اسمعیل ثنائی

اسمعیل ثنائی

کد ملی 0032276087
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1108923
آگهی تصمیمات شرکت پارس تصمیم سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۱۱۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۸۵۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: اسمعیل ثنایی به کدملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷ و جعفر محمدی به کدملی ۲۹۰۹۰۸۲۱۴۸ و محمود اکبری به کدملی ۰۰۵۱۶۱۳۰۴۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۲ اسمعیل ثنایی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمود اکبری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و جعفر محمدی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۷۲۵۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1245866
آگهی تغییرات شرکت گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات آیریانا بوم با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۸۲۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۱۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ارتباطات داده و فناوری آسیا (آدفا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۵۵۸۶ به نمایندگی آقای محمدحسن گلستانه به کدملی ۰۰۶۴۱۶۴۲۴۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت اسپید ارتباط سامانه به شناسه ملی ۱۰۳۲۵۱۷۱۱۳۹ به نمایندگی آقای رحمن عزیزروستا به کدملی ۰۰۴۵۰۵۹۴۶۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت اسپید سامانه‌ی سهند به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۹۸۰ به نمایندگی آقای رحمن عزیزروستا به کدملی ۰۰۴۵۰۵۹۴۶۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت آریا همراه سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۶۰۷۹ به نمایندگی آقای اسمعیل ثنایی به کدملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت برید سامانه‌ی نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۰۲۳۴ به نمایندگی آقای حدادی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت پارسان گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۵۹۰۹ به نمایندگی آقای محمد ثروتی به کدملی ۰۶۸۱۷۶۵۰۹۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت پرشیا سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۳۲۹ به نمایندگی آقای حسن اسدی به کدملی ۰۰۵۲۵۵۸۹۸۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت پیشگامان کی پاد به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۶۳۲۶ به نمایندگی آقای امیراحمد سمیعی به کدملی ۴۴۳۲۴۳۴۴۷۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت پیشگامان کیفیت گستر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۶۲۰ به نمایندگی آقای امیراحمد سمیعی به کدملی ۴۴۳۲۴۳۴۴۷۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت تعاونی پیشگامان رسانه‌ی پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۸۲۲ به نمایندگی آقای وحید محمدی به کدملی ۴۴۳۲۴۰۰۸۵۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت تیام شبکه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۷۰۴۲۳ به نمایندگی آقای وحید تائب به کدملی ۴۲۱۸۴۰۳۴۴۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت داده کاوان آیسان لوتوس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۳۰۰ به نمایندگی آقای رحمن عزیزروستا به کدملی ۰۰۴۵۰۵۹۴۶۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت فناوری اطلاعات پاسارگاد اریان (فناپ) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۷۱۴۵ به نمایندگی آقای حسین اسلامی به کدملی ۰۰۶۴۶۷۶۱۹۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت کهکشان مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۸۸۱۹ به نمایندگی آقای آرش صلح جوئی به کدملی ۱۲۸۴۸۴۰۵۱۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت لاوان ارتباط به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۶۴۸۵ به نمایندگی آقای آزاد معروفی به کدملی ۲۸۷۱۸۴۵۳۱۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت الگوریتم به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۹۰۸۲۶ به نمایندگی آقای حمیدرضا قمی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت ایران فناوری اطلاعات و ارتباطات گسترش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۳۲۲۲ به نمایندگی آقای عباس عظیم زاده به کدملی ۰۰۵۷۷۲۲۱۸۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت داده کاوان پیشرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۵۲۷۵ به نمایندگی آقای عباس رادورزنگنه با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت عامل سیستم به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۷۶۸۶۰ به نمایندگی آقای نظام الدین خوارزمی به کدملی ۳۱۳۱۱۴۳۷۲۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت فناوران اطلاعات و ارتباطات شمال غرب به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۹۷۰۳۴ به نمایندگی آقای سیدجعفر موسوی به کدملی ۱۳۷۸۰۹۰۶۶۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت گروه دیبا رایانه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۸۷۱۹۷ به نمایندگی آقای حامد ساعتچی به کدملی ۴۴۳۲۳۶۲۷۹۰ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مرتضی احمدی به کدملی ۰۰۶۱۴۱۸۷۱۴ فرزند محرمعلی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای شاهپور رهبری به کدملی ۰۴۳۹۸۴۵۵۵۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال افزایش داد. شرکت پارس آریانا رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۹۶۴ به نمایندگی آقای پرویز شهپر به کدملی ۰۶۵۱۶۷۴۳۶۰ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۳۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۳۹۰ ریال افزایش داد. شرکت پیشگامان توسعه‌ی ارتباطات به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۳۶۶۵ به نمایندگی آقای امیراحمد سمیعی به کدملی ۴۴۳۲۴۳۴۴۷۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۹۰ ریال افزایش داد. شرکت داده پردازی برق و آب پویش پارس (پویش برق) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۹۳۹ به نمایندگی آقای سیدعبدالکریم رئیس کرمی به کدملی ۰۳۸۴۹۲۷۳۰ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۵ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال افزایش داد. شرکت فناوری اطلاعات هم سو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۶۷۵۱ به نمایندگی آقای جاوید شهریاری به کدملی ۵۴۱۹۴۷۰۲۴۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال افزایش داد. شرکت گسترش انفورماتیک ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۶۳۰۹ به نمایندگی آقای احمد شفیعی به کدملی ۰۴۵۰۴۶۷۸۲۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال افزایش داد. شرکت گیلاس کامپیوتر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۱۵۹۰ به نمایندگی آقای حمید بابایی نیا به کدملی ۱۹۷۱۸۵۷۴۵۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال افزایش داد. شرکت مشاورین نگاه شگرف (منش) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۷۷۱۳ به نمایندگی آقای محمدرضا حسینی به کدملی ۰۰۷۷۲۲۲۵۰ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۵ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۵ ریال افزایش داد. شرکت تعاونی توسعه کاربری فناوری اطلاعات یزد (یزد تکفا) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۸۲۵۳۰ به نمایندگی آقای حمیدرضا قمی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال افزایش داد. شرکت اطلاع رسانی پیوند داده‌ها به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۸۶۰۲ به نمایندگی آقای افشین نیاکان به کدملی ۲۲۹۵۱۱۲۳۶۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۲۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۳ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ۱۷۳۶۶۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342767
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
فناوران ارتباطات آلما پارسیان در تاریخ ۲۷/۹/۹۲ بشماره ثبت ۴۴۷۱۵۵ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۵۵۵۹ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: تحقیقات، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، طراحی، تولید، مونتاژ، توسعه و فروش انواع تجهیزات، دستگاهها، ادوات، قطعات و سیستمهای رایانه ای، الکترونیکی، مخابراتی و شبکه های انتقال داده یا اطلاعات پس از اخذ مجوزهای لازم ـ خدمات مشاوره، فنی و مهندسی، نظارت و پیمانکاری درخصوص موضوع فعالیت شرکت ـ واردات و صادرات، خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات، ادوات، قطعات و سیستمهای رایانه ای، الکترونیکی، مخابراتی و شبکه های انتقال داده ـ واردات و صادرات، خرید و فروش و خدمات پس از فروش نرم افزارهای پایه، سیستم های عامل، بانکهای اطلاعاتی و برنامه های کاربردی ـ همکاری و مشارکت با شرکتهای خارجی و داخلی در راستای انجام امور شرکت ـ خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز و تجهیزات و ماشین آلات، تجهیزات و ماشین آلات و وسایل ضروری برای امور شرکت ـ انعقاد کلیه قراردادهای مجاز در راستای خرید و فروش اموال و انعقاد هرگونه قرارداد در قالب های مختلف قانونی، استفاده از حق انتفا، و مالکیت انواع کارگاه ها و کارخانجات در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و سایر تسهیلات از بانکها و نهادهای مالی و موسسات اعتباری، داخلی و یا خارجی ـ انجام کلیه امور بازرگانی مجاز، انعقاد قراردادهای مربوطه ـ انعقاد قرارداد با شرکتهای داخلی و خارجی. (بنا به ضرورت پس از اخذ مجوزهای لازم) ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ظفر خیابان فرید افشار بلوار آرش شماره ۳۴ طبقه اول ـ کدپستی ۱۹۱۹۸۶۳۵۴۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۰۰۰/۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۶/۱۴۸ مورخ ۱۷/۴/۹۲ نزد بانک سینا شعبه ظفر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ ـ اسمعیل ثنائی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷ بسمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ ـ محمود اکبری به شماره ملی ۰۰۵۱۶۱۳۰۴۲ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ ۵ ـ مهدی عباس نیا به شماره ملی ۳۸۷۳۳۲۴۱۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره ۴ ـ ۵ ـ صمد دهگان پور به شماره ملی ۰۴۱۱۳۰۰۲۲ بسمت مدیرعامل ۵ـ ۵ ـ صمد دهگان پور به شماره ملی ۰۴۱۱۳۰۰۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ ۸ ـ حسین علی اتن به شماره ملی ۲۲۹۵۸۴۱۸۳۶ به عنوان بازرس اصلی ۱ـ ۸ ـ مهناز عظیم بیگ به شماره ملی ۰۰۴۵۹۰۶۷۰۱ به عنوان بازرس علی البدل ۹ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۷۱۸۵۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1394040
آگهی تغییرات شرکت الکترونیک کارت دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۷۷۵۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پایش گستر حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۱۴۲۵ بعنوان بازرس اصلی و محمود بابائی‎رهنی به شماره ملی ۰۹۱۹۵۹۲۱۴۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. حسن عدل‎خواه به شماره ملی ۰۰۴۶۰۳۲۶۴۹ و اسمعیل ثنائی بشماره ملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷ و شرکت لیزینگ دماوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۲۳۴ با نمایندگی آقای ساشا عدل‎خواه به شماره ملی ۰۰۷۴۶۵۶۳۸۴ بسمت اعضای هیئت‎مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۳/۷/۱۳۹۴ انتخاب شدند. پ۱۷۹۵۶۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589683
آگهی تغییرات شرکت آرینا سامانه پرهام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۸۴۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی عرب علیدوستی به شماره ملی۰۰۸۲۷۰۳۴۹۳ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره اسمعیل ثنایی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره محمود اکبری به شماره ملی۰۰۵۱۶۱۳۰۴۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره رضا حاجی غلامعلی به شماره ملی ۰۰۷۱۵۱۴۲۱۱ به عنوان عضو هیئت مدیره پیام گوران اوریمی به شماره ملی۰۰۵۵۳۱۴۱۴۷ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی از قبیل چک، سفته‌ها، بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و قراردادها و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۴۹۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702269
آگهی تغییرات شرکت آریا همراه سامانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۳۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۶۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پتسا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۲۳۴۴۳بنمایندگی آقای اسمعیل ثنایی به کدملی۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷بسمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره شرکت ایزایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۸۰۸۴۰ بنمایندگی آقای مجیدغیوری ثالث به شماره ملی ۰۴۹۱۳۰۰۹۷۲ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش الکترونیک سینا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۷۱۶۹۲بنمایندگی علی حکیم جوادی به کدملی۵۵۹۹۷۸۹۴۴۶بسمت نائب رئیس هیئت مدیره کلیه اسنادتعهدآورواوراق بانکی باامضای مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره یا باامضای مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره همراه بامهرشرکت وسایرمکاتبات اداری باامضای مدیرعامل ویاهریک ازاعضای هیئت مدیره ومهرشرکت معتبرخواهدبود. پ۹۳۰۸۲۷۴۹۶۱۸۴۷۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721657
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برید فناور آریان درتاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۶۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۵۰۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: توسعه، طراحی، تولید، انتقال فناوری، یکپارچه سازی، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری، مشاوره، نظارت و پشتیبانی و مدیریت تجهیزات رایانه ای و سیستم های الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و تجهیزات ابزار دقیق رایانه ای و سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری ارائه ی خدمات دیجیتال، خرید و فروش و صادرات و واردات سیستم های رایانه ای الکترونیکی و مخابراتی، طراحی، تولید و آماده سازی انواع محتوای الکترونیکی و انتشار آن، اجرای طرح های جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی راهکارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومی و دولتی و وزارتخانه ها و سازمان ها وشرکتهای وابسته به دولت و بخش خصوصی با همکاری اپراتورهای شبکه ی انتقال، انجام خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه و خدمات مهندسی ارزش و مطالعات امکان سنجی و توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح های انفورماتیکی، مشارکت با شرکتهای داخلی و خارجی اعم از دولتی و غیر دولتی، ایجاد شعب داخلی و خارجی در زمینه ی موضوع فعالیت شرکت و انجام هرگونه عملیاتی که مستقیماً در زمینه ی موضوع فعالیت شرکت باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: پردیس، پارک فناوری پردیس، پائین تر از مجتمع سراج، شماره ۱۲۳ کدپستی ۱۶۵۷۱۶۳۸۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۸۵۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۱۵۰۰۰۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۹۳/۸۱۷ص/۲۱۹ مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه مطهری پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: اسمعیل ثنایی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷ به نمایندگی از شرکت آریا همراه سامانه به شماره ثبت ۲۷۷۳۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شهاب جوانمردی به شماره ملی ۱۸۲۹۴۰۰۸۱۹ به نمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان به شماره ثبت ۲۶۳۲۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ مصطفی نقی پورفر به شماره ملی ۰۰۵۷۴۵۷۷۴۳ به نمایندگی از شرکت پردیس داده پردازان شاخص به شماره ثبت ۳۷۶۴۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ علی حکیم جوادی به شماره ملی ۵۵۹۹۷۸۹۴۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ پیام گوران اوریمی به شماره ملی ۰۰۵۵۳۱۴۱۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ کیوان جامه بزرگ به شماره ملی ۳۸۷۳۴۳۹۸۹۱ (خارج از سهامداران و اعضا هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق بانکی با امضا مدیرعامل و در غیاب وی نائب رئیس هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا آقای کیوان جامه بزرگ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم/آقای موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت نواندیش به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۴۴۱۲۲ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ به سمت بازرس علی البدلبرای مدت یکسال انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ش۹۳۰۹۱۵۶۱۷۵۳۷۷۰۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10090990
آگهی تصمیمات شرکت پتسا صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۳۴۳۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. نوراعلا شیخ الاسلامی کندلوسی به کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و سید مهرداد چاوشی به کدملی ۰۰۵۱۱۰۶۴۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اسمعیل ثنائی به کدملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷ و آرمان صفاری به کدملی ۰۰۵۲۲۹۸۴۵۰ و میر حامد شجاعی به کدملی ۰۰۵۳۵۳۲۵۹۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ اسمعیل ثنائی به سمت رئیس هیئت مدیره و آرمان صفاری به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و میر حامد شجاعی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و سایر اوراق عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029269
آگهی تغییرات شرکت پت سا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۳۴۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند خانم فیروزه غریب بشماره ملی ۰۰۵۰۱۲۳۸۳۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره واسمعیل ثنائی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷ به سمت رییس هیئت مدیره وخانم زهرابرسایه زرین بخش به شماره ملی۰۰۴۵۸۶۳۸۳۰ بسمت نایب رییس هییت مدیره شرکت برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند که با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام می‌نمایند، ضمنا کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود و قراردادهای اسلامی ازجمله انعقاد قرارداد با ادارات، سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی، ارائه پیشنهاد قیمت و شرکت در مناقصات، با امضا مدیرعامل با حق توکیل بغیر به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت ونامه‌های عادی و اداری با امضاء هریک از اعضا با حق توکیل بغیر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۲۹۵۷۶۸۵۳۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090320
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ایران برنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۶۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه گسترش ارتباطات و فنآوری اطلاعات سینا بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۱۶۹۲ و اسمعیل ثنایی بشماره ملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷ و محمد زیاری بشماره ملی ۰۰۶۶۶۱۱۴۴۱ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۰۳۷۰۸۷۸۵۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190404
آگهی تغییرات شرکت آریا سلامت آبتین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۱۱۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۰۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال (تا تاریخ ۲۲/۸/۹۷) به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای محمد مهدی سپهری به شماره ملی ۳۸۷۳۸۱۶۲۱۰ - آقای علی حکیم جوادی به نمایندگی شرکت سروش همراه رسانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۵۰۸۱ - آقای اسمعیل ثنائی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷ - خانم نسرین خوشکبار به شماره ملی ۳۸۷۴۳۸۹۷۹۰ - آقای ادریس بابائی به شماره ملی ۳۸۷۳۴۸۶۸۳۰ پ۹۵۰۹۲۳۱۸۶۱۲۲۳۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238280
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیام هوشمند آریا درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۳۵۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۲۶۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اجرای طرح‎های جامع فن آوری اطلاعات شامل تحلیل و طراحی و تولید و استقرار و راه اندازی و پشتیبانی راه‎کارهای مبتنی بر نرم افزار در بخش عمومی و دولتی و وزارتخانه‎ها و سازمان‎ها و شرکت‎های وابسته به دولت و بخش خصوصی فعالیت در زمینه اپراتوری مجازی تلفن همراه و خدمات مربوطه تحلیل و طراحی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای جامع کاربردی در سیستم های مکانیزه و شهرهای هوشمند و انجام خدمات مشاوره در زمینه‎های فناوری اطلاعات طراحی و تولید و اجرای سیستم‎های امنیت شبکه و ارائه خدمات تخصصی در رابطه با شبکه‎های مبتنی بر فیبر نوری و شبکه‎های بی‎سیم و راه حل‎های ارتباط با اینترنت جهت سازمان‎ها مطالعه و طراحی و تحقیقات و پژوهش و مشاوره و انتقال تکنولوژی و نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری و تولید و ساخت و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه‎ای و سیستم‎های الکترونیکی و مخابراتی و اتوماسیون صنعتی و ماشین به ماشین و تجهیزات مهندسی پزشکی رایانه‎ای و سلامت هوشمند و تجهیزات ابزاردقیق رایانه‎ای و شهر هوشمند انجام پروژه‎های انفورماتیکی و فن آوری اطلاعات مشاوره و نظارت بر طرح‎های ارتباطی و انفورماتیکی تولید انواع محصولات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیستم های رایهنه ای و مخابراتی و انتقال دیتا و ارائه هر نوع خدمات مربوط به آنها اعم از سخت افزار و نرم افزار های کاربردی عقد قرارداد با کلیه وزارتخانه و داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت خرید و فروش و صادرات و واردات تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم‎های رایانه‎ای و الکترونیکی ـ انجام فعالیت در زمینه تجارت الکترونیک اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت‎های رایانه‎ای داخلی وخارجی قطعات ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور انجام خدمات اجرائی و عملیاتی و فنی و مهندسی در زمینه موضوع فعالیت شرکت مکانیزه کردن سیستم‎های اداری و اجرای سیستم‎های مکانیزه شده شرکت در نمایشگاه‎های رایانه ای داخلی و خارجی شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت تهیه و تامین تجهیزات و قطعات یدکی رایانه‎ای و الکترونیکی و مخابراتی انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت‎های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری اعم از ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در صورت ضروت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران، خیابان ظفر شرقی، خیابان فرید افشار، بلوار آرش غربی، پلاک ۳۴ کدپستی ۱۹۱۹۸۶۳۵۴۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ریال بموجب گواهی شماره ۶۴۵۰۳۱/۹۵مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۵بانک ملت شعبه ظفر پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: شرکت پت سا به شماره ملی ۱۰۱۰۱۲۲۳۴۴۳ به نمایندگی اسمعیل ثنائی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان به شماره ملی ۱۰۱۰۱۴۷۱۳۸۸ به نمایندگی علی اصغر طراوتی به شماره ملی ۰۳۸۴۶۰۲۷۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه الکترونیک پایدار به شماره ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۲۱۰ به نمایندگی حسین نظری به شماره ملی ۰۰۵۶۴۷۰۱۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا هر ۳ عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: اسماعیل رحیمی نادی به شماره ملی ۰۰۵۴۸۲۸۵۴۶ به سمت بازرس اصلی و فاطمه تیموریان به شماره ملی ۰۰۷۰۳۵۵۵۷۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۱۰۱۳۹۱۰۱۵۳۷۱۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13336116
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سانا گستر سبز درتاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۹۴۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۳۷۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه فعالیت ها در زمینه طراحی، اجرا، نصب، محاسبه، نظارت فنی، تعمیر و نگهداری، ارتقاء اسمبل انواع سیستم های سخت افزاری، کامپیوتری، تجهیزات شبکه، کابل کشی شبکه، انجام امور فعالیت های نرم افزاری، ارائه و توزیع برنامه های کاربردی تلفن همراه (پس از اخذ مجوز های لازم)، اتوماسیون اداری و صنعتی، تامین مواد اولیه قطعات ماشین آلات و تجهیزات مرتبط، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالا های مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات خصوصی و دولتی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، شرکت در نمایشگاه ها و همایشها و سمینارها و کنفرانس ها در داخل و خارج از کشور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی:تهران ـ ظفر ـ خیابان ناجی ـ خیابان شهید سرتیپ هوشنگ وحیددستگردی ـ پلاک ۲۳۲ ـ طبقه سوم ـ واحد ۵ ـ کدپستی ۱۹۱۸۶۳۳۷۶۶ سرمایه شرکت:مبلغ ۵۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۴۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۱۸۹۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳۰/۹۵ ـ ۱۰۰۱ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه آفتاب کد۱۰۰۱ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران:آقای اسمعیل ثنائی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رحیم عمیدحضور به شماره ملی ۰۰۳۲۸۴۲۲۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حامد تاج الدین به شماره ملی ۰۳۲۱۸۵۸۵۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای بهمن امام به شماره ملی ۴۳۲۰۸۱۴۵۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء:امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء آقای حامد تاج الدین و رحیم عمیدحضور(متفقاً ) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل:موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حسابرسان نو اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۴۱۲۲ به سمت بازرس اصلی و آقای اسماعیل رحیمی نادی به شماره ملی ۰۰۵۴۸۲۸۵۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۵۱۲۱۴۳۹۸۲۰۱۷۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369887
آگهی تغییرات شرکت سروش همراه رسانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۵۰۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی حکیم جوادی به شماره ملی ۵۵۹۹۷۸۹۴۴۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و اسمعیل ثنائی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷ بنمایندگی از شرکت آریا همراه سامانه به شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۳۱۵۶۰۷۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و پیام گوران اوریمی بشماره ملی ۰۰۵۵۳۱۴۱۴۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادهای تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۱۱۵۱۸۷۸۱۵۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13394323
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی و تدارکاتی فراز دریا کالا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۱۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۱۵۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای اسمعیل ثنائی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد هادی شالباف به شماره ملی ۱۸۸۱۵۱۸۲۳۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی آذر صابری به شماره ملی ۰۰۴۲۶۶۲۱۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رحمن عزیز روستا به شماره ملی ۰۰۴۵۰۵۹۴۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمود اکبری به شماره ملی ۰۰۵۱۶۱۳۰۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فریبرز قائم مقامی فرد به شماره ملی ۰۰۴۶۴۰۵۷۵۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته بروات و قرارداد‌ها وعقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۱۳۰۱۵۵۷۷۴۶۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475985
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سامانه گستر ستاک درتاریخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۰۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۴۴۱۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:انجام کلیه ی فعالیت ها در زمینه ی طراحی، اجرا، نصب، محاسبه، نظارت فنی، تعمیر و نگهداری، ارتقا اسمبل انواع سیستم های سخت افزاری، کامپیوتری، تجهیزات شبکه، کابل کشی شبکه، انجام امور فعالیت های نرم افزاری، ارائه و توزیع برنامه های کاربردی تلفن همراه(پس از اخذ مجوزهای لازم) اتوماسیون اداری و صنعتی، تأمین مواد اولیه قطعات ماشین آلات و تجهیزات مرتبط، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه ی کالاهای مجاز بازرگانی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، شرکت در نمایشگاه ها و همایش ها و سمینارها و کنفرانس ها در داخل و خارج از کشور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران ـ شهر تهران ـ ظفر ـ خیابان شهید مرتضی فرید افشار بلوار آرش غربی پلاک ۹طبقه همکف کدپستی ۱۹۱۶۶۱۴۴۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ریال طی گواهی بانک شماره ۱۱/۹۶/۱۰۰۹ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶ بانک خاور میانه شعبه ظفر پرداخت گردیده و مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰ریال در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای علی جهانی به شماره ملی ۰۰۱۵۲۸۸۳۷۴(خارج از سهامداران و هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل وآقای اسمعیل ثنائی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷ به نمایندگی از شرکت آریا همراه سامانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۶۰۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرش طاوسی به شماره ملی ۰۰۶۲۸۸۸۸۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای حامد تاج الدین به شماره ملی ۰۳۲۱۸۵۸۵۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه ی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء ثابت آقای علی جهانی و یکی از دو نفر آقایان (حامد تاج الدین یا اسمعیل ثنایی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای شهرام بکاء به شماره ملی ۰۰۵۶۹۱۶۵۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای اسماعیل رحیمی نادی به شماره ملی ۰۰۵۴۸۲۸۵۴۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۲۸۲۸۹۹۴۴۱۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652433
آگهی تغییرات شرکت آریا ابزار دقیق پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۵۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا اسلامی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۴۴۱۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای آرمان صفاری به شماره ملی ۰۰۵۲۲۹۸۴۵۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اسمعیل ثنایی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته وبروات و قراردادهای تعهدآور باامضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با امضا منفرد هریک از اعضا هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۹۵۳۸۵۱۶۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725656
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصاد ایرسا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۲۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۶۲۰۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسمعیل ثنائی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سروش همراه رسانه به شماره ثبت ۳۲۲۰۶۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۵۰۸۱به نمایندگی از علی حکیم جوادی به شماره ملی ۵۵۹۹۷۸۹۴۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سعید سعادتمند به شماره ملی ۰۰۶۴۲۱۶۵۰۰به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی ممیزان به شماره ملی ۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی نوری به شماره ملی ۰۰۶۲۴۲۷۳۸۵به سمت عضو هیئت مدیره آقای کورش کمالی دهقان به شماره ملی ۰۰۵۷۷۲۰۵۹۲ به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از هیئت مدیره و سهامداران) تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا «و در غیاب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت و سایراوراق و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۰۱۲۰۸۶۸۹۲۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13909744
آگهی تغییرات شرکت فرآیندهای صنعتی هوشمند پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۳۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل و برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای مجید هاشمی فر به شماره ملی ۰۰۵۶۳۳۷۲۷۲ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضاء و سهامداران)، آقای اسمعیل ثنایی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای آرمان صفاری به شماره ملی ۰۰۵۲۲۹۸۴۵۰ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای میرحامد شجاعی به شماره ملی ۰۰۵۳۵۳۲۵۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای ۲ نفر از ۳نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا امضای منفرد هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۱۲۸۸۸۹۰۹۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13939167
آگهی تغییرات شرکت مدیا پرداز سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۷۰۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ا سمعیل ثنائی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی زرین بخش به شماره ملی ۰۰۷۲۷۲۶۱۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسین طباطبائی تهرانی به شماره ملی ۰۰۴۳۸۸۲۷۷۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۶۱۲۲۲۸۶۵۸۱۱۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14110419
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان تحول سبز آریا درتاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۸۲۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۷۰۱۶۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی، مونتاژ، توسعه، تولید، خدمات فنی و مهندسی، مشاورت، نظارت، پیمانکاری، تعمیر و نگهداری، خدمات پس از فروش در زمینه های مهندسی کامپیوتر (سخت افزار، نرم افراز، شبکه و ارتباطات)، اطلاع رسانی، برق و الکترونیک، مخابرات، مهندسی و انفورماتیک پزشکی و پروژه های مرتبط و اخذ نمایندگی های خارجی، صادرات، واردات، خرید و فروش کلیه تجهیزات مرتبط با موضوع های فوق الذکر و تاسیس شعب و همکاری و مشارکت مهندسی با شرکتهای داخلی و خارجی، طراحی، واردات، فروش، نصب و راه اندازی سیستم های اعلام حریق اتوماتیک و دستی، اطفای حریق اتوماتیک و دستی، کپسول های آتش نشانی، کپسول اطفای حریق بر پایه گاز، تهویه دود و محصولات آن، پوشش ها و تجهیزات، ایمنی در معماری، ارزیابی ریسک خطر، سیستم فشار مثبت، شبکه برق اضطراری، شبکه آب آتش نشانی، سیستم های هوشمند ساختمان بی ام اس، سیستم اتوماسیون منازل، خانه هوشمند، انواع سنسورها و عملگرها، ابزار دقیق، تابلو برق، برق صنعتی، برق ساختمانی، تاسیسات برقی، تاسیسات مکانیکی، سرمایش و گرمایش، تهویه مطبوع، تابلوهای کنترلی، سیستم های ایمنی، دوربین مداربسته، کنترلی تردد، کنترل دسترسی، دزدگیرهای خانگی و صنعتی، سیستم های درب بازکن، سیستم های صوتی، سیستم های تصویری، سیستم های راهنمای پارکینگ، سیستم مدیریت پارکینگ. انجام کلیه فعالیت های فوق، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ ظفر ـ بزرگراه شهید آیت اله مدرس ـ بلوار آرش غربی ـ پلاک ۳۴ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۹۱۹۸۶۳۵۴۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۲۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۲۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۴۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۹/۱۴۸/۹۷ مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۷ نزد بانک سینا شعبه ظفر با کد ۱۴۸ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای اسمعیل ثنائی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۷۶۰۸۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمود اکبری به شماره ملی ۰۰۵۱۶۱۳۰۴۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای نوید حاجی مقصودی به شماره ملی ۰۰۶۸۶۳۱۱۱۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هر ۳ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای بیژن غریب به شماره ملی ۰۰۴۶۲۱۰۱۱۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای اسماعیل رحیمی نادی به شماره ملی ۰۰۵۴۸۲۸۵۴۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۴۱۶۳۴۵۷۵۲۱۵۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک