امیرحسین قنبر

آقای امیرحسین قنبر

کد ملی 0030753791
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 611597
آگهی تغییرات شرکت خط ماندگار پروازبامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۳۲۲۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۶۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امیرحسین قنبر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ به شماره شناسنامه ۶۸۳۳۱ تاریخ تولد ۱۰/۹/۴۱ فرزند جهانگیر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۲۰/۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم ماندانا کی پور به شماره ملی ۰۰۶۸۵۹۰۹۵۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۸۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۱۲۰/۶ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار آفریقا بالاتر از بلوار آرش ک رحیمی پ ۶ ط ۱ کدپستی ۱۹۶۷۹۱۶۹۶۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۹/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۹۸۱۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738211
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور فنی متین خاک پی جوش سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۵۷۶۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۱۰۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین قنبر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ و آقای علیرضا کاشفی به شماره ملی ۱۰۶۲۷۱۷۶۱۹ و آقای محمد آقاجانی به شماره ملی ۴۰۷۲۷۵۴۵۹۵ و آقای روح اله رامشانی به شماره ملی ۰۴۹۲۶۲۵۲۵۵ و آقای حمید سالاریان به شماره ملی ۰۰۶۰۳۴۷۷۱۶ و آقای سیدمهدی قاسمی به شماره ملی ۴۰۷۲۷۵۸۳۸۸ تا تاریخ ۱۲/۶/۱۳۹۳ ۲. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین قنبر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا کاشفی به شماره ملی ۱۰۶۲۷۱۷۶۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد آقاجانی به شماره ملی ۴۰۷۲۷۵۴۵۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای روح اله رامشانی به شماره ملی ۰۴۹۲۶۲۵۲۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید سالاریان به شماره ملی ۰۰۶۰۳۴۷۷۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمهدی قاسمی به شماره ملی ۴۰۷۲۷۵۸۳۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمهدی قاسمی به شماره ملی ۴۰۷۲۷۵۸۳۸۸ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۹۵۳۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 966307
آگهی تغییرات شرکت شیرآلات بهداشتی قو سفید پاسارگاد با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۰۹۸۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۹۸۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای امیرحسین قنبر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ به شماره شناسنامه ۶۸۳۳۱ تاریخ تولد ۱۰/۸/۱۳۴۱ فرزند جهانگیر با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۹۵/۲۹ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۹۵/۳۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین قنبر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ و آقای علیرضا شهبازی به شماره ملی ۳۹۶۰۲۳۴۵۷۰ و آقای محمدرضا قمری به شماره ملی ۶۲۴۹۳۱۶۰۸۶ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین قنبر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا شهبازی به شماره ملی ۳۹۶۰۲۳۴۵۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا قمری به شماره ملی ۶۲۴۹۳۱۶۰۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا قمری به شماره ملی ۶۲۴۹۳۱۶۰۸۶ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه مدارک و اوراق بهادار با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۹/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۹۱۶۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037466
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی کارا سازه متین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۶۸۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرحسین قنبر به ک م ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ عضو رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علیرضا کاشفی به ک م ۱۰۶۲۷۱۷۶۱۹ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و مسعود قنبر به ک م ۰۰۳۷۲۲۲۱۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۳۷۳۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1047890
آگهی تغییرات شرکت سورنا بتیس مهام سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۰۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۸۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن ایرانی به شماره ملی ۱۲۳۹۶۸۵۰۷۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای جمیل مقدس شوشتری به شماره ملی ۴۷۲۲۸۶۷۷۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین قنبر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ و آقای محمدکاظم صادقیان به شماره ملی ۴۴۵۹۸۷۱۶۹۶ و آقای همایون ثقفی به شماره ملی ۰۰۴۱۳۳۶۳۷۲ و آقای منصور ضیایی به شماره ملی ۰۸۸۹۵۹۴۱۵۵ و آقای حسین همتی کیا به شماره ملی ۰۳۲۱۶۸۴۸۳۴ تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین قنبر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم صادقیان به شماره ملی ۴۴۵۹۸۷۱۶۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای همایون ثقفی به شماره ملی ۰۰۴۱۳۳۶۳۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منصور ضیایی به شماره ملی ۰۸۸۹۵۹۴۱۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین همتی کیا به شماره ملی ۰۳۲۱۶۸۴۸۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین همتی کیا به شماره ملی ۰۳۲۱۶۸۴۸۳۴ به سمت مدیر عامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران بلوار آفریقا خ ناهید غربی پ ۳۰ ط ۳ کدپستی ۱۹۶۷۷۵۷۳۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ایجاد کارخانه ذوب آهن و مجتمع فولادی و طراحی اکتشاف و بهینه سازی عملیات اکتشاف و تجهیز بهره برداری و فرآوری معادن سنگ آهن هماتیت و مگنتیت و معادن موردنیاز فولادسازی و انواع ذخایر مواد معدنی فلزی و غیرفلزی انجام عملیات اکتشافی مواد معدنی نقشه برداری سطحی و عمقی و حفاری اکتشافی مغزه گیری تولید انواع فولاد و فرآورده‌های فولادی تولید و تهیه کلیه مواد لازم برای فعالیت مجتمع و تولید و بهره برداری از مواد فرعی حاصل شده تهیه نقشه‌های زمین شناسی توپوگرافی در مقیاس‌های مختلف به همراه مقاطع زمین شناسی به صورت رقومی تفسیر و تحلیل تصاویر ماهواره‌ای و مغناطیس هوایی برای اکتشاف پتانسیل‌های ذخایر فلزی تهیه نقشه‌های پتانسیل مطلوب منابع زیرزمینی ذخایر فلزی غیرفلزی هیدروکربورها زمین گرمایی بر اساس لایه‌های زمین شناسی ساختاری ژئوشیمیایی ژئوفیزیکی و سنجش از دور در مقیاس ناحیه‌ای تجزیه مواد معنی با روش ایکس آر اف و شیمی‌تر برداشت تحلیل و تفسیر داده‌های ژئوفیزیکی مغناطیس آی پی و آر اس برداشت تحلیل و تفسیر داده‌های ژئوشیمیایی لیتوژئوشیمیایی بیوژئوشیمیایی اتموژئوشیمیایی و هیدروژئوشیمیایی مکان سنجی بهینه نقاط حفاری تاسیسات صنعتی و معدنی در محیط جی آی اس ارزیابی و تخمین ذخیره با روش‌های سنتی و مدرن در محیط جی آی اس پایش آلودگی‌های زیست محیطی در خاک گیاه و آب‌های سطحی و زیرزمینی اتوماسیون فرایندهای تولیدی موادمعدنی با استفاده از تکنولوژی آنالیز تصاویر انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری و داد و ستد بازرگانی و خرید و فروش و صادرات و واردات مربوط به موضوع شرکت و کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور توسعه تکمیل راه اندازی و اداره و سرمایه گذاری و مشارکت در انواع شرکت‌ها و موسسات و تولیدی‌ها و سایر واحدهای اقتصادی و مشارکت در امور اجرایی و تکمیل و بازسازی اماکن و راهسازی و ارائه انواع طرح‌های صنعتی و معدنی و تولیدی و بازرگانی و ساختمانی و کشاورزی و خدماتی اخذ تسهیلات مالی و اعتباری بانکی و برای شرکت قبول و اعطای نمایندگی و عاملیت در زمینه انجام کلیه امور مرتبط به موضوع شرکت و ایجاد شعبه در داخل و خارج از کشور هر گونه فعالیت مجاز قانونی در راستای اهداف و موضوعات شرکت انجام تولید و خرید و فروش و توزیع کلیه محصولات و کالاهای مجاز اعم از صنعتی معدنی تولیدی ساختمانی کشاورزی غذایی در داخل و خارج از کشور بررسی فنی و اقتصادی به منظور توسعه یا محدود کردن فعالیت‌ها با روش‌های جدید. ۷ نام شرکت به 'سنگ آهن کانی متین' تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۸ کلیه اوراق اداری و عادی با امضای مدیرعامل یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۳۲۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194553
آگهی تغییرات شرکت آژند ساخت بتن (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۹۵۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۲. ۱ امیرحسین قنبر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمدتقی فارسی به شماره ملی ۰۴۲۰۹۷۸۰۹۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی قنبر به شماره ملی ۰۰۱۰۱۱۴۷۳۴ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۳ سید امیر مظلوم حسینی بعنوان بازرس اصلی و خانم شراره درخشانکار بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۱۷۱۶۱۷۲ ثبت اسناد و املاک ورامین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389386
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص کارا ترسیم متین در تاریخ ۲۷/۹/۹۲ شماره ثبت ۴۴۷۱۵۹ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۵۵۹۷ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات نقشه برداری و عمرانی از قبیل تهیه نقشه های توپوگرافی، مسطحاتی، کاداستر و هوایی، تهیه نقشه های اجرایی، سازه های مهندسی، طراحی، اجرا و پیاده سازی انواع مسیرهای ریلی، بزرگراه ها، آزاد راه ها و جاده های درجه ۱، ۲، ۳ و بنادر، طراحی اجرا و پیاده سازی مسیرهای زیر زمینی شامل تونل زیر گذر کانال های آب و فاضلاب، خطوط انتقال نیرو، نفت، گاز، طراحی اجرا و پیاده سازی شهرک های صنعتی و مسکونی، طراحی اجرا و پیاده سازی انواع پل های هوایی اعم از ماشین رو و عابر پیاده، طراحی اجرا و پیاده سازی سازه های فولادی، بتنی و کامپوزیتی، رو سازی کلیه مسیرهای ارتباطی، محوطه سازی و تسطیح اراضی، کنترل فونداسیون و اسکلت سازه های مهندسی، تعیین احجام عملیات خاکی و اجرای پروژه های خاکبرداری، خاکریزی، گود برداری، طراحی و اجرای انواع پروژه های آبنگاری (هیدروگرافی) شامل تهیه چارت دیتوم و احداث اسکله و بندر گاه، ترسیم و تهیه نقشه از عکس های هوایی، تجهیز کارگاه های نقشه برداری و راهسازی، طراحی اجرا و پیاده سازی سازه های آبی، واردات و صادرات انواع تجهیزات، نقشه برداری و عمرانی، نصب و راه اندازی انواع سیستم های تعیین موقعیت جغرافیایی نظیر جی پی اس، متره و برآورد کلیه پروژه های مهندسی، ارائه کننده کلیه خدمات سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ ولیعصر (عج) بالاتر از میدان ونک، خ ناهید غربی پ ۳۰ ط ۲ کدپستی ۱۹۶۷۷۵۷۳۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۷۹۵۶۸۳۴۴۴ مورخ ۷/۸/۹۲ نزد بانک ملت شعبه بلوار ناهید پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: آقای امیر حسین قنبر بشماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد امین جلیلی طهماسبی بشماره ملی ۰۰۷۸۵۳۳۸۷۲ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، آقای سید مصطفی موءیدی بشماره ملی ۰۰۴۴۱۷۲۱۸۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای میثم مولایی بشماره ملی ۰۰۷۸۱۳۷۰۴۷ بعنوان بازرس اصلی آقای محسن قشقائی بشماره ملی ۰۴۲۲۱۴۹۹۹۳ بعنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۰۰۸۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620482
آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل بین المللی بردون ترابر بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۰۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۴۴۰۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۴۹۶۱/۱۱ مورخ ۳۰/۴/۹۳ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن قنبری به شماره ملی ۰۰۴۱۷۹۲۳۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و امیرحسین قنبر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و الهه احمدی اعلاء به شماره ملی ۰۰۶۴۰۱۴۷۷۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود تعیین شدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۲۵۹۲۷۳۶۸۵۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696519
آگهی تغییرات شرکت سمند اباد البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۶۳۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: امیر حسین قنبر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره حمید سالاریان به شماره ملی ۰۰۶۰۳۴۷۷۱۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به سمت عضو هیئت مدیره هدایت اله طاهری به شماره ملی ۳۱۳۱۴۳۳۴۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره علی اصغر محمود پور به شماره ملی ۰۰۵۷۹۷۴۵۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره فرزاد میرزائی به شماره ملی ۳۳۲۹۷۶۲۱۰۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) تا تاریخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۴. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهد آور و بانکی نظیر چک و سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۳۰۸۲۴۷۰۴۳۸۵۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705848
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر گدار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۴۵۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین قنبر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی کارا سازه متین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۶۸۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی قنبر به شماره ملی ۰۰۱۰۱۱۴۷۳۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم شراره درخشانکار به شماره ملی۲۵۹۳۲۲۸۶۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا شهبازی به شماره ملی ۳۹۶۰۲۳۴۵۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید مجید رضوانی به شماره ملی ۰۰۵۴۸۷۰۴۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۰۱۱۷۵۵۷۶۱۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722203
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تشعشع سازان سهند بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۸۴۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۸۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین قنبر شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای محمدرضا ونائی شماره ملی ۰۰۴۳۴۴۷۴۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فریدون کشاورز شماره ملی ۰۰۵۳۰۳۴۴۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا فرویزی شماره ملی ۱۳۸۰۸۱۰۹۸۱ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت نامحدود تعیین شدند. حق امضای کلیه قراردادها و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات با امضای رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همرا با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۹۱۵۸۶۶۲۶۴۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9636345
آگهی تغییرات شرکت شن کوه همراه بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۷۹۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۳۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا کاشفی به شماره ملی ۱۰۶۲۷۱۷۶۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین قنبر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرحسین قنبر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ بسمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9779651
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پژوهش کارآفرین متین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۸۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۱۰/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین قنبر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ و آقای سعیدعلی میرزائی به شماره ملی ۰۰۴۰۱۰۷۸۷۶ و آقای علیرضا شهبازی به شماره ملی ۳۹۶۰۲۳۴۵۷۰ تا تاریخ ۲/۱۰/۹۳. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین قنبر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعیدعلی میرزائی به شماره ملی ۰۰۴۰۱۰۷۸۷۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا شهبازی به شماره ملی ۳۹۶۰۲۳۴۵۷۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا شهبازی به شماره ملی ۳۹۶۰۲۳۴۵۷۰ بسمت مدیرعامل. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9911488
آگهی تصمیمات شرکت راه شن پاکدشت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۱۳۸۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۷/۹۰ واصل گردید: داود رامشانی به کدملی ۰۰۴۵۲۵۱۶۷۳ به سمت بازرس اصلی و همایون مانی به کدملی ۰۰۳۴۹۴۷۲۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیرحسین قنبر به کدملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ و علیرضا کاشفی به کدملی ۱۰۶۲۷۱۷۶۱۸۹ و مسعود قنبر به کدملی ۰۰۳۷۲۲۲۱۳۹ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردید. مرکز اصلی شرکت به تهران خ ولیعصر بالاتر از میرداماد ک قبادیان پ ۳۷ واحد ۱۲ کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۴۱۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۰ امیرحسین قنبر به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، علیرضا کاشفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10052587
آگهی تغییرات شرکت مهندسی گوهر سازان فردای پارسی سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۲۸۷۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۵۰۲۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین قنبر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ و آقای علیرضا کاشفی به شماره ملی ۱۰۶۲۷۱۷۶۱۹ و آقای علی اکبر کروبی به شماره ملی ۰۰۷۲۵۵۷۹۷۴ و آقای محمدعلی جوهریان به شماره ملی ۰۰۵۱۸۴۱۵۲۵ تا تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ ۲. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین قنبر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا کاشفی به شماره ملی ۱۰۶۲۷۱۷۶۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر کروبی به شماره ملی ۰۰۷۲۵۵۷۹۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی جوهریان به شماره ملی ۰۰۵۱۸۴۱۵۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدعلی جوهریان به شماره ملی ۰۰۵۱۸۴۱۵۲۵ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10640187
آگهی تاسیس شرکت فرا قطعه متین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۳/۹۰ تحت شماره ۴۰۵۷۶۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۱۰۴۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۳/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: احداث و اجرا و راه‌اندازی کارخانجات تهیه و تولید ساخت انواع مصالح ساختمانی اعم از سیمان بتن یونولیت صنعتی و ساختمانی ایزوگام انواع عایق‌بندی و قیر و آجر گچ سرامیک و کاشی و سنگبری‌های ساختمانی و تزئین و انواع شاخه‌های آهن و میلگرد و خرید و فروش صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی و صنعتی شرکت در مناقصات و مزایدات اخذ و اعطای نمایندگی اخذ وام و تسهیلات از بانکها عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و برپایی نمایشگاههای داخلی و خارجی و شرکت در آن. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولی‌عصر بالاتر از میرداماد خ قبادیان بعد از چهار راه نور ساختمان شکوه پ۳۷ ط ۶ ـ کد پستی۱۹۶۸۹۳۸۴۱۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال منقسم به سه هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد سه هزار سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۵۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۷/۲۲۸ مورخ ۲۱/۲/۹۰ نزد بانک رفاه شعبه ملت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای امیرحسین قنبر به شماره ملی۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای علی قنبر به شماره ملی۰۰۱۰۱۱۴۷۳۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای رضا پارسه به شماره ملی۰۴۹۲۱۹۷۴۳۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای مسعود قنبر به شماره ملی۰۰۳۷۲۲۲۱۳۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ آقای آرش باغبانی‌ولنجق به شماره ملی۰۰۵۹۹۲۴۰۵۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۶ـ۵ـ آقای علیرضا کاشفی به شماره ملی۱۰۶۲۷۱۷۶۱۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۷ـ ۵ـ آقای مسعود قنبر به شماره ملی۰۰۳۷۲۲۲۱۳۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای همایون مانی به شماره ملی۰۰۳۴۹۴۷۲۱۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای سعید زمانی به شماره ملی۰۰۵۲۸۵۰۵۶۰ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10685562
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز ماسه شرق بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۳۱۴۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۲۱۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین قنبر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ و آقای علیرضا کاشفی به شماره ملی ۱۰۶۲۷۱۷۶۱۹ و آقای علی قنبر به شماره ملی ۰۰۱۰۱۱۴۷۳۴. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین قنبر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا کاشفی به شماره ملی ۱۰۶۲۷۱۷۶۱۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی قنبر به شماره ملی ۰۰۱۰۱۱۴۷۳۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی قنبر به شماره ملی ۰۰۱۰۱۱۴۷۳۴ بسمت مدیرعامل. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11053125
آگهی تغییرات شرکت فولاد کویر دامغان سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۳۲۷۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۴۰۱۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۶/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای امیرحسین قنبر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ و آقای محمدکاظم صادقیان به شماره ملی ۴۴۵۹۸۷۱۶۹۶ و آقای کورش امین صالحی به شماره ملی ۰۰۴۱۸۷۵۰۸۷ و آقای سیدتقی صدرزاده به شماره ملی ۰۳۸۱۴۷۲۶۹۸ و آقای غلامرضا قمیشی به شماره ملی ۱۷۵۶۴۴۰۱۳۱ تا تاریخ ۴/۶/۱۳۹۳ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای امیرحسین قنبر به شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدکاظم صادقیان به شماره ملی ۴۴۵۹۸۷۱۶۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۴۴۵۹۸۷۱۶۹۶ و آقای کورش امین صالحی به شماره ملی ۰۰۴۱۸۷۵۰۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدتقی صدرزاده به شماره ملی ۰۳۸۱۴۷۲۶۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا قمیشی به شماره ملی ۱۷۵۶۴۴۰۱۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدکاظم صادقیان به شماره ملی ۴۴۵۹۸۷۱۶۹۶ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664768
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فنی مهندسی کارا فلز متین درتاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۷۴۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۸۲۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره، طراحی و تولید انواع سازه های فلزی سبک و سنگین صنعتی ـ طراحی و ساخت پروژه های مربوط به نفت و گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی و احداث کارخانجات مرتبط ـ طراحی و ساخت صنایع مدرن ساختمانی، ساخت و طراحی قطعات سرد نورد شده و پیش ساخته ساختمانی ـ ساخت مخازن صنعتی دو جداره تحت فشار و قطعات صنعتی و ماشین سازی ـ مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ ایجاد نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری بصورت ارزی و ریالی ـ شرکت در مزایدات و مناقصات داخلی و خارجی ـ شرکت و برگزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز ـ خرید و فروش کلیه کالاهای بازرگانی مجاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ ولیعصر بالاتر از میرداماد خ قبادیان غربی پ ۳۷ طبقه ۷ واحد ۱۳ کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۴۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۰,۳۳۶ مورخ ۲۱/۱۱/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه باباطاهر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: امیرحسین قنبر ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و شاهرخ خامسی ۰۰۶۱۵۰۲۷۱۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مرتضی محمدی ۰۰۶۹۷۴۲۶۲۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زهره وفائی رهبر به شماره ملی ۰۰۷۳۹۲۸۲۷۵ به عنوان بازرس اصلی و نسرین هشترودی هژبری به شماره ملی ۰۰۴۳۸۰۲۴۳۵ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۴۱۱۲۸۹۴۶۲۰۶۵۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12951121
آگهی تغییرات شرکت کشتکاران سبز متین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۵۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۳۱۳۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین قنبر با کدملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی قنبر با کدملی۰۰۱۰۱۱۴۷۳۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره خانم شراره درخشانکار با کدملی۲۵۹۳۲۲۸۶۱۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدرضا کشاورز با کدملی ۰۳۸۶۱۰۸۶۵۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت، دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۵۱۶۸۶۳۵۵۹۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988553
آگهی تغییرات شرکت سپهر آتیه مبین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۱۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۹۴۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیرحسین قنبر دارای کدملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱، آقای وحید خاوئی دارای کدملی ۰۰۷۱۰۸۰۲۵۲ و آقای هادی غنی پور دارای کدملی ۰۰۷۶۶۲۷۴۸۹ به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۶۰۶۷۳۹۵۶۴۴۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044308
آگهی تغییرات شرکت خودروسازان متین کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۹۶۵۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال آتی به شرح ذیل تعیین گردید: آقای امیرحسین قنبر با کدملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ - به سمت رئیس هیات مدیره آقای علی قنبر با کدملی۰۰۱۰۱۱۴۷۳۴ - به سمت نایب رئیس هیات مدیره خانم شراره درخشانکار با کدملی۲۵۹۳۲۲۸۶۱۱ - به سمت عضو هیات مدیره آقای غلامرضا تقی بیگلو با کدملی ۰۰۴۷۱۸۶۷۴۷ - به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت، دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۷۰۷۷۴۹۸۲۲۹۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14108020
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کارا سیر متین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۶۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۲۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۷۹۴۰/۱۱ مورخ ۶/۴/۱۳۹۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا رضایی به شماره ملی ۰۵۵۹۰۶۵۵۶ با پرداخت ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای محسن محمدی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۶۳۲۴۲ با پرداخت ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای امیر دارابی چقاسیاهی به شماره ملی ۱۸۲۷۹۱۳۷۷۰ با پرداخت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای حسین جوادی به شماره ملی ۰۵۵۷۷۷۶۴۶۵۰ با پرداخت ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکابشرح ذیل قرار گرفت: آقای رضا رضایی به شماره ملی ۰۵۵۹۰۶۵۵۶ دارای ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محسن محمدی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۶۳۲۴۲ دارای ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امیر دارابی چقاسیاهی به شماره ملی ۱۸۲۷۹۱۳۷۷۰ دارای ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حسین جوادی به شماره ملی ۰۵۵۷۷۷۶۴۶۵۰ دارای ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امیرحسین قنبربه شماره ملی ۰۰۳۰۷۵۳۷۹۱ دارای ۹٫۹۹۹٫۹۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی قنبربه شماره ملی ۰۰۱۰۱۱۴۷۳۴ دارای ۱۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۴۱۳۲۷۹۹۶۶۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک