سید حسن علائی

سید حسن علائی

کد ملی 0320022218
36
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 562269
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پایا گستر پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۷۶۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سید حسن علائی به کدملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ به سمت بازرس اصلی و سعید علی اکبرلو به کدملی ۲۸۰۲۸۰۸۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریدون کروجی به کدملی ۰۷۹۳۳۴۳۶۴۱ و رامین منصور هزارجریبی به کدملی ۲۱۸۱۰۷۷۵۱۷ و آزیتا شبرنگی به کدملی ۰۷۹۳۴۳۱۳۱۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۱/۹۱ رامین منصورهزار جریبی به سمت رئیس هیئت مدیره، آزیتا شبرنگی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فریدون کروجی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۷۴۱۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609860
آگهی تغییرات شرکت پارسیان اکسیر آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۶۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۱۰۵۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید حسن علائی به شماره ملی۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین خدابخشی به شماره ملی۱۲۱۹۲۶۵۳۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضای آقای دکتر ستار نوری آل آقا مدیرعامل و آقای دکتر رامین سلامتی رئیس هیئت مدیره و خانم دکتر صفیه وطن دور نائب رئیس هیئت مدیره امضای متفق (مشترک) دو نفر از سه نفر مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۰۹/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۲۹۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693150
آگهی تصمیمات شرکت تهویه (سهامی خاص) بشماره ثبت۹۵۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۳۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۳/۹۱ واصل گردید: رسول کیوان آرا به کدملی۱۲۹۱۳۴۹۱۴۶ به سمت بازرس اصلی و سید حسن علائی به کدملی۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: پروین کیخسروی به کدملی۱۲۸۵۶۱۷۵۸۴ و صدیقه کیخسروی به کدملی۱۲۸۱۶۲۸۴۱۱ و کامران الوائی به کدملی۱۲۸۶۸۰۰۸۶۲. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۳/۹۱ پروین کیخسروی به سمت رئیس هیئت مدیره و صدیقه کیخسروی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی نیری به کدملی۰۰۴۷۵۳۸۱۲۰ بسمت مدیرعامل خارج از سهامداران تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۱۱۵۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710310
آگهی تصمیمات شرکت آبمعدنی چشمه سار صبا (سهامی خاص) بشماره ثبت۷۶۱۷و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۶۰۲۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۲۲/۵/۹۱ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان محمدهادی جعفری با کدملی۵۹۰۹۹۱۶۹۱۲ و علی نجفی با کدملی۵۳۹۹۳۸۱۶۱۱ و خانم فرزانه محمودخانی با کدملی۳۷۸۱۱۳۶۹۶۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقایان سید حسن علائی با کدملی۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ و علی مسعودنیا با کدملی۴۳۲۲۰۶۰۲۹۳ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۵/۹۱ خانم فرزانه محمودخانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی نجفی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدهادی جعفری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل: چک و سفته و بروات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا با مهرشرکت معتبر خواهدبود و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهرشرکت معتبرمیباشد. ش۱۴۱۴۳۳۸ اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853689
آگهی تصمیمات شرکت نساجی وال سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۴۵۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۷۴۸۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۷/۹۱ واصل گردید: سیدحسین علائی به کدملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ به سمت بازرس اصلی و علی محمدی وصف‌گر به کدملی ۱۳۷۱۰۲۹۳۱۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا رفیعی نصرآبادی به کدملی ۱۶۲۰۰۲۰۷۲۶ علیرضا رفیعی نصرآبادی به کدملی ۵۰۴۹۶۱۵۳۷۲ منصور رفیعی به کدملی ۵۰۴۸۷۸۰۱۶۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ رضا رفیعی نصرآبادی به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا رفیعی نصرآبادی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور رفیعی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۹۲۵۳۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 887756
آگهی تصمیمات شرکت آذین چاپ البرز سهامی خاص شماره ثبت ۷۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۶۰۳۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان سید حسن علایی کد ملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ و وحید بهشاد کد ملی ۴۳۲۲۰۸۲۸۱۵ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ آقایان علی اکبر رجائی فر کد ملی ۴۳۲۳۳۰۴۴۳۹ و مجید نصری کد ملی ۴۳۲۲۷۹۰۵۳۴ و اکبر حسن بیگی کد ملی ۴۳۲۱۳۸۱۵۵۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۹۱ آقایان علی اکبر رجائی فر بسمت رئیس هیئت مدیره، اکبر حسن بیگی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید نصری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۵ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر عضو هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. اختیارات مدیرعامل بشرح بندهای ۱ و ۴ الی ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه تعیین گردید. ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۲۶۲۷۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 892346
آگهی تصمیمات شرکت نوا فرم سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۱۶۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید حسن علائی به ک م ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ بسمت بازرس اصلی و محمد پورآذری دیزجی به ک م ۰۰۷۴۹۳۴۹۳۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین سبزواری جوزانی به ک م ۰۰۶۳۹۷۳۲۶۱ و فرهان پورآذری دیزجی به ک م ۱۷۲۹۵۲۲۹۲۰ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به نمایندگی علمدار داودآبادی به ک م ۰۵۳۴۱۱۴۲۸۸ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۵/۹۱ حسین سبزواری جوزانی بسمت رئیس هیئت مدیره و علمدار داودآبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهان پورآذری دیزجی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادهای مالی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۳۲۲۸۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978514
آگهی تصمیمات شرکت ملاس گستر تهران سهامی خاص شماره ثبت۱۸۲۸۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۴۹۷۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سیدحسن علائی به ک م ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ به سمت بازرس اصلی و سیدعلیرضا کشفی به ک م ۰۳۲۵۱۴۰۹۹۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۱۹۰۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1001894
آگهی تصمیمات شرکت پتپاء ور آریا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۷۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۸۵۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید حسن علائی به ش ملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ بسمت بازرس اصلی و امیررضا کریمی به ش ملی ۰۹۳۷۸۷۵۹۵۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اقتطاف به ش ملی ۱۵۸۰۱۳۳۷۸۹ و وحیده اقتطاف به ش ملی ۱۵۸۰۱۸۳۹۸۰ و پوران نیشابوری به ش ملی ۰۰۵۸۷۷۵۰۶۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و حسن اقتطاف به ش ملی ۱۵۸۰۱۱۸۳۹۷۲ و حمیده توتونچیان به ش ملی ۱۵۸۰۱۰۶۶۵۱ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۹/۹۱ علی اقتطاف بسمت رئیس هیئت مدیره و پوران نیشابوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی احمدیان مقدم به ش ملی ۰۴۵۳۶۸۲۳۰۸ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۱۹۷۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1174090
آگهی تصمیمات شرکت لیا نخ قزوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۲۰ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۳۲۵۰۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورت‌های مالی (ترازنامه، صورت سود و زیان) سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۱ به تصویب رسید. ۲ آقایان سید حسن علائی کدملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸، جواد عارف نیا کدملی ۰۰۴۱۵۰۳۲۸۷ بعنوان بازرسان اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ذیل دفتر ثبت شرکتها در تاریخ ۲۵/۶/۹۲ تکمیل امضا گردید. ش۱۷۰۳۶۹۳ اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272129
آگهی تصمیمات شرکت سوپیتا (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۸/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ صورتحساب سود و زیان و عملکرد سال ۹۱ تصویب گردید. ۲ آقایان محمدصادق کمپانیه به کدملی ۱۳۷۳۵۹۰۶۰۲، علی کمپانیه به کدملی ۰۰۶۹۶۳۶۵۵۹، و امین کمپانیه به کدملی ۰۰۶۹۹۴۸۵۱۸ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۳ آقایان سیدحسن علائی به کدملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر جوادی به کدملی ۴۳۲۲۷۴۴۷۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درجه آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۸/۹۲ آقای امین کمپانیه به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدصادق کمپانیه به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی کمپانیه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت، چکها، سفته‌ها و قراردادها با امضا دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. ذیل دفتر شرکتها در مورخ ۱۳/۹/۹۲ تکمیل امضا گردید. ش۱۷۴۵۲۳۱ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1300475
آگهی تصمیمات شرکت پاریاب سازه البرز سهامی خاص شماره ثبت ۹۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۶۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. ۲. آقایان سید حسن علائی کد ملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ و مهربان همتی کد ملی ۳۳۲۹۹۴۹۲۰۱ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها در تاریخ ۸/۱۰/۹۲ تکمیل امضاء گردید. ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۰۹۶۸۶۸۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707742
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت طلا چین سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۹۱۴۵۶
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۷/۱۳۹۳ شرکت تصمیماتی بدین شرح اتخاذ گردید: ۱ آقای غلامحسین جعفر زاده شایان به کد ملی: ۱۳۷۹۷۲۶۷۴۳ و آقای آرش جعفر زاده شایان به کد ملی: ۰۴۵۲۷۲۱۶۲۸ و خانم افسانه اپچلر به کد ملی: ۰۰۳۵۶۴۹۵۷۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده‌اند. ۲ آقای غلامحسین جعفر زاده شایان بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب شده‌اند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. ۴ آقای سید حسن علائی به کد ملی: ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران بسمت بازرس اصلی و آقای سید یوسف علائی ورکی به کد ملی: ۰۳۲۲۲۵۶۰۲۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۵ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۸۸۹۸۹۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1771762
آگهی تغییرات شرکت زرین سفال زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سید حسن علایی با کدملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ به سمت بارس اصلی وحسابرس وآقای مصطفی جعفری با کدملی ۴۲۸۴۳۷۶۶۵۹ بازرس علی البدل برای یکسال مالی اننتخاب شدند ۲ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۱۰۲۱۲۱۵۳۱۷۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9683109
آگهی تصمیمات شرکت کشتزاران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۹۴۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۴۵۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: سید حسن علایی به کد ملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ بسمت بازرس اصلی و سمیه مروتی به کد ملی ۰۰۷۱۹۸۷۸۳۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل: مهیار جلیلوند به کد ملی ۰۰۱۲۶۶۲۳۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و رمضانعلی جلیلوند به کد ملی ۵۵۹۹۱۶۲۹۷۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فروزان شاکری به کد ملی ۰۰۴۱۳۲۵۴۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9768518
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات چینی بهداشتی مینا سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۶۸۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۳۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سید حسن علائی به ک م۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ بسمت بازرس اصلی و مهدی حسین پور به ک م۰۰۵۹۵۰۶۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9900023
آگهی تغییرات شرکت طلاچین پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۰۳۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۷۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدحسن علائی به شماره ملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود بابائی به شماره ملی ۰۰۴۶۴۶۷۹۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای آرش جعفرزاده شایان به شماره ملی ۰۴۵۲۷۲۱۶۲۸ و خانم افسانه اپچلر به شماره ملی ۰۰۳۵۶۴۹۵۷۷ و خانم شیوا جعفرزاده شایان به شماره ملی ۰۴۵۲۷۵۳۸۲۱ تا تاریخ ۱۲/۱۲/۱۲۳۹۱ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10091932
آگهی تصمیمات شرکت ذوب آهن ارسباران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۷۸۳۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۱۵۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید حسن علائی به کد ملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسن غلامعلی نژاد به کد ملی ۱۵۰۲۵۴۷۹۵۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10132077
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی کلار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۳۹۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۶۳۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سیدحسن علائی به کدملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ بسمت بازرس اصلی و امیر اتفاقیان به کدملی ۰۰۳۵۲۴۶۷۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر دزفولی به کدملی ۰۰۴۳۵۴۲۱۵۸ و محمدرضا حاجی بابا به کدملی ۰۰۶۴۶۶۰۱۴۱ و حمیدرضا شرفی به کدملی ۰۰۳۳۸۹۷۶۴۶ و سیمین حاجی بابا به کدملی ۰۰۳۷۱۶۷۹۵۲ و مریم حاجی بابا به کدملی ۰۰۳۴۵۴۵۱۵۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۰ ناصر دزفولی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مریم حاجی بابا به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10233749
آگهی تصمیمات شرکت تهویه سهامی خاص به شماره ثبت۹۵۱۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۵۱۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سیدحسن علایی به کدملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10429786
آگهی تغییرات شرکت پرمایون صنعت پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۰۶۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید حسن علائی به شماره ملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد کرمی به شماره ملی ۰۹۱۹۸۵۶۷۲۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید امیراحمد عمادی به شماره ملی ۰۰۷۱۴۷۶۹۶۲ و آقای محمدرضا جهانگیرزاده قمی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۱۹۲۰۷ و آقای محمدمهدی علیمرادیان به شماره ملی ۳۹۶۱۷۳۹۴۱۲ تا تاریخ ۲۰/۱۲/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10438726
آگهی تصمیمات شرکت پارس آرمان شفق سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۶۹۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۹۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید حسن علائی به کد ملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ بسمت بازرس اصلی و حسن غلامعلی نژاد به کد ملی ۱۵۰۲۵۴۷۹۵۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10446476
آگهی تاسیس شرکت سیمین گستر راموز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ تحت شماره ۴۱۰۰۹۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۳۵۹۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۵/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و بسته‌بندی انواع شوینده و پاک‌کننده و در زمینه فعالیتهای بازرگانی شامل خرید و فروش و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و ایجاد شعبات در سراسر ایران و جهان و مشارکت و سرمایه‌گذاری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات داخلی و خارجی و شرکت در همایشها و سمینارها و نمایشگاههای تخصصی و عمومی داخل و خارج کشور و ارائه راهکار در جهت بهبود اهداف شرکت و هرگونه فعالیت مجازی که در رابطه با موضوع شرکت به نحوی سودآوری داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از میرداماد برج پیروز ط ۱۰ واحد۱۰۰۴ ـ کد پستی۱۹۶۸۸۳۳۱۱۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۵۲۰۹۱۷ مورخ۹/۵/۹۰ نزد بانک ملت شعبه اسکان پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای زاوش محمدزاده‌فاضلی به شماره ملی۱۳۷۸۸۳۶۴۳۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای امیر محمدزاده‌فاضلی به شماره ملی۰۴۵۱۳۷۹۸۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای رشید محمدزاده‌فاضلی به شماره ملی۰۴۵۱۵۷۸۸۱۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای زاوش محمدزاده‌فاضلی به شماره ملی۱۳۷۸۸۳۶۴۳۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای سید حسن علائی به شماره ملی۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای سید علیرضا کشفی به شماره ملی۳۲۵۱۴۰۹۹۴۸ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12694451
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی و بطری سازی لیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۶۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ۲. آقای حیدر غلامی کلیشمی کدملی ۵۹۴۹۶۲۰۶۳۱ آقای علی اکبر عباسی کدملی ۴۳۲۲۰۱۱۸۵۳ و آقای احمد اسماعیلی کلیشمی کدملی ۵۹۴۹۶۲۳۴۸۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. آقای سیدحسن علائی کدملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای علی احمدی کدملی ۵۸۰۹۵۳۹۵۲۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۲۱۶۸۹۹۵۰۸۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12759443
آگهی تغییرات شرکت افق ماندگار جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۴۸۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیدحسن علائی کدملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ و آقای محسن حسینی کدملی ۴۳۲۱۹۳۲۶۹۷ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۲۰۱۲۲۸۸۷۴۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797288
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی تاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۹۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسن علائی به شماره ملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای یعقوب کریم مشایی به شماره ملی ۲۲۷۹۷۷۴۳۴۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب شدند. ش۹۵۰۲۲۶۲۷۸۸۸۶۸۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802315
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین زره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدحسن علائی با کدملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ و تقی منتظری با کدملی ۴۳۲۲۵۴۰۲۷۹ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب شدند. ش۹۵۰۲۲۸۵۴۳۳۳۰۵۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12825672
آگهی تغییرات شرکت ترمو پلاست شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۴۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت و مرجان میری قمی زاده به کدملی ۰۰۵۸۰۱۵۴۶۹ و عباس کفاش تهرانی به کدملی ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲ و محمدحسن میری قمی زاده به کدملی ۰۰۳۹۷۳۹۰۶۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و سیدحسن علائی به کدملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ و ریحانه زینالی قصبه به کدملی ۰۰۸۰۲۲۵۳۳۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۳۱۰۲۱۶۹۷۷۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872284
آگهی تغییرات شرکت شیمیلیا قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۴۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. ۲. آقایان سید حسن علائی کدملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ به سمت بازرس اصلی و کامبیز بصیری اصفهانی کد ملی۴۳۲۲۰۷۳۷۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۴۰۲۸۷۴۳۳۶۲۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12938327
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی گوشت ارشیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۳۷۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱. ترازنامه و حساب سود و زیان مربوط به عملکرد سال منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ۲. آقایان سیدحسن علائی کدملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ به عنوان بازرس اصلی و رضا خاتونی کدملی ۴۳۲۲۲۰۲۲۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳. روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴. آقای محمد اظهاری کدملی ۲۸۳۰۱۴۷۱۱۱ و خانم گلستان اظهاری کدملی ۲۸۳۰۱۴۷۱۴۶ و آقای عبدال اطهاری جنکانلو کدملی ۲۸۳۰۹۱۰۹۲۳ به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. - ش۹۵۰۵۰۷۴۰۰۹۳۶۶۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075089
آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد پلیمر صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۸۶۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد باریک بین به شماره ملی ۴۳۲۳۳۳۵۵۹۸، آقای حمیدرضا میرترابی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۸۴۶۲۰ و خانم طاهره زرندی به شماره ملی ۳۲۵۱۷۲۵۰۴۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای سید حسن علایی به شماره ملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سید سینا شیخ الاسلامی تنکابنی به شماره ملی ۲۲۷۹۷۰۴۸۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۱۳۹۵ انتخاب شدند. پ۹۵۰۷۲۵۲۷۷۵۹۲۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13293419
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نشا گستر پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۳۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به اسفند ۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲. آقای سیدحسن علائی کدملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ به سمت بازرس اصلی و خانم سحر قلی زاده کدملی ۴۳۱۰۲۵۵۸۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۱۱۷۴۱۸۱۲۴۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395162
آگهی تغییرات شرکت آسان تک چین سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۵۲۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید حسن علائی به شماره ملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سامان رساء به شماره ملی ۲۹۸۰۱۷۸۸۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۱۳۱۷۰۵۶۸۷۵۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13558425
آگهی تغییرات شرکت شتاب شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۹۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید حسن علائی به کدملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ به سمت بازرس اصلی و آقای آربی آساطوریان به کدملی ۰۰۶۸۲۳۱۹۴۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۵۲۳۲۵۲۱۶۴۷۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669343
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سوپیتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۹۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ آقایان محمدصادق کمپانیه به کدملی۱۳۷۳۵۹۰۶۰۲ علی کمپانیه به کدملی ۰۰۶۹۶۳۶۵۵۹وامین کمپانیه به کدملی ۰۰۶۹۹۴۸۵۱۸ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۳ آقایان سید حسن علائی به کد ملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرجوادی به کد ملی ۴۳۲۲۷۴۴۷۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13856231
آگهی تغییرات پایش گستر حساب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۱۴۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۱۹۳۵۲۹/۹۶ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره ۳ نفر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سید حسن علائی به شماره ملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره رضا محمد خانلو به شماره ملی ۰۰۶۱۵۳۰۸۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سید حمید علائی ورکی به شماره ملی ۰۰۶۶۳۰۷۸۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. سید حسن علائی به شماره ملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ با پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. رضا محمد خانلو به شماره ملی ۰۰۶۱۵۳۰۸۰۸ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. سید حمید علائی ورکی به شماره ملی ۰۰۶۶۳۰۷۸۵۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ ۳۲۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: سید حسن علائی به شماره ملی ۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال رضا محمد خانلو به شماره ملی ۰۰۶۱۵۳۰۸۰۸ دارای مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال سید حمید علائی ورکی به شماره ملی ۰۰۶۶۳۰۷۸۵۶ دارای مبلغ ۳۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۱۱۱۵۹۱۱۵۰۵۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک