فرید قدس گویا

آقای فرید قدس گویا

کد ملی 0031782159
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1406117
آگهی تغییرات شرکت مهندس فراز فام خاورمیانه سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۹۰۵۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۲۹۶۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مهدی متولیان به شماره ملی ۲۱۶۰۰۳۷۴۷۸، شاهرخ ارجمند به شماره ملی ۲۰۶۲۷۵۷۰۹۳، منور علایی شهمیری به شماره ملی ۴۹۸۹۴۶۲۷۲۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. یوسف علی رحیمی شهمیرزادی به شماره ملی ۵۳۰۹۸۵۷۷۸۸ به سمت بازرس اصلی و فرید قدس گویا به شماره ملی ۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۰۴۸۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1511971
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص نفت آریا آپادانا در تاریخ ۳۱/۳/۹۳ شماره ثبت ۴۵۶۰۳۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۳۱۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، احداث و تاسیس و اداره و بهره برداری هرگونه واحد صنعتی و تولیدی از جمله روغن موتور و تصفیه روغن و سوخت و بلندینگ روغن و ضد یخ و مواد ضد خوردگی و تولید انواع روانکاران و روغن گریس، اخذ و اعطای نمایندگی، مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیراز شمالی خیابان دانشور شرقی پلاک ۲۸ طبقه ۳ واحد ۸ کدپستی ۱۹۹۱۷۷۵۱۷۱. سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰۰۰/۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۴۰ مورخ ۱۰/۱۲/۹۲ نزد بانک سپه شعبه بلال حبشی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: روزبه کاویان پور بسمت رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی، خشایار کاویان پور بسمت مدیرعامل، مازیار کاویان پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات به عهده رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای فرید قدس گویا بشماره ملی ۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹ بعنوان بازرس اصلی پیمان صالحی شمس بشماره ملی ۰۰۸۰۳۵۳۱۹۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۴۶۹۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726495
آگهی تغییرات شرکت گسترش صادرات کالای صنایع سهامی عام به شماره ثبت ۹۵۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۱۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۳ شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و فرید قدس گویا به شماره ملی ۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان سهروردی پایین‌تر از چهار راه شهید بهشتی کوچه اندیشه یک پلاک ۷۹ طبقه ۴ شرقی کدپستی ۱۵۶۹۶۵۸۴۱۹ می‌باشد. پ۹۳۰۹۱۸۷۹۷۶۸۵۳۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9585712
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مطرح نیرو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۶۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۰۸۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. صمد کرباسی به کد ملی ۳۸۷۳۷۱۴۷۲۸ بسمت بازرس اصلی و فرید قدس گویا به کد ملی ۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10081055
آگهی تغییرات شرکت تلکا منور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۸۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسین اذانی به شماره ملی ۰۴۹۱۰۲۰۳۸۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای فرید قدس گویا به شماره ملی ۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد صالحی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۶۴۵۴۰ و خانم شیرین سعادت لاجوردی به شماره ملی ۰۴۵۲۱۱۶۸۶۴ تا تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972924
آگهی تغییرات شرکت گروه آریا نورین میکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۷۷۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - پگاه پازوکی به شماره ملی ۰۴۵۱۲۰۰۰۲۰ به عنوان بازرس اصلی و فرید قدس گویا به شماره ملی ۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی الکترودنورین میکا با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۸۹۵۸ شرکت آریا نورین جوش با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۸۹۴۳ شرکت کارخانجات صنایع فلزی و میخ سازی پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۱۰۱۰ پ۹۵۰۵۲۷۹۰۱۲۷۸۹۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088498
آگهی تغییرات شرکت ارمین پلاستیک سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۷۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تصویب شد. خانم نغمه کفایتی دارای کدملی شماره ۰۰۷۴۶۰۶۵۱۴ به سمت بازرس اصلی و آقای فرید قدس گویا دارای کدملی ۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. پ۹۵۰۸۰۲۷۴۳۴۹۳۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088514
آگهی تغییرات شرکت صنایع بهداشتی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۲۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۴۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. خانم نغمه کفایتی دارای کدملی شماره ۰۰۷۴۶۰۶۵۱۴ به سمت بازرس اصلی و آقای فرید قدس گویا دارای کدملی ۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۸۰۲۳۴۱۹۲۷۶۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285529
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الکترود نورین میکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۸۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جلیل باقرزاده خورسندی به شماره ملی ۰۰۴۴۱۴۳۳۳۸ آقای علی باقرزاده خورسندی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۱۹۶۷۷ آقای مصطفی باقرزاده خورسندی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۲۵۷۲۸ * بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ با نمایندگی آقای منصور شمس احمدی با کد ملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای فرید قدس گویا با کد ملی ۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. * روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. * ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد. ش۹۵۱۱۱۱۷۷۴۵۲۸۳۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13330062
آگهی تغییرات شرکت گروه ذوب آهن فرآیند کاران نورین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۸۸۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی شاهدان به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ و شماره ثبت ۲۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای فرید قدس گویا به شماره ملی ۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیر الانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. ش۹۵۱۲۰۹۵۶۹۷۱۳۵۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395570
آگهی تغییرات شرکت گروه برادران کارآفرین اوج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۰۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۹۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. خانم نغمه کفایتی دارای کدملی شماره ۰۰۷۴۶۰۶۵۱۴ به سمت بازرس اصلی و آقای فرید قدس گویا دارای کدملی ۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹ به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. پ۹۶۰۲۰۲۳۶۲۶۲۶۶۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13541287
آگهی تغییرات شرکت کارآفرینی شریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۸۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۸۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا فیض بخش بازرگانی به شماره ملی ۰۰۳۶۱۰۵۷۶۷ و خانم ترانه حکیم ایمانی دارنده کدملی شماره ۰۰۴۵۶۱۴۵۴۷ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند آقای محمد رضامدبری صابردارای کد ملی شماره ۲۵۹۵۵۱۳۶۶۴به سمت بازرس اصلی و آقای فرید قدس گویا به شماره ملی۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۵۱۱۷۲۷۱۱۰۴۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13545309
آگهی تغییرات شرکت رویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۷۱۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب شد موسسه حسابرسی هادی حساب تهران ثبت شده به شماره ۱۵۰۱۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷ با نمایندگی آقای حمیدرضا کیهانی به کدملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به سمت بازرس اصلی و آقای فرید قدس گویا به کدملی ۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۵۱۵۴۰۳۷۱۴۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652844
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت تهران طلیسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۸۵۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ تصویب شد. - آقای ابوالحسن دهدشتی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۷۵۵۰۸۵۱ وخانم پرستودهدشتی نژاد به شماره ملی ۰۰۵۴۶۲۹۵۴۳ و آقای رحیم جعفر دهباشی به شماره ملی ۰۰۳۶۷۱۳۷۹۱ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. - آقای فرید قدس گویا دارای کد ملی شمار۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹ به سمت بازرس اصلی و خانم زهراسوداگری به شماره ملی ۰۰۸۰۸۶۱۱۹۹به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۷۱۹۱۴۴۲۸۳۶۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13887617
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیا آپادانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۷۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۷۷ و شرکت مهندسی نویان بسپار شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۶۰۱۵۴ و شرکت پتروشیمی شرق شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۷۴۷۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای فرید قدس گویا کد ملی ۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹ برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۱۲۰۲۱۳۸۵۰۲۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13907476
آگهی تغییرات شرکت صنایع نوشابه مهنا نوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۷۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۸۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰ /۱۲ / ۱۳۹۵ تصویب شد. خانم نغمه کفایتی دارای کدملی شماره ۰۰۷۴۶۰۶۵۱۴ به سمت بازرس اصلی و آقای فرید قدس گویا دارای کدملی ۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای اردلان نوربخش دارنده کدملی ۰۰۱۵۵۷۱۴۵۹ آقای آرمین نوربخش دارنده کدملی شماره ۴۷۲۳۶۹۴۴۳۹ آقای آرین نوربخش دارنده کدملی شماره ۰۰۱۱۵۳۳۵۸۷ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۱۲۱۲۳۶۸۷۷۱۳۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13939121
آگهی تغییرات شرکت آریا نورین جوش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۸۹۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ موسسه حسابرسی شاهدان به شماره شناسه ۲۲۱۹۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ و شماره ثبت ۲۲۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای فرید قدس گویا به شماره ملی ۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۱۲۲۲۳۸۶۹۶۵۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14017066
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی ستاره آمونیاک آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۹۰۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی به شماره ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۷۷ به نمایندگی آقای عبدالرضا حبیبی به ش ملی ۰۰۵۴۸۷۹۵۹۰. شرکت نیک کوشان امرداد به ش ملی۱۰۳۲۰۶۰۰۰۱۵ به نمایندگی آقای فرامرز بختیاری به ش ملی۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ شرکت کالا گستر سیوان به ش ملی ۱۰۳۲۰۴۲۵۸۶۷ به نمایندگی آقای ابراهیم عباسی به ش ملی ۱۶۰۱۳۰۰۳۳۶ موسسه حسابرسی اطهر شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۷۶۶۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای فرید قدس گویا به شماره ملی ۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹ بعنوان بارزس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۲۱۷۵۳۱۲۷۵۴۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170738
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات صنایع فلزی و میخسازی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۱۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۶ به تصویب رسید علی باقرزاده خورسندی دارای کدملی شماره ۰۰۶۲۲۱۹۶۷۷ و ثمین باقرزاده خورسندی دارای کدملی شماره ۰۴۵۱۲۴۲۱۲۲ و بهنام فرقانی دارای کدملی شماره ۰۰۶۲۱۳۷۱۸۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرس اصلی و فرید قدس گویا دارای کدملی شماره ۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۵۲۴۸۱۱۴۴۳۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14291729
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ صنعت ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۹۷۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و حساب سود و زیان و تراز نامه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ تصویب شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مصطفی باقرزاده خورسندی به شماره ملی ۰۰۳۹۸۲۵۷۲۸، آقای علی باقرزاده خورسندی به شماره ملی ۰۰۶۲۲۱۹۶۷۷ و خانم نیلوفر پرتوی به شماره ملی ۰۰۴۰۶۴۲۱۵۱ موسسه حسابرسی شاهدان ثبت شده به شماره ۲۲۱۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای فرید قدس گویا دارای کدملی شماره ۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۸۰۷۹۰۴۹۸۰۶۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14364321
آگهی تغییرات شرکت گروه نورد فولاد کاران افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۸۸۱۳۹
آگهی تغییرات شرکت گروه نورد فولاد کاران افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۸۸۱۳۹ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * حساب سود و زیان و صورتهای مالی و ترازنامه مربوط به سال مالی منتهی /۲۹/۱۲ ۱۳۹۶ تبه تصویب رسید. * روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. * موسسه حسابرسی شاهدان ثبت شده به شماره ۲۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بعنوان بازرسی اصلی و آقای فرید قدس گویا دارای کدملی شماره ۰۰۳۱۷۸۲۱۵۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک