محمود صدر

آقای محمود صدر

کد ملی 3071312326
28
شرکت‌ها
28
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 589018
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات مقدم (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۳۲۵۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۰۲۶۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱۱/۹۰ و تنفسهای بعدی شرکت مزبور که درتاریخ۲۲/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی صدر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و محمود صدر به کدملی۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۹۰۲۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 734830
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی آریا محورسهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۹۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی صدر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و محمود صدر به کدملی۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پرویز جاهد به کدملی۰۰۳۲۶۵۸۶۶۴ و غلامرضا خالقی قزوینی به کدملی۰۰۴۰۴۷۶۵۶۱ و امیر خالقی قزوینی به کدملی۰۰۶۲۴۷۷۹۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۴/۹۱ پرویز جاهد به سمت رئیس هیئت مدیره , امیر خالقی قزوین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , غلامرضا خالقی قزوینی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء یک نفر از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۲۵۴۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738985
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستم قزوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۰۷۰و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۳۶۷۵۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی صدر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۲۶۹ و آقای محمود صدر به کدملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ شرکت همکاران سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۱۲۷۰۱ و شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۷۹۹۲ و شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح‌های عمومی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۵۸۴۰۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۱ آقایان عباس طاهرخانی به کدملی ۰۰۶۲۳۶۲۱۸۶ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم به سمت رئیس هیئت مدیره و هادی صنیعی به کدملی ۰۹۴۱۸۶۹۶۶۰ به نمایندگی از شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بهزاد عبدالخالقی به کدملی ۰۰۷۱۱۵۹۸۷۸ به نمایندگی از شرکت همکاران سیستم مدیریت طرح‌های عمومی به سمت عضو هیئت مدیره و محسن شیخ سلیمانی به کدملی ۴۳۲۲۸۴۰۷۲۸ (خارج از هیئت مدیره و سهامداران) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۴۱۸۰۲۳ اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1019365
آگهی تغییرات شرکت کوشا رنگدانه قم سهامی خاص شماره ثبت ۸۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۴۲۲۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر شماره ثبت ۸۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود صدر کد ملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۱۷۹۴۳۹۸ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1019366
آگهی تغییرات شرکت کیمیا پلی استر قم سهامی خاص شماره ثبت ۷۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۴۵۵۱۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر شماره ثبت ۸۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود صدر کد ملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۱۷۹۴۱۸۹ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1019367
آگهی تغییرات شرکت ضایعات زنی گلریز قم سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۴۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۰۰۵۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر شماره ثبت ۸۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود صدر کد ملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۱۷۹۳۶۰۸ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1019368
آگهی تغییرات شرکت الیاف گلریز قم سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۹۱۵۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر شماره ثبت ۸۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود صدر کد ملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۱۷۹۳۱۸۶ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1019369
آگهی تغییرات شرکت پلی استر گلریز سهامی خاص شماره ثبت ۵۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۳۱۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر شماره ثبت ۸۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ تهران بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود صدر کد ملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۱۷۹۲۵۰۱ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036226
آگهی تصمیمات شرکت پنجره آریا سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۶۷۳۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۷۹۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۱/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به ک م ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و محمود صدر به ک م ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۶۶۳۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038666
آگهی تغییرات شرکت پوشان پلاست ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۲۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۸۲۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود صدر به شماره ملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای قاسم اصلانی به شماره ملی ۲۹۲۸۷۸۵۴۸۵ و آقای سعید کریمی بوکانی به شماره ملی ۲۹۲۸۸۱۸۳۸۳ و آقای سیروان عزیزی به شماره ملی ۲۸۷۱۳۸۰۲۳۶ تا تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۳ در تاریخ ۲/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۶۶۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178603
آگهی تصمیمات شرکت همکاران سیستم اردبیل (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۳۴۶ و شناسه ملی۱۰۲۴۰۱۰۸۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۲/۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۲ که طی تقاضای وارده شماره ۴۰۴۶۹ مورخه ۱۲/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسیده است. ۲ موسسه حسابرسی صدر به شماره ثبت ۸۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۲۶۹ به سمت حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای محمود صدر به شماره ملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شده است. ۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۲ خانم زهرا حریری به شماره ملی ۳۷۳۲۲۲۶۲۰۴ به نمایندگی از طرف شرکت همکاران سیستم (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسن فرج الهی به شماره ملی ۰۰۷۳۹۸۶۱۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سجاد حسنی به شماره ملی ۰۰۵۵۹۳۶۶۶۳ به نمایندگی از طرف شرکت همکاران سیستم مدیریت طرحهای عمومی (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب و امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و اسناد مالی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۷۰۴۸۵۱ ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297841
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی عصر یکتا پیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۷۷۵۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به ش ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و آقای محمود صدر کدملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۰۲۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569387
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم خوزستان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ تصویب گردید. موسسه حسابرسی صدر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ به عنوان بازرس اصلی ومحمود صدر به شماره ملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۵۲۱۶۱۲۱۴۹۱۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663281
آگهی تغییرات شرکت طراحی ومهندسی ماشین سازان ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۴۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد حمیدی به شماره ملی ۰۰۵۰۲۹۹۵۶۵ و محمدعلی هاشمی به شماره ملی ۰۰۷۲۵۲۶۷۸۵ و خانم نرگس علی تبریزی به شماره ملی ۰۰۴۵۰۰۶۴۰۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورتهای مالی سال ۹۲و همچنین عملکرد حساب سود و زیان شرکت منتهی به۲۶/۱۲/۹۲ مورد تأیید و تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی وخدمات مالی صدر را به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ را به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود صدر با شماره ملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب نمود. روزنامه کثیرالانتشار ابرار را برای درج آگهی‌های قانونی شرکت تعیین نمود. ش۹۳۰۷۲۳۴۴۲۵۴۵۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1679226
آگهی تغییرات شرکت همکاران سیستم همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی صدر به شماره ثبت ۸۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۲۶۹به سمت حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای محمود صدر به شماره ملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۸۰۵۸۶۲۵۹۷۴۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769518
آگهی تغییرات شرکت عمران ومسکن سازان استان سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۱۹۰۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر (حسابداران رسمی) برای سال مالی ۱۳۹۳ بعنوان بازرس قانونی و آقای محمود صدر با شماره ملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶بعنوان بازرس علی البدل و نماینده قانونی موسسه حسابرسی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ۱ شهرداری سمنان به شناسه ملی۱۴۰۰۲۰۰۲۴۱۰ ۲ شهرداری شاهرود به شناسه ملی۱۴۰۰۲۰۰۲۳۷۰ ۳ شرکت عمران و مسکن سازان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ ۴ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ ۵ آقای سید مهدی منوری با شماره ملی ۵۳۰۹۹۰۷۵۸۰ ش۹۳۱۰۱۸۳۸۱۳۳۴۶۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9627738
آگهی تغییرات شرکت تدبیر سرمایه ابن سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۹۲۷۳و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۷۲۲۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۵/۰۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی صدر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود صدر به شماره ملی۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۵/۰۷/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سیمین نظر به شماره ملی۰۴۵۱۸۵۳۲۲۹ و خانم سحر یزدانی به شماره ملی۰۰۱۴۷۹۳۷۴۱ و آقای علیرضا یزدانی به شماره ملی۰۰۴۰۷۴۸۵۲۹ تا تاریخ۰۵/۰۷/۱۳۹۲ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم سیمین نظر به شماره ملی۰۴۵۱۸۵۳۲۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سحر یزدانی به شماره ملی۰۰۱۴۷۹۳۷۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا یزدانی به شماره ملی۰۰۴۰۷۴۸۵۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا یزدانی به شماره ملی۰۰۴۰۷۴۸۵۲۹ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر است در تاریخ۲۱/۰۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10082100
آگهی تغییرات شرکت بانک حکمت ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۴۰۷۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۱۵۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۰۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود صدر به شماره ملی۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۰۶/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت عمران توسعه گران پیشگام سهامی خاص و شرکت عمران آبادگران توسعه اندیشه سهامی خاص و موسسه صندوق بیمه بنیاد تعاون آجا و شرکت بنیان توسعه و عمران هادی سهامی خاص و موسسه مسکن سازان بنیاد تعاون آجا و شرکت عمران زهد فارس سهامی خاص و موسسه بنیاد تعاون آجا تا تاریخ۱۷/۰۶/۱۳۹۲. در تاریخ۱۸/۰۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10195979
آگهی تصمیمات شرکت رهیاب رایانه گستر سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۴۸۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۷۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیا ت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹به سمت بازرس اصلی و محمود صدر به کدملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تاید واتر خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳ به نمایندگی محمد کاشانی به کدملی ۰۰۴۵۶۹۴۲۵۷ شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹ به نمایندگی محمدصادق گودرزی به کدملی ۰۴۵۱۰۴۰۷۱۶ شرکت بین المللی توسعه دریا گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۲۸ به نمایندگی کورش جلالی فراهانی به کدملی ۰۰۵۷۰۰۹۳۴۱انتخاب گردیدند. محمد کاشانی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدصادق گودرزی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کورش جلالی فراهانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10336253
آگهی تصمیمات شرکت پلیمر صنعت کردستان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۹۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۲۹۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۳/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۶۹ بسمت بازرس اصلی و محمود صدر به کد ملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11065236
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری افتخار سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۳۴۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی صدر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و محمود صدر به کدملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت تاید واتر خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۸۴۳۳ به نمایندگی میرزاعلی آیت اللهی به کدملی ۴۴۳۱۴۱۲۶۷۰ و شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۵۹۷۹ به نمایندگی عباس آرگون به کدملی ۰۰۵۱۲۴۲۱۶۸ و شرکت بین المللی توسعه دریا گستر کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۴۱۳۳۲۸ به نمایندگی سید عماد علویان به کدملی ۴۷۲۲۳۹۸۳۷۲ انتخاب گردیدند. که میرزاعلی آیت اللهی به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس آرگون به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا کاشانی خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با دو امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو تن از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ضمیمه صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738659
آگهی تغییرات شرکت آبزی فرایند بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۴۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. - مجمع موسسه حسابرسی آزمون پرداز به شماره ثبت ۱۴۱۸۷ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به نمایندگی آقای عباس وفادار به کدملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شماره ثبت ۸۳۴۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ به نمایندگی آقای محمود صدر به کدملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ را به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب نمود. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۱۲۲۶۳۸۸۶۳۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تنگستان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461340
آگهی تغییرات شرکت پیشتازان خودرو قالب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۱۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ثبت ۱۲۶۳ وشناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ با مدیر عاملی و نمایندگی آقای کریم کهندل مغانلو به شماره ملی ۴۲۸۴۲۲۲۵۲۱ را به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شماره ثبت ۸۳۴۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ با مدیر عاملی و نمایندگی آقای محمود صدر به شماره ملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ را به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴ و۱۳۹۳ به تصویب رسید. - روزنامه کثیرالانتشار سایه جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۱۷۴۴۳۵۹۵۲۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461356
آگهی تغییرات شرکت مهندسی خودرو قالب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شماره ثبت ۱۲۶۳ وشناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۲۸۶۹ با مدیر عاملی و نمایندگی آقای کریم کهندل مغانلو به شماره ملی ۴۲۸۴۲۲۲۵۲۱ را به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شماره ثبت ۸۳۴۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ با مدیر عاملی و نمایندگی آقای محمود صدر به شماره ملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ را به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ و۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه سایه به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۱۷۲۱۶۳۰۵۵۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13772766
آگهی تغییرات شرکت فن آوری زیستی مهرآسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۳۴۷۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به نمایندگی آقای محمود صدر به شماره ملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رشیدی به شماره ملی ۵۳۰۹۸۴۵۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیاد شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۹۳۰۱۲۰۲۰۸۲۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهدی شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13780750
آگهی تغییرات شرکت مشارکتی الگانت سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۰۰۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدربه نمایندگی آقای محمود صدر به شماره ملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶به سمت بازرس اصلی و آقای حسن ثمریان نقاش به شماره ملی ۰۰۵۵۰۷۰۶۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. محل امضا بازرسین پس از استماع گزارش بازرس تراز و صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت ش۹۶۱۰۰۴۳۳۵۴۰۶۷۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13802504
آگهی تغییرات شرکت پادیاب طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۱۹۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر (حسابداران رسمی به شماره ثبت ۸۳۴۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹) به نمایندگی آقای محمود صدر به شماره ملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب (حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۵۰۱۰ و شناسنامه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۶۸۵۷) به نمایندگی آقای حمیدرضا کیهانی به شماره ملی ۰۰۴۵۴۶۲۷۰۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۰۱۶۲۳۵۷۷۲۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236902
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مدیریت صدر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۳۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ و به استناد مجوز شماره ۲۰۸۶۱۶/۹۷ مورخ ۰۱/۷/۱۳۹۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود صدر به کد ملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ به موجب سند صلح شماره ۱۲۰۲۵۹ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۷ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲۸۰ تهران مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای علی امیرنظری با کد ملی ۰۰۴۰۴۱۰۳۴۱ واگذار نمود. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از نقل و انتقال بشرح زیر می‌باشد: آقای مرتضی آزاده با کد ملی ۰۰۴۳۴۰۸۰۲۸ دارنده ۲۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای هادی باباپور با کد ملی ۱۳۸۰۶۳۷۲۷۹ دارانده ۲۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی امیرنظری با کد ملی ۰۰۴۰۴۱۰۳۴۱ دارانده ۲۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمود صدر با کد ملی ۳۰۷۱۳۱۲۳۲۶ دارانده ۴۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۷۰۸۷۳۶۱۷۴۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک