خدمات مالی بهبود ارقام

خدمات مالی بهبود ارقام

کد ملی 0321429303
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 658559
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای ابن سیناسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۷۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۰۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید اسکندری به شماره ملی ۰۳۲۱۴۲۹۳۰۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۳۸۸۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922841
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ گلدیران نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۹۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۴۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهبود ارقام به ش م ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به سمت بازرس اصلی و جمشید اسکندری به ک م ۰۳۲۱۴۲۹۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل سرمایه گذاری گلدیران نوین به ش م ۱۰۱۰۳۵۶۸۱۰۶ به نمایندگی محمدعلی اسدی به ک م ۰۰۷۹۳۸۸۴۱۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت توسعه تجارت اسپیدان نگر به ش م ۱۰۳۲۰۲۱۰۴۶۶ به نمایندگی بهادر نایبی به ک م ۰۰۶۸۴۲۰۸۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و غلامحسین اسدی به ک م ۴۶۰۹۳۴۶۵۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد و محل شرکت به الهیه انتهای خ مریم شرقی پ ۶۸ ک پ ۱۹۶۸۶۵۵۸۸۸ انتقال یافت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۹۲۳۴۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986030
آگهی تغییرات شرکت صنعتی ماهان کن پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۷۶۷۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید اسکندری به شماره ملی ۰۳۲۱۴۲۹۳۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۹/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالکریم سعید و آقای روح اله پورسالاری به شماره ملی ۰۰۵۵۸۹۳۷۰۸ و آقای آرش اسدی به شماره ملی ۲۹۹۲۸۸۲۷۰۴ و شرکت توسعه و عمران درج کرمان سهامی خاص با نمایندگی آقای منصور سلیمانی میمندی ت تاریخ ۲۰/۹/۹۳ در تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۹۶۴۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123049
آگهی تصمیمات در شرکت حمل و نقل ریلی نور الرضا اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۲۲ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۲۰۷۴۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۵/۳/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت توسعه ترابر ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳ بنمایندگی دلاور نجفی کد ملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بین المللی توسعه ترابر ریلی ایرانیان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۶۰۴۸ بنمایندگی منصور عرب یار محمدی کد ملی ۴۵۹۱۹۴۸۲۹۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد رضا صبری کد ملی ۱۲۸۷۶۶۹۲۹۸ بسمت مدیرعامل و حمل و نقل بین المللی خط صبا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۱۵ بنمایندگی عبداله عامری کد ملی ۴۵۹۱۹۵۱۹۹۵ و فارسیسان آسیا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۸۴۷۷ بنمایندگی احمد استاد حسین کد ملی ۰۰۴۵۶۱۷۰۰۷ و شرکت توسعه صنایع ریلی ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۷۲۹۷۳ بنمایندگی احمد رضا صبری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام کد ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ و جمشید اسکندری کد ملی ۰۳۲۱۴۲۹۳۰۳ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی ۱۳۹۱ تصویب شد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۱۴۲۷۰۲ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139226
آگهی تغییرات شرکت پدیدآوران اطلس پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۹۷۵۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به سمت بازرس اصلی و جمشید اسکندری کدملی ۰۳۲۱۴۲۹۳۰۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۶۶۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190525
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نویان بسپار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۴۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۰۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی بهبود ارقام به ش م ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای جمشید اسکندری به شماره ملی ۰۳۲۱۴۲۹۳۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. خانم مهوش طیرانی بابایی به شماره ملی ۰۹۳۱۳۱۶۴۳۱ و آقای عبدالرضا شاملوی گرجایی به شماره ملی ۳۹۳۲۵۱۶۹۳۱ و آقای ماکان شاملوی گرجایی به شماره ملی ۰۰۶۷۴۵۴۰۹۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۰۷۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228909
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری ارگ هومن (سهامی خاص) بشماره ثبت ۷۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۹۳۹۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۶/۳/۹۲ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و تصویب رسیدن صورتهای مالی سال ۹۱ ۲ موسسه حسابرسی بهبود ارقام و جمشید اسکندری با کد ملی ۰۳۲۱۴۲۹۳۰۳ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت سال مالی ۹۲ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران به نمایندگی آقای مهدی مجدفر با کد ملی ۰۰۵۲۵۸۹۱۵۲ و شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس به نمایندگی آقای سید معبود ستوده با کد ملی ۴۱۵۰۴۸۸۱۱۷ بسمت اعضا غیرموظف هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به نمایندگی عباس بحرینی نژاد با کد ملی ۳۰۵۱۹۹۳۲۷۱ بسمت نایب رییس هیئت مدیره و فرهاد زمانی با کد ملی ۴۶۵۰۳۶۰۰۱۳ بسمت رییس هیئت مدیره و محسن عباسلو با کد ملی ۳۰۷۱۰۹۸۲۱۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۷۳۰۰۵۵ اداره ثبت اسناد شهرستان کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315967
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه نوین سما رفیع سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۸۴۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۸۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر غلامحسین اسدی به کد ملی ۴۶۰۹۳۴۶۵۰۸ , آقای محمدعلی اسدی به کد ملی ۰۰۷۹۳۸۸۴۱۸ و آقای بهادر نایبی به کدملی ۰۰۶۸۴۲۰۸۱۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای جمشید اسکندری به شماره ملی ۰۳۲۱۴۲۹۳۰۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۶۶۶۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381859
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری مشاوران سهام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۹۹۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۱۲۱۲۵۲۹۸۴ مورخ ۲/۱۱/۹۲ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه به تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۲ و صورت حساب سود و زیان منتهی به تاریخ فوق الذکر مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام (با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸) بعنوان بازرس اصلی و آقای جمشید اسکندری (با کد ملی ۰۳۲۱۴۲۹۳۰۳) بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین شد. پ۱۷۹۹۸۵۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398113
آگهی تغییرات شرکت جامپاس سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۵۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ ۱ قاسم عادلیان با کد ملی ۱۱۴۰۰۸۴۷۵۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره عزت اله سلطانی با کد ملی ۱۱۴۰۹۶۲۰۸۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و احمد سلطانی با کد ملی ۱۱۴۰۹۰۶۹۴۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و امیرحسین سلطانی با کدملی ۰۰۷۲۵۰۸۲۳۱ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و مهدی سلطانی با کد ملی ۰۰۶۰۸۶۵۹۶۲ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ صورتهای مالی منتهی به سال ۹۱ بتصویب رسید. ۳ موسسه حسابرسی بهبود ارقام بشماره ثبت ۱۵۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ بعنوان بازرس اصلی شرکت و جمشید اسکندری با کد ملی ۰۳۲۱۴۲۹۳۰۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۷۹۸۷۶۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620046
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت اسپیدان نگر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۰۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمدعلی اسدی به شماره ملی ۰۰۷۹۳۸۸۴۱۸ و بهادر نایبی به شماره ملی ۰۰۶۸۴۲۰۸۱۱ و محمدحسین شریف به شماره ملی ۰۰۶۷۳۴۴۷۸۱ به سمت عضو هیأت مدیره. مؤسسه حسابرسی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای جمشید اسکندری به شماره ملی ۰۳۲۱۴۲۹۳۰۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۵۴۸۱۶۶۹۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668386
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ایمن تیار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۱۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به سمت بازرس اصلی و آقای جمشید اسکندری کد ملی ۰۳۲۱۴۲۹۳۰۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۷۲۷۱۵۶۲۲۰۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10062067
آگهی تغییرات شرکت معادن جنوب فلات کیمیا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۲۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۱۸۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی بهبود ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای جمشید اسکندری به شماره ملی ۰۳۲۱۴۲۹۳۰۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ناهید کرمانشاهی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۰۸۵۳۴ و شرکت سرمایه گذاری گوهر فام معادن پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای علی محمد نمازی و شرکت توسعه و عمران درج کرمان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد عسگرپور تا تاریخ ۱/۴/۹۳. در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10366674
آگهی تصمیمات شرکت خدمات حفاری سپیدان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۲۴۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بهبود ارقام با ش. م ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به سمت بازرس اصلی و جمشید اسکندری با ک. م ۰۳۲۱۴۲۹۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت تولیدی پودرسازان با ش. م ۱۰۱۰۰۹۷۴۰۷۰ بنمایندگی فضل اله کاظم خانی با ک. م ۰۳۸۵۵۲۷۲۳۳ شرکت باریت فلات ایران با ش. م ۱۰۱۰۱۳۵۲۰۴۳ بنمایندگی علیرضا محمدحسن با ک. م ۰۴۹۱۲۳۵۴۰۲ شرکت صنایع پودر بندر امام با ش. م ۱۰۸۶۰۶۶۴۵۷۳ بنمایندگی مصطفی تقیئی با ک. م ۰۵۳۲۷۴۶۴۷۳ شرکت باریت کویر طبس با ش. م ۱۰۸۶۱۸۹۸۴۶۷ بنمایندگی عبداله کاظم خانی با ک. م ۰۳۸۵۵۲۶۹۱۱ و فرخنده کاظم خانی با ک. م ۰۵۷۹۹۴۸۰۸۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۷/۹۱ فضل اله کاظم خانی بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا محمدحسن بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعیدی بختیاری راد (خارج از اعضای سهامداران) با ک. م ۱۹۷۱۲۷۰۲۹۶ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای ۱ و ۴ و ۹ و ۷ و ۱۰ و ۱۴ و ۱۵ از ماده ۴۰ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683464
آگهی تغییرات شرکت مسکن مهرکارکنان الغدیرسرمایه گذاری مس شرکت تعاونی به شماره ثبت ۹۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۱۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۴ منضم به نامه شماره مرکزی ۱۶۸۹۲/۲/۱۹/۹۴مورخ۰۷/۱۱/۹۴اداره تعاون کارورفاه اجتماعی کرمان: ۱آقای فردین اسفندیار پور کدملی ۳۱۳۱۰۴۴۹۹۳ آقای محمد سلیمانی پور کدملی ۳۰۳۰۹۷۶۸۲۳ آقای محمود رنجبر کدملی ۳۰۵۰۸۷۲۶۱۶ به سمت اعضای اصلی و آقای سلمان جهانداری کدملی ۳۱۳۰۲۸۱۳۲۰ آقای مسعود محمودی میمند کدملی ۳۱۴۹۵۵۱۴۲۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت سه سال انتخاب گردیدند. ۲آقای مهدی نظری رباطی کدملی ۲۹۹۲۱۴۹۳۵۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهبود ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به نمایندگی آقای جمشید اسکندری کدملی ۰۳۲۱۴۲۹۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۱۰۶۲۳۹۰۵۳۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12684045
آگهی تغییراتحسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۸۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۴ و تاییدیه شماره ۱۲۸۲۰۲/۹۴ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمشید اسکندری به شماره ملی ۰۳۲۱۴۲۹۳۰۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: محمد دلیرانی به شماره ملی ۴۱۳۰۶۴۱۰۵۰ دارای مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال مهرداد شریعت زاده به شماره ملی ۵۴۹۹۰۲۱۸۵۶ دارای مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال ابوالفضل یوسفی به شماره ملی ۰۵۷۹۳۸۱۱۹۶ دارای مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال پ۹۴۱۲۱۰۹۳۵۲۲۵۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947123
آگهی تغییرات حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۳۱۲۶۱/۹۴ مورخ ۱۶/۱۲/۹۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی اصغر شهبازی کدملی ۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ و حمید رضا عرفی کد ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ و امیرحسین عسکری زاده کد ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵بموجب سند صلح شماره ۱۰۴۵۹ مورخ ۱۱/۳/۹۵ دفتر خانه ۱۴۹۶ تهران هریک مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال ازسهم الشرکه خودر ا به آقای جمشید اسکندری کد ملی ۰۳۲۱۴۲۹۳۰۳ واگذار نمودند. اسامی شرکا ومیزان سهم ا لشرکه هریک از شرکا پس از نقل وانتقال سهم الشرکه بشرح ذیل میباشد: آقای علی اصغر شهبازی ۳۰۰۰۰۰ سهم الشرکه آقای حمید رضا عرفی ۳۰۰۰۰۰ سهم الشرکه آقای امیر حسین عسکری زاده ۳۰۰۰۰۰ سهم الشرکه آقای جمشید اسکندری ۳۰۰۰۰۰ سهم الشرکه پ۹۵۰۵۱۳۶۶۲۲۶۳۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120332
آگهی تغییرات شرکت اعتبار کارکنان شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه پیشرو شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۷۷۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۳ منضم به نامه شماره ۱۰۸۸۲/۲/۱۹/۹۵ ص - ۱۷/۷/۹۵ اداره تعاون کرمان: - تعداد ۵ نفر به شرح زیر به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره: آقای محمودخاقانی کدملی ۴۴۳۱۴۴۸۸۲۹ و آقای اصغرصالحی کدملی ۳۰۵۰۳۵۱۶۶۷ و آقای محمودقاسمی نژادراینی کدملی ۳۱۷۸۹۷۴۹۶۲ و آقای آرمان اسدی کدملی ۲۹۹۰۶۳۷۷۶۱ و آقای علی ارجمندی کدملی ۲۹۹۲۳۸۷۹۶۷ اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت ۳ سال و هم چنین آقای حسین باژوند به شماره ملی ۳۰۵۰۱۲۹۴۶۸ و آقای علی نظری نژاد به شماره ملی ۳۱۴۹۴۱۲۰۵۶ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره به مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی وخدمات مالی بهبودارقام حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ و شماره ثبت ۱۵۸۸۲به نمایندگی آقای جمشید اسکندری به شماره ملی ۰۳۲۱۴۲۹۳۰۳ و اقای محمدعلی جباری کدملی ۲۴۵۰۲۴۴۶۱۱ به عنوان بازرسین اصلی و آقای هوشنگ بنی اسدی به شماره ملی ۵۸۳۹۸۳۱۷۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۱۹۷۶۸۶۲۷۷۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک