بهرام بهرامی

آقای بهرام بهرامی

کد ملی 3130374299
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12786421
آگهی تغییرات شرکت ریگ آباد ساز سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۹۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر آذرنگ به شماره ملی ۳۰۷۱۰۸۳۴۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۲۲۰۹۲۶۶۹۵۱۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12850955
آگهی تغییرات شرکت مروارید صید هرمز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۹۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام بهرامی به کدملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا مریدی به کدملی ۴۶۹۰۰۵۳۲۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودزیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۳۲۴۹۱۹۲۸۸۵۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930297
آگهی تغییرات شرکت بنا مرصوص جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۶۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالرزاق غنی پور به کدملی ۲۵۱۰۶۳۹۸۱۱ آقای هاشم احترامی به کدملی ۵۳۷۹۹۴۵۵۷۰ خانم مریم جعفری به کدملی ۲۵۱۰۶۴۰۱۸۶ خانم سکینه غنی پور به کدملی ۲۵۱۲۰۲۷۱۵۵ آقای فرشاد رحیمی به کدملی ۲۵۰۰۱۶۰۷۵۰ آقای اسمعیل غنی پور به کدملی ۲۵۱۰۶۳۸۳۸۶ آقای مسعود بهزادی به کدملی ۳۳۹۱۸۶۶۱۴۴ - آقای پرویز پوربند به کدملی ۳۳۹۰۵۴۸۹۶۳ به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام بهرامی به کدملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. - ترازنامه و حساب سود زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت - روزنامه کثیرالانتشارصبح ساحل جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۰۴۶۰۱۲۸۶۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13004243
آگهی تغییرات خیریه دارالاتیام سید الشهداء ع هرمزگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۰۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: اکبر عباسی به شماره ملی۳۴۲۰۵۰۲۳۸۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره محمود فلاحتی مروستی به شماره ملی۴۴۳۲۰۲۹۶۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره عبدالمحمد حزنی به شماره ملی۲۵۱۱۱۴۲۳۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره هوشنگ بابائی به شماره ملی ۳۳۹۱۳۴۹۴۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره بهرام بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ به سمت خزانه دار پروین سربی اکبری به شماره ملی ۳۳۹۱۸۳۷۹۴۲ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره خدیجه فیروزی به شماره ملی ۱۸۱۷۹۱۴۹۷۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره - کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار بانکی و قرارداد‌های تعهدآورو سایر نامه‌های اداری موسسه با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار متفقا و ممهور به مهر موسسه معتبر می‌باشد ش۹۵۰۶۱۴۷۴۲۳۰۸۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057157
آگهی تغییرات شرکت یکابس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۳۸۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام بهرامی به کد ملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مهشید اسد سنگابی به کد ملی ۲۳۰۰۳۴۹۰۳۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۷۱۴۴۴۱۲۹۸۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13093038
آگهی تغییرات شرکت کرفه جنوب هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۰۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی امیری خمیری پور به شماره ملی ۵۵۴۹۸۷۳۱۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۸۰۴۴۶۳۷۵۳۲۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13133716
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی نیرو گستر بستک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۲۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - بهرام بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ به سمت بازرس اصلی و فرشید شجاعی به شماره ملی ۳۴۴۰۸۲۶۰۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۸۲۷۵۹۶۴۵۹۲۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بستک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13161033
آگهی تغییرات شرکت راهسازان جزیره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۸۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین قلی زاده با شماره ملی ۳۰۷۱۴۳۱۵۰۳ مهرداد درعلی بنی با شماره ملی ۳۳۹۲۰۳۳۴۱۳ کریم نقدی با شماره ملی ۴۵۱۹۷۵۲۹۲۲ بهرام بهرامی با شماره ملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم نجمه شاهدادی با شماره ملی ۳۰۷۱۷۹۹۶۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۹۰۷۹۱۴۴۱۵۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198617
آگهی تغییرات شرکت آب معدنی آب نوش تنگ شول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۳۱۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف - روزنامه کثیرالانتشارخبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ب - آقای بهرام بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ایرج پرخواه به شماره ملی ۲۲۹۷۵۹۳۱۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ج - اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای غلامرضا عباسی به شماره ملی ۲۵۴۹۶۹۲۹۶۹ - خانم فاطمه عباسی به شماره ملی ۳۴۳۰۰۲۸۸۹۲ تا تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۶ - آقای حمید عباسی به شماره ملی ۲۲۸۱۴۷۹۲۱۸ تا تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۶ ش۹۵۰۹۲۹۱۵۵۸۶۲۲۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240255
آگهی تغییرات شرکت دیار دوست هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۶۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: خانم مریم فامیل به شماره ملی ۴۶۹۹۸۴۷۸۲۱ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) آقای منصور دانشور به شماره ملی ۳۴۷۹۵۹۶۴۱۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره خانم پروین سربی اکبری به شماره ملی ۳۴۲۰۵۰۲۳۸۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای اکبر عباسی به شماره ملی ۳۴۲۰۵۰۲۳۸۹ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای بهرام بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم نرگس دال خال به شماره ملی ۱۸۱۷۹۱۴۹۷۹ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم خدیجه فیروزی به شماره ملی ۳۳۹۱۸۳۷۹۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علی معتمد به شماره ملی ۲۵۱۱۰۸۷۵۵۳ بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه اسناد مالی واوراق بهادار بانکی و قرارداد‌های تعهدآور شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۰۱۴۷۲۹۷۴۸۲۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432091
آگهی تغییرات شرکت فوران صنعت مرودشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۳۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فیض اله مرادی و خانم بنفشه زارع و آقای علیرضا غلامی عماد آبادی و آقای محمد علی پیشه وری برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای بهرام بهرامی به شماره ملی۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود رحیمی پور به شماره ملی۲۴۳۱۹۳۵۲۸۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش۹۶۰۲۲۶۹۹۷۱۶۴۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مرودشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581463
آگهی تغییرات شرکت روئین گستر بندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۲۹۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای محمدعلی شریفی به شماره ملی ۳۴۷۹۵۲۸۳۰۹ - آقای محمد خسروان نجف آبادی به شماره ملی ۱۰۹۱۶۲۰۰۶۷ - خانم زهره منصوری به شماره ملی ۱۱۴۱۷۲۱۶۸۶ - آقای بهرام بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای صمد شریفی به شماره ملی ۳۴۷۹۸۹۶۰۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۶۰۶۹۸۸۸۱۹۷۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13640147
آگهی تغییرات شرکت آزاد راه سازان ساحل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۴۰۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سیاوش تقوی سردهائی به شماره ملی ۱۶۵۲۵۱۰۷۶۱ آقای احمد تقوی سردهائی به شماره ملی ۱۶۵۰۹۷۴۸۰۹ آقای حسین دهنوی پاریزی به شماره ملی ۲۹۹۳۶۸۷۷۹۴ آقای بهرام بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ به سمت بازرس اصلی و خانم رقیه فرزانه فرد سردهائی به شماره ملی ۱۶۵۰۹۷۵۹۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۷۱۲۶۹۶۸۹۸۵۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646062
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۲۱۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای بهرام بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم شهربانو پاسلاربه شماره ملی ۳۳۹۲۱۳۲۶۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۱۶۶۶۴۱۷۷۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668696
آگهی تغییرات شرکت مکانیک کاران مرودشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۳۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن گل بو به شماره ملی ۲۵۵۹۵۶۱۳۸۷ و آقای فضل اله مرادی به شماره ملی ۲۴۳۰۶۲۰۳۸۳ و آقای امین اژدرپور به شماره ملی ۲۴۳۲۹۰۷۵۹۰ و آقای غلامحسین کولانی به شماره ملی ۲۴۳۲۴۹۷۸۰۵ و آقای مصطفی افخمی گرائی به شماره ملی ۲۳۰۰۰۴۹۵۰۳ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای بهرام بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم سیما شریفی به شماره ملی ۲۳۹۲۰۲۰۶۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۷۲۹۷۴۵۲۰۰۵۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مرودشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13762326
آگهی تغییرات شرکت مشعل داران خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۶۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند: - آقای طارق شمسی به شماره ملی ۳۵۶۰۰۷۵۲۶۲ / خانم مریم یوسفی به شماره ملی ۴۷۰۹۶۶۱۵۸۸آقای علی شمس به شماره ملی ۳۵۶۹۴۴۷۵۷۱خانم مریم بهبودی به شماره ملی۴۷۰۹۹۵۶۴۴۸اقای محمدمحمدی به شماره ملی ۴۷۰۹۹۸۰۳۳۰ آقای بهرام بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ به سمت بازرس اصلی وآقای جاسم صالح پور به شماره ملی ۳۵۶۹۴۴۸۴۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ش۹۶۰۹۲۵۲۴۱۶۰۳۱۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795405
آگهی تغییرات شرکت نیک تلاش دارابگرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید موتمن به شماره ملی ۲۴۹۰۲۷۰۴۷۸ و خانم محبوبه احمدی برگانی به شماره ملی ۲۴۹۰۱۰۲۷۴۵ و خانم فاطمه قنبری بختاجردی به شماره ملی ۲۴۹۰۲۶۴۶۹۹ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای بهرام بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مظفر محمدی به شماره ملی ۶۵۴۹۸۳۵۵۳۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنا مه خبرجنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۰۱۲۸۴۷۲۸۶۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری داراب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841340
آگهی تغییرات شرکت صفا تجارت جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۸۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه رحیمی به شماره ملی ۳۳۹۰۲۳۴۹۳۴ به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۱۰۷۳۱۱۹۳۵۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13872905
آگهی تغییرات شرکت پوشش کاران پایدار فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۸۰۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای بهرام بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا سبحانی به شماره ملی ۱۸۲۹۲۶۷۸۹۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش۹۶۱۱۲۵۷۷۹۸۵۱۵۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13874738
آگهی تغییرات شرکت خدماتی مرزبان بندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۵۰۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مهلا غلامرضا بیگی به شماره ملی ۲۹۹۲۹۲۴۷۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه صبح ساحل جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۱۲۶۶۱۳۱۴۴۸۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941407
آگهی تغییرات شرکت راهسازی و ساختمانی سازه سازان سمنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۴۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اسمعیل خلیفه نژاد به شماره ملی ۳۱۳۱۴۴۹۹۶۹ آقای مجید خلیفه نژاد به شماره ملی ۳۰۷۱۱۸۳۰۱۱ آقای هوشنگ خلیفه نژاد به شماره ملی ۳۰۷۰۵۵۲۴۳۹ آقای ابراهیم خلیفه نژاد به شماره ملی ۳۱۳۱۴۳۳۶۷۱ آقای احمد علی خلیفه نژاد به شماره ملی ۳۱۳۱۳۵۷۰۸۸ خانم حبیبه کاظمی ارشلو به شماره ملی ۳۱۳۰۹۰۶۹۷۵ خانم مهدیه صادقی گوغری به شماره ملی ۳۱۳۰۱۳۵۱۱۱ خانم مریم شهسواری گوغری به شماره ملی ۳۱۳۱۶۰۴۴۶۸ خانم فرنگیس خلیفه نژاد به شماره ملی ۳۱۳۰۰۵۴۵۰۲ آقای بهرام بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم هاشمی پورافشار به شماره ملی ۳۱۳۱۳۸۰۱۱۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنا مه دریا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۲۲۲۴۸۸۵۹۴۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13958442
آگهی تغییرات شرکت مهندسی دلاوران دریای جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۲۴۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فریده فروتن به شماره ملی ۲۲۹۵۰۴۰۸۹۲ خانم آتوسا رهبر بهبهانی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۵۶۲۷۹ خانم میترا توکلی به شماره ملی ۳۳۹۲۳۷۹۹۲۱ آقای خسرو توکلی به شماره ملی ۲۵۷۱۵۹۱۲۱۵ آقای بهرام بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد شیخ حسینی به شماره ملی ۰۴۹۲۳۰۲۳۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دریا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۲۲۸۱۸۹۷۳۴۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14072744
آگهی تغییرات شرکت رامجرد گاز مرودشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۲۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود غلامی عماد آبادی به شماره ملی ۲۴۳۰۱۷۲۲۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند ش۹۷۰۳۲۲۲۵۹۹۳۹۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14116270
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ندای دانش هرمزگان درتاریخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۶۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۹۵۶۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:آموزشی و پژوهشی. تأسیس دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی. بموجب مجوز شماره ۱۲۴۵۵۴/۲۲/۲-۱۵/۰۶/۱۳۹۵ وزارت علوم تحقیقات و فناوری. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان هرمزگان ـ شهرستان بندرعباس ـ بخش مرکزی ـ شهر بندرعباس-کوی خلیج فارس-کوچه شهریار-کوچه نیکنام ۲-پلاک ۰-طبقه همکف- کدپستی ۷۹۱۹۷۸۵۴۴۹ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱.۹۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. سرمایه نقدی از آورده ۷ نفر هیات موسس بطور مساوی تشکیل شده است. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمد پوستی به شماره ملی ۰۳۸۲۰۴۸۳۵۰ دارنده ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی خردمند به شماره ملی ۱۰۶۳۱۶۰۶۰۱ دارنده ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای میرمسعود سجادی به شماره ملی ۲۲۷۹۶۴۴۰۲۹ دارنده ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا سمتی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۷۵۳۷۲ دارنده ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مسعود ایرانمنش به شماره ملی ۲۹۹۰۳۴۵۶۹۸ دارنده ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدمحسن مرتضوی راوری به شماره ملی ۳۲۱۹۷۸۲۵۵۸ دارنده ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدعباس تقوی به شماره ملی ۴۵۷۹۷۹۷۴۵۰ دارنده ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای سید محسن مرتضوی راوری بشماره ملی ۳۲۱۹۷۸۲۵۵۸ بسمت رئیس هیئت امنا برای مدت ۴ سال آقای محمد کاوئی بشماره ملی ۱۰۶۲۵۸۲۶۷۵ بسمت رئیس موسسه برای مدت ۴ سال آقای محمد رضا سمتی بشماره ملی ۲۲۹۵۱۷۵۳۷۲ بسمت عضو هیئت امنا و خزانه دار برای مدت ۴ سال آقای غلامعلی نعیم آبادی بشماره ملی ۴۵۷۹۵۳۴۶۶۲ بسمت عضو روحانی هیئت امنا برای مدت ۴ سال آقای مهدی ایرانمنش بشماره ملی ۲۹۹۲۳۵۵۵۴۲ بسمت نماینده قانونی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عضو هیئت امنا برای مدت ۴ سال آقای محمد پوستی بشماره ملی ۰۳۸۲۰۴۸۳۵۰ بسمت عضو هیئت امنا برای مدت ۴ سال آقای مصباح سایه بانی بشماره ملی ۳۳۹۱۳۹۳۰۱۷ بسمت عضو هیئت امنا(عضو هیئت علمی دانشگاه) برای مدت ۴ سال آقای علیرضا مویدی بشماره ملی ۳۴۲۱۷۷۰۷۲۷ بسمت عضو هیئت امنا(عضو هیئت علمی دانشگاه) برای مدت ۴ سال آقای اسداله نوروزی بشماره ملی ۲۵۰۰۴۵۲۱۵۸ بسمت عضو هیئت امنا(عضو هیئت علمی دانشگاه) برای مدت ۴ سال آقای بهرام بهرامی بشماره ملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ بسمت حسابرس برای مدت ۴ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو موسسه با امضا رئیس هیئت امنا و خزانه دار همراه با مهر موسسه معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس موسسه همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۷۰۴۲۰۷۹۹۵۸۹۵۱۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14266796
آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی و خدماتی سپهر سبز گوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۴۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدنبی حاجی زاده به شماره ملی ۵۵۴۹۹۴۰۰۷۸ آقای علی حاجی زاده به شماره ملی ۵۵۴۹۷۷۷۰۶۱ خانم آسیه درخواه به شماره ملی ۵۵۴۹۷۸۰۰۶۲ آقای بهرام بهرامی به شماره ملی ۳۱۳۰۳۷۴۲۹۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مژگان رفیعی به شماره ملی ۳۳۸۰۲۹۴۳۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۷۲۶۵۳۶۶۸۶۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک