سیامک اعتمادی نژاد

سیامک اعتمادی نژاد

کد ملی 0031169902
28
شرکت‌ها
28
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 592061
آگهی تغییرات شرکت فن آوران پترو تجهیز رهامبامسئولیت محدودبه شماره ثبت ۴۰۰۱۲۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۹۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال منقسم به پانصد هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد پانصد هزار سهم بانام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیر داوری به شماره ملی ۱۷۵۴۶۰۸۲۸۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد کریمی به شماره ملی ۰۶۳۹۴۱۴۲۳۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد کریمی به شماره ملی ۰۰۶۹۲۶۸۷۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد کریمی به شماره ملی ۰۰۶۹۲۶۸۷۲۱ بسمت مدیرعامل، ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۱ موسسه حسابرسی و آتیه اندیش ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۵۹۳۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628225
آگهی تصمیمات شرکت شتاب آذر شرقسهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۷۶۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۶۲۲۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به ش ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به سمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به ش ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا حقیقت به کدملی ۲۴۷۱۲۳۶۲۸۶ به نمایندگی از شرکت شتابکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۶۹۴۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی عالیانی به شماره ملی ۰۰۶۳۱۱۵۷۵۱ به نمایندگی از شرکت فرزانگان فارس نیکو به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۶۹۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا امیرناصری به کدملی ۲۷۰۹۲۸۶۶۳۸ به نمایندگی از شرکت طراحی و تولید قطعات آهنگری ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۷۴۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات قراردادها و عقوداسلامی با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۷۲۵۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628254
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و تولید قطعات آهنگری ایران خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۶۲۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۷۴۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به سمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به کدملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۷۲۷۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854306
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۵۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۵/۹۱ موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به نمایندگی آقای سیامک اعتمادی نژاد کد ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ و کدپستی ۱۵۶۷۶۱۶۴۱۳ بسمت بازرس اصلی و آقای عبدالرحیم ماپار کد ملی ۱۷۵۳۹۶۶۹۸ و کدپستی ۱۵۶۷۶۱۶۴۱۳ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۱ انتخاب گردید صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۲۷۶۷۹۰۱۰۱۳۱۱۰۰۹۹۸۵۳۳ رئیس ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 859374
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری‌های هوشمند اتیک پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۲۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۶۳۲۱۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1041478
آگهی تغییرات شرکت کوه بر کاریز سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۰۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۸۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم حسنی به شماره ملی ۰۰۵۹۳۸۶۶۲۲ و خانم هانیه سروشی ارسی به شماره ملی ۰۰۷۳۴۲۳۱۶۵ و آقای غلامرضا شیخ اکبری به شماره ملی ۰۰۷۳۶۶۹۴۳۱ تا تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم حسنی به شماره ملی ۰۰۵۹۳۸۶۶۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم هانیه سروشی ارسی به شماره ملی ۰۰۷۳۴۲۳۱۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا شیخ اکبری به شماره ملی ۰۰۷۳۶۶۹۴۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم حسنی به شماره ملی ۰۰۵۹۳۸۶۶۲۲ به سمت مدیرعامل در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۵۳۰۹۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213095
آگهی تغییرات شرکت شتاب کار سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۶۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۱۱۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269319
آگهی تغییرات شرکت نایل ایران سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۰۴۸۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ بسمت بازرس اصلی و آقای سیامک اعتمادی نژاد کد ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ۳ ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب مجمع عمومی رسید. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۱۴۶۶۲۸۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1404390
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه هدیش سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۵۴۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۰۸۰۳
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۴ بسمت بازرس اصلی و آقای سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۳۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1446161
آگهی تغییرات شرکت نصر میثاق اهواز شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۹۹۴۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۶۰۸۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت منتهی به ۳۰/۹/۹۲ تصویب گرفت. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسنامه ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد بشماره ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات و روزنامه محلی نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۸۲۰۳۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516049
آگهی تغییرات شرکت خمیرمایه و الکل رازی سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۸۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی شرکت منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۴۱۸۳۶۳۷۲۱۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531708
آگهی تغییرات شرکت میلاد گستر دامغان پارسیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۴۱۰۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۵۰۶۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۵۸۷۴/۴۱ مورخ ۱۳/۳/۹۳ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام ش م ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ و سیامک اعتمادی ک م ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ به ترتیب به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقایان حسین نصراله زاده ک م ۴۹۸۸۶۴۵۷۰ و حسن نصراله زاده ک م ۰۹۳۳۶۹۳۸۵۰ و محمدرضا کاشمری ک م ۰۹۰۰۱۰۳۷۵۲ (نماینده شرکت مجتمع کشت و صنعت میلاد خراسان ش ث ۱۱۱۴۳) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۵۱۰۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537129
آگهی تغییرات شرکت زغال سنگ طبس احیا سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۰۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۶۳۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد. مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ و آقای سیامک اعتمادی نژاد بشماره ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۴۳۱۴۷۷۶۳۶۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1566049
آگهی تغییرات موسسه غیرتجاری آتیه اندیش ارقام به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۹۳۱۷۵۳۶۴ مورخ ۵/۳/۹۳ جامعه حسابداران رسمی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد نژاد فلاطوری مقدم شماره ملی ۰۰۴۳۷۶۰۶۴۳ با پرداخت مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء درآمد. در نتیجه سرمایه موسسه از ۱۸۰۰۰۰۰ ریال به ۲۴۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکا بشرح ذیل میباشد: آقای سیامک اعتمادی نژاد ش م ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ دارای ۶۰۰۰۰۰ آقای شاهین پورکائد ش م ۱۷۵۵۴۵۱۱۸۰ دارای ۶۰۰۰۰۰ آقای خیراله گلناریان ش م ۱۹۵۰۴۰۹۴۷۳دارای ۶۰۰۰۰۰ فرهاد نژاد فلاطوری مقدم ش م ۰۰۴۳۷۶۰۶۴۳ دارای ۶۰۰۰۰۰ اعضا هیأت مدیره به شرح ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای خیراله گلناریان ش م ۱۹۵۰۴۰۹۴۷۳ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای فرهاد نژاد فلاطوری مقدم ش م ۰۰۴۳۷۶۰۶۴۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای سیامک اعتمادی نژاد ش م ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره آقای شاهین پورکائد ش م ۱۷۵۵۴۵۱۱۸۰به سمت عضو هیأت مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری (به استثنای گزارش هایی که در مورد انجام خدمات حرفه‌ای توسط دو نفر از شرکاء که مسئولیت انجام کار را به عهده داشته‌اند امضاء و ممهور به مهر موسسه به صاحبکار ارائه می‌شود) با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره و همراه با مهر موسسه معتبر است. پ۹۳۰۵۲۰۲۶۷۷۸۳۵۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589711
آگهی تغییرات شرکت دانیال پترو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۰۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس قانونی اصلی شرکت و آقای سیامک اعتمادنژاد کدملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال شرکت تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۲۴۴۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1623970
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ و سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۲۵۱۸۵۱ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638052
آگهی تغییرات شرکت معدن ماکو اسپادانا سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۶۰۰ شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۲۸۸۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ و سیامک اعتمادی نژاد بشماره ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۰۷۴۳۲ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664788
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۲۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکتهای مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴، معادن سنگ آهن احیاء سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۹۶۸۶ و مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ و سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازمالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۴۱۸۵۰ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669997
آگهی تغییرات شرکت مهندسی قائم سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۱۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید ۲ موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ و آقای سیامک اعتمادی نژاد بشماره ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۵۸۵۶۲ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675083
آگهی تغییرات شرکت معادن سنگ آهن احیاءسپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۷۹۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ و آقای سیامک اعتمادی نژاد شماره ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۸۰۳۳۲۸۱۲۸۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718876
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت نیشکر امیر کبیر سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۲۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۴۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵بعنوان بازرس قانونی و سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۹۱۱۳۹۱۸۹۲۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9678764
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگسازی پارس اشن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۲و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۸۵۵۳
با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به شماره ثبت ۲۰۸۹۳ و آقای سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ فرزند عبدالکریم به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ آقای احمد اسلامیان به شماره ملی ۵۳۰۹۷۷۸۷۳ فرزند علیجان به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر اسلامیان به شماره ملی ۵۳۰۹۷۹۰۹۷۷ فرزند علیجان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کوچک اسلامیان به شماره ملی ۵۳۰۹۷۳۲۳۵۷ فرزند علیجان بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره ثبت اسناد و املاک گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10066812
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی دقت خودرو کوشا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۳۴۲۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۵۳۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ بسمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به کدملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ با نمایندگی اصغر اکبرزاده به کدملی ۴۲۸۳۶۴۴۷۶۵ شرکت بین المللی سراج شهرکرد به شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۵۰۴۱۵ با نمایندگی صفر پیرعلی خیرآبادی به کدملی ۶۳۳۹۴۷۰۵۹۹ سید محمد نصیری دهکردی به کدملی ۴۶۲۱۴۱۱۳۹۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۲/۸۹ اصغر اکبرزاده بسمت رئیس هیئت مدیره و صفر پیرعلی خیرآبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمد نصیری دهکردی بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10272842
آگهی تصمیمات شرکت باورس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۷۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۲۳۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ بسمت بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد به کد ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10388879
آگهی تصمیمات در شرکت صنایع غذایی بهپودر اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۲۸۳۷
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲ و ۸/۹/۱۳۹۱ تصمیمات زیر در شرکت نامبرده اتخاذ گردید: ۱ شرکت مهندسی قائم سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ به نمایندگی آقای مجید مومنیان کد ملی ۱۲۸۶۷۱۹۱۵۱ و کدپستی ۸۱۷۴۷۱۷۱۶۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۶۲۹۰ به نمایندگی آقای جعفر قاسم زاده کد ملی ۱۲۸۶۸۴۵۵۷۲ و کدپستی ۸۱۳۷۷۱۳۱۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی معین احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۵۰ به نمایندگی آقای غلامحسین جلالی کد ملی ۳۹۷۹۱۸۴۶۳۳ و کدپستی ۷۹۱۵۸۷۳۱۴۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت آزمون احیاء سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱ به نمایندگی آقای جلال طهماسبی پور کد ملی ۲۴۵۰۸۰۱۲۰۰ و کدپستی ۸۱۹۶۶۹۷۸۴۹ بسمت مدیرعامل و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ به نمایندگی امیر مسعود شهریاری کد ملی ۵۴۱۹۶۳۴۵۳۸ و کدپستی ۸۱۵۳۷۶۴۱۱۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا کلیه اختیارات هیئت مدیره که در ماده ۵۰ اساسنامه شامل ۲۵ بند قید شده است به مدیرعامل تفویض گردید موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ و آقای سیامک اعتمادی نژاد کد ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ و کدپستی ۶۱۳۴۸۱۱۱۶۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۲/۹/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876123
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و پخش گرم آوران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۱۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۴۰۵۴۰۹۶۰۶۱۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13791568
آگهی تغییرات شرکت جدی کوشان آرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۴۲۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آتیه اندیش ارقام به نمایندگی سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ به عنوان بازرس اصلی و کیوان بلالی به شماره ملی ۱۷۵۱۲۰۵۷۹۷به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کارون جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۱۰۱۰۱۹۱۷۴۱۶۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14324486
آگهی تغییرات شرکت آروین سازه قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۷۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آتیه اندیش نمودگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به سمت بازرس اصلی (با نمایندگی آقای سیامک اعتمادی نژاد به کدملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲) به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا ذوالفقارخانی به کدملی ۵۳۰۹۹۰۲۸۴۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۸۳۰۸۳۸۵۱۷۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک