۶۲۰۱۵۲، سید علی لاجوردی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اردشیر پالیزبان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11038090
آگهی تصمیمات شرکت صنعت چوب تیس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۲۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۶۹۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ یوسف امیری به کدملی ۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳ بسمت بازرس اصلی و هادی سلیمی به کدملی ۰۰۶۸۱۱۰۸۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11086360
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی باباصنیع سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۰۳۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۹۹۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۲/۹۰ واصل گردید: یوسف امیری به کد ملی ۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳ بسمت بازرس اصلی و حدیقه زردی به کد ملی ۱۵۳۱۹۳۴۴۳۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین صنیعی فر به کد ملی ۰۰۳۸۸۲۷۳۶۰ رسول صنیعی فر به کد ملی ۰۰۷۱۲۶۹۹۲۴ ناصر صنیعی فر به کد ملی ۰۰۴۳۰۲۷۴۰۷ عذرا مهراب بیک به کد ملی ۰۰۴۰۹۵۸۷۸۷ زهرا صنیعی فر به کد ملی ۰۰۴۲۹۰۰۹۶۴ بسمت اعضای اصلی و ریحانه صنیعی فر به کد ملی ۰۰۷۶۰۱۶۰۱۳ بسمت عضو علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۰ حسین صنیعی فر بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عذرا مهراب بیک بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947822
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۴۳۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز به شماره ۱۳۹۸۷۹/۹۵ مورخ ۲۹/۳/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف امیری به شماره ملی ۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و محمد صفری کوپائی به شماره ملی ۱۲۸۶۴۱۷۹۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و جبرائیل بهاری به سمت نائب رئیس برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات، قراردادهای تعهد آور با امضا دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. پ۹۵۰۵۱۳۲۶۰۹۶۸۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12964407
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه پوشش لوله صفاهان درتاریخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۶۶۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۹۶۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:احداث کارخانه تولید پوشش لوله، انجام، تهیه و توزیع وتولید انواع عایقها و پوششها و مواد شیمیایی و صنعتی و غیر صنعتی و انجام کلیه امور پیمانکاری از قبیل ارائه خدمات طراحی انجام محاسبات و اجرای عایقها و پوششهای صنعتی و غیر صنعتی جهت حفاظت از ساز ه های فولادی و بتنی و اجرای کلیه کارهای تاسیسات شهری و صنعتی انجام، نصب و راه انداز ی انواع ماشین آلات صنعتی سبک و سنگین و احداث ساختمان های صنعتی و نیمه صنعتی و ارائه خدمات مرتبط با موضوع شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات داخل و خارج از شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه داخل و خارج از شرکت، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز به خصوص کالاهای مرتبط با موضوع شرکت و انجام هرگونه فعالیت مجاز خرید و فروش اجناس و اقلامی که در راستای اهداف شرکت لازم و ضروری میباشد(انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران، شهرک غرب، خیابان خوردین شمالی، توحید۳، پلاک ۲۱ کدپستی ۱۴۶۶۹۹۷۵۱۱ شعبه شرکت: ۳۵ کیلومتری جاده اصفهان -نایین کارخانجات ایران اسپیرال کدپستی ۸۱۳۹۱۷۴۴۷۹ به مدیریت سالار قمری به شماره ملی ۳۷۶۱۹۸۹۰۷۵ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲/۹۵-۱۰۰۹ مورخ ۰۶/۰۵/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه ظفر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:شرکت ایران اسپیرال به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۹۶۸ با نمایندگی کامبیز توتونچی به شماره ملی ۰۰۵۵۳۰۶۷۱۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه پوشش ساز ندگان نوآوربه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۰۱۳۳ با نمایندگی علی فضلی نژاد به شماره ملی ۰۹۳۳۶۳۹۹۱۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سالار قمری به شماره ملی ۳۷۶۱۹۸۹۰۷۵ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) و شرکت مدیریت تامین منابع پروژه های حیات آناهیتا به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۳۷۵۴۸ با نمایندگی حمید رضا رضاخانی به شماره ملی ۰۴۵۱۱۸۱۵۹۱به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و همچنین قرارداد ها و عقود اسلامی و همچنین اوراق عادی و اداری به امضای رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۴۳۲۵ با نمایندگی یوسف امیری به شماره ملی ۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳به عنوان بازرس اصلی و امیراردلان ابراهیمی نیا به شماره ملی ۲۹۸۰۲۵۷۶۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۵۲۳۸۲۴۹۷۶۵۴۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13858157
آگهی تغییرات شرکت پایا آریان پات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۰۸۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم لیلا اقبالی به شماره ملی ۳۲۵۶۴۳۲۲۵۵ تا تاریخ۲۷/۱۰/۱۳۹۸و آقای محمد ابراهیمی به شماره ملی ۳۲۵۷۰۸۸۸۶۸ تا تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۸ و خانم ایران باتمانی به شماره ملی ۳۲۵۲۹۶۲۹۸۵ تا تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۸ ۲ آقای یوسف امیری به شماره ملی۳۲۵۳۸۳۰۷۱۳ بعنوان بازرس اصلی، آقای شهاب زارع به شماره ملی ۴۹۴۹۲۳۷۶۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۱۱۶۴۵۱۷۶۹۱۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک