مهدی جهانگیری کوهشاهی

مهدی جهانگیری کوهشاهی

کد ملی 3071037058
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 988261
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۶۲۲۸۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۴۳۴۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: اقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید اوحدی به شماره ملی۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام با نمایندگی آقای علی اکبر امین تفرشی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش هتلهای لوتوس پارسیان سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرداد باقری حسینی کاخکی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان سهامی خاص با نمایندگی آقای سمیع اله حسینی مکارم به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید اوحدی به شماره ملی۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ به سمت مدیرعامل. ۲ امضای اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت عدم حضور مدیرعامل امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. در تاریخ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۹۹۱۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249289
آگهی تغییرات شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۵۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۴۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳ به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا گلچین پور کدملی ۰۰۴۲۳۳۳۸۱۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. مهدی جهانگیری به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و ناصر سالار به شماره ملی ۲۱۴۱۷۸۲۵۰۳ به نمایندگی از شرکت بانک گردشگری شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن صفرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۵۲۶۰۶۰ خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل و شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۲۱۶۸ به نمایندگی سعید اوحدی به شماره ملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ و شرکت سرمایه گذاری نگین گردشگری ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰ به نمایندگی خسرو گلشن ایرانپور به شماره ملی ۱۲۸۷۶۷۱۰۸۱ و شرکت باشگاه فرهیخته پیشرو کیش شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۵۹۳۸۸ به نمایندگی اکبر غم خوار به شماره ملی ۰۳۸۴۴۶۳۵۸۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس با نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۳۸۵۴۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705667
آگهی تغییرات شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۱۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ نمایندگی ازشرکت توسعه امید افق گردشگری به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره. آقای مرتضی بانک به شماره ملی ۱۲۸۷۶۸۶۳۵۴ به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۲۱۶۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. آقای حمید رضا آصفی به شماره ملی ۰۰۴۲۲۸۹۲۲۱ به نمایندگی از شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۹۳۴۸ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد رضا دیانی به شماره ملی ۱۲۸۲۸۴۵۸۹۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی امین تجارت پایدار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۹۱۶۱۹ بسمت عضو هیئت مدیره. آقای ابراهیم صادقی به شماره ملی ۵۱۴۹۵۴۶۱۳۵ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۹۰۱۸۳۴۲۸۳۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770747
آگهی تغییرات شرکت نوآوران کالای شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۵۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۳۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به کدملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد مهدی بدلا به کد ملی۰۳۸۰۸۰۱۹۲۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای جواد پاک نژاد به کدملی ۱۴۶۵۴۴۰۱۰۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۰۲۰۲۴۶۹۴۸۹۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10423550
آگهی تغییرات شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۱۷۷۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۸۴۷۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۶/۰۵/۱۳۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۶/۰۵/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حسن موسوی به شماره ملی۲۲۵۹۶۶۸۷۹۸ و آقای اکبر بهنام جو به شماره ملی۳۸۷۴۸۶۵۵۴۱ و آقای غلامحسین مصاحبی به شماره ملی۳۷۳۱۷۷۴۳۰۵ و آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با نمایندگی آقای حمید بقائی تا تاریخ۲۶/۰۵/۱۳۹۱. در تاریخ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720510
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی با کدملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) به کدملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای احسان تابش با کدملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی خاص) به کدملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای محمد نعمتی با کدملی ۵۶۹۹۴۱۵۹۴۷ به نمایندگی از شرکت میلاد نگین کیش (سهامی خاص) به کدملی ۱۰۹۸۰۲۰۴۲۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای داریوش خزائی با کدملی ۲۲۰۰۳۱۷۰۴۲ به نمایندگی از شرکا توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات (سهامی خاص) به کدملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۹۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای احمد ضیائی با کدملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به نمایندگی از شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات (سهامی خاص) ۱۰۱۰۴۰۷۹۳۴۸به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل. انتخاب گردیدند. *کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور در شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۱۰۹۷۸۶۲۹۲۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806089
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۰۸۳/ ۱۲۲ مورخ ۲۱/ ۲/ ۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبل گردید. اعلامیه تبدیل نوع شرکت به سهامی عام به شرح ذیل میباشد: در اجرای ماده ۲۸۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. نام و شماره ثبت شرکت: اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: مشاوره و سرمایه گذاری در شرکتها مجتمع‌ها طرح‌ها واحدهای تولیدی صنعتی و ساخت اماکن گردشگری احداث و ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی و ساختمانی گردشگری خرید هرگونه سهام اشخاص حقوقی و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری (ارزی و ریالی) از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و لیسانس به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور. انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی اعم از خرید و فروش صادرات و واردات توزیع و پخش و تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی امکان سنجی انواع پروژه‌ها سرمایه گذاری و مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی ترخیص کالاهای مورد نیاز شرکت از گمرکات کشور برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات انجام کلیه امور و فعالیتهایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و ضروری باشد. مرکز اصلی شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است مرکز اصلی شرکت شهر تهران خیابان فیاضی (فرشته) پلاک ۵۱ بال ۳ طبقه اول کدپستی ۱۹۶۵۹۴۹۳۱۳می باشد. وانتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهردیگر درداخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد لیکن تعیین وتغییر نشانی درهمان شهر، بنابه تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع درداخل یاخارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید. شرکت فاقذ شعب است. مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود سرمایه شرکت و و مبلغ پرداخت شده: سرمایه مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به کدملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی سنگینیان به کدملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بانک گردشگری به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره خانم مریم کلهری زاده به کدملی۰۰۶۸۱۳۶۲۵۰ به نمایندگی ازشرکت توسعه امید افق گردشگری به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی زیرک نژاد به کدملی ۰۰۴۳۱۴۳۲۸۸ به نمایندگی از شرکت شرکت گروه مهندسی و فناوری صنعت نفت و گاز لاوان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احسان تابش به کدملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت سینا سروش اریکه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۶۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی درکلیه مجامع عمومی صاحبان سهم می‌تواندشخصا، ویا وکیل یاقائم مقام قانونی اشخاص حقیقی ونماینده یانمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هرسهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت. درصورت نقل وانتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور درجلسه مجمع را خواهند داشت: ۱ اعلامیه خرید سهام ۲ گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۳ تائیدیه سهام داری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته وتقسیم دارایی بعد از تصفیه: صورتهای مالی حسابرسی شده هرسال مالی، باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد. که مواد ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ قانون تجارت به شرح ذیل مورد توجه ورعایت قرار می‌گیرد. ماده ۵۱ اساسنامه اندوخته قانونی و اختیاری وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. ماده ۵۲ موارد اختیاری انحلال شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیات مدیره می‌تواند به انحلال شرکت رای بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل وعواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته وبا اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه گردد. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نیست. مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت، باحضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. ماده ۵۳ تصفیه هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد تصفیه امور شرکت با متابعت از قوانین ومقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: جمع بدهی‌های کوتاه مدت: ۸۹۲۲۴۶۱۹۹۷۲۹۳ ریال جمع بدهی‌های بلندمدت: ۱۸۱۸۰۵۳۶۱۷ ریال میباشد همچنین مطابق یاداشت ۳۷ همراه صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴، بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت مبلغ ۱۷۴۲۹۴۲۳۲۰۰۰۰ریال می‌باشد. جمع تعهدات وبدهی‌های احتمالی: ۸۰۰/۵میلیون ریال جمع کل دیون وتعهدات: ۱۳۱۴۶۳۳۹۰۲۴۳۴۲ ریال می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌ها روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد. ضمنا در جهت رعایت ماده ۲۸۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت آگهی تبدیل نوع شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد اقلا در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز منتشر گردد. پ۹۵۰۲۲۹۲۶۸۳۸۰۵۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909403
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۸۴۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۸۳۳۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۸۷۲۰ , ۱۲۲ مورخ ۸/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی جهانگیری کوهشاهی بشماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ محمدرضا علوب بشماره ملی ۵۶۵۹۳۶۳۷۷۶ عباس صمیمی بشماره ملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ سیدبهاءالدین حسینی هاشمی بشماره ملی ۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷ احسان تابش بشماره ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ محمدصادق طاهری ابرندآبادی بشماره ملی ۳۷۱۹۵۴۷۲۹۹ حامد واحدی بشماره ملی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از هفت نفر فوق الذکر به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء جناب آقای محمدرضا علوب بشماره ملی ۵۶۵۹۳۶۳۷۷۶ و مهر صندوق معتبر است. پ۹۵۰۴۲۳۲۳۳۱۴۰۶۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930831
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد صنعت بناب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۸۲۴۸۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی جهانگیری کوهشاهی با کدملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۲۱۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ابراهیم صادقی با کدملی ۵۱۴۹۵۴۶۱۳۵ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غلامرضا خالقی با کدملی ۴۶۰۸۹۸۱۷۸۱ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره سیدعلی اکبر میرلوحی با کدملی ۱۱۴۲۱۸۸۵۷۴ به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۲۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره محمدحسین مقراض سازی با کدملی ۱۳۷۵۶۱۹۹۹۳ به نمایندگی از شرکت توسعه و تجارت بین الملل هم وطا آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۴۳۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره بابک علیزاد شهیر با کدملی ۰۴۵۱۰۴۲۲۱۲) خارج از اعضاء هیئت مدیره (به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، عقوداسلامی و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری، نامه‌های گمرکی و اوراق ترخیص با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به استناد بندهای ۴، ۵، ۷، ۱۱، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ ماده ۱۸ اساسنامه به ایشان تفویض گردید. ش۹۵۰۵۰۴۱۲۴۶۴۳۶۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13296089
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی و فناوری صنعت نفت و گاز لاوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰ با نمایندگی آقای مهدی جهانگیری به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵ با نمایندگی آقای سیدبهاء الدین حسینی هاشمی به شماره ملی ۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت جامدسازان آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۳۶۲۳ با نمایندگی آقای احمد قلعه بانی به شماره ملی ۵۳۰۹۷۸۵۴۹۳ به عنوان عضو هیئت مدیره، شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۹۳۴۸ با نمایندگی آقای جلیل ابراهیم پور به شماره ملی ۲۳۷۱۷۴۴۲۱۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سیدشمس الدین مومنی به شماره ملی ۰۵۳۲۸۱۶۸۷۰ به نمایندگی از شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۳۰۰۰۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند و با امضای ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رییس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۱۸۴۸۱۵۱۲۷۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13562537
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی ایرانیان نوآور شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۶۱۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۵۸۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ و حامد واحدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ و جواد پالیزدار به شماره ملی ۰۰۵۱۶۷۲۴۲۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه‌های خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: نوید منصور حسینی شماره ملی ۰۰۷۳۲۰۴۷۳۰ دارای مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰ ریال جواد محققی شماره ملی دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال مهری عسگر شماره ملی ۰۴۹۳۵۵۰۲۴۰ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۵۲۵۹۱۷۵۲۳۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13671408
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۶ و به استنادمجوز شماره ۲۴۸۶۶ , ۱۲۲ موخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶اداره نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس اوراق بهادار و مجوز شماره ۱۰۴۸۲ مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی به شماره ملی ۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷ به نمایندگی از شرکت طرح سازه تنیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سولماز وزیرزاده به شماره ملی ۲۲۹۵۴۶۶۴۷۴ به نمایندگی از شرکت گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان به سمت عضو هیئت مدیره وآقای محمدصادق طاهری ابرندآبادی به شماره ملی ۳۷۱۹۵۴۷۲۹۹ به نمایندگی از شرکت نماد افزون پاسارگاد به سمت عضو هیئت مدیره وآقای رامین ادراکی به شماره ملی ۴۱۳۲۱۴۶۵۰۲ به نمایندگی از شرکت توسعه امید افق گردشگری به سمت عضو هیئت مدیره وآقای علی سنگینیان به شماره ملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت طلایه داران تجارت کاسپین به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیرهبرای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۳۰۵۵۲۶۸۰۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13762192
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران درتاریخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۳۵۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۷۹۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی معدنی کشاورزی و بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات قانون، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس گردیده است. به موجب مجوز نامه شماره ۵۷۷۶/۲/ ۱۰/ص تاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران آگهی گردید. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ وزرا ـ کوچه سی ام ـ خیابان شهید خالد اسلامبولی ـ پلاک ۸۲ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۵۱۱۹۱۷۶۱۳ اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای حامد واحدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶و به سمت خزانه دار به مدت ۴ سال آقای علاء میر محمد صادقی به شماره ملی ۱۲۸۰۷۶۷۳۹۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۴ سال آقای مسعود خوانساری به شماره ملی ۱۲۸۵۴۷۱۶۵۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۴ سال آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۴ سال خانم سیده فاطمه مقیمی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۴۹۵۹۹ و به سمت منشی به مدت ۴ سال آقای بهمن عشقی به شماره ملی ۰۰۳۷۱۸۰۴۵۲ و به سمت دبیر کل به مدت ۴ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق عادی و اداری و معرفینامه و گواهی های مبداء و غیره به امضاء رئیس یا دبیرکل همراه با مهر اتاق و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء رئیس و دبیرکل و در غیاب رئیس با امضاء دبیرکل و یکی از اعضای هیات رئیسه همراه با مهر اتاق و در مورد چکهای اتاق با امضاء رئیس و خزانه دار و در غیاب هریک از نامبردگان با امضاء دونفر از اعضای هیات رئیسه همراه با مهر اتاق معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۹۶۰۹۲۵۲۳۹۸۳۱۷۹۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796174
آگهی تغییرات خیریه پردیس مهر مادرکریمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۰۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ منضم به نامه شماره ۲۰۶۰۷/۱/۱/۱/۲۴مورخ۰۷/۰۹/۹۶اداره کل بهزیستی استان کرمان: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت سه سال انتخاب گردیدند: آقای مهدی سیاوشی کرد به کد ملی ۳۰۷۰۹۶۲۶۵۳ آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به کد ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ آقای فائض فرخی به کد ملی ۳۰۳۰۵۴۶۳۳۰ آقای حمیدرضا تفاهمی به کد ملی ۲۹۹۲۵۳۴۳۹۰ آقای اصغر حسیبی به کد ملی ۲۹۹۱۴۸۷۷۲۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره آقای مهدی رشیدفرخی به کد ملی ۲۹۹۱۹۲۰۷۰۱ آقای میثم جهانگرد به کد ملی ۲۹۹۲۸۲۰۵۴۷ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره ۱بازرسین موسسه: آقای احمد قربی به کد ملی ۰۵۳۲۸۹۲۷۹۸ به سمت بازرس اصلی خانم زهرا سعید به کد ملی ۳۱۷۹۲۰۲۳۰۰ به سمت بازرس علی البدل آقای بزرگمهر خدایی جوپاری به کد ملی ۳۱۱۰۸۳۱۵۷۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۰۱۲۹۰۸۱۸۵۷۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14223369
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۳۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۰۵۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۲۷۰۹/۹۷۲۳۰۳ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی با کدملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای سیدبهاءالدین حسینی هاشمی با کدملی ۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷ به نمایندگی از شرکت طرح سازه تنیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی خامی با کدملی ۴۱۳۰۴۳۳۲۴۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به سمت عضو هیئت مدیره، آقای احسان تابش با کدملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت طلوع مروارید کیش به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا کامران با کدملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور در شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یا آقای ابراهیم جهانگیری همراه با یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا آقای ابراهیم جهانگیری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۶۲۷۹۱۱۴۴۲۶۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14226160
آگهی تغییرات بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۵۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۹۹۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶و مجوز شماره ۶۰۱۸۸/۹۷ , ۹۰۰ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ سازمان بهزیستی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی با شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای علی اصغر سفری با شماره ملی ۱۵۸۲۰۳۵۳۳۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و خزانه دار و آقای علی زیرک نژاد با شماره ملی ۰۰۴۳۱۴۳۲۸۸ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای فائض فرخی با شماره ملی ۳۰۳۰۵۴۶۳۳۰ به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره و خانم زهراء حق شعار با شماره ملی ۳۸۷۱۷۰۸۲۳۲ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک وسفته و بروات وکلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه و مکاتبات عادی واداری با امضا مدیرعامل و در غیاب او رئیس هیئت مدیره همراه بامهر موسسه معتبر است. پ۹۷۰۷۰۱۱۲۹۱۷۵۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353713
آگهی تغییرات شرکت بانک گردشگری شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۷ ومجوز۳۱۳۵۹۳/۹۷ مورخه ۷/۹/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی با کد ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره ۲ آقای رضا کامران با کد ملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره ۳ آقای مرتضی خامی با کد ملی ۴۱۳۰۴۶۶۲۴۰ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره ۴ آقای حسین ثابتی با کد ملی ۱۲۱۹۸۳۳۵۴۱ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره ۵ آقای محمد آخرتی با کد ملی ۶۶۴۹۴۱۰۷۷۲ به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره ۶ آقای سعید جمشیدی با کدملی ۰۹۰۱۰۳۳۸۳۹ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره ۷ خانم سکینه کشاورز معتمدی با کد ملی ۵۸۸۹۹۱۳۹۳۱ به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۹۲۰۷۰۰۳۰۷۴۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک