خسرو امینی زاده

آقای خسرو امینی زاده

کد ملی 3131040361
49
شرکت‌ها
49
آگهی‌ها

شرکت های خسرو امینی زاده

توسعه عمران مکران
توسعه عمران مکران
1
گروه تخصصی توسعه جهان بایا
گروه تخصصی توسعه جهان بایا
1
اعتبار بخشی رسالت رازی
اعتبار بخشی رسالت رازی
1
گروه تخصصی نوید سلامت رازی
گروه تخصصی نوید سلامت رازی
1
پردیس البرز کیان
پردیس البرز کیان
1
مهندسی سازه اندیشه نسیم البرز
مهندسی سازه اندیشه نسیم البرز
1
راهسازی وساختمانی صدو پانزده
راهسازی وساختمانی صدو پانزده
1
تتیس صنعت شایان
تتیس صنعت شایان
1
تجهیز دارو زنوزی
تجهیز دارو زنوزی
1
1
1
1
توسعه پترو صنعت مکین
توسعه پترو صنعت مکین
1
سرمایه گذاری پویش صالحین
سرمایه گذاری پویش صالحین
1
مهندسی اهرام سخت پیکر
مهندسی اهرام سخت پیکر
1
مهندسی توسعه آب آسیا
مهندسی توسعه آب آسیا
1
گروه توسعه سریر اطلس
گروه توسعه سریر اطلس
1
خدمات فنی و مهندسی ابتکار صنعت آسا
خدمات فنی و مهندسی ابتکار صنعت آسا
1
لاوان تابلو
لاوان تابلو
1
داروئی نو آوران سلامت رازی
داروئی نو آوران سلامت رازی
1
فرانگران راهبرد اندیشه
فرانگران راهبرد اندیشه
1
توسعه پردیس لالیم
توسعه پردیس لالیم
1
مهندسی لاوان نیرو آکام
مهندسی لاوان نیرو آکام
1
مهندسی بارز کلید کرمان
مهندسی بارز کلید کرمان
1
خدمات الکترونیکی ستاره درخشان یگانه
خدمات الکترونیکی ستاره درخشان یگانه
1
صنایع فولاد کرمان
صنایع فولاد کرمان
1
پویا سایش کرمان
پویا سایش کرمان
1
مهندسی و توسعه آب ورامین محمدیان
مهندسی و توسعه آب ورامین محمدیان
1
توسعه فراگیر مکران
توسعه فراگیر مکران
1
آب کوثر یکصد و شانزده
آب کوثر یکصد و شانزده
1
گروه توسعه کارآفرینی پویش ثمین
گروه توسعه کارآفرینی پویش ثمین
1
توانای کرمان
توانای کرمان
1
حمل و نقل فراورده های نفتی سریر ترابر گواشیر
حمل و نقل فراورده های نفتی سریر ترابر گواشیر
1
حفاری زرین راد در یاب
حفاری زرین راد در یاب
1
فردا پرداز یکتا
فردا پرداز یکتا
1
خیریه ایتاء صالحین
خیریه ایتاء صالحین
1
خیریه نورالنبی کریمان
خیریه نورالنبی کریمان
1
پی ابنیه مشاهیر
پی ابنیه مشاهیر
1
چند منظوره عام بعثت کرمان
چند منظوره عام بعثت کرمان
1
صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین تهران
صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین تهران
1
خدمات فنی مهندسی پارسیان فنون کارمانیا جنوب شرق
خدمات فنی مهندسی پارسیان فنون کارمانیا جنوب شرق
1
گروه صنعتی لاوان آکام
گروه صنعتی لاوان آکام
1
خدمات مدیریت شهری بوستان سبز کویر
خدمات مدیریت شهری بوستان سبز کویر
1
پویان ره پرند
پویان ره پرند
1
صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین مازندران
صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین مازندران
1
کارمانیا ولتاژ
کارمانیا ولتاژ
1
انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی
انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی
1
پویا ماندگار مانا
پویا ماندگار مانا
1
سریر فتح کرمان
سریر فتح کرمان
1
صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین کرمان
صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین کرمان
1
مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان
مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 707296
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران مکرانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۵۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۷۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۰۱/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۶۱۱۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712616
آگهی تغییرات شرکت گروه تخصصی توسعه جهان بایاسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۸۸۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۲۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین حسین زاده به شماره ملی ۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱ و آقای جواد رزم حسینی به شماره ملی ۲۹۹۲۴۴۱۱۴۷ و آقای محمدعلی رزم حسینی به شماره ملی ۲۹۹۳۷۵۳۹۶۷ تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۴۵۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716898
آگهی تغییرات شرکت اعتباربخشی رسالت رازیسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۵۱۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۵۳۳۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726177
آگهی تغییرات شرکت گروه تخصصی نوید سلامت رازیسهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۵۶۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۲۱۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۰۱۹۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743376
آگهی تغییرات شرکت پردیس البرز کیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۴۴۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۲۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۰/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۷۵۲۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748887
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سازه اندیشه نسیم البرزسهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۷۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۷۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد کمساری بنانی به شماره ملی ۳۰۹۱۱۰۷۳۰۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۴۱۵۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749606
آگهی تغییرات شرکت راهسازی و ساختمانی ۱۱۵ سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۴۱۳۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۸/۴/۹۱ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی سال ۹۰ ۲ آقایان خسرو امینی زاده با کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و حسن امیری با کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به مدیریت آقای هوشنگ غیبی بعنوان حسابرس سال ۹۱ انتخاب گردیدند. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۴۷۴۷۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888053
آگهی تغییرات شرکت تتیس صنعت شایان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۶۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۰ ماده بتصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن یزدانی راد به شماره ملی ۲۹۹۱۵۳۱۲۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای اکبر رضایی استخروئیه به شماره ملی ۲۹۹۱۱۰۶۴۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت معدن گستر شایان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا آنتیکی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ابراهیم فرشادی بخش به شماره ملی ۰۰۷۲۴۹۱۵۰۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۱ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ شعبه به نشانی استان کرمان شهر کرمان بلوار جهاد نرسیده به چهارراه اقبال ساختمان قرض الحسنه مهر ط ۲ واحد ۱ کدپستی ۷۶۱۹۸۱۸۱۳۷ تاسیس گردید. در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۰۵۵۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923050
آگهی تغییرات شرکت تجهیز داور زنوزی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۳۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمدصادق مهدوی به شماره ملی ۲۹۹۱۳۶۲۳۸۳ و آقای سیاوش قره بگلو به شماره ملی ۰۰۴۷۲۴۲۰۲۷ و خانم اعظم صانعی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۴۶۵۹۱۹۴ تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳. در تاریخ ۱/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۸۴۶۰۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929745
آگهی تغییرات شرکت خدمات کشاورزی بوستان سبز کویر با مسئولیت محدود شماره ثبت ۸۲۲۲
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخه ۲۹/۷/۹۱ ۱ نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۲ خسرو امینی زاده با کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و حسن امیری با کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ محمد سلطانزاده با کد ملی ۳۰۹۰۵۴۳۰۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی شفیعی با کد ملی ۳۰۹۰۵۴۲۶۳۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدحسین حسین زاده با کد ملی ۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضا از سه امضا هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ نام شرکت به خدمات مدیریت شهری بوستان سبز کویر تغییر یافت. ۷ موضوع شرکت به خدمات طراحی مشاوره نظارت مدیریت فروش و اجرای سیستم‌های بازیافت و پالایشگاه زباله و پسماند احداث کارگاهها و کارخانجات صنعتی و تولید انواع فرآورده‌ها و محصولات اجرای پروژه‌های مشترک سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی مجاز با موضوع شرکت و مطابق با قانون تجارت که در روند توسعه و اهداف شرکت موثر باشد تغییر یافت. ۸ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال افزایش یافت. ۹ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب اعضا قرار گرفت. ۱۰ نقل و انتقال سهم الشرکه طبق سند صلحنامه ۱۸۰۶۱۸ ۶/۶/۹۱ دفترخانه شماره ۴ کرمان صورت پذیرفته است. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۸۰۵۵۷ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140728
آگهی تغییرات شرکت توسعه پترو صنعت مکین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به سمت بازرس علی البدل و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۶۸۵۸۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142912
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۸۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۴۵۴۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای خسرو امینی زاده با کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ بعنوان بازرس اصلی، آقای محمد رضا ورزنده با کد ملی ۲۹۹۳۵۳۳۴۵۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای محمد حسین حسین زاده با کد ملی ۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمید عسکری با کد ملی ۳۰۵۰۶۹۳۰۳۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسن امیری با کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ آقای حسن امیری با کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ برای مدت ۲ سال بعنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند. ۴ کلیه اوراق، اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، غیره با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیر عامل یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۴۷۵۵۰ رئیس ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212060
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اهرام سخت پیکر شیراز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۲۴۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت ۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقایان خسرو امینی زاده به کدملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و حسن امیری به کدملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۲۰۲۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236692
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه آب آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان خسرو امینی زاده به کدملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به سمت بازرس اصلی و حسن امیری خانمکانی به کدملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۳۱۵۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238407
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه سریر اطلس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۸۵۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان خسرو امینی زاده به کدملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی و حسن امیری به کدملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۳۱۵۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253621
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی و مهندسی ابتکار صنعت اسا سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۸۰۲۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۹۲: ۱ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است. ۲ قرائت گزارش هیئت مدیره بازرسان و بتصویب رسیدن صورت‌های مالی سال ۹۱ ۳ آقایان خسرو امینی زاده کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و حسن امیری کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ بسمت بازرسانی اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ اکبر رضایی کد ملی ۲۹۹۱۱۰۶۴۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و منصور اسکندرزاده کد ملی ۰۸۷۲۸۴۲۸۰۰ به نمایندگی از شرکت معدن گستر شایان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر ابوالحسنی زاده کد ملی ۲۹۹۰۵۹۵۵۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰۰سهم ده هزار ریالی از محل آورده نقدی طبق گواهی شماره ۶۰۳/۲۲۰۷۰/۶۹۰۶/۰۹/۱۳۹۲ از بانک تجارت شعبه تختی افزایش یافت. ۸ موضوع شرکت به مدیریت، طرح، مشاوره و اجرای پروژه‌های صنعتی و معدنی، استاندارسازی و تدوین دانش فنی و ساخت و تولید قطعات فلزی و غیرفلزی و کنترل فرآیندها، تهیه طرح‌های اکتشاف، بهره برداری و اجرای علمیات اکتشاف، استخراج، بهره برداری، تغلیظ و پرعیارسازی معادن، مطالعات، نظارت، حفاری و اجرای عملیات ژئوتکنیک، تونل سازی، سدسازی، آپارتمان سازی، شبکه آبیاری، پل سازی، راه آهن، آسفالت، خطوط انتقال آب و گاز و سازه‌های بلند و ایجاد آزمایشگاه و انجام آزمایش‌های مربوطه، مطالعه، نظارت و اجرای احداث کارخانجات لاستیک سازی و روکش نمودن لاستیک ماشین آلات سبک و سنگین معادن و راهسازی، نصب و راه اندازی کارخانجات صنعتی و معدنی، بررسی و ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه‌های صنعتی، معدنی و تجاری، انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی و سرمایه گذاری مجاز در حوزه صنعت، معدن و تجارت، صادرات و واردات کالا و محصولات و ماشین آلات صنعتی و معدنی، اخذ نمایندگی و ایجاد شعب، جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی اخذ وام اعتبار و تسهیلات و بانک‌های داخلی و خارجی، انجام هرگونه عملیات پیمانکاری و پیمان مدیریت پیرامون حوزه فعالیت‌های شرکت تغییر یافت پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۵۷۵۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1310696
آگهی تغییرات شرکت لاوان تابلو کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۷۸۱۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخه ۳۱/۴/۱۳۹۲ و ۳۱/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه و صورت‌های مالی سال ۳۰/۱۰/۹۱ و ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ ۲ موسسه حسابرسی اروین پیام به مدیریت آقای محمد عابدینی بعنوان حسابرس سال ۹۱ ۳ خسرو امینی زاده کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و حسن امیری کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۲۶۵۴۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384153
آگهی تغییرات شرکت داروئی نوآوران سلامت رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۷۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. خسرو امینی زاده به کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و حسن امیری به کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۹۲۸۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384160
آگهی تغییرات شرکت فرانگران راهبرد اندیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. خسرو امینی زاده به کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی و منصور ابراهیمی به کد ملی ۲۶۹۱۴۴۵۵۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۹۲۸۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661336
آگهی تغییرات شرکت توسعه پردیس لالیم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۰۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۱۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. حمید عرب نژاد خانوکی به کد ملی ۲۹۹۲۴۲۰۸۷۵ به نمایندگی شرکت هواپیمایی ماهان به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۹۰۷۹، رضا تویسرکانی به کد ملی ۳۲۱۹۸۳۱۹۱۵ و رضا نمک شناس به کد ملی ۳۱۱۱۱۹۹۸۸۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آروین پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۸۰۹ به عنوان بازرس اصلی و خسرو امینی زاده به کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۷۲۲۹۹۰۵۱۸۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667020
آگهی تغییرات شرکت مهندسی لاوان نیرو آکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسی آریابهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولایی به عنوان حسابرس سال ۱۳۹۳ شرکت تعیین گردید. آقایان خسرو امینی زاده با کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و محمدرضا ورزنده با کد ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۳۰۷۲۷۴۶۷۸۴۲۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672971
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بارز کلید کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولایی بعنوان حسابرس سال۱۳۹۳ شرکت تعیین گردید. آقایان خسرو امینی زاده با کد ملی۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و محمدرضا ورزنده با کد ملی۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۳۰۷۳۰۸۲۸۵۸۹۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677419
آگهی تغییرات شرکت خدمات الکترونیکی ستاره درخشان یگانه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۳۴۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید محمد صادق مهدوی به کد ملی ۲۹۹۱۳۶۲۳۸۳وحمزه زارع زاده مهریزی به کد ملی ۴۴۶۹۶۲۵۶۵۵و مجید عبدالهی نیا۳۰۵۰۱۰۰۳۶۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. آقای خسرو امینی زاده به کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای منصور ابراهیمی به کد ملی ۲۶۹۱۴۴۵۵۵۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۹۳۰۸۰۴۹۷۴۳۲۱۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726539
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۵۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد و سایر یادداشتهای پیوست برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲با عنایت به مذاکرات و تکالیف محوله صاحبان سهام باتفاق آراء به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون حساب تدبیربا شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۵۳۳۹ به عنوان حسابرس و آقای حسن امیری با کدملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو امینی با کدملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردید. ش۹۳۰۹۱۸۷۸۷۲۷۲۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1763584
آگهی تغییرات شرکت پویا سایش کرمان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۸۸۲ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۲۳۳۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۱ و ۲۴/۰۸/۱۳۹۳ تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمد: ۱ آقایان هوشنگ پورباقری گلوسالار با کد ملی ۲۹۹۱۳۷۶۷۱۶، علی شریف آبادی عسکری با کد ملی ۳۰۵۱۸۴۵۵۳۱ و ناصر ابوالحسنی زاده با کد ملی ۲۹۹۰۵۹۵۵۱۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شده‌اند. ۲ آقای خسرو امینی زاده با کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ بسمت بازرس اصلی و خانم معصومه خدادادنژاد بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شده‌اند. ۳ بموجب مصوبات هیئت مدیره آقایان هوشنگ پورباقری گلوسالار به نمایندگی از شرکت معدن گستر شایان بسمت رئیس هیئت مدیره و ناصر ابوالحسنی زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی شریف آبادی عسکری به نمایندگی از شرکت زرین راد بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شده‌اند. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۲۵۳۷۸۴۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9776806
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه معادن و صنایع معدنی آریا شهاب آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۹۷۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خسرو امینی زاده بشماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی بشماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9856168
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراگیر مکران سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۸۹۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۴۷۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین حسین زاده به شماره ملی۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱ و آقای محمدرضا معماری به شماره ملی۲۹۹۱۲۷۷۰۸۴ و آقای وحید مظهری به شماره ملی ۳۹۳۲۷۱۳۶۴۸ تا تاریخ۱/۷/۹۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۳/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10099436
آگهی تغییرات شرکت آب کوثر ۱۱۶ سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۸۷۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۶/۲/۹۱. ۱ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است. ۲ آقای خسرو امینی زاده با کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و آقای حسن امیری با کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ برطبق مصوبات هیئت مدیره آقای محمد حسین خوشنویس انصاری با کد ملی ۱۷۵۵۶۴۰۷۳۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن ضرابی با کد ملی ۲۹۹۲۰۷۸۹۰۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید بهاریان با کد ملی ۰۰۵۱۴۰۶۴۱۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با دو امضا از سه امضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10291424
آگهی تغییرات شرکت پویش ثمین سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۲۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳۱/۴/۹۱ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۰ ۲ آقایان خسرو امینی زاده با کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و محمد رضا ورزنده با کد ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی اروین پیام به مدیریت آقای محمد عابدینی بعنوان حسابرس سال ۱۳۹۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10593344
آگهی تغییرات شرکت توانای کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۰۸۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۲/۹۱ و ۳۱/۴/۹۱ ۱ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است. ۲ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۰. ۳ آقایان خسرو امینی با کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و حسن امیری با کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. ۴ موسسه حسابرسی اروین پیام شماره ثبت ۱۳۹۱۱ به مدیریت آقای محمد عابدینی بعنوان حسابرس سال ۹۱ انتخاب گردید. ۵ با استعفای آقای ناصر علمی موافقت و آقای امین نصری با کد ملی ۲۹۹۲۲۸۴۵۱۳ بسمت مدیرعامل جدید شرکت انتخاب گردیدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی باامضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس و مهر شرکت و اوراق عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645442
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل فراورده‌های نفتی سریر ترابر گواشیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۰۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۴ منضم به نامه شماره۱۵۳۹۱/۴۵ ۰۶/۱۱/۹۴اداره کل حمل ونقل پایانه‌های استان کرمان: آقای خسرو امینی زاده به کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به سمت بازرس اصلی وآقای محسن سعیدیان به کد ملی ۲۹۹۱۴۴۸۱۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای فرزاد نجیب زاده وامق آبادی به کد ملی ۲۹۹۰۳۶۷۸۳۷ خانم کنیز اسدی بادیزی به کد ملی ۳۰۹۱۳۳۰۸۹۳ شرکت سریر فتح به شناسه ملی۱۰۶۳۰۱۰۳۳۹۴ به نمایندگی آقای مرتضی نجیب زاده به کد ملی ۲۹۹۰۳۹۸۷۸۳ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۱۱۷۲۴۳۶۴۴۴۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717984
آگهی تغییرات شرکت حفاری زرین راد در یاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۰۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ ۱ با رعایت ماده۱۴۷لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای خسرو امینی زاده به کدملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا ورزنده به کدملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: خانم ژیلا رستمی گوهری به کدملی ۲۹۹۲۹۱۰۵۶۲ آقای علی شریف آبادی عسکری به کدملی ۳۰۵۱۸۴۵۵۳۱ آقای ناصر ابوالحسنی زاده به کدملی ۲۹۹۰۵۹۵۵۱۱ ۳ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۴۱۲۲۶۹۹۰۱۱۰۷۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720749
آگهی تغییرات شرکت فردا پرداز یکتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۴: آقایان حمید حیدری به کدملی۰۶۲۰۲۷۵۴۹۹، امیر ناصح زاده به کدملی ۲۹۹۰۳۹۶۲۹۲ و محمود عادل زاده به کدملی۵۴۲۹۷۶۰۲۴۲ بعنوان اعضاء جدید هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده با کدملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال تعیین گردیدند. ش۹۵۰۱۰۹۹۷۹۵۲۷۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948871
آگهی تغییرات خیریه ایتاء صالحین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۳۹۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ و منضم به نامه شماره۱۴۰/۱/۵۱۶/۲/۲۹۱۴مورخ۲۹/۰۴/۹۵نیروی انتظامی استان کرمان ۱ اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲سال انتخاب گردیدند: آقایان مسعود صعیدزرندی به کدملی ۳۰۹۰۵۶۶۸۱۸، محمدرضا ورزنده به کدملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵، محمود لطیفی راینی به کدملی ۴۸۲۹۹۰۸۴۶۷، علیرضا عبدلی نسب به کدملی ۴۸۲۹۸۳۷۰۰۴ و عباس فرمیتنی به کدملی ۶۰۷۹۶۶۳۷۷۵ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان محمد سلطانزاده به کدملی ۳۰۹۰۵۴۳۰۱۱ و ابراهیم شهریاری به کدملی ۳۰۳۰۷۳۰۰۵۰ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره ۲ آقایان خسرو امینی زاده به کدملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی و محمدمهدی میرزایی به کدملی ۳۰۹۱۳۶۴۴۶۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین گردید. ش۹۵۰۵۱۴۸۹۴۸۰۲۱۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12987583
آگهی تغییرات خیریه نورالنبی کریمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۶۴۷۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ و منضم به نامه شماره۳۳۰ /۱/۵۱۶/۲/۲۹۱۴ مورخ ۰۲/۰۵/۹۵فرماندهی انتظامی استان کرمان - با استعفای آقای غلامرضا عمادی با کد ملی ۳۱۸۹۶۶۸۳۳۷ موافقت گردید و آقای منصور ابراهیمی با کد ملی ۲۶۹۱۴۴۵۵۵۰جایگزین ایشان معرفی گردید. - آقای ان حسن امیری به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰، محمد رضا صنعتی به شماره ملی ۲۹۹۱۴۷۹۴۸۵، سید مصطفی یزدی نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۵۴۷۷۷۴ و مجید قاسمی به شماره ملی ۲۹۹۲۰۵۸۵۶۴ و منصور ابراهیمی به شماره ملی ۲۶۹۱۴۴۵۵۵۰ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای ان محمود مقصودی به شماره ملی ۳۲۱۹۸۱۰۸۰۲ و مسعود شفیعی به شماره ملی ۲۹۹۳۳۷۵۵۴۷ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای ان خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی و حسین ایرانمنش به شماره ملی ۲۹۹۲۱۸۹۱۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین گردید. ش۹۵۰۶۰۵۹۱۲۷۴۶۳۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008999
آگهی تغییرات شرکت پی ابنیه مشاهیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۵۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو امینی زاده به کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ بسمت بازرس اصلی و خانم اعظم ظهیر صالحی به کد ملی۲۹۹۱۷۴۳۱۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقایان هادی صابری درختنجانی به شماره ملی ۲۹۹۲۷۷۰۴۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مختار عبداللهی به شماره ملی ۲۹۹۲۹۰۸۰۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم نعیمه فرحناک به شماره ملی ۰۳۸۶۲۶۱۹۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سعیده مخلصی به شماره ملی ۰۰۷۷۹۵۶۳۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی بالاور به شماره ملی ۱۲۹۲۲۰۸۴۶۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره (هادی صابری درختنجانی) بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۶۱۷۵۴۴۳۰۶۴۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102294
آگهی تغییرات شرکت چندمنظوره عام بعثت کرمان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ منضم به نامه شماره مرکزی۱۰۴۹۸/۲/۱۹/۹۵ مورخ ۱۱/۰۷/۹۵ اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی کرمان: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی وبه تصویب رسیدن تراز نامه و حساب سود زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ ۲ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولائی به شماره کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس اصلی وخسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال ۹۵ انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۱۰۸۸۸۳۶۹۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190459
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۱۰۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و محمدحسین حسین زاده به شماره ملی ۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱ و رضا تویسرکانی به شماره ملی ۳۲۱۹۸۳۱۹۱۵ و محمدرضا ورزنده به شماره ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ و خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و محمدحسین دروازه بان به شماره ملی ۰۰۵۹۰۳۵۷۷۳ به عنوان هیئت تصفیه و محمدرضا ورزنده به سمت مدیر تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آدرس محل تصفیه تهران خیابان شریعتی حدفاصل سه راه طالقانی و چهارراه سمیه جنب بیمارستان پاسارگاد نبش کوچه شهید حمید صدیق پلاک ۱۲۴ کدپستی ۱۵۶۱۹۳۷۴۱۹ می‌باشد. پ۹۵۰۹۲۳۶۷۵۵۵۹۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13197502
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی مهندسی پارسیان فنون کارمانیا جنوب شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۶۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۵ ۱ - آقای خسرو امینی زاده به کدملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای آقای احمد نعمتی آشنا به کدملی ۲۹۹۱۲۱۹۰۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای ایمان نعمتی آشنا به کدملی ۲۹۹۲۲۷۴۷۸۱ آقای امید نعمتی اشنا به کدملی ۲۹۸۰۰۰۳۲۲۰ خانم طلعت ایرانمنش به کدملی ۳۱۱۰۸۲۳۴۹۷ ۳ - روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۹۲۹۳۱۵۲۳۹۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199759
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی لاوان آکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۱۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۵: ۱ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت۱۷۹۴۷ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولایی به عنوان بازرس اصلی و حسابرس سال۹۵ شرکت و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.۲ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ ش۹۵۰۹۳۰۵۶۵۶۸۰۷۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13215963
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت شهری بوستان سبز کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۱۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ الف اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای محمد سلطان زاده زرندی به کد ملی ۳۰۹۰۵۴۳۰۱۱ آقای علی شفیعی زرندی به کد ملی ۳۰۹۰۵۴۲۶۳۳ شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۴۵۴۵ ب آقای خسرو امینی زاده به کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور ابراهیمی به کد ملی ۲۶۹۱۴۴۵۵۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به شماره ثبت ۱۲۱۹۰ به عنوان حسابرس سال ۱۳۹۴ شرکت تعیین گردید. د ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۱۰۰۵۲۲۰۱۳۸۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13251616
آگهی تغییرات شرکت پویان ره پرند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۹۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۱۰۲۲۵۶۲۸۵۱۶۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284700
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین مازندران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۰۲۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت تصفیه تا تاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا تویسرکانی به شماره ملی ۳۲۱۹۸۳۱۹۱۵ و آقای علیرضا یزدی زاده راوری به شماره ملی ۳۲۱۹۹۴۲۲۵۳ و آقای محمدرضا ورزنده به شماره ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ و آقای سیدمصطفی یزدی نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۵۴۷۷۷۴ و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱٫۲ آقای محمدرضا ورزنده به شماره ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ به سمت مدیرتصفیه تا تاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۷ انتخاب گردید. ش۹۵۱۱۱۱۷۶۹۶۹۱۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363407
آگهی تغییرات شرکت کارمانیا ولتاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۶۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ الف اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای روح اله امیری نژاد با کدملی ۳۰۹۰۷۵۳۱۳۸ آقای محسن رسولی با کدملی ۲۹۹۴۰۱۳۵۲۵ آقای مظفر غلامی با کدملی ۰۸۳۹۹۱۱۰۳۳ ب موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس سال ۹۵ و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۲۲۸۲۷۷۵۶۲۵۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13417825
آگهی تغییرات انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۴۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۷۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز به شماره ۱۲۱۰۰۸ مورخ ۱۷/۰۹/۹۵ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد صادق مهدوی به کدملی ۲۹۹۱۳۶۲۳۸۳ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و روح ا … حمیدی مطلق به کدملی ۰۰۶۱۹۴۹۹۳۰ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و محمد کمساری بنانی به کدملی ۳۰۹۱۱۰۷۳۰۲بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و احمدرضا گلستانی به کدملی ۰۴۲۰۸۴۶۳۲۸ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و علی جعفرزاده زرندی به کدملی ۳۰۹۰۵۵۱۰۳۹ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و محمد حسین حسین زاده به کدملی ۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره وحمزه زارع زاده مهریزی به کدملی ۴۴۶۹۶۲۵۶۵۵ بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. خسرو امینی زاده به کدملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱بعنوان بازرس اصلی و مسعود شفیعی به کدملی ۲۹۹۳۳۷۵۵۴۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۲۱۷۲۸۴۸۴۶۸۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556458
آگهی تغییرات شرکت پویا ماندگار مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۰۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و به تصویب رسیدن ترازنامه وحساب سود وزیان شزکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ ۲ آقایان محمدرضا ورزنده به شماره ملی۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵، محمود مقصودی راوری به شماره ملی ۳۲۱۹۸۱۰۸۰۲، محمود لطیفی راینی به شماره ملی ۴۸۲۹۹۰۸۴۶۷، بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به مدیریت فتحعلی ولائی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعیین گردیدند. ش۹۶۰۵۲۳۸۱۲۶۳۹۵۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13734478
آگهی تغییرات شرکت سریر فتح کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۳۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۶ منضم به نامه شماره ۲۵۷۵۸/۴۵ مورخ ۰۵/۰۹/۹۶ اداره راهداری وحمل ونقل جاده‌ای کرمان: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای فرزاد نجیب زاده وامق آبادی به شماره ملی ۲۹۹۰۳۶۷۸۳۷ خانم کنیز اسدی بادیزی به شماره ملی ۳۰۹۱۳۳۰۸۹۳ شرکت گروه توسعه سریر اطلس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۸۵۸۱به نمایندگی آقای فرزاد نجیب زاده وامق آبادی به شماره ملی ۲۹۹۰۳۶۷۸۳۷ ۲ آقای خسرو امینی زاده با شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن سعیدیان به شماره ملی ۲۹۹۱۴۴۸۱۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳روزنامه کثیرالانتشارحمایت، جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۹۵ ش۹۶۰۹۰۷۳۶۵۹۷۸۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783564
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۸۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ اعضاء هیئت تصفیه بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: خسروامینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ محمدرضااسلامی زرندی به شماره ملی ۳۰۹۰۷۱۵۰۳۱ محمدرضا ورزنده به شماره ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ مجید قاسمی پوراحمدی به شماره ملی ۲۹۹۲۰۵۸۵۶۴ محمود مقصودی به شماره ملی ۳۲۱۹۸۱۰۸۰۲، آقای محمدرضا ورزنده بشماره ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ به سمت مدیرتصفیه ش۹۶۱۰۰۵۵۹۹۸۰۵۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13977972
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۲۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به کدملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۱۲۶۹۲۱۷۶۹۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک