حجت نجمی نیا

حجت نجمی نیا

کد ملی 3071828799
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 987334
آگهی تصمیمات شرکت شایان مرمریت شیراز با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۰۰۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۰۶۲۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۱ واصل گردید: روح اله شفیعی به کدملی ۰۴۹۱۶۹۸۰۶۲ رحیم نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ نفیسه شفیعی به کدملی ۰۰۷۹۳۸۷۲۴۱ بسمت هیات نظار برای مدت یکسال انتخاب شدند. علی اکبر کریمیان به کدملی ۰۴۹۱۲۲۰۷۴۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۵۰/۷۴۹/۵ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۹۴۰/۸۹۹/۶ ریال افزایش داد. علیرضا نجمی نژاد به کدملی ۳۰۷۱۷۱۵۸۵۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۳ ریال بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال افزایش داد. کلثوم نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۱۷۱۰۴۴۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ ریال بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال افزایش داد. زهرا کریمیان به کدملی ۰۴۹۲۹۷۰۱۷۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۵ ریال بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰/۶ ریال افزایش داد. روح اله شفیعی به کدملی ۰۴۹۱۶۹۸۰۶۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ ریال بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال افزایش داد. مرتضی شفیعی به کدملی ۰۴۹۱۸۳۰۰۵۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ ریال بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال افزایش داد. محمدهادی شفیعی به کدملی ۰۴۹۳۲۲۰۷۷۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ ریال بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال افزایش داد. رقیه شفیعی به کدملی ۰۰۱۷۶۳۱۰۵۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ ریال بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال افزایش داد. زینب ابوالحسنی به کدملی ۰۰۴۸۶۷۷۴۳۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال افزایش داد. نفیسه شفیعی به کدملی ۰۰۷۹۳۸۷۲۴۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ ریال بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال افزایش داد. سارا شفیعی به کدملی ۰۰۱۲۴۲۷۰۶۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال افزایش داد. فاطمه شفیعی به کدملی ۰۴۴۰۷۳۷۶۰۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰ بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۰۰ ریال افزایش داد. محمدجواد نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال افزایش داد. رحیم نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال افزایش داد. حسن نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۰۱۷۰۰۶۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال افزایش داد. حجت نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال افزایش داد. زهره نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۱۱۱۹۸۷۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال ا فزایش داد. ملیحه نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۱۸۹۱۸۱۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ بصندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال افزایش داد. مجید صوفی نژادمقدم به کدملی ۰۵۳۸۷۷۴۹۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۶۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. بنابراین اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا بشرح فوق میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۵۲۰۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620176
آگهی تغییرات شرکت معدن آرا فلات آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور نجمی نیا به کد ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰ به نمایندگی آقای حجت نجمی نیا به کد ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رامین هندی به کد ملی ۱۳۷۹۰۴۴۰۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضا ثابت رئیس هیأت مدیره همراه با یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۲۵۲۶۲۶۶۱۵۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629724
آگهی تغییرات شرکت اکتشاف و استخراج و فراوری مینای کویر سماء سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۴۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور نجمی نیا ک. م ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰به نمایندگی آقای حجت نجمی نیا ک. م ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد جواد نجمی نیا ک. م۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رحیم نجمی نیا ک. م ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن نجمی نیا ک. م ۳۰۷۰۱۷۰۰۶۴به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضا ثابت رئیس هیأت مدیره همراه با یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.. پ۹۳۰۷۰۱۳۶۴۹۸۱۳۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1629730
آگهی تغییرات شرکت معدنی و راهسازی مینای کویر معین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید آقای منصور نجمی نیا به سمت رئیس هیئت مدیره به کد ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰به نمایندگی آقای حجت نجمی نیا با کدملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد جواد نجمی نیا به سمت عضو هیئت مدیره به کدملی ۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ آقای رحیم نجمی نیا به سمت عضو هیئت مدیره به کد ملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ آقای حسن نجمی نیا به سمت عضو هیئت مدیره به کد ملی ۳۰۷۰۱۷۰۰۶۴ خانم لیلی علیزاده حتکنی بسمت مدیرعامل به کد ملی ۳۰۹۱۱۶۹۴۱۳ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قرارداد و عقود اسلامی با امضا ثابت رئیس هیأت مدیره همراه با یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۷۰۱۱۳۷۹۶۷۴۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631004
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن کویر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۱۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان رحیم نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱و شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی اریا فاتح خاورمیانه به نمایندگی حجت نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ و محمد جواد نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ و منصور نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳و محمدرضا زارع بیدکی به کدملی ۴۴۶۹۶۲۸۱۹۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ تراز مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹را مورد تصویب قرار داد. ۴ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۷۰۲۸۲۶۴۸۱۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075034
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن سرو ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۳۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ خانم زهره نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۱۱۱۹۷۸۱ آقای محمد جواد نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ آقای حجت نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ آقای محمدرضا زارع بیدکی به شماره ملی ۴۴۶۹۶۲۸۱۹۰ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمدرضا ظهیری هاشمی به کدملی ۱۲۶۱۵۷۰۵۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۴ تصویب شد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۷۲۵۶۵۸۸۷۶۲۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075046
آگهی تغییرات شرکت آریا کانی جویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا ظهیری هاشمی به شماره ملی ۱۲۶۱۵۷۰۵۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ و آقای سید جمال الدین هنرپژوه به شماره ملی ۰۰۵۸۳۹۲۸۹۰ و شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه به شماره ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰ با نمایندگی آقای حجت نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۲۵۶۸۴۳۰۵۲۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075094
آگهی تغییرات شرکت معدنی و سد سازی آریا جنوب ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۸۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ بتصویب رسید.. اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ - آقای منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ ۲ - آقای رحیم نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ ۳ - آقای علیرضا اکبری جور به شماره ملی ۳۰۹۷۵۷۴۸۶ ۴ - آقای حسین حسن زاده سلماسی به شماره ملی ۱۳۷۸۷۸۳۵۲۲ ۵ - آقای بابک رجبی نسب به شماره ملی ۴۵۶۹۸۶۵۵۹۳ ۶ - شرکت سرمایه گذاری صنعتی و معدنی آریا فاتح خاورمیانه به شنامه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰ به نمایندگی آقای حجت نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ - موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا ظهیری هاشمی به شماره ملی ۱۲۶۱۵۷۰۵۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۷۲۵۲۵۶۱۲۰۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534949
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد در تاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۰۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۴۴۱۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام هرگونه فعالیت پیمانکاری، استخراج و بهره برداری و عملیات باطله برداری معادن فلزی و غیرفلزی، تجهیز و آماده سازی و بهره برداری از معادن، تولید مواد اولیه صنعتی، فلزی و متالورژی و کلیه محصولات فرعی آنها از طریق احداث و توسعه کارخانجات فرآوری، صنایع وابسته و واسطه ای مربوط به آنها در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، دولتی، غیرخصوصی و تعاونی اعم از داخلی یا خارجی در قالبهای مختلف حقوقی به عنوان پیمانکار، سرمایه گذار، شریک، بهره بردار، اخذ پروانه اکتشاف و بهره برداری معادن، اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از کارخانجات، تملک کارخانجات و واحدهای صنعتی، فروش محصولات معدنی و صنعتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی.، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با امور معدنی، صنعتی، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن، ایجاد، احداث، مدیریت و بهره برداری از هرگونه کارخانه و سرمایه گذاری، مشارکت و مباشرت در این خصوص، انجام عملیات پیمانکاری در هرنوع فعالیت معدنی، صنعتی و صنایع معدنی، انجام کلیه امور بازرگانی در ارتباط با موضوع شرکت، تاسیس شرکت و ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط در زمینه بازرگانی، تجاری و صنعتی و معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبار و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، جذب شرکای داخلی و خارجی در شرکت، ایجاد نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور، شرکت و برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی و معاملات مالی و تجاری و صنعتی به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق و برای تحقق اهداف شرکت در امور بازرگانی و تجاری و صنعتی مربوط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ بهجت آباد ـ خیابان شهید پورفلاح (دوازدهم) ـ خیابان میرزای شیرازی ـ پلاک ۹۲ ـ طبقه سوم ـ واحد ۱۵ ـ کدپستی ۱۵۹۶۷۳۵۸۳۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۲۲۷/۹۶ص/۳۰۷ مورخه ۳/۴/۹۶ بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: سیدمهرداد حیدری به شماره ملی ۰۰۵۵۱۶۹۳۳۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ شرکت توسعه و فرآوری مس مسکنی به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۹۲۸۱ با نمایندگی محمود گوهرین به شماره ملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت راهسازی و معدنی مبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۵۷۴۰ با نمایندگی بهرام شکوری به شماره ملی ۲۷۵۴۵۵۹۶۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت کاهنربا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۲۰۱۴ با نمایندگی ناصر صلواتی زاده به شماره ملی ۲۹۹۲۰۳۳۳۶۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۸۹۸۹ با نمایندگی منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت پیشگامان صنایع و معادن سرب روی نوآور به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۵۵۲۳ با نمایندگی مصطفی الماسی به شماره ملی ۴۲۸۲۷۴۸۰۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ حجت نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق، قراردادها، عقود و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مهرداد حیدری به سمت مدیرعامل و بهرام شکوری به سمت رئیس هیئت مدیره و همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مهرداد حیدری به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بهنام مشاور به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۰۷۸۰۲۶۰۹۶۶۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579650
آگهی تغییرات شرکت آبرسانی و تصفیه آب آریا هامون پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۲۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ بتصویب رسید. منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ رحیم نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ محمد جواد نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ حسن نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۷۰۰۶۴ شرکت سرمایه گذاری صنعتی و معدنی آریا فاتح خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰ به نمایندگی حجت نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و محمد رضا ظهیری هاشمی به شماره ملی ۱۲۶۱۵۷۰۵۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۰۵۸۹۱۶۳۹۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646618
آگهی تغییرات شرکت آریا کانسار ثمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رحیم نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حجت نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدجمال الدین هنرپژوه به شماره ملی ۰۰۵۸۳۹۲۸۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای خسرو معروفی نقدهی به شماره ملی ۲۹۰۹۶۷۲۹۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد کارگر به شماره ملی ۳۱۴۹۲۳۳۷۲۰ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی که به هر ترتیب برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و در صورت غایب بودن رئیس هیئت مدیره با امضاء ثابت یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۶۴۱۱۸۸۹۶۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13884449
آگهی تغییرات شرکت تجارت تجهیزات سنگین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۵۲۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد جواد نجمی نیا با کدملی ۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رحیم نجمی نیا با کدملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حجت نجمی نیا با کدملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا برفه‌ای با کدملی ۳۱۴۹۷۰۲۹۴۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و عقود اسلامی با امضاءدونفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. آقای حسن کمالی به شماره ملی ۰۰۳۳۰۳۶۴۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رضائی به شماره ملی ۰۰۴۹۰۳۲۹۳۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۱۱۳۰۳۰۴۵۳۷۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13907548
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن کوه بابا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۴۹۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای حجت نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعتی و معدنی آریا فاتح خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رحیم نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی خدادوست به شماره ملی ۱۵۳۲۰۵۵۹۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا اکبری جور به شماره ملی ۳۰۹۰۷۵۷۴۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسن نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۷۰۰۶۴ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبل چک، سفته، براوات، قراردادها و عقوداسلامی که به هر ترتیب برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۱۲۱۲۸۳۸۷۶۶۹۳۳ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197810
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی فراز زمین پارسیان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۵۰۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۷۰۰۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رحیم نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حجت نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ به نمایندگی از شرکت معدنی و سد سازی آریا جنوب ایرانیان به سمت عضو هیئت مدیره آقای آرش زود آشنا به شماره ملی ۴۰۷۳۳۹۷۰۹۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، براوات، قراردادها و عقود اسلامی که به هر ترتیب برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با دو امضاء از سه امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۷۰۶۱۲۴۰۰۱۰۸۳۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14351538
آگهی تغییرات شرکت معدنی و فرآوری مینای کویر حدید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۴۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ و رحیم نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ و حجت نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ و سید منصور شجاعیان به شماره ملی۳۱۸۹۷۹۱۰۸۲ و آرمین وهابی به شماره ملی ۲۹۹۴۰۴۷۴۵۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ۹۷۰۹۱۹۹۵۲۶۷۹۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14351589
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ تصویب شد موسسه حسابرسی آرشین حساب (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بازرس اصلی و آقای محمد رضا ظهیری هاشمی به شماره ملی ۱۲۶۱۵۷۰۵۱۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار، ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد آقایان منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ و رحیم نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ و محمد جواد نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ و حجت نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ و خانم ملیحه نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۱۸۹۱۸۱۴ را برای مدت ۲ سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند پ۹۷۰۹۱۹۶۰۸۱۲۰۲۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک