سید مهدی طیب زاده

آقای سید مهدی طیب زاده

کد ملی 3179204362
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1128001
آگهی تغییرات شرکت صنایع روی کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۶۰۰۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۲ ۱ مسعود صفا خواه کد ملی ۴۵۶۹۲۷۸۵۳۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره، آقایان سید مهدی طیب زاده کد ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ بنمایندگی از شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عطاءاله شمس الدینی کد ملی ۵۸۳۹۸۲۰۲۱۰ بنمایندگی از طرف شرکت بین المللی پارس تجارت (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و مازیار ماهجویی کد ملی ۲۹۹۱۴۴۷۲۲۲ خارج از اعضاء هیئت مدیره و بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۲۹۴۴۲ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161806
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۹۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۲۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱: ۱ آقای ابوالقاسم سیف الهی کد ملی ۵۳۵۹۸۹۴۱۶۴ بنمایندگی از شهرداری کرمان بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد جواد وکیلی کد ملی ۲۹۹۲۰۳۶۰۶۴ بنمایندگی از گروه سرمایه گذاری مسکن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای صالح نقی پور کد ملی ۳۷۰۰۵۵۲۳۷۸ بنمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازان ایران بسمت عضو هیئت مدیره، آقای سید مهدی طبیب زاده کد ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان بسمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد آئینی کد ملی ۱۸۰۰۹۲۱۸۶۳ بنمایندگی از شرکت ایجاد محیط بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا قربی کد ملی ۰۵۳۳۳۵۷۰۸۱ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد اوراق بهادار بانکی بامضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی بامضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۸۶۲۵۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624853
آگهی تغییرات شرکت الومینیم پارهنزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۹۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمهدی طبیب زاده بشماره ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ جایگزین آقای سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۹۴۴۹۵۹۵۱۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678166
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره: آقای سید محمدابراهیم علوی به شماره ملی ۳۰۷۰۰۷۷۹۷۸ به نمایندگی از گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ و شماره ثبت ۲۵۳۸۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای هادی ایرانمنش به شماره ملی ۲۹۹۲۵۴۷۱۳۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۷۴۶ و شماره ثبت ۲۸۹۵۵۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید مهدی طبیب زاده به شماره ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ به نمایندگی از شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۵۲ و شماره ثبت ۴۱۰۷۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره خانم لاله عالی به شماره ملی ۲۹۹۲۸۶۷۶۶۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء ۲ امضاء اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۴۵۲۳۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9407976
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک درتاریخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۳۵۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۱۸۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات عمومی و تخصصی حمل و نقل ریلی و ترکیبی اعم راهبری، نظارت، سیر و حرکت، تخلیه و بارگیری، مدیریت و بهره برداری از زیر ساختها (شامل خط، ابنیه، ناوگان، ایستگاه و خدمات مرتبط با پایانه های تخلیه و بارگیری در داخل و خارج کشور) انجام کلیه امور مرتبط با حمل و نقل ریلی و ترکیبی اعم از تأمین، ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انجام کلیه پروژه های مرتبط با حمل و نقل ریلی و ترکیبی اعم از تحقیق و توسعه، مشاوره، پیمانکاری، تعمیر و نگهداری، بهره برداری، مدیریتی، تجهیز و راه اندازی، سیستمها و علائم و ارتباطات در داخل و خارج کشور سرمایه گذاری و مشارکت در کلیه امور مرتبط با حمل و نقل ریلی و ترکیبی در داخل و خارج کشور اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها، موسسات، شرکتها و نهادهای داخلی و خارجی ایجاد شرکتها، موسسات، شعب و دفاتر نمایندگی در داخل و خارج کشور انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از داخلی و بین المللی، صادرات و واردات که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.اخذ کلیه مجوزهای مورد نیاز در رابطه با انجام و توسعه فعالیتهای شرکت از داخل و خارج از کشور عقد هر نوع قرارداد مرتبط با موضوع شرکت (مستقیم یا غیر مستقیم) با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیر دولتی، در داخل یا خارج از کشوردر صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان کرمان, خیابان بهمنیار کوچه ۲ پلاک ۲۰ کدپستی ۷۶۱۹۶۵۳۳۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۵۶/۱۳۴۱مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۳نزد بانک گردشگری شعبه کرمان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. سیدکاظم حیان بشماره ملی ۴۴۳۲۵۸۸۹۷۷ به سمت مدیرعامل ۲. توسعه ساحل و فرا ساحل نگین کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۷۱۱۳۱ به نمایندگی آقای علی شمس اردکانی به شماره ملی ۱۲۸۵۳۳۲۵۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳.مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۰۲۴۷ به نمایندگی محمد جعفر اکرام جعفری بشماره ملی ۱۳۷۷۸۳۵۰۶۵ سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۴. گسترش صنایع و معادن ماهان بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵ بنمایندگی ابراهیم صادقی بشماره ملی۵۱۴۹۵۴۶۱۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی۵.حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۶۹۵۹ به نمایندگی آقای سید مهدی طبیب زاده به شماره ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۶. سرمایه گذاری توس امید امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۲۱۳۷ به نمایندگی غفور خرامهر بشماره ملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۷.توسعه و آبادانی استان کرمان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۴۸۲۳ به نمایندگی مجید آنتیکی نژاد به شماره ملی ۲۹۹۲۰۳۹۱۵۲به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل اقرار نمودندکه دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: شرکت رهیافت حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۴۱۰۴ به نمایندگی آقای فرساد اربابی به شماره ملی ۰۳۸۱۰۵۲۰۷۹ عنوان بازرس اصلی. آقای فرساد اربابی به شماره ملی ۰۳۸۱۰۵۲۰۷۹ به عنوان بازرس علی البدل. ش۹۳۱۱۰۶۶۹۳۷۱۵۸۸۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10171619
آگهی تغییرات شرکت خدماتی صنعتی معدنی کرمان افراز سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۵۸۸۷۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی سال ۹۰. ۲ مسعود وفا با کد ملی ۲۹۹۱۳۰۶۵۲۱ و نسرین سعید با کد ملی ۳۱۷۹۲۰۴۸۹۳ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ مرتضی فیروز سعید دهتازیانی با کد ملی ۰۰۴۰۴۸۶۸۶۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محسن جلال پور با کد ملی ۲۹۹۱۳۹۶۵۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی طبیب زاده با کد ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضا از سه امضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10463314
آگهی تغییرات شرکت پدیده توسعه شرق سهامی خاص بشماره ثبت ۳۰۹۷۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۳۶۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید مهدی طبیب‎زاده به شماره ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم گیتی صباغ به شماره ملی ۰۹۳۲۹۰۸۵۶۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10874616
آگهی تغییرات شرکت بارز استیل کویر سهامی خاص شماره ثبت ۶۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۱۰۱۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۲۹/۱۲/۹۰. ۲ آقای ناصر کلانتری خاندانی با کد ملی ۶۰۷۹۴۴۱۱۳۵ و آقای سید رضا سخا با کد ملی ۰۰۶۹۷۸۳۹۱۸ بسمت بازرس اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای سید مهدی طیب زاده با کد ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ بسمت مدیرعامل و آقای علی اکبر مشرفی با کد ملی ۲۹۹۲۰۱۴۷۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن جلال پور با کد ملی ۲۹۹۱۳۹۶۵۶۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد آگاه با کد ملی ۲۹۹۲۱۵۹۷۹۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا سه نفر رئیس هیئت مدیره نایب رئیس و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12858365
آگهی تغییراتخیریه حمایت از معلولین سالمندان و ایتام باب الحوایج ع کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۴ منضم به نامه شماره ۱۰۱/۰۱/۵۱۶/۲/۲۹۱۴ مورخ۱۵/۰۱/۹۵فرماندهی محترم انتظامی استان کرمان: - ۱حسب اختیارات حاصل ازماده ۱۲اساسنامه تعداداعضاءهیات امناءبه ۱۱نفرافزایش وآقایان: - سیدمحمدابراهیم علوی به شماره ملی۳۰۷۰۰۷۷۹۷۸ - سیداحمدعلوی به شماره ملی۲۹۹۱۳۴۹۹۶۴ - سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ - محمدرضافهیمی به شماره ملی۴۴۶۹۸۱۲۱۸۸ بعنوان اعضاءجدیدهیات امناءانتخاب شدند. - ۲ موضوع فعالیت موسسه به «ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی، رفاهی به افرادتحت پوشش - ساخت واداره مدیریت مراکزمختلف نگهداری ودرمانی، آموزشی، فرهنگی وتربیتی جهت افراد تحت پوشش - پیشگیری ازبروز معلولیتها درجامعه بطرق مختلف وانجام هرگونه فعالیت مقتضی - انجام هرگونه فعالیت مناسب درخصوص حمایت وپشتیبانی از ایتام وسالمندان - بهسازی وتعمیرات ومساعدت درساخت مسکن مناسب ودرصورت لزوم اجاره مسکن جهت معلولین واجدشرایط - تامین منابع مالی مورد نیازموسسه برای تحقق اهداف درراستای فعالیتهای پیش بینی شده درماده۲۹اساسنامه - مدیریت وبهینه نمودن دارائی‌های سرمایه‌ای موسسه بمنظوربازدهی بیشتربه افرادتحت پوشش ازطریق فعالیتهای مجاز» تغییر یافت ودر نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. - ۳اساسنامه خیریه مشتمل برسه فصل وچهل ویک ماده وسی ودوتبصره به تصویب رسید. ش۹۵۰۳۲۷۸۱۲۵۹۶۷۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872468
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سیدمهدی طبیب زاده بشماره ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ بنمایندگی از شرکت تولید برق ماهتاب سینا به سمت عضو هیأت مدیره برای دوره باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۵۰۴۰۲۸۹۴۴۳۰۸۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996020
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۷۳۵۱ به نمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۵۵۶۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای رضا حدادیان به شماره ملی ۰۴۵۰۹۶۴۴۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ۲ ساله انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی، قراردادها و چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک آقای مجید سلیمانی به عنوان مدیرمالی به شماره ملی ۰۰۴۸۸۲۳۲۹۵ بطور ثابت و یکی از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین مکاتبات اداری و احکام پرسنلی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیأت مدیره. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده وغیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات مصوبات هیأت مدیره شرکت. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره طبق آئین نامه معاملات. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن در راستای اهداف و موضوع فعالیت شرکت. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی واخواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب. پیشنهاد هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت‌ها و اجرای طرح‌های توسعه شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب. پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب. اجرای کلیه مصوبات هیأت مدیره و سایر وظایف و اختیاراتی که حسب مورد توسط هیأت مدیره در چارچوب فعالیت‌های شرکت به مدیرعامل تفویض می‌گردد. تحصیل اعتبار از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه در هر مورد تا سقف ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیأت مدیره و بازرس شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه به هیأت مدیره جهت تصویب در مجمع عمومی. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنچ درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیأت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیأت مدیره. پیشنهاد به هیأت مدیره جهت اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود پ۹۵۰۶۰۹۳۴۱۱۲۲۵۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12999390
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی برج هزار کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۷۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ الف - تعیین سمت مدیران: شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶ به سمت رئیس هیات مدیره با نمایندگی آقای مسعود صفاخواه به شماره ملی ۴۵۶۹۲۷۸۵۳۱ شرکت صنایع روی کرمان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۶۰۰۶به سمت نائب رئیس هیات مدیره با نمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ شرکت بین المللی پارس تجارت (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۴۶۷۱۷ به سمت عضو هیات مدیره بانمایندگی آقای محمدجواد وکیلی به شماره ملی ۲۹۹۲۰۳۶۰۶۴ آقای کامران فتاحی به شماره ملی ۰۰۳۹۴۲۳۰۱۸ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل ب - امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ج - شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با اساسنامه و مصوبات هیأت مدیره تعیین و اختیارات ذکر شده به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۵۰۶۱۱۴۰۴۴۲۵۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104331
آگهی تغییرات شرکت دانای نیک گستر پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۹۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ ۱ اشخاص ذیل به مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب شدند: شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ شرکت آرمان سازان توسعه اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱ آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ ش۹۵۰۸۱۱۵۴۳۴۶۱۳۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232518
آگهی تغییرات شرکت ماهتاب گستر کارمانیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۴۰۷۱
آگهی تغییرات شرکت ماهتاب گستر کارمانیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۴۰۷۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ - شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ به نمایندگی آقای سید مهدی طبیب زاده به شماره ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ به نمایندگی آقای حمید شایگان به شماره ملی ۰۰۴۱۲۸۴۷۱۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۰۷۴۶ به نمایندگی آقای سید محمود عطاری به شماره ملی ۳۰۷۰۹۹۱۳۴۳ به سمت عضو هیات مدیره. - آقای مازیار ماهجوئی به شماره ملی ۲۹۹۱۴۴۷۲۲۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء. ۲ - کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌ها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا یکی از نامبردگان باتفاق عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود. ۳ - اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل با رعایت قوانین جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت، مجری مصوبات هیات مدیره می‌ باشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13368045
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ ۱ - تعیین سمت مدیران برای مدت باقیمانده - آقای سیدضیاءالدین صدرهاشمی نژاد با کدملی۵۸۳۹۷۶۲۸۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. - آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ به نمایندگی از سازمان عمران کرمان با شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۴۵۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. - آقای حسین ابوطالبی با کدملی ۰۰۷۳۴۶۹۵۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای فرامرز رساپور با کدملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای علی اژدر با کدملی ۳۹۷۸۷۸۹۴۴۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۱۱۴۲۴۵۴۵۱۵۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458062
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان درتاریخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۷۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۳۱۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: نظر به اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاوری کرمان بموجب قوانین ذیربط از جمله قانون تاسیس اتاق تجارت ۱۳۰۵ و اصلاحات آن، قانون تاسیس اتاق صنایع و معادن مصوب سال ۱۳۴۱، قانون ادغام دو اتاق صنایع و معادن و بازرگانی و تاسیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن، قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ و اصلاحات بعدی و همچنین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کارمصوب ۱۳۹۰ عنوان کشاورزی نیز به نام اتاق افزوده شد و در دفاتر قانونی ثبت و به شرح ذیل آگهی می گردد: بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی کشاورزی و بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان تاسیس می شود. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کرمان-شهر کرمان-بلوار جمهوری اسلامی-کوچه جمهوری اسلامی ۴-بلوار جمهوری اسلامی-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۷۶۱۹۶۵۳۴۹۸ سرمایه شرکت: ۰ ریال می باشد. اولین مدیران: – آقای سید مهدی طبیب زاده فرزند سید باقربه کدملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ به سمت رئیس هیات رئیسه اتاق برای مدت سه سال – آقای مهدی سیاوشی کرد فرزند دولت به کدملی ۳۰۷۰۹۶۲۶۵۳ به سمت نائب رئیس اول هیات رئیسه اتاق برای مدت سه سال – آقای محمد جلال مآب فرزند اکبر به کدملی ۲۹۹۱۳۹۹۵۵۴ به سمت نائب رئیس دوم هیات رئیسه اتاق برای مدت سه سال – آقای محسن رشید فرخی فرزند جواد به کدملی ۲۹۹۱۳۹۸۸۹۲ به سمت خزانه دار اتاق برای مدت سه سال – آقای حمید عزت آبادی پور فرزند ابوالقاسم به کدملی ۳۰۷۱۱۵۹۳۸۲ به سمت منشی هیات رئیسه اتاق برای مدت سه سال دارندگان حق امضا: کلیه چک ها و اسناد و اوراق مالی تعهدآور و قراردادها صرفاً با امضای ریاست اتاق کرمان به انضمام خزانه دار و در غیاب وی یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق کرمان معتبر است. اختیارات هیئت رئیسه طبق اساسنامه می باشد. ش۹۶۰۳۱۳۸۸۳۱۷۸۵۳۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13483759
آگهی تغییرات شرکت صنعت توسعه و تجهیز پلاسمای نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۲۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۴۶۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مهدی طبیب زاده به شماره ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین کیوانی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۳۲۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی محمد بدیعی به شماره ملی ۱۲۹۱۶۶۸۳۵۷ به سمت عضوء هیئت مدیره و وحید بازارگان به شماره ملی ۰۴۵۱۵۳۸۰۳۱ به نمایندگی از شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۵۲ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و فاطمه سادات هاشمی به شماره ملی ۰۳۲۳۱۴۲۰۸۷ به نمایندگی از شرکت توسعه کارآفرینان نیک اندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۷۸۴ به سمت عضوء هیئت مدیره گردیدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌ها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۴۰۳۵۳۲۶۷۹۴۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13744725
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابتکار گیتی گستر شفق درتاریخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۶۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۵۲۶۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره حرفه ای در زمینه مطالعه ماهیت و مشتریان کسب و کارها و مقاصد گردشگری در سطوح کوچک تا بزرگ برای ارائه راهکارهای جامع و همچنین اجرای خدمات هویت سازی، زیرساخت و ابزارهای فناورانه، راهکارهای بازاریابی و انتقال الگوهای نوین گردشگری روز دنیا ـ مشاوره به مقاصد گردشگری در زمینه گردشگری ماجراجویانه با تمرکز بر پیست های اسکی و ورزشهای هوایی شامل تماس و نظارت بر قرارداد و روند اجرای پروژه توسط شرکتهای خارجی ـ خلق و توسعه راهکارهای نوین مدیریت و فروش اقامت منحصر به فرد در فضای آنلاین ـ طراحی و ساخت بستر مقیاس بزرگ آنلاین، اپلیکیشن موبایل و سایر دستگاههای لمسی، سایت و پورتال، تحلیل و پالایش داده های گردشگری داخلی و خارجی ـ ایجاد معیارهای آموزشی جدید در راستای ایجاد شغلهای محلی مبتنی بر کار بر روی محصولات و خدمات پیشنهادی ـ توسعه و اشتراک گذاری الگوهای موفق برای سرمایه گذاری جهت تمکیل زنجیره های ارزش فناوری اطلاعات، رسانه و گردشگری در محیطهای شتاب دهنده کسب و کار (استارتاپس اکسلریتور) و سرمایه گذاری جسورانه (ونچر کپیتال) ـ مشارکت در برگزاری رویدادهای کارآفرینی و افزایش آگاهی با تمرکز برفناوری ـ مشاوره سرمایه گذاری به شرکتها، صندوق ها و افراد سرمایه گذار جهت خلق ارزش بین المللی در بازار ایران با تمرکز و اتکا بر زنجیره دانش، دارایی ها و ارتباطات، مدیریت سرمایه و پورتفولیو جهت خلق ارزش بین المللی در بازار ایران با تمرکز و اتکا بر زنجیره دانش، دارایی و ارتباطات ـ اخذ نمایندگی و عقد قرارداد همکاری با تولید کنندگان فناوری داخلی و خارجی جهت فروش و تجمیع خدمات ـ اخذ نمایندگی و عقد قرارداد همکاری با شرکتها و نهادهای گردشگری داخلی و خارجی برای پیاده سازی قراردادهای تجاری و همکاری توافقی ـ حمایت از فعالیت های تشکلی و مشارکت در اصلاح یا شکل گیری نهادهای موثر در این زمینه ـ بازاریابی و فروش خدمات و بسته های گردشگری ایران و خارج در بازارهای بین المللی ـ اخذ نمایندگی و عقد قراردادهای تجاری و همکاری با خطوط هوایی، هتل ها، تورها، اقامتگاهها، پیستهای اسکی، ورزش های هوایی و سایر فعالیت های گردشگری ورزشی و ماجراجویانه در بازارهای ایران و بین الملل ـ مشاوره و خلق نهاد " سازمان بازاریابی مقصد " و تدوین " برنامه بازاریابی مقصد " برای مقاصد و کسب و کارهای گردشگری مشتری ـ مشارکت در تدوین برنامه جامع هویت (برندینگ) مقاصد و کسب و کارها و پیاده سازی آنها در کمپین های بازاریابی ـ اخذ نمایندگی و عقد قراردادهای همکاری با موسسات تبلیغاتی، مطالعاتی، رسانه ها برای بهبود و گسترش خدمات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ پونک شمالی ـ خیابان فجر ـ خیابان فجر دوم ـ پلاک ۱۹ ـ طبقه دوم ـ واحد ۳ ـ کدپستی ۱۴۷۶۹۵۴۸۷۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۲۲۷ / ص ۹۶ / ۳۴۸ مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ از بانک پاسارگاد شعبه سردار جنگل به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد . اولین مدیران: آقای سیدعلی طبیب زاده به شماره ملی ۲۹۸۰۴۸۶۵۱۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه طبیب زاده کرمانی به شماره ملی ۲۹۹۱۶۶۷۳۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم لاله عالی به شماره ملی ۲۹۹۲۸۶۷۶۶۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک ها، سفته ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار و مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل ویا یکی اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علیرضا کریمی نیک به شماره ملی ۳۰۹۰۲۳۲۵۲۹ به سمت بازرس علی البدل و آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۱۳۹۶۲۷۲۲۱۸۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980797
آگهی تغییرات شرکت رینگ مارال ارگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۹۹۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۶۷۶۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی طبیب زاده به شماره ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان به شناسه ملی۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶ به جای آقای علی اژدر به شماره ملی ۳۹۴۸۷۸۹۴۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۷۰۱۲۷۹۳۱۴۴۶۴۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14001338
آگهی تغییرات انجمن نابینایان استان کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۸۰۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۶ منظم به نامه شماره ۴۸/۱/۵۱۶/۲/۲۹۱۴ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۶ فرماندهی انتظامی استان کرمان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: • آقای سید مهدی طبیب زاده با کد ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره • آقای رمضان جهانداری با کد ملی ۳۱۳۰۲۷۷۳۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره • آقای اسماعیل مهدیزاده با کد ملی ۲۹۹۲۲۸۱۳۸۷ به سمت خزانه دار • خانم مرضیه عطارپور با کد ملی ۲۹۹۲۱۳۱۰۴۰ به سمت منشی هیئت مدیره • آقای مسعود رشیدی نژاد با کد ملی ۲۹۹۱۳۳۶۶۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره • آقای عباسعلی ستاری نسب با کد ملی ۳۰۷۰۹۷۴۹۰۲ به عنوان مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اشخاص زیر و مهر انجمن معتبر خواهد بود: (مدیرعامل و خزانه دار، یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار) ش۹۷۰۲۰۶۵۴۲۷۵۲۱۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14017990
آگهی تغییرات شرکت بین المللی پارس تجارت منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) شناسه ۱۴۰۰۵۹۴۶۷۱۷ - شماره ثبت ۸۶
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۷ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷ تحت شماره ۸۴۰۵ به این واحد ثبتی ارائه گردید، تغییرات ذیل بعمل آمد: مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند: شرکت صنایع روی کرمان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۶۰۰۶ به نمایندگی آقای سیدمهدی طیب زاده به شماره ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت برج هزار کرمان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۷۶۲۰ به نمایندگی آقای حسین ابوطالبی به شماره ۰۰۷۳۴۶۹۵۱۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶ به نمایندگی آقای علی اژدر به شماره ملی ۳۹۷۸۷۸۹۴۴۲ به سمت عضوء هیئت مدیره، آقای ماشاء الله خوارزمی به کدملی ۳۱۳۱۱۱۴۳۷۱ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت باقیمانده تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور واسناد بانکی، قراردادهاوعقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش۹۷۰۲۱۹۴۲۶۵۱۹۵۶۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14322314
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۵۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ الف اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت شهرک‌های صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ بعنوان عضو اصلی به نمایندگی اقای مجید غفاری به شماره ملی ۲۹۹۱۶۲۳۲۱۷ شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۶۷۹ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ بعنوان عضو اصلی به نمایندگی آقای مهدی حسینی نژاد برفوئیه به شماره ملی ۳۰۹۱۱۶۱۷۶۸ شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ بعنوان عضو اصلی به نمایندگی آقای جعفر رودری به شماره ملی ۵۸۳۹۸۶۳۹۶۳ شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۳۷ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ بعنوان عضو اصلی به نمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی ۳۱۷۹۲۰۴۳۶۲ شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۲۲ وشناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ به عنوان عضو اصلی به نمایندگی آقای پدرام بنی اسدی به شماره ملی ۳۱۰۰۱۲۶۰۶۸ شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۸۲ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ بعنوان عضو علی البدل به نمایندگی آقای مهدی سلطانی راد به شماره ملی ۲۱۴۲۰۵۳۶۰۲ ش۹۷۰۸۲۹۲۶۳۳۸۳۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک