علی ارشدی

آقای علی ارشدی

کد ملی 0322064244
48
شرکت‌ها
48
آگهی‌ها

شرکت های علی ارشدی

بیت پرداز
بیت پرداز
1
آریان بارز
آریان بارز
1
پولاسا
پولاسا
1
کیمیا پخش فام
کیمیا پخش فام
1
تجهیز نمای سیما
تجهیز نمای سیما
1
مدیریت هیربدان
مدیریت هیربدان
1
پرشین اسپیتمان
پرشین اسپیتمان
1
سهند پولاد
سهند پولاد
1
معدن گنجینه زاگرس
معدن گنجینه زاگرس
1
افزار پرداز رمیس
افزار پرداز رمیس
1
برسان مدیریت
برسان مدیریت
1
همراه پرستو
همراه پرستو
1
تلوان پردازش مدار
تلوان پردازش مدار
1
کاوه سلولز زرین
کاوه سلولز زرین
1
کاوه سلولز
کاوه سلولز
1
تولیدی و صنعتی روستا ماشین میانه
تولیدی و صنعتی روستا ماشین میانه
1
بن دژ کاو
بن دژ کاو
1
بابک سفر
بابک سفر
1
صنایع ارتباطی رای دان
صنایع ارتباطی رای دان
1
بنیان دیزل
بنیان دیزل
1
قیران پخش ستاره ایرانیان
قیران پخش ستاره ایرانیان
1
مهندسی ساختمانی راه صنعت فلات
مهندسی ساختمانی راه صنعت فلات
1
گروه صنعتی بازرگانی تیوان
گروه صنعتی بازرگانی تیوان
1
مزرعه گرگان
مزرعه گرگان
1
آرمان صنعت تدبیر اندیش
آرمان صنعت تدبیر اندیش
1
خاور پرس
خاور پرس
1
مهندسی آسین فولاد
مهندسی آسین فولاد
1
نوآوران پنجره توران
نوآوران پنجره توران
1
گلدین شید
گلدین شید
1
مادوی
مادوی
1
بین المللی بازرگانی و توسعه صنایع نمایشگاهی تهران
بین المللی بازرگانی و توسعه صنایع نمایشگاهی تهران
1
پرسیا پروفیل فام
پرسیا پروفیل فام
1
پرشین سوشیانس
پرشین سوشیانس
1
سازه های فلزی شهریار
سازه های فلزی شهریار
1
فنی و مهندسی سترگ آذران
فنی و مهندسی سترگ آذران
1
1
1
1
فن آوری زیگورات رایانه پرشیا
فن آوری زیگورات رایانه پرشیا
1
صنعتی و معدنی فلز یابان آریا بابک
صنعتی و معدنی فلز یابان آریا بابک
1
مدیریت پروژه های صنعتی ابدال
مدیریت پروژه های صنعتی ابدال
1
فنی و مهندسی خرد صنعت
فنی و مهندسی خرد صنعت
1
بازرگانی تیواافزار
بازرگانی تیواافزار
1
تولیدی صنعتی متین خودرو زنجان
تولیدی صنعتی متین خودرو زنجان
1
سازه کیهان الماس ایرانیان
سازه کیهان الماس ایرانیان
1
گروه صنعتی تولیدی اردوند
گروه صنعتی تولیدی اردوند
1
ریسندگی و بافندگی سریر باف کویر
ریسندگی و بافندگی سریر باف کویر
1
حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا
حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا
1
رامیار شیمی
رامیار شیمی
1
تولیدی چشمه سار
تولیدی چشمه سار
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 591008
آگهی تصمیمات شرکت بیت پردازسهامی خاص به شماره ثبت۷۵۳۴۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۰۲۳۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۸۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی ارشدی به کدملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۸۷۱۷۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 653477
آگهی تصمیمات شرکت آریان بارز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۲۳۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۲۵۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به ش ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی ارشدی به ش ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی سعادتی به ک م ۰۰۳۹۷۸۴۹۵۹ و مهدی میرعمادی به ک م ۱۲۸۷۵۰۰۳۹۰ و فرجاله میرعمادی به ک م ۰۰۴۹۶۵۸۰۷۷ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/۹۱ محمدعلی سعادتی بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی میرعمادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرجاله میرعمادی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و اسناد بانکی و مالی با امضاء مدیرعامل متفقا با رئیس یا نائب رئیس هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۵۴۵۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671505
آگهی تصمیمات شرکت پولاسا سهامی خاص بشماره ثبت ۲۲۲۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۵۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی ارشدی به کدملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۹۰۸۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671546
آگهی تصمیمات شرکت کیمیا پخش فام سهامی خاص بشماره ثبت ۱۹۰۴۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۲۴۲۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی ارشدی به کدملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۰۳۳۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740653
آگهی تغییرات شرکت تجهیز نمای سیماسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۳۹۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۹۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای علی ارشدی به شماره ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۴ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: صادرات و واردات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات الکترونیکی بصورت خرده و عمده فروشی ترخیص کالا از گمرکات کشور برگزاری انواع سمینارها شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی. در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۳۳۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910115
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت هیربدان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۷۲۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرین محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۱ به سمت بازرس اصلی و علی ارشدی به کدملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۷۴۲۸۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081917
آگهی تغییرات شرکت پرشین اسپیتمان (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت۳۸۱۱۶۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۲۰۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۷/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ریال منقسم به یکصد هزار سهم۰۰۰/۱۰ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای علی ثابتیان به شماره ملی۳۸۷۴۴۸۷۲۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت گلدین شید سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی عطاریانی به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت پرشین سوشیانس سهامی خاص با نمایندگی خانم مینا بهادری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی عطاریانی به نمایندگی از شرکت گلدین شید سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۷۸۴۴ به سمت مدیرعامل. ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و به طور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره به تنهایی و یا امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت و سایر مکاتبات و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۵۱ موسسه آریان محاسب پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای علی ارشدی به شماره ملی۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۲۰/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۸۰۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144487
آگهی تغییرات شرکت سهند پولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۲ که در تاریخ۳۱/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به ش ش م۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی ارشدی به ک م۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۷۱۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147931
آگهی تغییرات شرکت معدن گنجینه زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۸۴۷۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۶۳۳۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ که در تاریخ ۳۱/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا ش ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی ارشدی به شماره ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۰۵۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151388
آگهی تغییرات شرکت افزار پرداز رمیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۴۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۶۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی ارشدی به کدملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۱/۱۰/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۸۹۷۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268386
آگهی تغییرات شرکت برسان مدیریت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۳۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۵۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به عنوان بازرس اصلی آقای علی ارشدی به شماره ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۴۷۱۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268624
آگهی تغییرات شرکت همراه پرستو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۱۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد رامهران به شماره ملی ۰۰۳۵۵۱۷۹۱۳ خانم پروین عبدالرحیم به شماره ملی ۰۰۳۰۱۳۳۱۴۹۳ خانم زهرا رامهران به شماره ملی ۰۰۶۹۳۸۹۵۵۱ خانم مریم رامهران به شماره ملی ۰۰۷۰۱۸۵۲۰۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی ارشدی به شماره ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. پ۱۷۴۹۰۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344412
آگهی تغییرات شرکت تلوان پردازش مدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۸۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۱۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدیدی جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمدتقی رجب پورسوسفی به کدملی ۵۹۴۹۷۲۷۳۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهدی رجب پورسوسفی به کدملی ۲۶۵۹۶۸۹۸۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سعید رجب پورسوسفی به کدملی ۵۹۴۹۹۳۲۸۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و غلامحسین نجفی سوسفی به کدملی ۵۹۴۹۷۲۵۲۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و نرگس نجفی سوسفی به کدملی ۰۰۸۰۱۶۸۶۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره. ۳ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته بروات و اسناد رسمی و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی ارشدی به کدملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۱/۱۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ سهم بانام ۰۰۰/۱۰ ریالی که از محل مطالبات حال شده سهامداران تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۵ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۷۷۱۰۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383975
آگهی تصمیمات در شرکت کاوه سلولز زرین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۶۲۱۹
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا ثبت شده بشماره ۱۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی ارشدی به کدملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. ۴ نادر احمدی عصربدر به شماره ملی ۱۳۷۰۵۸۲۷۰۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد رحمانی به شماره ملی ۰۶۰۰۰۹۵۸۳۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن رحمانی بشماره ملی ۰۶۰۲۲۵۰۰۵۶۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسنادرسمی و تعهدآور شرکت قراردادها و غیره و اوراق بهادار بانکی و عقوداسلامی با دو امضاء از سه امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۷۹۱۹۷۱ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383976
آگهی تصمیمات در شرکت کاوه سلولز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۹۸۳۷۵
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۶/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا ثبت شده بشماره ۱۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی ارشدی به کدملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. ش۱۷۹۱۹۷۰ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396779
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی روستا ماشین میانه سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۴۷۴۴ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۳۰۸۳۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا بشناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی ارشدی بشماره ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۱۲۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1424511
آگهی تغییرات شرکت بن دژکاو سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۹۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۰۲۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه آریان محاسب پویا شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی ارشدی بشماره ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۲۹۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443818
آگهی تغییرات شرکت بابک سفر سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۵۲۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۸۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علی ارشدی به کد ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. حسین زمردی به شماره ملی ۱۰۶۰۲۳۲۶۵۰ و حمید رامهران به شماره ملی ۰۰۳۶۵۹۵۵۷۸ و نرگس زمردی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۱۵۹۹۷ و نفیسه زمردی به شماره ملی ۰۰۷۵۴۰۲۸۳۱ و منیژه پور اکبر به شماره ملی ۰۰۴۷۱۳۳۱۰۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۲۸۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470366
آگهی تغییرات شرکت صنایع ارتباطی رای دان شرکت سهامی خاص بشماره ثبت ۱۱۸۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۷۹۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسنامه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علی ارشدی با کدملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۱۵۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1607291
آگهی تغییرات شرکت بنیان دیزل شرکت سهامی عام شماره ثبت ۷۸۰ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۲۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه سرمایه گذاری فولاد گستر کوثر (سهامی عام) شماره ثبت ۲۴۱ عجب شیر شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۴۹۷۵۱ شرکت توسعه سرمایه گذاری دریک (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۷۶۶۱ تبریز شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۲۶۸۲ شرکت گروه صنعتی درپاد تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت۲۵ ایلخچی شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۵۵۹۰ شرکت گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۴ ایلخچی شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۵۳۷۷ شرکت گروه بازرگانی درشاهین تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۹۵ بناب شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۴۸۷۱۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. صورتهای مالی (ترازنامه و سود و زیان) منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ بتصویب رسید. مؤسسه ارقام نگر آریا شماره ثبت ۱۷۷۵۵ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بنمایندگی آقای قاسم شیخانی بشماره ملی ۲۸۷۱۷۰۳۹۴۹ بعنوان بازرس اصلی و (حسابرس قانونی) علی ارشدی بشماره ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ انتخاب شدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار ابرار اقتصادی و ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۷۱۳۴۹۶۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636625
آگهی تغییرات شرکت قیران پخش ستاره ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۶۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۱۹۸۰۰۰۲۸۶۹ و آقای علی ارشدی ک. م ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۰۷۹۶۱۵۵۹۵۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1691604
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی راه صنعت فلات سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۸۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۱۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی:۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علی ارشدی به شماره ملی:۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۸۱۸۲۹۰۷۶۶۴۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700845
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی بازرگانی تیوان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۱۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ثبت ۱۲۶۳ کرج و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به نمایندگی علی ارشدی بشماره ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و داود فرامرزی ماجلان بشماره ملی ۰۳۲۲۱۵۰۵۶۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۸۲۶۲۳۴۸۳۴۹۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704484
آگهی تغییرات شرکت مزرعه گرگان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۹۷۱۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آریان محاسب پویا به شناسه ملی۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی ارشدی به شماره ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۰۸۲۹۸۶۲۶۰۷۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724027
آگهی تغییرات شرکت جهاد تحقیقات سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۷۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۲ (۲۹/۱۲/۹۲) تصویب شد. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شماره ثبت ۱۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و علی ارشدی به شماره ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۹۱۶۲۶۶۷۵۷۸۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727000
آگهی تغییرات شرکت خاور پرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: از آقای علی اکبر جابر انصاری با کد ملی ۰۰۳۰۰۷۶۳۵۸آقای محمود رقابی با کد ملی ۰۰۴۲۰۳۲۸۴۹آقای محمد علی رقابی با کد ملی ۰۰۵۴۱۰۷۰۷۵ آقای عباس جابر انصاری با کد ملی ۰۰۳۳۲۳۶۷۳۹ بسمت اعضائ هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. با رعایت ماده ۱۴۷لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا با شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹به سمت بازرس اصلی و آقای علی ارشدی با کد ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۲۹/۱۲/۹۲مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۹۱۸۷۲۶۸۵۸۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9567370
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آسین فولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۲۲۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۰۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان محاسب پوریا به عنوان بازرس اصلی، آقای علی ارشدی به شماره ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۰۴/۰۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9585165
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نوآوران پنجره عایق توران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۶۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۷۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آریان محاسب پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای علی ارشدی به شماره ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدباقر قدکی به شماره ملی ۱۳۷۷۶۷۱۵۷۷ و آقای امیر علی وندی وفا به شماره ملی ۱۳۷۱۹۰۶۶۸۸ و آقای علیرضا آقائی برادران به شماره ملی ۱۳۷۹۲۳۶۸۴۳ و آقای رسول علی وندی وفا به شماره ملی ۱۳۷۱۹۰۶۶۷۱ و آقای بابک علی وندی وفا به شماره ملی ۱۳۷۰۸۲۲۷۹۰ تا تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۱/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9713977
آگهی تغییرات شرکت گلدین شید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای علی ارشدی به شماره ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9766700
آگهی تصمیمات شرکت مادوی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۴۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی ارشدی به کدملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: میر محمد اسکندانی به کدملی ۰۰۴۰۹۸۸۲۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد معظمی به کدملی ۰۰۴۰۵۵۹۲۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و عادی و اداری با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9840487
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی بازرگانی و توسعه صنایع نمایشگاهی تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۷۵۹۴۳ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۱۸۳۰۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی ارشدی به کد ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. نرگس ودیعه به کد ملی ۰۰۵۶۷۷۳۰۹۹بسمت رئیس هیئت مدیره و جلیل عطارزاده به کد ملی۰۰۴۲۶۸۴۷۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد امینیان به کد ملی ۰۰۴۵۱۵۰۴۱۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9957180
آگهی تغییرات شرکت پرسیا پروفیل فام با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۵۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۹۳۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۹/۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال منقسم به سی هزار سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد سی هزار سهم با نام میباشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت‎مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فرهاد چال‎پاپاق به شماره ملی ۰۴۵۰۴۶۹۷۰۰ به سمت رئیس هیئت‎مدیره، خانم الیزا چال‎پاپاق به شماره ملی ۰۰۳۷۲۳۹۹۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره، آقای فرهاد چال‎پاپاق به شماره ملی ۰۴۵۰۴۶۹۷۰۰ بسمت مدیرعامل، ۴۱ امضای کلیه اوراق و اسناد تعهداور چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۵۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای علی ارشدی بشماره ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9964356
آگهی تغییرات شرکت پرشین سوشیانس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۸۳۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۰۱۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای علی ارشدی به شماره ملی۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۰۸/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10459731
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های فلزی شهریاری سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۸۸۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۱۲۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۵/۹۰ واصل گردیدند: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی ارشدی به کد ملی۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10461541
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی سترگ آذران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۶۶۷شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۷۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای علی ارشدی به شماره ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ بتصویب رسید در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10516149
آگهی تغییرات شرکت هوجستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آریان محاسب پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای علی ارشدی به شماره ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدصادق جعفری شیخ درآبادی به شماره ملی ۱۵۳۰۱۳۲۴۵۲ و آقای شهرام حاجی زاده به شماره ملی ۰۰۵۳۵۹۴۵۴۱ و آقای افشین عطاریان به شماره ملی ۰۰۵۴۶۰۳۲۷۷ و آقای محمد غلامی به شماره ملی ۲۳۷۲۳۱۶۰۷۹ به عنوان عضو علی البدل و آقای رضا کوشان به شماره ملی ۱۲۶۳۰۹۸۷۷۰ و آقای محمدرضا دره باغی به شماره ملی ۰۰۳۷۱۳۰۶۳۳ و آقای میراحمد اسماعیلی به شماره ملی ۱۵۳۲۴۵۸۴۱۱ و آقای سعید کوشان به شماره ملی ۱۲۶۱۶۸۵۰۳۲ و آقای امیرقلی نورمندی پور به شماره ملی ۱۲۸۲۲۱۵۲۱۳ به عنوان عضو علی البدل و آقای آرمان جعفری شیخدرآبادی به شماره ملی ۰۰۷۴۱۰۰۴۹۱ تا تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۱ در تاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10639041
آگهی تصمیمات شرکت فن آوری زیگورات رایانه پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۸۴۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۱۲/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی ارشدی به کدملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10684538
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی فلز یابان آریا بابک سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۱۳۵۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۳۷۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای علی ارشدی به شماره ملی۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۵/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا مرادی به شماره ملی۶۱۴۹۸۴۸۳۸۸ و خانم آیدا جبیبی قرخبلاغ به شماره ملی۰۰۱۱۲۷۸۶۸۴ و آقای سید محمدرضا هاشمی ریسه به شماره ملی۳۱۴۹۶۲۸۵۸۱ تا تاریخ۵/۴/۹۳. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا مرادی به شماره ملی۶۱۴۹۸۴۸۳۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم آیدا جبیبی قرخبلاغ به شماره ملی۰۰۱۱۲۷۸۶۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمدرضا هاشمی ریسه به شماره ملی۳۱۴۹۶۲۸۵۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمدرضا هاشمی ریسه به شماره ملی۳۱۴۹۶۲۸۵۸۱ به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ۲ نفر از ۳ نفر رئیس هیئت مدیره نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۵/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10710921
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت پروژه‌های صنعتی ابدال سهامی خاص به شماره ثبت۱۵۳۰۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۵۸۲۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اریان محاسبات پویا به شناسه ملی۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی ارشدی به کد ملی۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10767576
آگهی تصمیمات شرکت فنی و مهندسی خرد صنعت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۶۱۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۴۴۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بسمت بازرس اصلی و علی ارشدی به کدملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10830477
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی تیوا افزار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۶۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۶۶۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۱/۸۹ واصل گردید: موسسه آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و علی ارشدی به کدملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11119128
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی متین خودرو سهامی خاص بشماره ثبت ۵۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۳۱۰۹
باستناد مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۰/۱۰/۹۰ که در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ به این اداره واصل گردیده: ۱ موسسه آریان محاسب پویا ثبت شده بشماره ۱۲۶۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی ارشدی با کد ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ دفتر در مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ تکمیل و امضاء شد. سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778686
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی سازه کیهان الماس ایرانیان درتاریخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۱۱۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۱۰۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تهیه زمین با کاربری مسکونی و احداث مسکن به صورت انبوه در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان اعم از سازه های چوبی، فلزی، سنگی، آجری، سیمان و بتن و سازه های صنعتی و مدرن روز از طریق منابع داخلی و خارجی، مشارکت یا همکاری با شرکتهای داخلی و خارجی و نیز عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارائه خدمات فنی مهندسی مرتبط با شرکت تامین تجهیزات و تاسیسات، طراحی، محاسبه و اجرا و کنترل فنی و ارائه خدمات فنی و مهندسی و ساختمانی در داخل و یا خارج از کشور، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت واردات اقلام و مواد اولیه و تجهیزات مرتبط با موضوع شرکت تعاونی ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور مرتبط با موضوع شرکت و ایجاد غرفه در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و مقاطعه کاریهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع. مابقی مطابق با ماده ۳ اساسنامه. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران گیشا خیابان چهارم خیابان بلوچستان بین کوچه پنجم و هفتم پلاک ۱۱ واحد ۴ کدپستی ۱۴۳۶۹۱۶۷۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۳۲۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۴۴ سهم ۳۰۰۰۰۰ ریالی که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲/ الف / ۱۷۰۰ مورخ ۱۵/۱/۹۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه فاطمی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: علی ارشدی به شماره ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴به سمت رئیس هیئت مدیره. حجت فضلی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۲۳۰۱۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره. سید جواد توکلی به شماره ملی ۰۳۲۱۹۶۷۹۸۴ به سمت منشی هیئت مدیره. علیرضا اسکندریان به شماره ملی ۰۰۱۸۰۵۰۰۰۱ به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره. سیده نساء کسائیان به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۶۵۶۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره. برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک, سفته, برات و اوراق بهادار با امضای علی ارشدی(رئیس هیات مدیره) یا سید جواد توکلی (منشی هیات مدیره) به اتفاق آقای حجت فضلی مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبارمی باشد. اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای حجت فضلی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و لیدا فرج پور به شماره ملی ۲۰۹۱۹۹۴۲۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. به موجب نامه شماره ۳۴۳۹۳/۱۵,۹۴۲ مورخ ۵/۲/۹۵ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران آگهی گردید. پ۹۵۰۲۱۴۸۳۹۸۰۳۵۹۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13137763
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی تولیدی اردوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۴۲۳۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ثبت ۱۲۶۳ کرج وشناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به نمایندگی آقای علی ارشدی بشماره ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ بعنوان بازرس اصلی و داود فرامرزی ماجلان بشماره ملی ۰۳۲۲۱۵۰۵۶۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ارک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وصورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت ش۹۵۰۸۲۹۴۰۹۵۲۹۱۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201066
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی سریر باف کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۵: اعضای هیات مدیره عبارتند از آقای حسین علی احمدی به شماره ملی ۲۹۹۲۵۵۴۱۰۳ آقای رضا جلال مآب به شماره ملی ۲۹۹۱۵۰۱۳۸۳ خانم فاطمه نظری به شماره ملی ۲۹۹۰۴۰۷۱۹۷ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا (حسابدار رسمی) به شماره ثبت ۱۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس و حسابرس اصلی (آقای علی ارشدی به شماره ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴به عنوان نماینده موسسه جهت امضاء ذیل صورت جلسه) و خانم نجمه طالبی زاده سردری به شماره ملی ۲۹۹۳۳۶۸۵۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۹۳۰۴۱۵۳۸۱۱۱۰اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13550625
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی ارشدی به کد ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ با پرداخت مبلغ ۲۸۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را تا مبلغ ۱۲۳۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش دهد. آقای پرویز پیری به کد ملی ۶۳۷۹۹۰۸۰۴۸ با پرداخت مبلغ ۵۱۲۵۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را تا مبلغ ۷۱۲۵۰۰۰۰ ریال افزایش دهد. آقای جواد هاشمی به کد ملی ۰۰۵۳۸۴۳۵۱۷ با پرداخت مبلغ ۵۱۲۵۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را تا مبلغ ۷۱۲۵۰۰۰۰ ریال افزایش دهد. آقای سعید جلیلی سهی به کد ملی ۰۰۴۶۵۹۶۰۰۳ با پرداخت مبلغ ۲۳۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را تا مبلغ ۲۸۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش دهد. آقای علیرضا فضل زاده به کد ملی ۱۵۸۲۱۱۷۵۱۹ با پرداخت مبلغ ۳۱۲۵۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را تا مبلغ ۷۱۲۵۰۰۰۰ ریال افزایش دهد. آقای مصطفی حسینی مهر به کد ملی ۴۲۸۵۲۶۸۸۵۱ با پرداخت مبلغ ۲۷۵۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را تا مبلغ ۴۷۵۰۰۰۰ ریال افزایش دهد. آقای کریم کهن دل مغانلو به کد ملی ۴۲۸۴۲۲۲۵۲۱ با پرداخت مبلغ ۵۶۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را تا مبلغ ۷۶۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش دهد. آقای محمدحسین زواریان به کد ملی ۰۰۶۶۰۶۵۵۷۷ با پرداخت مبلغ ۲۸۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه جزو شرکا قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ ۲۰۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه اصلاح می‌گردد. ش۹۶۰۵۱۷۹۹۷۵۴۱۳۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610667
آگهی تغییرات شرکت رامیار شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۲۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به نمایندگی آقای علی ارشدی به شماره ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا باطومچی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۳۴۴۹۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای مجید عقیلی به شماره ملی ۰۰۴۴۵۴۷۹۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی عقیلی به شماره ملی ۰۰۴۳۷۲۷۲۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا شیرزادی به شماره ملی ۰۰۴۵۹۱۴۱۱۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم کبری داور به شماره ملی ۰۰۴۶۹۶۰۷۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل – چک – سفته – برات - قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۲۵۷۰۹۲۸۲۴۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14114296
آگهی تغییرات شرکت تولیدی چشمه سار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۸۵۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین پناهی با کدملی ۴۲۸۴۱۲۹۴۶۵ و آقای حمید حاجی محمدی با کدملی ۴۲۸۰۴۰۶۲۶۱ و آقای امیرهوشنگ حاج محمدی با کدملی ۴۲۸۴۲۱۳۳۹۳ ۲ موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شماره ثبت۱۲۶۳ وشناسه ملی۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به نمایندگی آقای علی ارشدی به کدملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدتقی شفقتیان به کدملی ۵۳۹۹۶۰۵۹۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۴۱۹۲۸۲۶۱۳۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک