مجید اسکندری

مجید اسکندری

کد ملی 0321461460
26
شرکت‌ها
26
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 616465
آگهی تغییرات شرکت پدیده توسعه شرق سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۹۷۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۳۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۳/۱۳۹۱تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید اسکندری به شماره ملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا سلمانی رحیمی به شماره ملی ۰۹۳۲۹۳۶۹۴۶ و شرکت خدمات مالی و اداری افراشته کرمان سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد مرادعلی زاده و شرکت توسعه و عمران درج کرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۲۲ با نمایندگی آقای محمدرضا شه بخش تا تاریخ ۱/۳/۱۳۹۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۱/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۶۷۱۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708151
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران درج کرمانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مجید اسکندری به شماره ملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی خدمات مالی بهبود ارقام به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۸/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۶۶۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 731698
آگهی تغییراتشرکت توسعه آبادانی استان کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۷۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۴۸۲۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۱۳۹۱ ۱ آقای علی محمدی با کد ملی ۳۰۵۱۱۰۴۵۵۸ به نمایندگی از شرکت موسسه صندوق بازنشستگی مس بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد رضایی زاده با کد ملی ۳۰۵۱۱۴۸۰۷۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید اسکندری با کد ملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان بسمت عضو هیئت مدیره آقای حمید بابایی با کد ملی ۲۹۹۲۹۲۵۰۹۸ بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۲۵۱۵۵ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 887478
آگهی تغییرات شرکت عمران علوی ماهان کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۸۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۸/۵/۹۱. ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی سال ۹۰. ۲ موسسه حسابرسی بهبود ارقام و آقای مجید اسکندری با کد ملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ مهدی سیاوشی کرد با کد ملی ۳۰۷۰۹۶۲۶۵۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بنمایندگی از سازمان مناطق گردشگری و محمد جواد فدائی فتح ابادی با کد ملی ۲۹۹۲۳۹۵۱۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت صنایع خودرو سازی کرمان و محمد علی برازوان با کد ملی ۲۹۹۲۳۷۵۲۱۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و اوراق عادی باامضا مدیرعامل و امضا متغیر یکی از اعضا هیئت مدیره و یا معاون اجرایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۳۳۲۶۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069010
آگهی تغییرات شرکت معادن جنوب فلات کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت۴۲۲۲۷۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۵۱۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مجید اسکندری به شماره ملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بزرگراه چمران، نرسیده به میدان توحید، خیابان باقرخان غربی، پلاک ۱۰۱، طبقه ۵، واحد۷ کدپستی ۱۴۴۱۷۱۵۶۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۳۸۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1189079
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران درج کرمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۲۰۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه مام کرمان به نمایندگی آقای سید دانیال محبی به شماره ملی ۶۰۸۹۵۱۲۷۲۹ موسسه غیرانتفاعی آفرینش به نمایندگی آقای محمدعلی برازوان به شماره ملی ۲۹۹۲۳۷۵۲۱۷ آقای احمد هاشمی رنجبرشریف آباد به شماره ملی ۳۰۵۱۸۲۰۰۶۷ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. و آقای مجید اسکندری به شماره ملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۱۱۷۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343755
آگهی تغییرات شرکت آریا ناران سرچشمه سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۹۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۸۹۱۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۱۱/۹/۹۲: ۱ آقای سیروس فاتحی با کد ملی ۴۶۵۰۳۳۰۰۱۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و مجید اسکندری با کد ملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید ابراهیم توحیدی با کد ملی ۱۱۸۹۴۶۷۲۳۱ و آقای یونس محمدی با کد ملی ۲۰۶۰۳۳۳۸۳۰ و آقای سعید کاشی تراش اصفهانی با کد ملی ۰۰۳۶۱۴۹۱۵۲ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۵۴۷۶۳ رئیس اداره ثبت اسناد کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719733
آگهی تغییرات شرکت خودرو سازی کارمانیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۵۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: شرکت خدماتی و بازرگانی هزار کرمان دارای شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۴۳۵۷ شرکت صنایع خودروسازی کرمان دارای شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۲۰۸۰ شرکت کرمان موتور دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۱۹۷۴ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید اسکندری دارای کد ملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. پ۹۳۰۹۱۲۳۸۷۷۴۳۶۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409818
آگهی تغییرات شرکت مانوشا دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۹۴۲۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید اسکندری به شماره ملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شماره ثبت ۱۵۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت توسعه و عمران درج کرمان شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۲۰۲۳ به نمایندگی احمد هاشمی رنجبر شریف آباد به شماره ملی ۳۰۵۱۸۲۰۰۶۷ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای محمد هاشمی رنجبر شریف آباد به شماره ملی ۳۰۵۰۱۹۰۳۹۶ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد اسناوندی به شماره ملی ۰۰۵۶۸۸۶۸۸۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا و در غیاب مدیرعامل با هریک از اعضای هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۱۰۶۹۶۰۷۲۱۹۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9968552
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ماهان کن پارسیان سهامی خاص بشماره ثبت۲۸۴۲۷۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید اسکندری به شماره ملی۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۹/۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10413287
آگهی تغییرات شرکت نوین چشمه سمنگان (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۷۰۸۸۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۶۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۴/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدباقر شلوزاده به شماره ملی۳۱۳۰۸۳۳۷۳۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی اسدی نسب به شماره ملی۳۱۷۹۵۴۷۰۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۴/۸/۱۳۹۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی شهسواری پور به شماره ملی۳۱۷۹۵۸۲۶۰۱ و آقای مجید اسکندری به شماره ملی۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ و آقای مهدی نادری به شماره ملی۳۹۶۲۲۷۹۶۹۵ تا تاریخ۴/۸/۱۳۹۱. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای محمدعلی شهسواری پور به شماره ملی۳۱۷۹۵۸۲۶۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید اسکندری به شماره ملی۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی نادری به شماره ملی۳۹۶۲۲۷۹۶۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی شهسواری پور به شماره ملی۳۱۷۹۵۸۲۶۰۱ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10505785
آگهی تغییرات شرکت پارس کارمانیا اولنگ (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۲۰۸۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۴/۴/۱۳۹۱ ۱ آقایان مجید اسکندری با کد ملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ و موسسه حسابرسی بهبود ارقام بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. ۲ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۱۳۹۰. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ آقایان محمد تقی شریف با کد ملی ۲۱۸۰۹۶۴۰۱۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و جواد احمدی نژاد با کد ملی ۲۹۹۳۱۶۱۱۸۰ بسمت نایب رئیس و کمیل قنبری با کد ملی ۲۷۰۹۴۰۲۱۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10546852
آگهی تغییرات شرکت خدماتی بازرگانی هزار کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۴۳۵۷
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخه ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و به تصویب رسیدن ترازنامه سال ۲۹/۱۲/۹۰. ۲ آقای مجید اسکندری با کد ملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ و موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه محلی کرمان امروز و روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11082997
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۸۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۳۵۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به سمت بازرس اصلی و مجید اسکندری به کدملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12651439
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری نواندیشان کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۴ الف) موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید اسکندری به کدملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ب) صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ج) روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۱۲۰۶۰۱۳۰۳۵۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693054
آگهی تغییرات شرکت ارفع سازان کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۱۵۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۴ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت۲سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ به نمایندگی آقای علی نظری نژاد به شماره ملی ۳۱۴۹۴۱۲۰۵۶ شرکت آریاناران به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۸۹۱۸ به نمایندگی آقای حسین اسدی به شماره ملی ۲۹۹۲۰۰۱۰۰۷ شرکت همگامان مس به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۶۱۰۹ به نمایندگی آقای محمدرضا کارگر دیانتی به شماره ملی ۳۰۵۱۱۳۳۶۷۱ شرکت مفتول مس چشمه به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۷۴۴۱ به نمایندگی آقای مجید اسکندری به شماره ملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ شرکت تولیدی معدنی مدوار به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۰۴۰۲ به نمایندگی آقای علی سام به شماره ملی ۳۰۹۰۱۳۷۱۲۷ ش۹۴۱۲۱۶۸۱۶۶۰۵۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12718089
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع مس پیشگام افق کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۶۱۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل اعلام می‌گردد: شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ بنمایندگی آقای محراب احمدیان باکدملی ۰۰۵۷۴۱۸۶۷۵ شرکت حکیم مس با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۱۵۲۳ بنمایندگی آقای علی نظری نژاد باکدملی ۳۱۴۹۴۱۲۰۵۶ شرکت همگامان مس با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۴۶۱۰۹ بنمایندگی آقای مجید اسکندری باکدملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ شرکت عمران گستران آذین کویر با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۹۹۰۰ به نمایندگی آقای حمیدرضا سعیدی عزیز کندی با کدملی ۰۰۶۷۰۳۴۱۸۷ شرکت حمل و نقل راهور مس با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۹۹۰۰ به نمایندگی آقای ایرج بختیاری زاده با کدملی ۲۹۹۱۳۴۵۳۱۴ ش۹۴۱۲۲۶۳۲۵۵۲۴۴۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797667
آگهی تغییرات شرکت مهندسی وساخت فراوری صنایع غیراهنی مفرغ ساز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۸۷۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۴: شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ با نمایندگی آقای مجید اسکندری به شماره ملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آریاناران به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۸۹۱۸ با نمایندگی آقای مسعود منصوری با شماره ملی ۶۱۹۹۵۸۷۰۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود منصوری با شماره ملی ۶۱۹۹۵۸۷۰۳۰ به سمت مدیرعامل شرکت مهندسی نوآوران مس با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۳۹۷۳با نمایندگی آقای علیرضا فردین نژاد به شماره ملی ۰۰۷۱۲۰۰۰۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت نواندیشان کرمان با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۰۹ با نمایندگی آقای محمدرضا محمدی به شماره ملی ۴۱۳۰۶۷۲۹۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت ارفع سازان کرمان با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۱۵۲۹ با نمایندگی آقای مهدی کیوان آراء به شماره ملی۱۲۸۳۸۱۸۴۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۲۲۶۵۹۸۲۶۲۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12827165
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مجتمع صنعتی کیمیا فسفات پارسیان درتاریخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۶۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۹۹۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید، فروش، تولید و توزیع انواع اسیدهای صنعتی اسید فسفریک و انواع کودهای شیمیایی - واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی ـ سرمایه گذاری در شرکتها و خرید سهام شرکتهای وابسته ـ افتتاح حساب در کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ـ دریافت تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ـ اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی ـ اعطای نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی ـ طراحی و تامین تجهیزات مربوط به کارگاههای مربوط و ساخت و نصب تجهیزات مربوطه. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر - کوچه ۶ - پلاک ۳۲ - طبقه اول کد پستی ۱۵۱۴۶۴۳۷۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰یال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۹۶مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ نزد بانک ملت شعبه دکتر بهشتی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حمید دهقان نیری به شماره ملی۵۵۲۹۷۳۹۹۶۲ به نمایندگی از شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۴۱۴۷ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره. مجید اسکندری به شماره ملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمد ترابی گودرزی به شماره ملی ۴۱۳۲۵۲۶۶۸۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۲۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای محمد ترابی گودرزی به سمت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی و مجید اسکندری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید دهقان نیری به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید دهقان نیری به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس اصلی. حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مد ت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۵۰۳۱۰۱۷۱۷۹۳۴۴۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895950
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و مشاوره‌ای پارس اولنگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۳۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید اسکندری به شماره ملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۴۱۵۷۹۷۵۴۵۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12975104
آگهی تغییرات شرکت خدماتی ثمین به گل ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۸۶۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۵۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید شرکت خدمات فنی و مهندسی صنایع و معادن کانی مس به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۴۱۴۷ به نمایندگی آقای محسن علامیر به شماره ملی ۳۰۵۱۰۸۷۴۰۸ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای مجید اسکندری به شماره ملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ نایب رئیس هیأت مدیره آقای محمد کاظم آیدین کیا به شماره ملی ۰۰۳۶۶۲۶۱۵۵ مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای محمد محمدی به عنوان بازرس اصلی و خانم نسرین باقریان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۵۰۵۳۰۷۴۶۶۵۵۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13019348
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فنی مهندسی مسباره چشمه درتاریخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۸۳۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۰۶۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: بازیابی سرباره و ترکیبات مس ،بسته بندی و فروش، بازاریابی غیرهرمی و غیر شبکه ای و بازرگانی محصولات و ضایعات مس و آلیاژهای مربوط ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، شرکت در کلیه مناقصات داخلی و خارجی اعم از دولتی و غیر دولتی ، تولید فرآورده های معدنی و غیر معدنی ، تولید انواع سندپلاست های معدنی و غیر معدنی، تولید انواع پودرهای کانیهای فلزی و غیر فلزی ، اجرا و بازسازی ، بهینه سازی ، ساخت و تدارک تجهیزات و توسعه صنایع و کارخانجات - طراحی و تامین و نصب کلیه فرآورده های نسوز و ارائه خدمات مهندسی صنایع نسوز- تهیه و تامین تجهیزات و همچنین اجرای بسته بندی محصولات فولادی و محصولات فلزی و غیر فلزی و انجام کلیه امور فنی، اقتصادی ، مالی و بازرگانی اعم از خرید و فروش کلیه قطعات صنعتی و مکانیکی از داخل و خارج از کشور- خرید و فروش انواع مواد معدنی و شیمیائی - تهیه و تولید انواع معدنی و شیمیائی(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان خالد اسلامبولی کوچه ۱۱ پلاک ۲۲ طبقه دوم کدپستی ۱۵۱۳۷۴۴۵۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۸۴/۸۲۶/۹۵ مورخ ۱۴/۶/۹۵ نزد بانک سامان شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای حمیدرضا حسنی به شماره ملی ۲۹۹۲۴۸۲۳۳۱ به نمایندگی شرکت مهندسی معدنی نوآوران مس تهران به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۳۹۷۳ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره - آقای مجید اسکندری به شماره ملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره- آقای ایرج بختیاری زاده به شماره ملی ۲۹۹۱۳۴۵۳۱۴ به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت فرآوری صنایع غیر آهنی مفرغ ساز به شماره شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۸۷۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۶۲۳۸۷۲۵۷۳۹۵۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131655
آگهی تغییرات شرکت مهر آب ماهان کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۶۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ ۱ - پس از استماع گزارش هیأت مدیره و قرائت گزارش بازرس قانونی، صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ در شرکت به تصویب رسید. ۲ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: - شرکت عمران علوی ماهان کرمان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۳۸۳۵ - شرکت خدمات بازرگانی هزار به شناسه ملی۱۰۶۳۰۱۰۴۳۵۷ - آقای بهنیا غفارزاده به شماره ملی ۰۹۴۲۸۷۹۷۹۱ ۳ - موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید اسکندری به شماره ملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.۴ - روزنامه کثیرالانتشار کرمان امروز جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۸۲۶۷۸۳۳۷۸۷۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580393
آگهی تغییرات شرکت معادن مس چهار گنبد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۱۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۶: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۱۷۱۸ بسمت بازرس اصلی و آقای مجید اسکندری به کدملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب شدند. ۳ شرکت معدنکاری اولنگ به شناسه ملی۱۰۶۳۰۱۰۷۱۳۶ و شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ و آقای احمد احمدی نژاد به کدملی ۲۹۹۳۱۲۷۸۳۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه استقامت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۶۰۵۵۲۴۴۷۷۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13614633
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بین المللی فرید گسترش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۱۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عیسی فریدی بشماره ملی ۴۶۰۹۶۰۶۵۹۳ بسمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای عبدالرضا یرخ بشماره ملی ۱۹۰۰۱۱۶۳۰۸ بنمایندگی از موسسه خیرین الحسنین خرمشهر با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۴۸۵۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره آقای مجید اسکندری بشماره ملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ بسمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره متفقا و در صورت غیاب مدیرعامل با امضا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۲۷۱۶۰۱۸۸۲۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796349
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ کار اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید اسکندری با کد ملی ۰۳۲۱۴۶۱۴۶۰نماینده شرکت مهندسی و ساخت و فرآورده‌های مفرغ ساز (نیپک) ۱۰۶۳۰۱۰۸۷۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج اصلانی با کد ملی ۱۲۸۸۵۳۲۲۸۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعد الله شعبانی با کد ملی ۵۸۳۹۴۶۹۹۹۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سلطانی نژاد با کد ملی ۳۰۳۱۰۴۱۲۷۵ نماینده شرکت ارفع سازان کرمان۱۰۸۶۰۲۳۱۵۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد حیدری جشوقانی با کد ملی ۵۶۵۹۵۹۹۲۵۷ نماینده شرکت مفتول مس چشمه۱۰۶۳۰۱۲۷۴۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره را به سمت مدیرعامل از بین اعضاء برای مدت ۲ سال تصدی انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۱۰۱۲۲۷۹۴۴۳۲۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک