محمد رضازاده

محمد رضازاده

کد ملی 0032318758
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 619146
آگهی تغییرات شرکت همکار دیزل کار (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۷۳۱۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۷۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد رضازاده به شماره ملی۰۰۳۲۳۱۸۷۵۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن اسدی مهر به شماره ملی۰۰۴۶۴۷۴۳۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۷/۴/۱۳۹۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند: شرکت همکار سرمایه با مسئولیت محدود به شماره ثبت۱۶۲۷۳۴ با نمایندگی آقای مجید تقی زاد و موسسه هنر و ادبیات پارسی به شماره ثبت۱۶۲۲۵ با نمایندگی آقای رضا امینی کیا و موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شماره ثبت۸۵۵۲ با نمایندگی آقای حمیدرضا نقاشیان تا تاریخ۲۷/۴/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۲/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۰۴۳۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053532
آگهی تغییرات شرکت کالای خواب مبلیران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۸۷۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا امینی کیا به شماره ملی۰۰۶۷۶۸۷۹۸۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد رضازاده به شماره ملی۰۰۳۲۳۱۸۷۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «صبح اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت لیزینگ سامان سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۱۲۶۹ با نمایندگی آقای مجید تقی زاد و موسسه سخن گستر به شماره ثبت۸۳۶۶ با نمایندگی آقای رضا امینی کیا و موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شماره ثبت۸۵۵۲ با نمایندگی آقای حمیدرضا نقاشیان تا تاریخ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۹/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۳۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1612850
آگهی تغییرات شرکت همکار سرویس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۱۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۲۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره به قرارذیل تعیین گردید: آقای حمیدرضا نقاشیان به شماره ملی ۱۹۳۶۳۹۳۰۰۴ بنمایندگی موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۸۹۵۲ به سمت عضو و رییس هیأت مدیره خانم فاطمه جواهریان به شماره ملی ۰۰۴۳۸۷۸۳۶۹ بنمایندگی ازموسسه سخن گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۱۲۰۸به سمت عضو و نایب رییس هیأت مدیره آقای محمدرضازاده به شماره ملی ۰۰۳۲۳۱۸۷۵۸ بنمایندگی ازموسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۷۳۴۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدحسین نقاشیان به شماره ملی ۰۰۸۱۰۲۸۳۲۶ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی، قراردادها، چک و سفته با امضای مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۶۲۳۷۸۹۶۸۴۸۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669304
آگهی تغییرات شرکت کامپیوتر سیستم ایران سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۹۶۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۷۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضازاده به کدملی ۰۰۳۲۳۱۸۷۵۸ به عنوان مدیر تصفیه به مدت دو سال انتخاب گردید پ۹۳۰۷۲۸۷۹۴۴۰۹۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9840812
آگهی تصمیمات شرکت صنایع فضایی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۵۶۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید: رضا امینی کیا به کدملی ۰۰۶۷۶۸۷۹۸۹ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا زاده به کدملی ۰۰۳۲۳۱۸۷۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شناسه ملی ۱۰۸۶۳۱۳۸۹۵۲ و شرکت همکار سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۳۵۵۱ و نصیره نقاشیان به کدملی ۰۰۸۱۵۵۰۸۶۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ نصیره نقاشیان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت همکار سرمایه به نمایندگی فاطمه جواهریان به کدملی ۰۰۴۳۸۷۸۳۶۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) بنمایندگی حمیدرضا نقاشیان به کدملی ۰۰۴۹۳۶۳۹۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. دفتر مرکزی شرکت به تهران خ وصال شیرازی تقاطع طالقانی پ ۹۷ کدپستی ۱۴۱۶۶۱۳۱۱۱ منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10151638
آگهی تصمیمات شرکت خدمات فرآوری مبلیران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۴۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. محمد رضازاده به کدملی ۰۰۳۲۳۱۸۷۵۸ به سمت بازرس اصلی و حسن اسدی مهر به کدملی ۰۰۴۶۴۷۴۳۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا نقاشیان به کدملی ۰۰۴۹۳۶۳۹۳۱ بنمایندگی از موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شناسه ملی ۱۰۸۶۳۱۳۸۹۵۲ و رضا امینی کیا به کدملی ۰۰۶۷۶۸۷۹۸۹ بنمایندگی از موسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۷۳۴۰ و مجید تقی زاد به کدملی ۰۰۳۲۹۶۰۹۸۰ بنمایندگی از شرکت لیزینگ سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۲۳۷۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۰ حمیدرضا نقاشیان به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا امینی کیا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدامین خسروی نهوجی به کدملی ۰۰۸۲۴۱۸۷۲۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10160079
آگهی تصمیمات شرکت همکار سرمایه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۲۷۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۳۵۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. رضا امینی کیا کدملی ۰۰۶۷۶۸۷۹۸۹ بسمت بازرس اصلی و محمد رضازاده به کدملی ۰۰۳۲۳۱۸۷۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. فاطمه جواهریان کدملی ۰۰۴۳۸۷۸۳۶۹ موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۳۸۹۵۲ محمدحسین نقاشیان کدملی ۰۰۸۱۰۲۸۳۲۶. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۸۹ حمیدرضا نقاشیان کدملی ۰۰۴۹۳۶۳۹۳۱ به نمایندگی از موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) بسمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه جواهریان کدملی ۰۰۴۳۸۷۸۳۶۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10258336
آگهی تغییرات در شرکت طراحی و ساخت پارس پادسهامی خاص (در حال تصفیه) به شماره ثبت ۲۴۵۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۵۹۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب گردید. محمد رضازاده به ش ملی ۰۰۳۲۳۱۸۷۵۸ بسمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10425253
آگهی تصمیمات شرکت همکار موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۰۷۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید: رضا امینی کیا به کدملی ۰۰۶۷۶۸۷۹۸۹ به سمت بازرس اصلی و محمد رضازاده به کدملی ۰۰۳۲۳۱۸۷۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمیدرضا نقاشیان به کدملی ۰۰۴۹۳۶۳۹۳۱ بنمایندگی از موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی (عج) به شناسه ملی ۱۰۸۶۳۱۳۸۹۵۲ و مجید تقی زاد به کدملی ۰۰۳۲۹۶۰۹۸۰ بنمایندگی از شرکت لیزینگ سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۲۳۷۵ و فاطمه جواهریان به کدملی ۰۰۴۳۸۷۸۳۶۹ بنمایندگی از موسسه هنر و ادبیات پارسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۷۳۴۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۴/۹۱ حمیدرضا نقاشیان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مجید تقی زاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10606467
آگهی تصمیمات شرکت گروه خودرو سبز پارس سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۷۷۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۸۳۵۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. محمد رضازاده به کدملی ۰۰۳۲۳۱۸۷۵۸ بسمت بازرس اصلی و حسن اسدی مهر به کدملی ۰۰۴۶۴۷۴۳۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12751979
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیستمهای انفورماتیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۷۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضازاده به کدملی ۰۰۳۲۳۱۸۷۵۸ به مدت دو سال به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۱۲۹۹۲۶۸۹۸۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12752015
آگهی تغییرات شرکت فراوری غذایی هماک پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. آقای محمد رضازاده به کدملی ۰۰۳۲۳۱۸۷۵۸ به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید. پ۹۵۰۱۲۹۴۴۷۶۷۲۷۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754736
آگهی تغییرات شرکت کارت خدمات ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۶۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۹۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضازاده به کدملی ۰۰۳۲۳۱۸۷۵۸ برای مدت دو سال به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب گردید عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به سال ۹۳ بتصویب رسید. پ۹۵۰۱۳۰۳۶۰۷۷۴۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13168419
آگهی تغییرات توسعه سخن گستر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۱۲۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۳۷۹۱/ ۹۵ مورخ ۲/ ۹/ ۱۳۹۵ معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین نقاشیان کدملی ۰۰۸۱۰۲۸۳۲۶ به سمت رییس هیأت مدیره آقای حمیدرضا نقاشیان کد ملی ۰۰۴۹۳۶۳۹۳۱ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی موسسه مطالعاتی صاحب الزمانی ش م۱۰۸۶۲۱۳۸۹۵۲ وآقای محمد رضازاده به کد ملی ۰۰۳۲۳۱۸۷۵۸ به سمت عضو و نایب رئیس هیأت مدیره وبه نمایندگی موسسه هنر و ادبیات پارسی ش م ۱۰۱۰۰۵۸۷۴۴۰ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور و قراردادها چک و سفته با امضاء مدیرعامل یا رییس هیأت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. پ۹۵۰۹۱۴۴۲۹۶۱۵۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675486
آگهی تغییرات شرکت مهندسی عمران و حفاری پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۸۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۵۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. ضمن تمدید مدت تصفیه به مدت دو سال، آقای محمد رضازاده به کدملی ۰۰۳۲۳۱۸۷۵۸ به مدت دو سال به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردید. پ۹۶۰۸۰۲۹۹۰۳۳۶۲۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13875785
آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۱۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مدت تصفیه شرکت بمدت دو سال تمدید گردید. آقای محمد رضازاده به کدملی ۰۰۳۲۳۱۸۷۵۸ به عنوان مدیر تصفیه به مدت دو سال انتخاب گردید. پ۹۶۱۱۲۸۴۵۲۷۷۴۹۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13907588
آگهی تغییرات شرکت تهیه و توزیع مواد غذایی احاطه تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۰۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مالی مدیر تصفیه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۵تصویب شد آقای محمد رضازاده به کدملی ۰۰۳۲۳۱۸۷۵۸ به مدت دو سال به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب شد پ۹۶۱۲۱۲۳۴۲۳۲۹۴۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963420
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی آفتاب خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۰۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. مدت تصفیه به مدت دو سال دیگر تمدید و آقای محمد رضازاده به کدملی ۰۰۳۲۳۱۸۷۵۸ به مدت دو سال به عنوان مدیر تصفیه شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۱۱۸۱۷۴۳۳۶۸۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک