علی رمضانی

علی رمضانی

کد ملی 0320282031
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1090194
آگهی تصمیمات موسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو به شماره ثبت۱۳۰۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۵۹۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۲/۹۲ موسسه مزبورکه درتاریخ ۲۳/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی بهداد حساب آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ به سمت بازرس اصلی و علی رمضانی شماره ملی ۰۳۲۰۲۸۲۰۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۶۱۳۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129889
آگهی تغییرات شرکت خدماتی احداث خطوط و پستها سهامی خاص به شماره ثبت۸۹۲۷۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهداد حساب آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ به عنوان بازرس اصلی و علی رمضانی به کدملی ۰۳۲۰۲۸۲۰۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۱۱۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520907
آگهی تغییرات شرکت سازه پردازی ساز بن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۶۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذشد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶به سمت بازرس اصلی وآقای علی رمضانی به شماره ملی ۰۳۲۰۲۸۲۰۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۴۲۱۲۲۱۳۱۹۴۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668294
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان و تاسیساتی جغاتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۷۶۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا بشماره ثبت ۳۰۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ بنمایندگی آقای علی رمضانی کدملی ۰۳۲۰۲۸۲۰۳۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حبیب باغبان کدملی ۲۷۵۳۵۴۰۰۴۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۲۰۱۷۷۳۹۵۶۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12886689
آگهی تغییرات شرکت دامیاران اراک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۱۳۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴مورد تصویب قرار گرفت. موسسه بهداد حساب آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ به نمایندگی آقای علی رمضانی به کد ملی ۰۳۲۰۲۸۲۰۳۱ به سمت بازرس اصلی و خانم طاهره بادکوبه به کد ملی ۰۰۷۰۹۱۷۹۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۴۱۲۵۰۶۷۳۵۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13286208
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۶۲۴۳۷ / ۹۵ مورخ ۳۰/۹/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر جعفرزاده هنجنی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۲۹۳۵۶ با پرداخت مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء موسسه در آمد. و سرمایه موسسه از مبلغ ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه: آقای علی رمضانی دارای کد ملی ۰۳۲۰۲۸۲۰۳۱ دارای مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای عقیل محمدی دارای کد ملی ۳۷۸۲۲۱۷۲۱۷ دارای مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی اصغر جعفرزاده هنجنی دارای کد ملی ۰۴۵۲۸۲۹۳۵۶ دارای مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۱۱۱۲۸۴۸۳۸۵۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13325265
آگهی تغییرات شرکت مماس ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۷۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا بشماره ثبت۳۰۸۸۸ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶بعنوان بازرس اصلی بنمایندگی علی رمضانی کدملی ۰۳۲۰۲۸۲۰۳۱ و خانم اعظم سلیمانی کدملی ۲۷۴۰۰۷۳۵۱۸ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۵۱۲۰۷۳۱۸۸۳۲۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13334323
آگهی تغییرات فرهنگی ورزشی باشگاه صنعت برق تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی بهداد حساب آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ به عنوان بازرس اصلی و علی رمضانی به کدملی ۰۳۲۰۲۸۲۰۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان موسسه منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۱۲۱۱۷۲۷۶۴۸۳۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445473
آگهی تغییرات شرکت قالا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۲۰۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و عملیات مالی سال ۱۳۹۵ تصویب گردید. ۲ آقای مختار رحیمی آسیابی به کدملی (۲۷۵۳۹۱۶۸۸۸) و آقای منصور احمدی آذر به کدملی (۲۷۵۴۱۲۲۵۶۷) و آقای مسعود رحیمی آسیابی به کدملی (۲۷۵۴۵۸۱۱۴۶) بسمت اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا بشماره ثبت ۳۰۸۸۸ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ بنمایندگی آقای علی رمضانی به کدملی (۰۳۲۰۲۸۲۰۳۱) بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای رضا رضوی به کدملی (۲۹۰۹۸۰۷۴۲۸) بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۳۰۴۷۹۳۷۹۷۹۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13600475
آگهی تغییرات شرکت راوند سقف ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۸۳۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ آقایان حسین مجرد به کدملی (۲۷۵۳۹۷۰۸۳۱) و امیر جواد زاده به کدملی (۲۷۵۴۱۳۳۱۹۴) و رامین مجرد به کدملی (۲۷۵۳۵۸۷۱۹۱) و سجاد جاوید به کدملی (۲۷۵۵۸۲۴۴۱۷) بسمت اعضای اصلی هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا بشماره ثبت ۳۰۸۸۸ بشماره ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ به نمایندگی آقای علی رمضانی به کدملی ۰۳۲۰۲۸۲۰۳۱ بسمت بازرس اصلی و آقای بهزاد طالبی قازان اعلی به کدملی (۲۷۵۰۴۸۷۸۷۰) بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۶۱۹۸۷۱۷۳۶۳۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745847
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مرغ مادر گوشتی چی چست مرغ ارومیه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۲۴۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۰۳۸۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ و نامه شماره ۸۷۸۵ مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارومیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و صورتحسابهای مالی سال ۹۵ بتصویب رسید. - ۲ موسسه حسابرسی بهدادحساب آریا بشماره ثبت ۳۰۸۸ شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶به نمایندگی علی رمضانی کدملی ۰۳۲۰۲۸۲۰۳۱ به سمت بازرس اصلی و فرشاد نجومی کدملی ۲۷۵۵۶۱۷۶۷۵ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۹۱۴۴۰۸۷۷۹۳۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13834973
آگهی تغییرات شرکت آیدین صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۹۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ موسسه حسابرسی بهداد حساب آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ به نمایندگی آقای علی رمضانی به کدملی ۰۳۲۰۲۸۲۰۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی فرهادی به شماره ملی ۴۹۲۹۸۹۷۷۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۱۱۰۳۲۳۴۴۷۱۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835023
آگهی تغییرات شرکت فردوس جوجه ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۱۵۷۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقای مهدی سبحانی لک به شماره ملی ۲۷۵۵۳۰۳۹۱۳ خانم نسرین خلیلی ارومیه به شماره ملی ۲۷۵۰۵۴۰۹۶۸ آقای شاپور حیدرلو به شماره ملی ۲۷۵۴۰۸۱۶۵۸ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - موسسه حسابرسی بهداد حساب آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ به نمایندگی آقای علی رمضانی به کدملی ۰۳۲۰۲۸۲۰۳۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی بخشی رضائیه به شماره ملی ۲۷۵۵۶۴۲۱۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۱۱۰۳۹۱۶۵۴۱۹۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980173
آگهی تغییرات شرکت اروم شیب شکن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۹۵۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان هیوا خضری به کدملی (۲۷۵۴۳۷۱۷۱۰) و مجتبی سیفی دیزج به کدملی (۲۷۵۳۶۹۱۰۳۷) و آقای سعید رحیمی آسیابی به کدملی (۲۷۵۳۷۳۱۶۳۲) بسمت اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند ۲ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت بهداد حساب آریا بشماره ثبت ۳۰۸۸۸ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶بنمایندگی آقای علی رمضانی به کدملی ۰۳۲۰۲۸۲۰۳۱ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا رضوی به کدملی (۲۹۰۹۸۰۷۴۲۸) بسمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند ۳روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد ش۹۷۰۱۲۷۷۹۵۸۷۴۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14086590
آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان بهکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۷۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای نادر محمودی کدملی۲۷۵۴۶۴۰۵۰۹ ومحمد رضا جعفر زاده کدملی۲۷۵۱۴۲۰۸۶۹ وخانم حکیمه موسوی کدملی۲۷۵۳۹۵۴۹۰۹ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره بمدت دوسال تعیین و انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ بشماره ثبت ۳۰۸۸۸ بنمایندگی آقای علی رمضانی و کدملی۰۳۲۰۲۸۲۰۳۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای قاسمعلی صادقی بلوک آباد به کدملی ۲۷۵۱۲۰۲۳۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش۹۷۰۳۳۱۷۱۰۲۰۹۹۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200410
آگهی تغییرات شرکت داروسازی مصون دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۸۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شماره ثبت۳۰۸۸۸ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ به نمایندگی آقای علی رمضانی با کدملی ۰۳۲۰۲۸۲۰۳۱ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و خانم مریم منوچهری به شماره ملی ۴۵۷۸۵۵۷۲۵۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۶۱۳۹۴۱۷۸۵۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک