سید جواد توکلی

سید جواد توکلی

کد ملی 0321967984
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 706250
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پترو فرآیند انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۶۷۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۰۱۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و سید جواد توکلی به کدملی ۰۳۲۱۹۶۷۹۸۴ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۱۷۷۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078255
آگهی تغییرات شرکت پرسیا پروفیل فام سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۹۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای سید جواد توکلی به شماره ملی ۰۳۲۱۹۶۷۹۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۵۹۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410031
آگهی تغییرات شرکت مهندسی رعد اب جنوب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۹۹۲۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ و آقای سید جواد توکلی بشماره ملی ۰۳۲۱۹۶۷۹۸۴ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۱۰۶۸۹۹۴۶۰۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9659408
آگهی تغییرات شرکت شیمی یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۸/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آریان محاسب پویا به عنوان بازرس اصلی، آقای سید جواد توکلی به شماره ملی ۰۳۲۱۹۶۷۹۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمود یاوری به شماره ملی ۴۴۳۳۰۰۴۸۶۳ و خانم معصومه مقدم به شماره ملی ۴۴۳۲۵۶۷۶۲۷ و خانم فاطمه یاوری به شماره ملی ۴۴۳۲۴۶۵۱۷۴ تا تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۱. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمود یاوری به شماره ملی ۴۴۳۳۰۰۴۸۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و و خانم معصومه مقدم به شماره ملی ۴۴۳۲۵۶۷۶۲۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه یاوری به شماره ملی ۴۴۳۲۴۶۵۱۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه یاوری به شماره ملی ۴۴۳۲۴۶۵۱۷۴ به سمت مدیر عامل. در تاریخ ۱۶/۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9792973
آگهی تصمیمات شرکت رهروان سپهر اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۷۴۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱۱/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۸۸ بتصویب رسید. شرکت حسابرسی آریا محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و سید جواد توکلی به کدملی ۰۳۲۱۹۶۷۹۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9958601
آگهی تصمیمات شرکت صنعت خورشیدی پارس سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۰۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۳۱۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بسمت بازرس اصلی و سیدجواد توکلی به کدملی ۰۳۲۱۹۶۷۹۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10509317
آگهی تصمیمات شرکت فیرون سازه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۱۵۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۷۵۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه آریان محاسب پویا به شناسه ملی۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بسمت بازرس اصلی و سید جواد توکلی به ش ملی۰۳۲۱۹۶۷۹۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱/۶/۹۰ مرکز اصلی شرکت به تهران خ خالد اسلامبولی خ ششم کوی دل افروز پلاک۲۱ واحد۱۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10851361
آگهی تصمیمات شرکت پارس مشعل سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۵۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۴۴۵۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بسمت بازرس اصلی و سید جواد توکلی به کدملی ۰۳۲۱۹۶۷۹۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10912526
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت صنعت صدرا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۹۴۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۸۶۹ بسمت بازرس اصلی و سیدجواد توکلی به کدملی ۰۳۲۱۹۶۷۹۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی منتظری به کدملی ۱۰۹۰۸۶۷۴۶۸ شهرام بهادرانی به کدملی ۱۲۸۵۵۱۵۵۰۱ محمد وحدت نیا به کدملی ۱۳۷۶۵۹۵۸۷۷ به سمت اعضای اصلی و زهره دری نجف آبادی به کدملی ۱۰۹۰۹۰۵۷۶۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۴/۹۰ محمدعلی منتظری به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد وحدت نیا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و زهره دری نجف آبادی به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت یکسال تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره (اصلی یا علی البدل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12703758
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فرو آلیاژ ارس (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۶۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۶۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۴ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ تحت شماره ۷۸۸۴/ث۹۴ به این واحد واصل گردید تغییراتی به شرح ذیل اتخاذ گردیده است. ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹به سمت بازرس اصلی و سید جواد توکلی به شماره ملی ۰۳۲۱۹۶۷۹۸۴ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۴۱۲۱۹۴۲۹۲۱۶۸۰۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ارس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12778686
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی سازه کیهان الماس ایرانیان درتاریخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۱۱۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۱۰۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: تهیه زمین با کاربری مسکونی و احداث مسکن به صورت انبوه در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان اعم از سازه های چوبی، فلزی، سنگی، آجری، سیمان و بتن و سازه های صنعتی و مدرن روز از طریق منابع داخلی و خارجی، مشارکت یا همکاری با شرکتهای داخلی و خارجی و نیز عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارائه خدمات فنی مهندسی مرتبط با شرکت تامین تجهیزات و تاسیسات، طراحی، محاسبه و اجرا و کنترل فنی و ارائه خدمات فنی و مهندسی و ساختمانی در داخل و یا خارج از کشور، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت واردات اقلام و مواد اولیه و تجهیزات مرتبط با موضوع شرکت تعاونی ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور مرتبط با موضوع شرکت و ایجاد غرفه در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و مقاطعه کاریهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع. مابقی مطابق با ماده ۳ اساسنامه. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران گیشا خیابان چهارم خیابان بلوچستان بین کوچه پنجم و هفتم پلاک ۱۱ واحد ۴ کدپستی ۱۴۳۶۹۱۶۷۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۳۲۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۳۴۴ سهم ۳۰۰۰۰۰ ریالی که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲/ الف / ۱۷۰۰ مورخ ۱۵/۱/۹۵ نزد بانک توسعه تعاون شعبه فاطمی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: علی ارشدی به شماره ملی ۰۳۲۲۰۶۴۲۴۴به سمت رئیس هیئت مدیره. حجت فضلی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۲۳۰۱۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره. سید جواد توکلی به شماره ملی ۰۳۲۱۹۶۷۹۸۴ به سمت منشی هیئت مدیره. علیرضا اسکندریان به شماره ملی ۰۰۱۸۰۵۰۰۰۱ به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره. سیده نساء کسائیان به شماره ملی ۰۰۷۱۴۳۶۵۶۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره. برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک, سفته, برات و اوراق بهادار با امضای علی ارشدی(رئیس هیات مدیره) یا سید جواد توکلی (منشی هیات مدیره) به اتفاق آقای حجت فضلی مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبارمی باشد. اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای حجت فضلی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به سمت بازرس اصلی و لیدا فرج پور به شماره ملی ۲۰۹۱۹۹۴۲۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین شدند. به موجب نامه شماره ۳۴۳۹۳/۱۵,۹۴۲ مورخ ۵/۲/۹۵ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران آگهی گردید. پ۹۵۰۲۱۴۸۳۹۸۰۳۵۹۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12819300
آگهی تغییرات شرکت مادوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۰۴۴۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت ۲ سال انتخاب شدند آقای محمد معظمی ش ملی ۰۰۴۰۵۵۹۲۱۱ و آقای میرحمید اسکندانی ش ملی ۰۰۴۰۹۸۸۲۴۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ثبت۱۲۶۳ وشناسه ملی۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ بسمت بازرس اصلی و آقای سیدجواد توکلی ش ملی ۰۳۲۱۹۶۷۹۸۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۴ به تصویب رسید پ۹۵۰۳۰۵۱۰۵۵۸۸۶۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12823464
آگهی تغییرات شرکت خدمات فولاد سدید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به عنوان بازرس اصلی شرکت و آقای سیدجواد توکلی به کدملی ۰۳۲۱۹۶۷۹۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۰۹۵۰۸۱۵۸۴۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959778
آگهی تغییرات شرکت آیس پک ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۵۴۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. خانم معصومه زکی خانی به شماره ملی ۰۳۲۱۲۵۱۹۹۷ و آقای بابک بختیاری به شماره ملی ۰۰۶۲۶۷۶۲۰۲ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مؤسسه خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیدجواد توکلی به شماره ملی ۰۳۲۱۹۶۷۹۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۲۰۷۱۹۹۹۱۳۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044816
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مهندسی سپند انرژی ماد درتاریخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۰۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۰۵۰۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ساخت و تولید تجهیزات کنترل و ابزار دقیق، نصب و راه اندازی سیستم های کنترل و مانیتورینگ، فیلدباس، گاز و حریق، سیستم اعلام و اطفا حریق، طراحی مهندسی، سیستم اتوماسیون مدیریت انرژی ساختمان (بی ام اس) سیستم های اف سی اس ـ دی سی اس ـ پی ال سی ـ آی سی اس اس ـ اف اند جی ـ ای اس دی، تامین و نصب سیستم کنترل اتوماتیک بویلر سیستم های نیروگاهی برق صنعتی، مدارهای فرمان و راه اندازی ماشین های صنعتی، مشاوره و طراحی و اجرای انواع طرح های کنترل و ابزار دقیق، اتوماسیون صنعتی، سیستمهای اسکادا، تله متری و کنترل از راه دور، پایانه های دور دست آر تی یو، مراکز کنترل و مانیتورینگ و دیسپاچینگ، سیستمهای تلفن و مخابرات و شبکه های کامپیوتری، طراحی و راه اندازی سامانه های کنترل و مدیریت انرژی، نظارت فنی و مدیریت و اجرای کلیه پروژه های تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهی و صنایع دیگر، طراحی، خرید و نصب و راه اندازی سیستم های حفاظتی، دوربین های مدار بسته، درب های اتوماتیک و سیستمهای مرتبط با هوشمندسازی منازل مسکونی، اماکن تجاری و هتل ها، برگزاری دوره ها و سمینارهای تخصصی و توجیهی مرتبط با موضوع شرکت، فروش انواع تجهیزات برق و کنترل و ابزار دقیق، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و ارائه نمایندگی داخلی و خارجی شرکت در مزایده ها و مناقصه های داخلی و خارجی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات از بانکها، مهندسی، تأمین، نصب و راه اندازی سیستم های تاسیسات ساختمانی، روشنایی و ایمنی. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان شریعتی ـ پایین تر از حسینیه ارشاد ـ کوچه ویرا ـ پلاک ۱۲ ـ واحد ۴ کدپستی ۱۹۴۷۹۴۳۷۵۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۵۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۵۲۵۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۶۲/۸۰۹/۹۵ مورخ ۱۶/۶/۹۵نزد بانک سامان شعبه میرداماد کد ۸۰۹ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: پوریا کاشفی به کدملی۰۰۶۹۶۹۲۷۲۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، علی حسینی به کدملی ۰۳۲۲۱۳۰۲۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‏باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به عنوان بازرس اصلی. سید جواد توکلی به شماره ملی ۰۳۲۱۹۶۷۹۸۴ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۵۰۷۰۷۵۵۷۴۰۹۲۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13186680
آگهی تغییرات شرکت آهن فولاد دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۲۶۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقایان کریم پارسائی به شماره ملی ۶۱۷۹۲۵۹۴۹۶، احمد نائی به شماره ملی ۰۴۵۲۰۲۶۰۸۳،، محسن قربانلو لیلاب به شماره ملی۱۳۷۲۱۲۳۹۶۲، امیدنائی به شماره ملی ۰۰۷۸۸۳۶۵۶۵و مهشید نجفی به شماره ملی۰۰۵۱۲۶۷۷۱۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ - حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ثبت ۱۲۶۳ وشناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدجواد توکلی به شماره ملی ۰۳۲۱۹۶۷۹۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ۱۹ دی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ - صورتهای مالی سال۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۹۲۱۵۳۴۷۸۰۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13241634
آگهی تغییرات شرکت قیران پخش ستاره ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۶۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۹۸۰۰۰۲۸۶۹ و آقای سیدجواد توکلی بشماره ملی ۰۳۲۱۹۶۷۹۸۴ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روز نامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۱۰۱۵۹۵۲۷۹۲۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک