رحیمه اکبری

خانم رحیمه اکبری

کد ملی 0320508293
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 693184
آگهی تصمیمات شرکت خدمات تلفنی پارس ارتباط (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۵۶۳۰۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۵۹۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. علی جهانگیری به کدملی۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به سمت بازرس اصلی و رحیمه اکبری به کدملی۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۹۶۷۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043731
آگهی تغییرات شرکت مدیریت شبکه ارتباط رای مند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۹۶۰۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی اصغر خجسته به شماره ملی ۰۹۳۸۳۰۹۸۸۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۱۲/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهران مهدوی بشماره ملی ۰۰۵۳۲۱۸۲۴۸ و آقای علی جهانگیری بشماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ و آقای ناصر اقبال زاده بشماره ملی ۰۶۲۱۱۹۴۴۷۶ تا تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ در تاریخ ۷/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۹۹۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142145
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۸۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید و آقای علی جهانگیری به کد ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری به کد ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۶۸۷۹۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711150
آگهی تغییرات در شرکت توانش با مسئولیت محدود بشماره ثبت۱۸۶۵۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۸۶۳۳۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۳۰/۷/۹۰ عبداله فاتح به کدملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ و سعید فاتح به کدملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ و رضا فاتح به کدملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ و مجید امامی به کدملی ۴۷۲۱۸۰۷۵۲۱ و احمد حاج رضاجعفرآبادی به کدملی ۰۰۵۱۳۱۹۲۵۱ و سعید زمانی به کدملی ۴۴۶۹۵۰۴۴۸۳ هر یک پرداخت مبالغی بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال افزایش دادند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. سعید فاتح و عبداله فاتح و مجید امامی و احمد حاج رضاجعفرآبادی و سعید زمانی بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند علی جهانگیری به کدملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ بسمت بازرس اصلی و رحیمه اکبری به کدملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۰ سعید فاتح به سمت رئیس هیئت مدیره و عبداله فاتح به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احمد حاج رضاجعفرآبادی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضای دو نفر از ۵ نفر اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657775
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مشاوره پارس ارتباطات سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۳۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۴۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. علی اصغر خجسته به ش ملی ۰۹۳۸۳۰۹۸۸۹ به سمت بازرس اصلی و رحیمه اکبری به ش ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید فاتح به ش ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ و عبداله فاتح به ش ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ و مجید امامی به ش ملی ۴۷۲۱۸۰۷۵۲۱ و رضا فاتح به ش ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۹۰ سعید فاتح به سمت رئیس هیئت مدیره و عبداله فاتح به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی جهانگیری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضاء از چهار امضاء اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877355
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فناوران پیشرو پارس نت درتاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۱۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۴۱۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه انواع راهکار های جامع خدمات الکترونیکی و رایانه ای از طریق تأمین و راه اندازی ابزارهای مربوط اعم از راه حل های بر خط و برون و تأمین زیرساخت های فنی لازم برای شرکت ها و موسسات دارای مجوز، ایجاد زیرساخت های فنی لازم برای ارائه خدمات تجارت الکترونیکی، غیرهرمی در بازارهای داخلی و بین المللی، خرید و فروش و تأمین هر گونه تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و سیستم های مخابراتی مرتبط با خدمات الکترونیکی و رایانه ای، خرید و فروش، تأمین، به کارگیری و راهبری تجهیزات ارتباطی و زیرساخت های سیستم های مخابراتی و انتقال داده های مرتبط، نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری دستگاه های شبکه و ابزارهای الکترونیکی و رایانه ای، توسعه بستر فنی لازم برای گسترش خدمات و خرید و فروش انواع کارت های مغناطیسی و هوشمند مربوطه، طراحی، پیاده سازی، راهبری و نگهداری نرم افزارهای کاربردی مربوط به موضوع فعالیت شرکت، ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیکی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز در رابطه با موضوع فعالیت شرکت، انجام مطالعات و خدمات پژوهشی، آموزشی و خدماتی در زمینه فعالیت شرکت، تجارت الکترونیکی و سایر خدمات الکترونیکی مربوطه، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، طراحی، تولید، ارائه نوآوری و پشتیبانی انواع سامانه های خدمات عمومی، بانکی و تجارت الکترونیکی از جمله پرداخت آنلاین، ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی به واحدهای تجاری حقیقی و حقوقی، انجام کلیه عملیات مجاز الکترونیکی در راستای تحقق موضوع و اهداف شرکت، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور از اشخاص حقیقی و حقوقی، صادرات و واردات در ارتباط با موضوع شرکت.(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان خرمشهر، پلاک ۲۲۲، طبقه ششم، واحد جنوب غربی کدپ ۱۵۳۳۷۴۳۵۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵/۹۵/۱۰۰۲ مورخ ۳۱/۱/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰ با نمایندگی سعید فاتح به کدم ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵به عنوان رئیس هیأت مدیره و عبداله فاتح، کدم ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره وآقای رضا فاتح، کدم ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و زهرا خسروی وانق سفلی کدم ۴۸۳۹۶۲۹۳۵۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به عنوان بازرس اصلی و رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۴۰۶۲۲۷۲۳۳۲۶۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213408
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فناوری نوین آفاق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۹۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۱۶۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به عنوان بازرس اصلی و رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۱۰۰۴۷۶۲۵۲۸۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369820
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوای نور پارس درتاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۰۷۸۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۴۸۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات ارتباطی و اطلاع رسانی، ارائه خدمات دسترسی به شبکه های ارتباطی و اطلاع رسانی داخلی و بین المللی از طریق شبکه های زمینی با سیم و بدون سیم و از طریق ماهواره، پژوهش در امور ارتباطات زمینی و فضایی، خدمات مشاوره، طراحی و ایجاد شبکه های ارتباطی و داده ها و در صورت لزوم ساخت و کپی سازی و فروش سخت افزارها و نرم افزارهای مورد نیاز، صادرات و واردات، ارائه خدمات تجارت الکترونیک، فروش اینترنتی، اخذ نمایندگی محصولات خارجی، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با موضوع فعالیت های شرکت ـ در صورت ضرورت قانونی انجام فعالیتهای شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید سرتیپ قنبر قنبرزاده ـ خیابان خرمشهر ـ پلاک ۲۲۲ ـ ساختمان نگین سبز ـ طبقه ششم ـ واحد شمال شرقی ـ کدپستی ۱۵۳۳۷۴۳۵۵۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طبق گواهی شماره ۲۷۴/۹۵/۱۰۰۲ مورخ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ بانک خاورمیانه شعبه نوبخت به حساب شرکت واریز گردید اولین مدیران: آقای سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره خانم زهرا خسروی به شماره ملی ۴۸۳۹۶۲۹۳۵۸ به سمت مدیرعامل(خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآورشرکت با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به سمت بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۶۰۱۱۵۸۴۹۵۷۸۷۸۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13385566
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس صدای ارتباط درتاریخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۰۳۹۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه سرویس و خدمات رایانه ای و پیاده سازی و پشتیبانی تجهیزات و نرم افزارهای رایانه ای، مخابراتی و فناوری اطلاعات، مشاوره، طراحی و اجرا در کلیه پروژه های مربوط به فناوری اطلاعات و مخابرات، ارائه راهکارهای سیستم یکپارچه اطلاعات، مدیریت منابع با استفاده از نرم افزارهای اتوماسیون مالی و اداری، سیستم یکپارچه ارتباطات دربرگیرنده راهکارهای (VoIP)، ویدئو کنفرانس، وب کنفرانس، طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی انواع شبکه های کامپیوتری، ارائه خدمات بازرگانی از قبیل بازاریابی داخلی در خصوص موضوع فعالیت شرکت، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی در زمینه فعالیت شرکت، ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور، فعالیت های طراحی، مشاوره، اجرا، تحقیق و توسعه، نصب، نگهداری، پشتیبانی فنی، آموزش و پژوهش، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، خرید و فروش، واردات و صادرات در زمینه فعالیت شرکت. (ثبت موضوع فعالیت به منزله صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: پردیس ـ تهران مرکزی ـ سیاهرود ـ روستای مرادتپه ـ شهر پردیس ـ فاز ۶ ـ جاده تهران دماوند (پارک فناوری) ـ کوچه نوآوری ۹ ـ پلاک ۹۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۶۵۷۱۶۷۳۵۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰,۰۰۰,۲۵۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۲۵ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی با نام می باشد که تمامی آن توسط مؤسسین طی گواهی شماره ۲۶۴/۹۵/۱۰۰۲ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰ به نمایندگی آقای سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای خدایار میخچی به شماره ملی ۰۰۴۷۸۲۰۵۳۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ و سهیل غفاری به شماره ملی ۰۰۳۹۳۷۰۲۷۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۱۲۶۴۳۱۶۹۷۹۷۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574355
آگهی تغییرات شرکت ارتباط اشیاء پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۸۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۰۲۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵تصویب گردید. آقای سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به نمایندگی از شرکت ارتباطات بین المللی پارسان لین ش م ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰ آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ و آقای رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به عنوان بازرس اصلی وخانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید. پ۹۶۰۵۳۱۷۳۴۲۹۳۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705860
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اطلس سولار پارس درتاریخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۴۵۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۹۶۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، مشاوره، پیمانکاری، اجرا، راه اندازی، مشارکت و مدیریت هر گونه پروژه ای از جمله ساختمانی، برق، تأسیساتی و خدماتی و پروژه های انرژی های تجدیدپذیر و انرژی های نو، تولید، فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعمیرات و نگهداری شبکه های تولید و توزیع نیرو، صادرات و واردات، شرکت در مناقصات و مزایده ها، اعطاء نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، انجام مطالعات و خدمات پژوهشی، آموزشی و خدماتی در زمینه فعالیت شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید عبدالمجید صابونچی ـ کوچه ششم ـ پلاک ۱۹ ـ طبقه سوم ـ ـ کدپستی ۱۵۳۳۶۵۶۹۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد و مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی شماره۱۹۸/۹۶/۱۰۰۲ مورخ ۲۳/۰۷/۹۶بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردید اولین مدیران: آقای محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی ۰۳۸۱۶۸۷۵۶۲ به سمت مدیرعامل و آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آوای نور پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۴۸۴۰ به نمایندگی سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۰۹۷۰۸۲۴۸۰۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715038
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نوآوران اشیاء پارس درتاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۶۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۷۱۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: توسعه فناوری اطلاعات، نوآوری در حوزه اینترنت اشیاء و ایجاد کسب و کارهای مبتنی با آن از طریق حمایت مادی و معنوی در گروه های خلاق و متخصص فارغ التحصیلان دانشگاه ها و کلیه افرادی که در این حوزه، خلق ایده نموده و یا مستعد آن می باشند. تهیه و در اختیارگذاری فضای کار نوآورانه و خلاقانه مجهز به امکانات زیرساختی، طراحی سخت افزار و نرم افزار به منظور ایجاد کسب و کارهای جدید در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت اشیاء، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان های دولتی و دانشگاه ها به منظور پیش برد اهداف خود در جهت ایجاد اشتغال، تهیه محصول و خدمات در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت اشیاء، انجام مطالعات و خدمات پژوهشی، آموزشی و خدماتی در زمینه فعالیت شرکت، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از بانکها، موسسات مالی و سرمایه گذاری از داخل و خارج از کشور از اشخاص حقیقی و حقوقی، تعریف پروژه و طرح های مرتبط با فناوری اطلاعات از جمله توسعه شبکه اینترنت اشیاء، امنیت داده ها، طراحی، ساخت و تولید سخت افزارها و ماجول های ارتباطی، طراحی ساخت و تولید نرم افزارها و برنامه های کاربردی و پلت فورم اینترنت اشیاء برای گروه های مستعد، تامین مالی و تجهیزاتی و مدیریت و راهبری آنها، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور برای رونق بخشیدن به پروژه ها و تاسیس شرکت هابی برای فعالیت اقتصادی با همکاری گروه های مستعد، صادرات محصولات نرم افزاری و سخت افزاری و واردات قطعات و تجهیزات مورد نیاز به منظور توسعه، تولید و تجارت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و اینترنت اشیاء.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران-شهید بهشتی-خیابان شهید سرتیپ قنبر قنبرزاده-خیابان هویزه-پلاک ۱۹۴-طبقه چهارم-واحد ۸- کدپستی ۱۵۳۳۶۵۳۷۱۹ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۱۵۷/۹۶/۱۰۰۲ مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ از بانک خاور میانه شعبه نوبخت به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مجید رمضان به شماره ملی ۰۰۶۰۰۲۹۰۰۵ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال ارتباطات بین المللی پارسان لین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۶۴۰۰ و به نمایندگی احمد حاج رضا جعفرآبادی به شماره ملی ۰۰۵۱۳۱۹۲۵۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آوای نور پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۴۸۴۰ و به نمایندگی محمد مهدی ابرقویی به شماره ملی ۰۳۸۱۶۸۷۵۶۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیأت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی اصغر خجسته به شماره ملی ۰۹۳۸۳۰۹۸۸۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۴۵۶۲۹۹۲۴۱۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13752776
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فناوری عصر افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۵۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۳۰۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی جهانگیری به کد ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ و محمد مهدی ابرقویی به کد ملی ۰۳۸۱۶۸۷۵۶۲ و علی ابراهیمی به کد ملی ۶۲۵۹۵۷۶۹۳۵ بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی آتیه حساب ارقام با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۵۱۷ به عنوان بازرس اصلی و رحیمه اکبری با کد ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۹۲۰۸۶۲۹۶۸۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13792557
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص انرژی پاک خورشید پارس در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۸۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۶۲۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: طراحی، مشاوره، پیمانکاری، اجرا، راه اندازی، مشارکت و مدیریت هر گونه پروژه ای از جمله ساختمانی، برق، تأسیساتی و خدماتی و پروژه های انرژی های تجدیدپذیر و انرژی های نو، تولید، فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی، تعمیرات و نگهداری شبکه های تولید و توزیع نیرو، صادرات و واردات، شرکت در مناقصات و مزایده ها، اعطاء نمایندگی و اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات و یا اعتبار از داخل و خارج از کشور، سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، انجام مطالعات و خدمات پژوهشی، آموزشی و خدماتی در زمینه فعالیت شرکت. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید سرلشگرقنبر قنبرزاده ـ خیابان هویزه ـ پلاک ۱۹۴ ـ طبقه دوم ـ واحد ۴ ـ کدپستی ۱۵۳۳۶۵۳۷۱۵ سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بموجب گواهی شماره ۱۹۹/۹۶/۱۰۰۲ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۶ نزد بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت گردیده است. اعضا هیئت مدیره آقای وحید شمس آبادی به شماره ملی ۰۰۵۷۲۴۱۷۲۴ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال شرکت نوآوران رایمند گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۹۶۰۸ و به نمایندگی عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم زهرا خسروی به شماره ملی ۴۸۳۹۶۲۹۳۵۸ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای علی ابراهیمی به شماره ملی ۶۲۵۹۵۷۶۹۳۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۱۰۱۳۲۳۲۰۳۸۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795659
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نور هنر و اندیشه پارس درتاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۹۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۲۰۱۹۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: انجام کلیه خدمات در راستای تجارت الکترونیک اعم از ثبت دامنه، میزبانی وب، طراحی سایت و اجرای پروژه های اینترنتی و پرتال های اینترنتی، مطالعه و برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی، طراحی و بازنگری ساختار سازمانی و مهندسی، تحقیقات بازاریابی، اخذ وام از بانک ها موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مزایده ها و مناقصات بخش خصوصی و دولتی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ خیابان شهید سرلشگرقنبر قنبرزاده ـ خیابان هویزه ـ پلاک ۱۹۴ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۵۳۳۶۵۳۷۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تماماً با نام می باشد. که کل مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن از طرف صاحبان سهام، نقداً طی گواهی شماره ۲۲۷/۶۹/۱۰۰۲ مورخه ۱۴/۸/۹۶ بانک خاورمیانه شعبه نوبخت پرداخت شده است اعضا هیئت مدیره: آقای میثم کیهانی به شماره ملی ۰۴۵۱۴۷۵۰۵۴ و به سمت مدیرعامل و آقای عبداله فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۳۰۱۷۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا فاتح به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۰۲۴۱ و به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت آوای نور پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۸۴۸۴۰ و به نمایندگی سعید فاتح به شماره ملی ۰۰۴۰۴۴۵۷۵۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بانکی، بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم رحیمه اکبری به شماره ملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای علی جهانگیری به شماره ملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۱۲۲۳۳۲۳۲۴۰۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13815336
آگهی تصمیمات شرکت شید سان مهر کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۰۹۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۶٫۰۹٫۰۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به پایان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید.۲. آقای علی جهانگیری با کدملی ۱۸۸۰۸۶۹۲۱۷ بعنوان بازرس اصلی و خانم رحیمه اکبری با کدملی ۰۳۲۰۵۰۸۲۹۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۰۲۳۶۷۶۵۶۶۱۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک