حسن امیری

آقای حسن امیری

کد ملی 3090164760
37
شرکت‌ها
37
آگهی‌ها

شرکت های حسن امیری

فرانگران راهبرد اندیشه
فرانگران راهبرد اندیشه
1
مهندسی مشاور پترو فرایند کارمانیا
مهندسی مشاور پترو فرایند کارمانیا
1
گروه توسعه کارآفرینی پویش ثمین
گروه توسعه کارآفرینی پویش ثمین
1
گروه توسعه سریر اطلس
گروه توسعه سریر اطلس
1
1
1
1
گروه تخصصی توسعه جهان بایا
گروه تخصصی توسعه جهان بایا
1
مهندسی توسعه آب آسیا
مهندسی توسعه آب آسیا
1
گروه تخصصی نوید سلامت رازی
گروه تخصصی نوید سلامت رازی
1
پردیس البرز کیان
پردیس البرز کیان
1
راهسازی وساختمانی صدو پانزده
راهسازی وساختمانی صدو پانزده
1
تتیس صنعت شایان
تتیس صنعت شایان
1
آب کوثر یکصد و شانزده
آب کوثر یکصد و شانزده
1
پویان ره پرند
پویان ره پرند
1
توسعه عمران مکران
توسعه عمران مکران
1
مهندسی اهرام سخت پیکر
مهندسی اهرام سخت پیکر
1
اعتبار بخشی رسالت رازی
اعتبار بخشی رسالت رازی
1
سریر فتح کرمان
سریر فتح کرمان
1
خدمات فنی و مهندسی ابتکار صنعت آسا
خدمات فنی و مهندسی ابتکار صنعت آسا
1
سرمایه گذاری پویش صالحین
سرمایه گذاری پویش صالحین
1
داروئی نو آوران سلامت رازی
داروئی نو آوران سلامت رازی
1
تجهیز دارو زنوزی
تجهیز دارو زنوزی
1
صنایع فولاد کرمان
صنایع فولاد کرمان
1
مهندسی و توسعه آب ورامین محمدیان
مهندسی و توسعه آب ورامین محمدیان
1
توسعه فراگیر مکران
توسعه فراگیر مکران
1
مهندسی سازه اندیشه نسیم البرز
مهندسی سازه اندیشه نسیم البرز
1
توسعه پردیس لالیم
توسعه پردیس لالیم
1
حفاری زرین راد در یاب
حفاری زرین راد در یاب
1
لاوان تابلو
لاوان تابلو
1
شمیل فرد
شمیل فرد
1
توانای کرمان
توانای کرمان
1
گروه اقتصادی پویش نور پایدار
گروه اقتصادی پویش نور پایدار
1
توسعه پترو صنعت مکین
توسعه پترو صنعت مکین
1
گروه صنعتی لاوان آکام
گروه صنعتی لاوان آکام
1
خیریه نورالنبی کریمان
خیریه نورالنبی کریمان
1
خدمات مدیریت شهری بوستان سبز کویر
خدمات مدیریت شهری بوستان سبز کویر
1
گنبد کویر کریمان
گنبد کویر کریمان
1
صهبا صنعت تهران
صهبا صنعت تهران
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 663511
آگهی تغییرات شرکت فرانگران راهبرد اندیشهسهامی خاص به شماره ثبت۳۰۵۱۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۱۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۳/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا راعی به شماره ملی ۱۰۹۱۹۶۸۸۴۵ و آقای محمد کمساری بنانی به شماره ملی ۳۰۹۱۱۰۷۳۰۲ و آقای ابوذر سروش به شماره ملی ۳۱۴۹۶۰۱۵۵۱ تا تاریخ ۸/۳/۱۳۹۳ در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۲۹۰۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694680
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور پترو فرایند کارمانیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۶۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۷۵۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۵/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد کمساری بنانی به شماره ملی۳۰۹۱۱۰۷۳۰۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۵/۰۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوذر نکونام به شماره ملی۱۲۱۹۴۴۲۸۰۱ و آقای علی محمدی به شماره ملی۲۹۹۳۹۸۰۷۵۰ و آقای عبدالعلی سرداری به شماره ملی۳۱۸۹۸۳۷۵۵۴ تا تاریخ۰۵/۰۴/۱۳۹۳ در تاریخ۲۲/۰۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۶۴۲۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 698538
آگهی تغییراتشرکت پویش ثمین سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۲۴۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۱۳/۴/۹۱: ۱ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است. ۲ آقایان محمد رضا ورزنده و خسرو امینی زاده بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ آقایان محمد کمساری به کد ملی ۳۰۹۱۱۰۷۳۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا عمادی به کد ملی ۳۱۸۹۶۶۸۳۳۷ بسمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و حسن امیری به کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۵۱۶۷۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712608
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه سریر اطلسسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۹۰۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۸۵۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین امیری خانمکانی به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۴۵۶۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712609
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اهرام سخت پیکر شیرازسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۳۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۴۵۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712616
آگهی تغییرات شرکت گروه تخصصی توسعه جهان بایاسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۸۸۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۲۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین حسین زاده به شماره ملی ۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱ و آقای جواد رزم حسینی به شماره ملی ۲۹۹۲۴۴۱۱۴۷ و آقای محمدعلی رزم حسینی به شماره ملی ۲۹۹۳۷۵۳۹۶۷ تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۴۵۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724872
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه آب آسیاسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۵۰۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۰۲۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726177
آگهی تغییرات شرکت گروه تخصصی نوید سلامت رازیسهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۵۶۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۲۱۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۰۱۹۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743376
آگهی تغییرات شرکت پردیس البرز کیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۴۴۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۲۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۰/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۷۵۲۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749606
آگهی تغییرات شرکت راهسازی و ساختمانی ۱۱۵ سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۴۱۳۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۸/۴/۹۱ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی سال ۹۰ ۲ آقایان خسرو امینی زاده با کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و حسن امیری با کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به مدیریت آقای هوشنگ غیبی بعنوان حسابرس سال ۹۱ انتخاب گردیدند. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۴۷۴۷۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888053
آگهی تغییرات شرکت تتیس صنعت شایان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۶۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۰ ماده بتصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن یزدانی راد به شماره ملی ۲۹۹۱۵۳۱۲۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای اکبر رضایی استخروئیه به شماره ملی ۲۹۹۱۱۰۶۴۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت معدن گستر شایان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا آنتیکی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ابراهیم فرشادی بخش به شماره ملی ۰۰۷۲۴۹۱۵۰۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۱ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ شعبه به نشانی استان کرمان شهر کرمان بلوار جهاد نرسیده به چهارراه اقبال ساختمان قرض الحسنه مهر ط ۲ واحد ۱ کدپستی ۷۶۱۹۸۱۸۱۳۷ تاسیس گردید. در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۰۵۵۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142866
آگهی تغییرات شرکت آب کوثر ۱۱۶ سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۷۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۸۷۱۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۲ ۱۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۳۰/۱۲/۹۱ ۲ آقای خسرو امینی زاده با کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ آقای حسن امیری با کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران شماره ثبت ۱۲۱۹۰ به مدیریت آقای هوشنگ غیبی بعنوان حسابرس سال ۱۳۹۲ شرکت تعیین گردید. ۴ آدرس شعبه یک شرکت: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد) خیابان نوزدهم پلاک ۳۲ طبقه دوم و سوم و چهارم کدپستی ۱۴۳۳۷۵۴۱۹۱ می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۴۷۴۴۵ رئیس ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176550
آگهی تغییرات شرکت پویان ره پرند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۹۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقای علی قربانی پورمحمدآبادی به شماره ملی ۲۹۹۱۶۳۳۹۳۱، آقای جواد قربانی پورمحمدآبادی به شماره ملی ۲۹۹۲۷۵۵۷۹۶ و علیرضا هاشمی مطلق ۰۰۶۸۲۰۵۰۶۶ بعنوان اعضاء جدید هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۷۰۵۷۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178856
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران مکران سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۳۵۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۷۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۶۵۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212060
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اهرام سخت پیکر شیراز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۲۴۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت ۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقایان خسرو امینی زاده به کدملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و حسن امیری به کدملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۲۰۲۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233453
آگهی تغییرات شرکت اعتبار بخشی رسالت رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۹۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای سید محمدصادق مهدوی به شماره ملی ۲۹۹۱۳۶۲۳۸۳ ۲ آقای رضا تویسرکان منش به شماره ملی ۴۲۱۹۴۵۷۷۰۴ ۳ خانم سیده محدثه مصطفوی به شماره ملی ۲۵۹۵۲۹۰۳۵۵ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن امیری به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۳۱۵۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240091
آگهی تغییرات شرکت سریر فتح کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۳۳۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ ۱ خسرو امینی زاده کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و حسن امیری کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی آریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولائی بعنوان حسابرس سال ۹۲ انتخاب گردیدند. ۳ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن تراز نامه و صورت‌های مالی سال ۹۰ ۴ فرزاد نجیب زاده کد ملی ۲۹۹۰۳۶۷۸۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی نجیب زاده کد ملی ۲۹۹۰۳۹۸۷۸۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و کنیز اسدی کد ملی ۳۰۹۱۳۳۰۸۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۶ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ سی میلیارد ریال منقسم به سه میلیون سهم ده هزار ریالی از محل آورده نقدی طبق گواهی شماره ۱۶۵/۴۵۱۶۱ ۹/۴/۹۲ از بانک ملت شعبه خواجو کرمان افزایش یافت. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۳۱۸۴۷ رئیس اداره ثبت اسناد کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253621
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی و مهندسی ابتکار صنعت اسا سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۸۰۲۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۹۲: ۱ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است. ۲ قرائت گزارش هیئت مدیره بازرسان و بتصویب رسیدن صورت‌های مالی سال ۹۱ ۳ آقایان خسرو امینی زاده کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و حسن امیری کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ بسمت بازرسانی اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ اکبر رضایی کد ملی ۲۹۹۱۱۰۶۴۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و منصور اسکندرزاده کد ملی ۰۸۷۲۸۴۲۸۰۰ به نمایندگی از شرکت معدن گستر شایان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر ابوالحسنی زاده کد ملی ۲۹۹۰۵۹۵۵۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰۰سهم ده هزار ریالی از محل آورده نقدی طبق گواهی شماره ۶۰۳/۲۲۰۷۰/۶۹۰۶/۰۹/۱۳۹۲ از بانک تجارت شعبه تختی افزایش یافت. ۸ موضوع شرکت به مدیریت، طرح، مشاوره و اجرای پروژه‌های صنعتی و معدنی، استاندارسازی و تدوین دانش فنی و ساخت و تولید قطعات فلزی و غیرفلزی و کنترل فرآیندها، تهیه طرح‌های اکتشاف، بهره برداری و اجرای علمیات اکتشاف، استخراج، بهره برداری، تغلیظ و پرعیارسازی معادن، مطالعات، نظارت، حفاری و اجرای عملیات ژئوتکنیک، تونل سازی، سدسازی، آپارتمان سازی، شبکه آبیاری، پل سازی، راه آهن، آسفالت، خطوط انتقال آب و گاز و سازه‌های بلند و ایجاد آزمایشگاه و انجام آزمایش‌های مربوطه، مطالعه، نظارت و اجرای احداث کارخانجات لاستیک سازی و روکش نمودن لاستیک ماشین آلات سبک و سنگین معادن و راهسازی، نصب و راه اندازی کارخانجات صنعتی و معدنی، بررسی و ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه‌های صنعتی، معدنی و تجاری، انجام کلیه فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی و سرمایه گذاری مجاز در حوزه صنعت، معدن و تجارت، صادرات و واردات کالا و محصولات و ماشین آلات صنعتی و معدنی، اخذ نمایندگی و ایجاد شعب، جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و نمایشگاه‌های داخلی و خارجی اخذ وام اعتبار و تسهیلات و بانک‌های داخلی و خارجی، انجام هرگونه عملیات پیمانکاری و پیمان مدیریت پیرامون حوزه فعالیت‌های شرکت تغییر یافت پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۵۷۵۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297480
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۴۵۴۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۲ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ۲ خسرو امینی زاده با کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و محمد رضا ورزنده با کد ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند ۳ موسسه حسابرسی اریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولائی بعنوان حسابرس سال ۹۲ تعیین گردید ۴ حمید عسکری با کد ملی ۳۰۵۰۶۹۳۰۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن امیری با کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد حسین حسین زاده با کد ملی ۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۹۷۳۶۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384153
آگهی تغییرات شرکت داروئی نوآوران سلامت رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۷۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. خسرو امینی زاده به کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و حسن امیری به کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۹۲۸۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384157
آگهی تغییرات شرکت تجهیز دارو زنوزی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۳۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان خسرو امینی زاده به کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و حسن امیری به کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۹۲۸۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726539
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۵۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد و سایر یادداشتهای پیوست برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲با عنایت به مذاکرات و تکالیف محوله صاحبان سهام باتفاق آراء به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون حساب تدبیربا شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۵۳۳۹ به عنوان حسابرس و آقای حسن امیری با کدملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو امینی با کدملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردید. ش۹۳۰۹۱۸۷۸۷۲۷۲۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9776806
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه معادن و صنایع معدنی آریا شهاب آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۹۷۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خسرو امینی زاده بشماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی بشماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9856168
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراگیر مکران سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۸۹۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۴۷۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین حسین زاده به شماره ملی۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱ و آقای محمدرضا معماری به شماره ملی۲۹۹۱۲۷۷۰۸۴ و آقای وحید مظهری به شماره ملی ۳۹۳۲۷۱۳۶۴۸ تا تاریخ۱/۷/۹۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۳/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9935122
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سازه اندیشه نسیم البرز (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۴۷۷۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۵۷۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم مریم حاجیعلی به شماره ملی۰۰۵۴۷۹۸۵۶۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد کمساری بنانی به شماره ملی۳۰۹۱۱۰۷۳۰۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۵/۲/۱۳۹۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید بیگلری به شماره ملی۰۰۶۴۱۵۶۷۷۱ و آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ و آقای محسن ضرابی به شماره ملی۲۹۹۲۰۷۸۹۰۵ تا تاریخ۱۵/۲/۱۳۹۲. در تاریخ۶/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9941401
آگهی تغییرات شرکت توسعه پردیس لالیم سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۰۳۹۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۱۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا گنجی دستجرده ئی به شماره ملی ۰۰۶۵۷۶۶۵۰۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۱/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10117386
آگهی تغییرات شرکت حفاری زرین راد دریاب با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۷۳۰۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۴۰۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۶/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به پنج میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد پنج میلیون سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای ناصر ابوالحسنی زاده به شماره ملی ۲۹۹۰۵۹۵۵۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی شریف آبادی عسگری به شماره ملی۳۰۵۱۸۴۵۵۳۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره، علی شریف آبادی عسگری به شماره ملی ۳۰۵۱۸۴۵۵۳۱ به سمت مدیرعامل. ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با ۲ امضا از ۳ امضا هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۱ خانم سکینه رستگاری به شماره ملی۲۹۹۲۲۵۱۶۶۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای امین نصری به شماره ملی۲۹۹۲۲۸۴۵۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۲۲/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10234134
آگهی تغییرات شرکت لاوان تابلو سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۷۸۱۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۳۱/۴/۹۱ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۳۰/۱۰/۹۰ ۲ آقای خسرو امینی زاده با کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و آقای حسن امیری با کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی اروین پیام بشماره ثبت ۱۳۹۱۱ به مدیریت آقایان محمد عابدینی بعنوان حسابرس سال ۹۱ ۴ آقایان علی قربانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حجت اله قربانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد قربانی و اسماعیل قربانی و حسین قربانی بسمت اعضا هیئت مدیره و آقای جواد قربانی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضا از پنج امضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10337468
آگهی تغییرات شرکت شمیل فرد سهامی خاص شماره ثبت ۵۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۲۹۰۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۳۱/۴/۹۱: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی سال ۹۰. ۲ آقای خسرو امینی با کد ملی ۳۱۳۰۴۰۳۶۱ و حسن امیری با کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی اروین پیام به مدیریت آقای محمد عابدینی بعنوان حسابرس سال ۹۱. ۴ آقایان جواد رزم حسینی با کد ملی ۲۹۹۲۴۴۱۱۴۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه توفیق مقدم با کد ملی ۲۹۹۲۰۵۱۲۸۴ بسمت نایب رئیس و محمدرضا رزم حسینی با کد ملی ۲۹۹۲۹۴۷۲۸۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی باامضا رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی باامضا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10593344
آگهی تغییرات شرکت توانای کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۰۸۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۲/۹۱ و ۳۱/۴/۹۱ ۱ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است. ۲ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۰. ۳ آقایان خسرو امینی با کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و حسن امیری با کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. ۴ موسسه حسابرسی اروین پیام شماره ثبت ۱۳۹۱۱ به مدیریت آقای محمد عابدینی بعنوان حسابرس سال ۹۱ انتخاب گردید. ۵ با استعفای آقای ناصر علمی موافقت و آقای امین نصری با کد ملی ۲۹۹۲۲۸۴۵۱۳ بسمت مدیرعامل جدید شرکت انتخاب گردیدند. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی باامضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس و مهر شرکت و اوراق عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10843331
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصادی پویش نوار پایدار سهامی خاص بشماره ثبت ۸۹۵۸ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۲۳۱۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخه ۲۵/۱۰/۹۰: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۸۹. ۲ آقایان مجید قاسمی با کد ملی ۲۹۹۲۰۵۸۵۶۴ و حسن امیری با کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به نمایندگی آقای غیبی بعنوان حسابرس سال ۹۰ شرکت تعیین گردید. ۴ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای محسن ضرابی با کد ملی ۲۹۹۲۰۷۸۹۰۵ بسمت مدیر عامل و نایب رئیس و آقای محمد حسین حسین زاده با کد ملی ۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم حاجیعلی با کد ملی ۰۰۵۴۷۹۸۵۶۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل یا یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681637
آگهی تغییرات شرکت توسعه پترو صنعت مکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن امیری ک. م ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین با کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ و علیرضا عکاف زاده با کد ملی ۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ و رضا عظمائی با کد ملی ۲۹۹۲۵۶۷۰۰۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای منصور ابراهیمی به شماره ملی ۲۶۹۱۴۴۵۵۵۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۴۱۲۰۹۶۲۳۸۷۶۲۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12790434
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی لاوان آکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۱۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۵ الف سمت اعضاء هیئت مدیره: آقای حسن امیری خانمکانی با کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جواد قربانی پور با کد ملی ۲۹۹۲۷۵۵۷۹۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی قربانی پور با کد ملی۲۹۹۱۶۳۳۹۳۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ب کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۲۲۱۵۴۸۹۶۲۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12987583
آگهی تغییرات خیریه نورالنبی کریمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۶۴۷۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ و منضم به نامه شماره۳۳۰ /۱/۵۱۶/۲/۲۹۱۴ مورخ ۰۲/۰۵/۹۵فرماندهی انتظامی استان کرمان - با استعفای آقای غلامرضا عمادی با کد ملی ۳۱۸۹۶۶۸۳۳۷ موافقت گردید و آقای منصور ابراهیمی با کد ملی ۲۶۹۱۴۴۵۵۵۰جایگزین ایشان معرفی گردید. - آقای ان حسن امیری به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰، محمد رضا صنعتی به شماره ملی ۲۹۹۱۴۷۹۴۸۵، سید مصطفی یزدی نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۵۴۷۷۷۴ و مجید قاسمی به شماره ملی ۲۹۹۲۰۵۸۵۶۴ و منصور ابراهیمی به شماره ملی ۲۶۹۱۴۴۵۵۵۰ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای ان محمود مقصودی به شماره ملی ۳۲۱۹۸۱۰۸۰۲ و مسعود شفیعی به شماره ملی ۲۹۹۳۳۷۵۵۴۷ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای ان خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی و حسین ایرانمنش به شماره ملی ۲۹۹۲۱۸۹۱۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین گردید. ش۹۵۰۶۰۵۹۱۲۷۴۶۳۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13215971
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت شهری بوستان سبز کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۱۶۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ الف تعیین سمت مدیران آقایان محمد سلطان زاده زرندی به کد ملی ۳۰۹۰۵۴۳۰۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی شفیعی زرندی به کد ملی ۳۰۹۰۵۴۲۶۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۴۵۴۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره با نمایندگی آقای حسن امیری خانمکانی به کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ آقای علی شفیعی زرندی به کد ملی ۳۰۹۰۵۴۲۶۳۳ به عنوان مدیرعامل. ب اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و غیره مربوط به موسسه اعتباری نور با یک امضاء از سه امضاء هیئت مدیره و مسئول حسابداری خانم زهره سیستانی به شماره ملی ۳۱۷۹۸۹۵۹۱۸ و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و غیره مربوط به بانک قرض الحسنه رسالت شعبه بجنورد با یک امضاء از سه امضاء هیئت مدیره و امضاء نماینده شرکت در دفتر خراسان شمالی آقای حامد عالمی به شماره ملی ۲۹۹۲۸۰۸۰۰۸ و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره به جزء حساب موسسه اعتباری نور و حساب بانک قرض الحسنه رسالت شعبه بجنورد با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی دیگراز اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۰۰۵۶۵۶۴۲۳۳۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13403978
آگهی تغییرات شرکت گنبد کویر کریمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ ۲آقایان حسن امیری به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین به شماره ثبت ۶۵۸۴، حمید حیدری به شماره ملی ۰۶۲۰۲۷۵۴۹۹ و علی صادقی به شماره ملی ۰۰۴۰۸۱۶۵۴۰ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۲۰۹۲۱۱۵۱۶۸۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705125
آگهی تغییرات شرکت صهبا صنعت تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۷۱۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۶ الف تعیین سمت مدیران: آقای حسن امیری به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا ورزنده به شماره ملی۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدجوادامیری به شماره ملی۲۹۸۰۲۱۲۹۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ب کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی دیگراز اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۸۲۰۱۱۸۶۸۳۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک