مجتبی غلامی

مجتبی غلامی

کد ملی 0320851941
75
شرکت‌ها
75
آگهی‌ها

شرکت های مجتبی غلامی

سرمایه گذاری توسعه حمل و نقل شرق ترابر البرز
سرمایه گذاری توسعه حمل و نقل شرق ترابر البرز
1
بازرگانی نوش پارافین
بازرگانی نوش پارافین
1
بازیافت و تولید پاکرام
بازیافت و تولید پاکرام
1
یگانه الکترونیک پویا
یگانه الکترونیک پویا
1
بهین سامان سرزمین
بهین سامان سرزمین
1
جهان کریستال
جهان کریستال
1
رز فام کالا
رز فام کالا
1
افق رایانه نقش جهان
افق رایانه نقش جهان
1
صنایع بسته بندی و نگهداری نوید کرج
صنایع بسته بندی و نگهداری نوید کرج
1
تولیدی پازاوار
تولیدی پازاوار
1
حسابرسی آریا نیک روش
حسابرسی آریا نیک روش
1
کشت و صنعت دشت سبز غرب
کشت و صنعت دشت سبز غرب
1
کشت و صنعت روژین تاک
کشت و صنعت روژین تاک
1
توسعه واحداث نیروگاهی توان
توسعه واحداث نیروگاهی توان
1
تولیدی و صنعتی بهرام الکترونیک گستر
تولیدی و صنعتی بهرام الکترونیک گستر
1
فرآورده های گوشت جبال دماوند
فرآورده های گوشت جبال دماوند
1
فرمهای تجارتی ایران
فرمهای تجارتی ایران
1
پردیس تجارت علوی
پردیس تجارت علوی
1
مهتاب نور پارسیان
مهتاب نور پارسیان
1
داروسازی پرند دارو
داروسازی پرند دارو
1
نوآوران برودت بوران
نوآوران برودت بوران
1
معادن کوهساران سنگبن
معادن کوهساران سنگبن
1
صنایع غذائی کامنوش
صنایع غذائی کامنوش
1
گرگان سویا
گرگان سویا
1
بازرگانی مواد معدنی تیاب بندر عباس
بازرگانی مواد معدنی تیاب بندر عباس
1
تولیدی بازرگانی رویین صافی
تولیدی بازرگانی رویین صافی
1
پارس اقتصاد کیان
پارس اقتصاد کیان
1
کیا کالا راه بران اطلس
کیا کالا راه بران اطلس
1
پیل سان تجارت
پیل سان تجارت
1
فن آوری ارتباطات یاران
فن آوری ارتباطات یاران
1
آفتاب پردیس روناک
آفتاب پردیس روناک
1
کشت و صنعت دام دشت سینا
کشت و صنعت دام دشت سینا
1
بازرگانی نامداران خشکبار آریا
بازرگانی نامداران خشکبار آریا
1
مهندسی صنعت و تولید جمع ساز
مهندسی صنعت و تولید جمع ساز
1
صنعت کنتور پارس
صنعت کنتور پارس
1
اترک انرژی
اترک انرژی
1
پایا آمین مهر
پایا آمین مهر
1
مهندسین همکار صنایع
مهندسین همکار صنایع
1
پخش میلاد کاشان
پخش میلاد کاشان
1
پرارین دام
پرارین دام
1
مهرکاواک
مهرکاواک
1
طراحی و تولید آماک کوشا
طراحی و تولید آماک کوشا
1
1
1
1
سینا پولاد
سینا پولاد
1
امید آهنگران سینا
امید آهنگران سینا
1
آیین سوا پارس
آیین سوا پارس
1
ساختمانی اتیژ
ساختمانی اتیژ
1
امید شمیلا
امید شمیلا
1
مهر شید نو رنگ
مهر شید نو رنگ
1
اقلیم توسعه سبز
اقلیم توسعه سبز
1
مجتمع صنعت پولاد کاشان
مجتمع صنعت پولاد کاشان
1
همگام تجارت پارسیان
همگام تجارت پارسیان
1
تولیدی آرد آسیابان
تولیدی آرد آسیابان
1
نازبو
نازبو
1
فراز ارشیا نیلگون
فراز ارشیا نیلگون
1
تدارکاتی واژار جهان
تدارکاتی واژار جهان
1
سامانه سبز رایان
سامانه سبز رایان
1
تولیدی فرآورده های گوشتی مفیدان
تولیدی فرآورده های گوشتی مفیدان
1
پیشرو به آفرینان پاسارگاد
پیشرو به آفرینان پاسارگاد
1
بین المللی پارس آدنیس
بین المللی پارس آدنیس
1
راک سرامیک
راک سرامیک
1
ساختمانی راهداد تهران
ساختمانی راهداد تهران
1
آلومینیوم هزاره سوم میلاد
آلومینیوم هزاره سوم میلاد
1
بنیان سازه میهن
بنیان سازه میهن
1
ایران دلکو
ایران دلکو
1
پارس سینا فلز
پارس سینا فلز
1
فن آوران آلومینیوم خزر
فن آوران آلومینیوم خزر
1
بازرگانی صنعتی موتورپمپ یاران
بازرگانی صنعتی موتورپمپ یاران
1
حفارگستر کاریز
حفارگستر کاریز
1
گوهر قطعه پارسیان
گوهر قطعه پارسیان
1
سازه سازان عرش
سازه سازان عرش
1
ساختمانی پیکر نهاد
ساختمانی پیکر نهاد
1
کیمیا فام
کیمیا فام
1
شفق دانا
شفق دانا
1
شاخص صنعت پویا
شاخص صنعت پویا
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 593599
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه حمل و نقل شرق ترابر البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۹۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۵۶۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی غلامی به شماره ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک ۳ واحد ۱۰ کدپستی ۱۵۱۷۷۳۴۹۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۰۵۶۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 600346
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نوش پارافینسهامی خاص به شماره ثبت۳۰۵۳۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۴۹۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی غلامی به شماره ملی۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۳/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۲۷۲۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 605364
آگهی تغییرات شرکت بازیافت و تولید پاکرام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۷۷۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۷۰۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی غلامی به شماره ملی۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای داود رضائی مقدم به شماره ملی۰۹۳۹۶۴۰۸۴۸ و آقای علیرضا شبانی به شماره ملی۶۴۴۹۱۰۴۰۱۵ و آقای احمد رضائی مقدم تا تاریخ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ در تاریخ۳۱/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۹۰۰۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 650392
آگهی تغییرات شرکت یگانه الکترونیک پویاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۶۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۳۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی غلامی به شماره ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای دینگ تاو و خانم مریم یزدان بخش به شماره ملی ۰۰۷۰۶۰۰۱۶۳ و سان دان تا تاریخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای دینگ تاو به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم یزدان بخش به شماره ملی ۰۰۷۰۶۰۰۱۶۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سان دان به سمت عضو هیئت مدیره و خانم نوشا تاجرمشائی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۶۷۶۴۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۲۴۰۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681228
آگهی تصمیمات شرکت بهین سامان سرزمینسهامی خاص به شماره ثبت۱۶۴۶۸۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۷۲۶۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کدملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن محرابی به کدملی ۰۰۳۹۹۲۷۷۷۶ و محمدعلی شیریفیان به کدملی ۱۲۸۲۲۰۳۴۰۱ و رضا نادری به کدملی ۰۰۴۸۲۰۳۶۲۹ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۶۹۶۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702422
آگهی تصمیمات شرکت جهان کریستالسهامی خاص به شماره ثبت۱۲۷۷۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۱۱۵۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کدملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: احمد حیدری لک به کدملی ۰۳۸۴۰۴۹۶۴۸ علی اکبر فراهانی به کدملی ۰۰۴۷۱۱۴۵۳۳ میثم فراهانی به کدملی ۰۰۵۷۹۵۷۱۷۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ احمد حیدری لک به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر فراهانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود نوده فراهانی به کدملی ۰۰۵۱۸۷۲۰۶۴ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۴۷۸۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710633
آگهی تغییرات شرکت رزفام کالاسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۶۷۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۶۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه موسسه حسابرسی آریانیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی غلامی به شماره ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۲۵۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 713645
آگهی تصمیمات شرکت افق رایانه نقش جهان سهامی خاصشماره ثبت ۲۶۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۳۰۵۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و مجتبی غلامی به کد ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ و کدپستی ۱۹۵۵۸۸۸۶۶۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲/۶/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۴۳۴۳۷۷۹ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749010
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی و نگهداری نوید کرج سهامی خاص به شماره ثبت۲۵۵۳۳۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۵۶۳۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کدملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۴۵۳۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910062
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی پازوار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۳۸۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۳ به سمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کدملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۶۸۷۸۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1004103
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شماره ثبت ۲۴۹۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۵/۰۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی غلامی به شماره ملی۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ و آقای علی گشتاسب به شماره ملی۲۳۹۱۵۰۸۰۹۳ و آقای احمد حاجی زاده به شماره ملی۰۸۳۹۶۴۶۸۳۶ تا تاریخ۲۵/۰۷/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی غلامی به شماره ملی۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی گشتاسب به شماره ملی۲۳۹۱۵۰۸۰۹۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد حاجی زاده به شماره ملی۰۸۳۹۶۴۶۸۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد حاجی زاده به شماره ملی۰۸۳۹۶۴۶۸۳۶ به سمت مدیرعامل. در تاریخ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۰۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1138558
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت دشت سبز غرب سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۳۰۳ شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۱۳۲۵۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف کلیه سرمایه تعهدی شرکت بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۲۵ ریال توسط سهامداران بحساب شرکت واریز گردیده. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ب موسسه حسابرسی آریا نیک روش بشماره ثبت ۲۴۹۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجتبی غلامی بشماره ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. د صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. ه باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۲ سرمایه شرکت از محل آورده‌های نقدی سهامداران و باستناد گواهی بانکی شماره ۱۸۷۳ مورخ ۱۰/۵/۹۲ بانک ملی شعبه کرمانشاه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و تعداد سهام شرکت از ۰۰۰/۵۰ سهم به ۰۰۰/۵۰۰ سهم بانام ده هزار ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۶۳۷۰۷۰۰۰۰۱۱۱۳۰۰۲۲۱۱۴ مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163395
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت روژین تاک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۲۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ بسمت بازرس اصلی و آقای مجتبی غلامی به شماره ملی۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۰/۱۰/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۷۹۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172235
آگهی تغییرات شرکت توسعه و احداث نیروگاهی توان سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۲۰۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۳۰۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی غلامی به شماره ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۲۱۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344630
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی بهرام الکترونیک گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۲۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۶۹۵۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان بهرام بهادری به کدملی ۰۰۴۱۷۷۸۱۰۳، بهنام بهادری به کدملی ۰۰۵۵۹۱۰۱۵۷ و بهراد بهادری به کدملی ۰۰۱۵۲۷۲۰۸۷ به سمت اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریانیک روش بشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ بنمایندگی آقای مجتبی غلامی به کدملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای احمد حاجی زاده به کدملی ۰۸۳۹۶۴۶۸۳۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۷۳۶۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1363161
آگهی تغییرات در شرکت فرآورده‌های گوشتی جبال دماوند ثبت شده به شماره ۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۷۸۵۹۲
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده است: آقای رستم همرنگ با کدملی ۱۶۷۱۳۶۷۵۶۱ با واگذاری ۱۵۴۰ سهم از سهام با نام ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی خود به علیرضا جوانمردتازه آبادی با کدملی ۲۷۲۱۷۳۴۱۷۱۷ و با واگذاری ۶۱۶ سهم از سهام با نام ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی خود به محمد جوانمردتازه آبادی با کدملی ۲۷۲۰۲۷۷۶۵۷ و با واگذاری ۳۰۸ سهم از سهام با نام ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی خود به حسین رحیمی با کدملی ۵۳۹۹۴۱۵۹۷۶ از شرکت خارج و هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. ۲ آقای دده کشی همرنگ با کدملی ۱۶۷۱۳۶۸۱۱۸ با واگذاری ۴۴ سهم از سهام ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال خود به حسین رحیمی و با واگذاری ۱۵۴۰ سهم از سهام ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال خود به فریدون محمدی با کدملی ۱۶۷۲۳۲۰۴۳۷ و با واگذاری ۱۳۲ سهم از سهام با نام ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال خود به احد عطائی با کدملی ۱۶۷۱۳۶۷۷۳۱ سهام خود را به تعداد ۶۱۶ سهم با نام ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش داده و در نتیجه در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردیده است. ۳ موسسه حسابرسی آریانیک روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ بسمت بازرس اصلی و حسابرسی و مجتبی غلامی با کدملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شده‌اند. ۴ محمد جوانمردتازه آبادی با کدملی ۲۷۲۰۲۷۷۶۵۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا جوانمردتازه آبادی با کدملی ۲۷۲۱۷۳۴۱۷۱۷ بسمت نائب رئیس و احد علایی با کدملی ۱۶۷۱۳۶۷۷۳۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی با امضا مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۵ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شده است. ش۱۷۸۱۷۸۲ اداره ثبت اسناد و املاک دماوند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365537
آگهی تغییرات شرکت فرمهای تجارتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۴۹۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا نیک روش ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی غلامی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۸۵۳۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1570829
آگهی تغییرات شرکت پردیس تجارت علوی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۵۷۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به عنوان بازرس اصلی و مجتبی غلامی به شماره ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۲۲۵۵۳۷۱۲۱۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591488
آگهی تغییرات شرکت مهتاب نور پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۸۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی وآقای مجتبی غلامی به شماره ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقای حسین حاجی کریمی ساری به شماره ملی ۰۰۵۹۵۱۸۹۲۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم سمیه سادات سید شجاع به شماره ملی۰۰۷۳۰۸۵۶۳۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، و اوراق تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و ادارای با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ۹۳۰۶۰۵۴۸۹۸۲۳۴۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1622799
آگهی تصمیمات شرکت دارو سازی پرند دارو سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۷۱۴۵
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ بسمت بازرس اصلی، مجتبی غلامی با کد ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۱۸۶۷۳۶۵ رئیس ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1683990
آگهی تغییرات شرکت نوآوران برودت بوران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۵۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱آقایان محسن خادم الرضائیان به شماره ملی ۶۴۳۹۴۸۵۵۰۴، امیر محسن خادم الرضائیان به شماره ۰۰۷۹۴۳۷۱۷۶، خانم زهرا گودرزی به شماره ملی ۰۴۵۲۰۵۷۲۶۴ و امیر علی خادم الرضائیان به شماره ملی ۰۰۱۴۲۵۰۰۵۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شماره ثبت ۲۴۹۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ تهران به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی غلامی به شماره ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ صورتهالی مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۰۸۱۰۶۸۳۷۸۰۷۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707079
آگهی تغییرات شرکت معادن کوهساران سنگبن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۰۷۴۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید.. روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی غلامی به شماره ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۰۲۱۰۷۱۰۷۷۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707959
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی کامنوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۰۲۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ شرکت تصویب شد.. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شماره ثبت ۲۴۹۲۳به سمت بازرس اصلی با رعایت ماده ۱۴۷قانون تجارت و آقای مجتبی غلامی به شماره ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۹۰۳۵۲۷۵۱۲۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711593
آگهی تغییرات شرکت گرگان سویا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۸۳۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش بسمت بازرس اصلی و (حسابرس شرکت) و آقای مجتبی غلامی بشماره ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۹۰۵۱۴۸۶۷۴۳۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771950
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی مواد معدنی تیاب بندر عباس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۶۷۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آریا نیک روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی غلامی به شماره ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۱۰۲۱۲۱۵۲۱۳۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9531770
آگهی تصمیمات شرکت رویین صافی سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۹۴۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۳۵۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به ش ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به ش ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد چراغی به ش ملی ۰۰۵۸۰۹۲۴۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سمیه بهرامی به ش ملی ۰۰۷۵۹۱۳۶۲۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9564890
آگهی تغییرات شرکت پارس اقتصاد کیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۱۵۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۹۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی غلامی به شماره ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کامران نیکنامیان به شماره ملی ۰۰۵۶۵۳۴۷۳۶ و آقای محمدرضا رحمانی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۷۷۶۰۸ و آقای مرتضی رحمانی تا تاریخ ۶/۳/۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کامران نیکنامیان به شماره ملی ۰۰۵۶۵۳۴۷۳۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا رحمانی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۷۷۶۰۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی رحمانی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای کامران نیکنامیان به شماره ملی ۰۰۵۶۵۳۴۷۳۶ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای آقای کامران نیکنامیان و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و نامه‌ها و اسناد اداری با امضای آقای کامران نیکنامیان یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9634370
آگهی تغییرات شرکت کیا کالا راه بران اطلس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۵۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۸۰۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی غلامی به شماره ملی۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۲۷/۰۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9675729
آگهی تغییرات شرکت پیل سان تجارت (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۷۷۲۴۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۶۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی غلامی به شماره ملی۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۳/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9702017
آگهی تصمیمات شرکت فناوری ارتباطات یاران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۳۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۹۷۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کدملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9721062
آگهی تغییرات شرکت آفتاب پردیس روناک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۰۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۵۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی غلامی به شماره ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا حسینی به شماره ملی ۰۷۴۰۰۰۵۹۹۵ و آقاییعقوب مفیدی عسگرآباد به شماره ملی ۰۸۷۲۷۷۵۴۲۹ و آقای سید علی کاظم نیا به شماره ملی ۰۰۷۳۷۱۹۱۰۲ تا تاریخ ۱۵/۱۲/۹۲. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا حسینی به شماره ملی ۰۷۴۰۰۰۵۹۹۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقاییعقوب مفیدی عسگرآباد به شماره ملی ۰۸۷۲۷۷۵۴۲۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی کاظم نیا به شماره ملی ۰۰۷۳۷۱۹۱۰۲ بسمت عضو هیئت مدیرهو آقای سید علی کاظم نیا به شماره ملی ۰۰۷۳۷۱۹۱۰۲ بسمتمدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد هر یک از اعضا هیئت مدیرههمراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9728137
آگهی تصمیمات شرکت دام دشت سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۲۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۹۱۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ بسمت بازرس اصلی مجتبی غلامی به کد ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9730157
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نامداران خشکبار آریا (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۹۷۹۴۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۳۹۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی غلامی به شماره ملی۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۲۶/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9758064
آگهی تصمیمات شرکت صنعت و تولید جمع ساز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۱۷۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۶۳۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ بسمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به ش ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد مدنی به ش ملی ۱۲۲۹۵۵۴۸۷۴ و محسن مدنی به ش ملی ۱۲۲۹۵۳۵۴۲۱ و علی حقیقی به ش ملی۴۸۹۸۳۳۶۸۰۹ محسن مدنی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی حقیقی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد مدنی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9770528
آگهی تغییرات شرکت صنعت کنتور پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۲۱۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۲۰۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۴/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی غلامی به شماره ملی۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۷/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9780812
آگهی تصمیمات شرکت اترک انرژی سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۸۳۷۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۳۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۹/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ بسمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به ش ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9878479
آگهی تغییرات شرکت پایا آمین مهر (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۲۷۸۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۲۱۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی غلامی به شماره ملی۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۱۸/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9916974
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین همکار صنایع سهامی خاص ثبت شده بشماره ۶۴۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۲۹۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کدملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحامد امام‎جمعه‎زاده به کدملی ۰۷۰۲۲۹۴۷۲۱ محمدحسین معاضدی به کدملی ۰۰۴۰۸۸۴۳۸۴ حسن بنیادی به کدملی ۴۹۲۹۳۸۹۷۸۱ بسمت اعضای اصلی هیات‎مدیره و رامینا ارشدی به کدملی ۱۹۱۱۳۴۳۵۸۰ بسمت عضو علی‎البدل هیات‎مدیره‎ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ محمدحامد امام‎جمعه‎زاده بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حسن بنیادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء محمدحامد امام‎جمعه‎زاده رئیس هیات‎مدیره و مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت و یا نایب رئیس هیات‎مدیره و یکی از اعضای هیات‎مدیره یا علی‎البدل هیات‎مدیره و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا قائم مقام وی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9918177
آگهی تصمیمات شرکت پخش آهن آلات میلاد کاشان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۸۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۵۲۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کدملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9927086
آگهی تغییرات شرکت پرارین دام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۴۷۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۸۰۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۰۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی غلامی به شماره ملی۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۳/۰۶/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید صحرائی راد به شماره ملی۰۰۵۵۰۶۰۳۲۳ و آقای پژمان کازرونی به شماره ملی۲۲۹۷۹۰۷۳۵۴ و آقای علیرضا بایرامی اصل به شماره ملی۰۶۴۰۴۱۰۳۴ تا تاریخ۲۳/۰۶/۱۳۹۲. در تاریخ۱۹/۰۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9962042
آگهی تصمیمات شرکت مهر کاواک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۵۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۷۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید:. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کد ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10011448
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و تولید آماک کوشا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۱۲۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۸۷۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۹/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا نیک روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به ش ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10026043
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پاژ تجارت توس سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۱۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی غلامی به شماره ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۹/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی لقائی فر به شماره ملی ۰۹۴۱۲۲۸۲۵۸ و آقای محمدرضا حسینی اول بیلندی به شماره ملی ۰۹۴۲۸۳۵۵۰۶ و آقای مرتضی حسینی به شماره ملی ۵۹۶۶۸۹۱۹۳۱ تا تاریخ ۷/۹/۱۳۹۳ ۳ تعداد ۱۰۰۰۰ سهم از سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریالی که تعداد ده هزار سهم آن بی نام می‌باشد. در تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10088960
آگهی تصمیمات شرکت سینا پولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۷۴۱۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کدملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10098546
آگهی تغییرات شرکت امید آهنگران سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۴۹۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۵۸۳۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرس آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی غلامی به شماره ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10152838
آگهی تاسیس شرکت آیین سوا پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ تحت شماره ۴۰۶۵۶۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۷۷۷۹۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۳/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه صادرات و واردات تولید و خرید و فروش محصولات داروئی بیولوژیکی و بهداشتی و دامی تجهیزات و ادوات و فرآورده‌های دامپزشکی و شیمیایی مجاز تجهیزات و مواد اولیه دارو پانسمانهای پزشکی و سایر کالاهای مرتبط با موضوع پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ایجاد و احداث شعب و کارخانجات مورد نیاز در سراسر ایران و جهان شرکت و برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی دولتی و خصوصی اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی و خارجی برای شرکت و هر نوع فعالیت مجاز مرتبط با موضوع. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ کریمخان خ ایرانشهر شمالی خ آذرشهر پ۵ واحد ۳ ـ کد پستی۱۵۸۴۷۱۸۸۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۲۶۴۸۴۹۰ مورخ۲۵/۳/۹۰ نزد بانک کشاورزی شعبه شهید مفتح پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ خانم ماریا ناصر به شماره ملی۲۵۹۵۵۲۱۸۶۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای مهدی نصرتی به شماره ملی۴۳۲۳۲۷۳۷۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ خانم ماندانا ناصر به شماره ملی۰۰۷۰۶۸۱۸۵۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ ۵ـ خانم ماندانا ناصر به شماره ملی۰۰۷۰۶۸۱۸۵۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شماره ملی ۳۴۹۳۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای مجتبی غلامی به شماره ملی۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10153611
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی آتیژ سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۴۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۰۱۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ بسمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کد ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10193631
آگهی تغییرات شرکت امید شمیلا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۸۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۶۴۹۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی غلامی به شماره ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10281516
آگهی تاسیس شرکت مهر شید نورنگ (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ تحت شماره۳۹۶۱۸۰ و شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۴۶۲۴۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی مشاوره اجرا ساخت تولید تعمیرات نگهداری و ارائه خدمات درزمینه انرژیهای نوین و سامانه‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی از جمله سامانه‌های انرژی خورشیدی گرمایی فتوولتائیک انرژی باد بازرگانی خرید و فروش داخلی و خارجی لوازم و تجهیزات وابسته دریافت نمایندگی فروش و خدمات و اعطای نمایندگی از و به شرکتهای داخلی و خارجی و اشخاص حقیقی ساخت نیروگاههای خورشیدی و بادی و سایر انرژی‌ها و همچنین لامپ‌ها و چراغهای ال ای دی و پروژه‌های روشنایی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران، شهر تهران خ سهروردی‌شمالی ابتدای خرمشهر پ۵ واحد۶ کدپستی:۱۵۵۷۵۵۶۱۱۷ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۰۰۰/۱ریالی که تعداد شصت سهم با نام، تعداد چهل سهم بی نام میباشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۸۹۲۲۳۳ مورخ۹/۱۱/۱۳۸۹ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی‌شمالی پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای کیان حقیقی‌طلب به شماره ملی۰۰۴۱۰۴۲۰۳۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ـ آقای حسین محمدی به شماره ملی۰۰۴۶۷۲۹۹۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ اقای سیاوش ایراندوست به شماره ملی۰۰۴۰۸۹۵۶۲۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ اقای سیاوش ایراندوست به شماره ملی۰۰۴۰۸۹۵۶۲۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آریا نیک‌روش به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای مجتبی غلامی به شماره ملی۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10306992
آگهی تصمیمات شرکت اقلیم توسعه سبز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۵۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۷۶۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ بسمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به ش ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10311235
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع صنعت پولاد کاشان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۰۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۱۹۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کدملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10430383
آگهی تصمیمات شرکت همگام تجارت پارسیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۰۵۳۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۲۹۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریانیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به ش ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی زرین به ش ملی ۰۵۳۳۳۶۰۲۷۷ و مهدی نصرتی به ش ملی ۴۳۲۳۲۷۳۷۱۱ و مهدی جاویدان هلان به ش ملی ۴۹۱۱۴۲۴۶۳۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۸۹ محمدمهدی زرین بسمت رئیس هیئت مدیره و مهدی جاویدهلان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی نصرتی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10447745
آگهی تصمیمات شرکت آرد آسیابان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۰۰۸۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۴۲۹۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ بسمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کد ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10465917
آگهی تصمیمات شرکت نازبو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۹۶۴۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۵۲۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ بسمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کد ملی ۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمجید قدسی به کد ملی ۱۸۱۰۲۶۲۴۷۱ و سیدمحمدرضا قدسی به کد ملی ۱۸۱۶۶۸۷۰۸۱ و سیدمرتضی قدسی به کد ملی ۱۸۱۶۷۴۳۵۴۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ سیدمحمدرضا قدسی بسمت رئیس هیئت مدیره، سیدمرتضی قدسی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدمجید قدسی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و مکاتبات عادی با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10511527
آگهی تصمیمات شرکت فراز نخ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۲۱۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۳۱۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کدملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10530245
آگهی تصمیمات شرکت تدارکاتی واژار جهان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۵۰۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۷۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فو ق العاده مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کدملی۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10533127
آگهی تصمیمات شرکت سامانه سبز رایان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۱۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۵۹۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۹/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا نیک روش به کدملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کدملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرزاد فروردین به کدملی ۱۲۸۴۵۱۴۹۱۹ و جاوید شهریاری به کدملی ۵۴۱۹۴۷۰۲۴۱ و اکبر سلطانی به کدملی ۵۴۹۹۳۵۴۲۰ به موضوع فعالیت شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: مشاوره نظارت و اجرای پروژه‌های انفورماتیکی ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات و نرم افزارهای رایانه‌ای ارائه کلیه خدمات در زمینه شبکه‌های محلی و راه دور و شبکه جهانی تولید خرید و فروش و صادرات و واردات نرم افزار و سخت افزار و کلیه کالاهایی که در ارتباط با موارد فوق باشد آموزش و پژوهش در زمینه موضوعات فوق در نتیجه ماده اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۲۰ سهم ۰۰۰/۱۵ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از محل آورده نقدی افزایش یافت و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به موجب گواهی شماره ۳۴۷/۳۱۲۷/۴/۷۲ مورخ ۲/۹/۸۹ بانک صادرات شعبه خواجه عبداله انصاری تهران پرداخت گردید. جاوید شهریاری به سمت رئیس هیئت مدیره، فرزاد فروردین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای منفرد مدیرعامل و یا با امضای مشترک دو عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10549437
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های گوشتی مفیدان سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۳۳۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۶۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ بسمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کد ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10585052
آگهی تغییرات شرکت پیشرو به آفرینان پاسارگاد (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۴۵۲۷۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۰۲۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی غلامی به شماره ملی۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۳/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10626114
آگهی تصمیمات شرکت پارس آدنیس سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۲۴۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۶۱۳۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کد ملی۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت بازرس علی ابدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10655681
آگهی تصمیمات شرکت راک سرامیک سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۰۴۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۱۹۴۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به ش م ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به ک م ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657319
آگهی تصمیمات شرکت راهداد تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۶۱۱۱۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۷۵۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۲/۸۹ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۳ به عنوان بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کدملی۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10694216
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم هزاره سوم میلاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۵۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۲۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی غلامی به شماره ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10718112
آگهی تصمیمات شرکت بنیان سازه میهن سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۰۰۰۵۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۱۸۲۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۲۷/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۱۰/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۹۷۰۶۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کدملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۲۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال منقسم به تعداد ۳۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۳/۱۱/۹۰ تکمیل امضا گردیده است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10759507
آگهی تصمیمات شرکت ایران دلکو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۵۴۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۹۰۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۶/۵/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۳ بسمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به ش ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10778310
آگهی تصمیمات شرکت پارس سینا فلز سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۱۲۷۹۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۹۳۲۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ بسمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به ش ملی۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10800316
آگهی تغییرات شرکت فن آوران آلومینیوم خزر با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۲۶۱۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۲۷۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۵/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: کلیه امور و فعالیتهای تولیدی و مهندسی اعم از خدمات فنی بازسازی طراحی مهندسی و نظارت و اجرا همچنین امور بازرسی فنی و ساخت و تولید و بازسازی ماشین آلات و ادوات و نیز ساخت و تولید قطعات و لوازم و قطعات خودرو و امور تجاری واردات و صادرات مربوط پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم در هر مورد. ۲ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به دویست سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد دویست سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمودرضا کاشفی به شماره ملی۰۰۵۳۰۲۶۷۵۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم خدیجه اصلان زاده به شماره ملی۰۰۳۶۲۰۱۵۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم هما عظیمی پور به شماره ملی۰۰۶۴۹۶۰۸۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای منوچهر قدوسی حسن پور به شماره ملی۲۵۹۴۸۴۸۴۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای منوچهر قدوسی حسن پور به شماره ملی۲۵۹۴۸۴۸۴۰۹ به سمت مدیرعامل. ۴ ۲ امضا اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ ۲ موسسه حسابرسی آریا نیک روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی غلامی به شماره ملی۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۳/۸/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10836773
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی صنعتی موتور پمپ یاران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۶۱۴۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریانیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کدملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید جواد سیدی کمیجانی به کدملی ۰۰۴۵۳۸۵۷۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، حمید طبیبیان به کدملی ۰۰۳۲۸۸۵۱۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، و محمدکاظم قرمزی به کدملی ۲۰۰۰۴۵۶۱۴۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10852908
آگهی تصمیمات شرکت حفار گستر کاریز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۰۶۹۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۴۰۰۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید:. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ بسمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کد ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10964697
آگهی تصمیمات شرکت گوهر قطعه پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۱۳۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۷۴۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۰/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ بسمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کدملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. فرشید شاه‎محمدی‎درمنی به کدملی ۰۰۵۰۸۵۴۴۶۱ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و محسن ملائی به کدملی ۰۰۴۳۹۶۱۴۴۴ بسمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و حمید روزبهانی به کدملی ۰۰۵۳۵۹۸۸۹۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11032471
آگهی تصمیمات شرکت سازه سازان عرش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۴۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه آریا نیک روش (حسابدار رسمی) به ش ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به ش ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهاد خانپور به ک م ۲۸۵۱۲۲۹۴۸۶ علیرضا حیدری به ک م ۳۲۵۱۵۱۲۹۲۷ و دانیال یاقوت میاندوآب به ک م ۰۰۱۲۳۲۶۱۶۱ کلیه سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل گردید و در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به ۰۰۰/۲ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بی نام می‌باشد. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۲/۹۰ فرهاد خانپور به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علیرضا حیدری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11104927
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی پیکر نهاد سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۴۹۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۱۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۳/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به شماره ملی۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. حمید محمدی جمالی به شماره ملی۰۰۴۸۰۸۷۲۷۰ حسین مدرسی به شماره ملی۴۳۲۱۹۷۲۷۱۱ پرویز یزدانی به شماره ملی۰۰۴۶۳۳۸۵۰۰ غلامرضا آشوری به شماره ملی۴۳۲۲۵۲۲۸۹۰ زهرا صدوق به شماره ملی۱۰۹۱۹۰۵۰۸۹. حمید محمدی جمالی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حسین مدرسی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11118592
آگهی تصمیمات شرکت کیمیا فام سهامی خاص ثبت شده به شماره۹۵۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۶۶۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و مجتبی غلامی به کد ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12684076
آگهی تغییرات شرکت شفق دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۰۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود نائبی زاده به کدملی ۰۰۳۹۸۷۴۶۴۸ بعنوان بازرس علی البدل جایگزین آقای مجتبی غلامی به کدملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای ژوبین قاسمی قهیازی با کدملی ۰۰۶۴۶۱۴۷۹۴ خانم اقدس الملوک جوانمرد با کدملی ۰۰۴۶۲۰۳۰۹۵ پ۹۴۱۲۱۰۲۶۰۳۴۳۳۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12754364
آگهی تغییرات شرکت شاخص صنعت پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۸۰۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رحمانیان به شماره ملی ۲۴۷۱۲۲۲۹۳۵ و خانم مهناز منصوری جهرمی به شماره ملی ۲۲۹۱۷۰۷۰۱۹ و آقای هادی رحمانیان به شماره ملی ۲۴۷۰۸۸۴۱۶۰ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی، صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی آریا نیک روش (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۴۹۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ و به نمایندگی آقای مجتبی غلامی به شماره ملی ۰۳۲۰۸۵۱۹۴۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا پرتو به شماره ملی ۰۰۵۶۵۶۱۴۳۱ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. روزنامه همشهری به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. آقای حمید رحمانیان با کدملی ۲۴۷۱۲۲۲۹۳۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و خانم مهناز منصوری جهرمی با کدملی ۲۲۹۱۷۰۷۰۱۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای هادی رحمانیان با کدملی ۲۴۷۰۸۸۴۱۶۰ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۱۳۰۷۹۹۲۹۶۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک