مژگان نوری

مژگان نوری

کد ملی 3250415375
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1098147
آگهی تاسیس شرکت نگین عمران ماهر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۹/۴/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۱۰۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۹۲۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه ها با موضوع راههای زیرزمینی و عملیات آسفالتی، ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه ها و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده روها و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیرزمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و راههای روستائی و شهری اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و شبکه های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی و زیرسازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده های دسترسی و بزرگراهها و راههای ریلی و سیستمهای انتقال هوائی پایه دار و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین تاسیسات سرچاهی و شبکه های برق و پستهای توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرری ـ دولت آباد ـ فلکه اول ـ خ سیزدهم (شهید آقائی دوست) پلاک ۳۲ ـ کدپستی ۱۸۵۶۶۴۳۹۵۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۳۴۵۲ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خیابان شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ خانم مژگان نوری به شماره ملی ۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای نوید صدوقی به شماره ملی ۰۰۶۷۴۶۴۷۱۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای نوید صدوقی به شماره ملی ۰۰۶۷۴۶۴۷۱۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره یا خانم نسترن رستمی چگنی (احدی از سهامداران) منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره یا خانم نسترن رستمی چگنی (احدی از سهامداران) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای مهدی اینانلویغمورلو به شماره ملی ۰۳۲۲۴۵۱۰۹۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای مهدی وهابی به شماره ملی ۰۰۸۴۳۹۹۶۸۶ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۶۶۷۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100576
آگهی تاسیس شرکت پل دژ جم سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۱۱۳۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۵۴۳۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه ها با موضوع شبکه های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی و زیر سازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده های دسترسی و بزرگراهها و راههای ریلی و سیستمهای انتقال هوائی پایه دار و راههای زیر زمینی و عملیات آسفالتی، ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه ها و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه های شهری و سونداژ و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی. جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیرزمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز وآب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران شهر ری ـ خ فدائیان اسلام ـ خ پیلقوش ـ پلاک ۳۷ ـ کدپستی ۱۸۷۱۶۶۵۵۶۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳۷/۱۴۱۳ مورخ۲۶/۳/۱۳۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خ شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای مهرداد قدیری به شماره ملی ۱۲۸۸۰۷۹۷۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ آقای سید مصطفی موسوی به شماره ملی ۰۰۷۳۰۶۷۸۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای سید مصطفی موسوی به شماره ملی ۰۰۷۳۰۶۷۸۹۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره الهه صدیقی (احدی از سهامداران) منفردا همراه با مهر شرکت منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای نوید صدوقی به شماره ملی۰۰۶۷۴۶۴۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ خانم مژگان نوری به شماره ملی۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۶۶۹۰۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100582
آگهی تاسیس شرکت سازه دژ مشاهیر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۰۷۵۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۴۴۴۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه ها با موضوع جمع آوری و رفع آبهای سطحی و زیر زمینی و رودخانه و تاسیسات انحراف آب و سدهای خاکی و بتنی و نیروگاه آب و تونل آب و آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی و آبیاری تحت فشار و تاسیسات مربوطه و مخازن آب و تلمبه خانه ها و تصفیه خانه های آب و شبکه های آب شهری و جمع آوری و انتقال فاضلاب شهری و صنعتی و پساب تصفیه شده و سیستمهای هشدار سیل و سازه های هیدرولیکی راههای روستائی و شهری و اصلی و فرعی و آزادراهها و پلها و تونلها و ابنیه فنی و نگهداری ماشین آلات راهسازی و بهسازی راهها و زیرسازی و روسازی راه آهن و ایستگاه راه آهن و جاده های دسترسی و بزرگراهها و راههای ریلی و سیستمهای انتقال هوائی پایه دار و راههای زیرزمینی و عملیات آسفالتی، ساختمانی اعم از ساختمانهای تحقیقاتی و تربیتی و مذهبی و سیاحتی و بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهها و مسکونی و تجاری و اداری و صنعتی و کارخانه ها و بهسازی و نوسازی و ساماندهی و توانمندسازی بافتهای ویژه و میادین و بدنه های شهری و سونداژ و دیوارکشی و پیاده روها و سازه های ساختمانی و محوطه های کوچک و ابنیه عمومی اعم از چوبی و آجری و سنگی و بتنی و فلزی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و الکترونیکی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و آبرسانی و فاضلاب و برق و تلفن و هوای فشرده و بخار و سیستمهای برفگیر و خطوط انتقال نفت و تاسیسات ساختمان اعم از برق و گاز و آب و فاضلاب و انتقال زباله و آسانسور و پله برقی و ماسه پاشی و حفاظت کاتدی و ایستگاههای پمپاژ آب کوچک و بزرگ و سلف سرویس تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی و صنایع فلزی و کارخانجات ابزارآلات و صنایع سنگین و تاسیسات سرچاهی و شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ و فضای سبز و ایجاد مجتمع های زراعی و دامی و گلخانه ای و تسطیح و بهسازی اراضی و کاوشهای دریائی و اکتشاف معدن پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی هر کدام از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران شهر ری ـ دولت آباد ـ انتهای خ علینواز ـ نبش میدان صفائیه ـ پلاک ۲۵ ـ کدپستی ۱۸۵۶۹۱۳۷۳۹ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۳۲۵۳ مورخ۲۸/۳/۱۳۹۲ نزد بانک قوامین شعبه خ شریعتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ خانم نسترن رستمی چگنی به شماره ملی ۴۰۷۳۴۲۴۷۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ خانم مژگان نوری به شماره ملی ۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ خانم مژگان نوری به شماره ملی ۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای مهدی اینانلو یغمورلو (احدی از سهامداران) بتنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای آقای مهدی اینانلو یغمورلو (احدی از سهامداران) بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای مهرداد قدیری به شماره ملی۱۲۸۸۰۷۹۷۵۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای مهدی وهابی به شماره ملی۰۰۸۴۳۹۹۶۸۶ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۶۶۹۰۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138867
آگهی تغییرات شرکت عمران گستر راسخ بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۶۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۴۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل قانونی شرکت به استان البرز کرج خ شهید بهشتی نبش بیمارستان امام خمینی برج کهن ط ۸ واحد ۳ کدپستی ۳۱۳۴۹۹۶۱۴۶ منتقل و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. رضا فرهناک پور ش. م ۰۳۲۱۵۲۳۵۰۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. فرهاد دادار ش. م ۰۰۷۶۷۳۷۸۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و انسیه مقدم ش. م ۴۸۹۹۰۸۲۰۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مژگان نوری ش. م ۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره و رضا فرهناک پور به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۴ نفر افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادهای عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۸۶۳۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389383
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص برنا دژ ایساتیس در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۴۵۲۰۰۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۹۶۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی نظارت فنی و اجرا در زمینه راهسازی ساختمان سازی و پل تونل محوطه سازی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی صنعتی تاسیسات کشاورزی فضای سبز برج سازی سد و بند شبکه تصفیه خانه ژئوتکنیک ابزار دقیق تاسیسات سرچاهی انبوه سازی ارتباطات آی تی و خدمات آشپزخانه و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و تولید نرم افزار و خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران شهر ری میدان شهید غیبی مدرس ۳ پلاک ۴ کدپستی ۱۸۴۳۸۴۴۳۸۱. سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۹۷/۹۲ص۳۲۷ مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان کلانتری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: فرزانه بیگدلی بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بشماره ملی ۴۴۱۰۹۵۲۹۱۹ پوریا خاکپور بسمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بشماره ملی ۲۲۲۹۶۵۶۷۰۸ بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت میره یا آقای ماشااله احمدی رشیدی (احدی از سهامداران) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم ساناز حمزوی طهرانی بشماره ملی ۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ بعنوان بازرس اصلی خانم مژگان نوری بشماره ملی ۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. پ۱۸۰۰۷۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389385
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص پل دژ پاوان در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۴۵۲۱۳۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۲۷۴۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی نظارت فنی و اجرا در زمینه راهسازی و ساختمان سازی پل تونل محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی صنعتی و تاسیسات کشاورزی فضای سبز برج سازی سد و بند شبکه تصفیه خانه ژئوتکنیک ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی انبوه سازی ارتباطات آی تی و خدمات آشپزخانه و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و تولید نرم افزار و خرید فروش واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران شهر ری میدان نماز خ شهید پاک طینت کوچه شهید واحدی پلاک ۱۹ طبقه ۳ کدپستی ۱۸۴۷۷۵۸۸۸۷. سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۴۴۹/۰۲۰۱ مورخ ۱۱/۱۲/۹۱ نزد بانک آینده شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: شاهد غفوری رانکوهی بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره بشماره ملی ۲۶۹۱۱۵۹۸۱۷ پوریا خاکپور بسمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بشماره ملی ۲۲۲۹۶۵۶۷۰۸ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی اداری باامضای رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل یا ماشاءاله احمدی رشیدی (احدی از سهامداران) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: خانم مژگان نوری بشماره ملی ۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ بعنوان بازرس اصلی خانم ساناز حمزوی طهرانی بشماره ملی ۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۰۰۷۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389399
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص کاملیا خاک شماره ثبت ۴۵۲۰۸۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۱۲۷۱
شرکت سهامی خاص کاملیا خاک در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۴۵۲۰۸۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۱۲۷۱ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی، نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سد و بند و شبکه و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و تامین نیروی انسانی تولید نرم افزار و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهر ری، بلوار امام حسین، خ منظری، پلاک ۳۵، کدپستی ۱۵۴۸۵۷۸۵۷۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۴۱۱۴۵۳ مورخ ۴/۱۲/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. ساناز حمزوی طهرانی بسمت مدیر عامل ۲. ساناز حمزوی طهرانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی ۳. پوریا خاکپور بسمت رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی، اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرزانه بیگدلی بشماره ملی ۴۴۱۰۹۵۲۹۱۹ بعنوان بازرس اصلی مژگان نوری بشماره ملی ۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار پ۱۸۰۰۷۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389400
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص بهتاش سیویل در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۲ شماره ثبت ۴۵۲۰۰۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۹۶۱۶ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی، نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سد و بند و شبکه و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و ارتباطات و آی تی و خدمات آشپزخانه و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و تولید نرم افزار و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهر ری، میدان نماز، خ شهید پاک طینت، کوچه شهید واحدی، پلاک ۲۱، کدپستی ۱۸۴۷۷۵۸۸۸۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴۴۱۱۴۵۶ مورخ ۴/۱۲/۹۲ نزد بانک قوامین شعبه رسالت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. شاهد غفوری رانکوهی بسمت رئیس هیئت مدیره بشماره ملی ۲۶۹۱۱۵۹۸۱۷ و ۲. حمید رضا فیضی بسمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره بشماره ملی ۰۰۶۵۷۹۷۳۳۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی، اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره یا علی رضائی (احدی از سهامداران) منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم مژگان نوری بشماره ملی ۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ بعنوان بازرس اصلی خانم ساناز حمزوی طهرانی بشماره ملی ۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۰۰۷۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464286
آگهی تغییرات شرکت همگام سیویل با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۳۲۳۱۰ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۷۳۵۸۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نستوه صدوقی ۰۰۷۰۸۵۳۸۱۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکا شرکت خارج گردید. خانم مژگان نوری ۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکا شرکت خارج گردید. آقای محمد مهدی زاده ۲۵۹۳۳۶۸۰۳۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکا شرکت خارج گردید. خانم محبوبه قاسمی نجم ۰۰۷۰۴۲۴۱۸۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از ردیف شرکا شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه به این شرح است: مهدی نجفیان ۵۱۱۰۵۹۶۷۳۵ دارنده ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال و مهدی رحمانی سهر فروزانی ۱۲۸۲۷۲۲۸۱۶ دارنده ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال سهم الشرکه. نشانی شرکت: به «استان اصفهان، اصفهان بلوار ارتش کوچه ۷۱ مجتمع فردوس واحد ۴ کدپستی ۸۱۷۵۹۱۳۹۱۱» انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۸۲۹۶۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1475901
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص پل دژ استاتیرا در تاریخ ۲۲/۲/۹۳ شماره ثبت ۴۵۴۱۷۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۴۲۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی، نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سد و بند و شبکه و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و خدمات آشپزخانه و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرری خ۲۴ متری خ ابوذر۳ پلاک۳۱ واحد۳. کدپستی ۱۸۷۱۹۶۸۱۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵/۹۳/۱۱۱ مورخ ۲۶/۱/۹۳ نزد بانک گردشگری شعبه سید جمال الدین اسد آبادی پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محسن ایرانپور مبارکه به سمت مدیرعامل، محسن ایرانپور مبارکه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا فیضی به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سعید محبی به شماره ملی ۳۳۹۱۹۱۸۶۸۳ به عنوان بازرس اصلی. مژگان نوری به شماره ملی ۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۳۵۶۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1475905
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص پل دژ ماندگار در تاریخ ۲۲/۲/۹۳ شماره ثبت ۴۵۴۱۶۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۳۹۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و مشاوره نظیر طراحی، نظارت فنی و اجراء در زمینه راهسازی و ساختمان سازی و پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و تاسیسات کشاورزی و فضای سبز و برج سازی و سد و بند و شبکه و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و انبوه سازی و خدمات آشپزخانه و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهرری، بازار بزرگ ری، طبقه زیرزمین، پلاک۶۱ کدپستی۱۸۷۶۹۴۳۶۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶/۹۳/۳۲۷ مورخ ۱۷/۱/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان کلانتری پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مهدی ایرانپور مبارکه به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره حامد کیان به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید محبی به شماره ملی ۳۳۹۱۹۱۸۶۸۳ به عنوان بازرس اصلی خانم مژگان نوری به شماره ملی ۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۳۵۶۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537983
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص خشت خاک ماندگار در تاریخ ۲۰/۳/۹۳ شماره ثبت ۴۵۵۵۱۶ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۴۵۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و محوطه سازی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی و صنعتی و کشاورزی و ایجاد و حفظ فضای سبز شهری. سد و بند و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی، انجام کلیه امور بازرگانی و حق العمل کاری و ترخیص کالاهای مجاز از کلیه گمرکات کشور. انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. اخذ و اعطای شعب و نمایندگیهای داخلی و خارجی. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرری، خ ۲۴ متری خ شهید حیدری خ ارغوان۱ بلوک۴ واحد۶ کدپستی ۱۸۷۴۸۸۴۶۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۵/۱۲۳۶ مورخ ۲۷/۲/۹۳ نزد بانک آینده شعبه بلوار کشاورز کد ۱۲۳۶ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. مژگان نوری به کدملی ۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و ۲. حمیدرضا فیضی به شماره ملی ۰۰۶۵۷۹۷۳۳۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد یوسفی به شماره ملی ۰۰۷۵۳۳۴۶۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای پوریا خاکپور به شماره ملی ۲۲۲۹۶۵۶۷۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۵۴۹۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614406
آگهی تغییرات شرکت پی پل پولادین شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۸۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۳۸۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد خانم عالیه فتح اله زاده راغب به شماره ملی:۲۶۵۹۴۶۷۸۱۱ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. خانم زینب محمدی به شماره ملی:۳۲۵۶۸۶۹۵۲۱ با پرداخت مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از ۴۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. تعداد اعضاء هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر افزایش یافت و ماده مربوط به اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد مسعود امیدوار خرم با کدملی ۰۰۶۶۸۸۰۸۱۵ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه امیر عباسیان قاضی محله با کدملی ۴ ۲۷۰۸۵۳۰۱۹ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه علی فرامرزی با کدملی ۱۶۵۱۸۵۵۴۱۲ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه عالیه فتح اله زاده راغب با کدملی ۲۶۵۹۴۶۷۸۱۱ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه زینب محمدی با کدملی ۳۲۵۶۸۶۹۵۲۱ دارای ۳۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مژگان نوری با کدملی ۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه امید حیدری با کدملی ۴۹۳۰۰۰۵۴۱۸ دارای۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۳۰۶۲۳۱۸۲۷۱۲۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905345
آگهی تغییرات شرکت پل سازه تندیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۲۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۱۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانمها مژگان نوری به شماره ملی ۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ و ساناز حمزوی طهرانی به شماره ملی ۰۰۷۰۴۱۷۵۹۸ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۵۰۴۲۱۵۶۹۱۷۰۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104092
آگهی تغییرات شرکت آنامیس معمار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۲۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۹۱۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرک نفت کوچه سوم پلاک ۴ واحد ۱۴ کدپستی ۱۴۶۹۸۱۳۴۴۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. عبارات «پذیرش نمایندگی‌های فروش کالاهای بازرگانی سایر شرکتهائی که در توان شرکت می‌باشد (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم)» به موضوع قبلی شرکت الحاق گردد. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. - خانم سمیرا سرخوش با شماره ملی: ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. - آقای علی رضائی با شماره ملی۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید لیست صاحبان سهم الشرکه پس از ورود شریک و افزایش سرمایه: - آقای ابراهیم بادلی با کدملی ۲۱۲۰۸۳۴۱۱۳ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - خانم مژگان نوری با کدملی۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - خانم سمیرا سرخوش با کدملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای علی رضائی با کدملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۸۱۰۳۷۰۱۶۱۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13946897
آگهی تغییرات شرکت سازه اندیشان اسکان البرز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۵۹۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۱۸۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علیرضا هرندیان کدملی ۱۲۸۴۷۵۲۳۹۹ و رویا افشار کدملی ۱۷۵۴۲۰۹۷۷۷ و محمد رنجبر کدملی ۴۶۰۹۳۹۷۳۳۱ و مرتضی کفاشی کدملی ۲۹۴۸۵۶۹۰۰۱) (از شرکاء شرکت) و (ناصر صادقی کدملی ۰۰۳۵۶۷۶۲۴۸ و محمد فیروزی کدملی ۳۲۵۵۹۴۲۳۱۴ و مهدی شهرجردی کدملی ۰۵۳۲۳۳۲۷۷۶ و نیما درمنکی فراهانی کدملی ۰۳۲۱۸۴۳۴۶۰ و سعید رستمی کدملی ۳۳۲۹۱۴۷۷۴۱ و مهرداد نری میسا کدملی ۵۲۷۹۸۴۶۰۶۶ و ثریا نوری کدملی ۳۲۵۵۴۰۹۸۰۲ و مژگان نوری کدملی ۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ و سحر دخیلی کدملی ۰۰۱۰۲۳۰۰۶۸ و عباس قالیچی‌ها کدملی ۰۰۴۲۰۳۷۰۴۲) (خارج از شرکاء شرکت) به سمت اعضاء هیات مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۲۲۴۱۴۱۳۳۵۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13977208
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی بشم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۲۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور علی نژاد به کدملی ۴۵۷۹۲۲۲۱۹۹ بسمت رئیس هیئت مدیره وخانم مرئه علی نژادبه کدملی ۴۵۷۹۹۰۲۴۹۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وآقای پرویز علی نژاد به کدملی ۴۵۷۹۹۲۴۱۰۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وخانم سحر طاهری به کدملی ۰۰۶۸۳۲۶۱۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره وخانم مژگان نوری به کدملی ۳۲۵۰۴۱۵۳۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. صاحبان مجاز امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک سفته بروات و سایر نامه‌های اداری و اسناد عادی با امضای رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. خانم آوید منصوریان به کدملی ۰۰۴۹۰۶۰۶۸۶ به عنوان بازرس اصلی اقای ابوالفضل علی نژاد به کدملی ۴۵۷۸۹۶۵۸۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۱۲۳۲۹۸۷۹۲۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک