منصور نجمی نیا

منصور نجمی نیا

کد ملی 3070081193
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 710616
آگهی تغییرات شرکت معدنی و راهسازی سدسازان مبینسهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۲۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۰۴۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ و آقای محمدجواد نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ و خانم زهرا کریمیان به شماره ملی ۰۴۹۲۹۷۰۱۷۳ و آقای عبدالکریم آقائی خوزانی به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۵۳۷۳ و آقای رحیم نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ تا تاریخ ۲۹/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا کریمیان به شماره ملی ۰۴۹۲۹۷۰۱۷۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عبدالکریم آقائی خوزانی به شماره ملی ۰۰۴۵۰۶۵۳۷۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رحیم نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ بسمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی که به هر ترتیب برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضا ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۳۳۸۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620186
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت اکالیپتوس ارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۹۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳به سمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به کد ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان رحیم نجمی نیا به کد ملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ و منصور نجمی نیا به کد ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳و محمد جواد نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ و حسن نجمی نیا به کد ملی ۳۰۷۰۱۷۰۰۶۴ و خانم کلثوم نجمی نیا به کد ملی۳۰۷۱۷۱۰۴۴۵ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۲۵۶۸۱۷۳۵۷۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1631004
آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن کویر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۷۱۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان رحیم نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱و شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی اریا فاتح خاورمیانه به نمایندگی حجت نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ و محمد جواد نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ و منصور نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳و محمدرضا زارع بیدکی به کدملی ۴۴۶۹۶۲۸۱۹۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ تراز مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹را مورد تصویب قرار داد. ۴ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۷۰۲۸۲۶۴۸۱۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633974
آگهی تغییرات شرکت معدنی و سد سازی آریا جنوب ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۸۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی به شماره ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان منصور نجمی نیا به کد ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ و علیرضا اکبری جور به کد ملی ۳۰۹۰۷۵۷۴۸۶ و رحیم نجمی نیا به کد ملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ و حسین حسن زاده سلماسی به کد ملی ۱۳۷۸۷۸۳۵۲۲ و بابک رجبی نسب به کد ملی۴۵۶۹۸۶۵۵۹۳ و شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰ پ۹۳۰۷۰۵۹۶۵۳۷۵۱۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633995
آگهی تغییرات شرکت آبرسانی و تصفیه آب آریا هامون پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۲۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آرشین حساب ش ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ ر ابه سمت بازرس اصلی و آقای ارسلان اسمعیلی کاکرودی ش ملی ۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ را بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب نمود مجمع آقای منصور نجمی نیا به کد ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ وشرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه به نمایندگی حجت نجمی نیا به کد ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹و آقایان محمد جواد نجمی نیا به کدملی ۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ و رحیم نجمی نیا به کد ملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱و حسن نجمی نیا به کد ملی ۳۰۷۰۱۷۰۰۶۴ به سمت اعضاهیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۷۰۵۱۸۷۵۱۹۹۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10434602
آگهی تاسیس شرکت سنگ آهن کوه بابا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ تحت شماره ۴۳۴۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۴۹۷۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: اکتشافات، استخراج و فراوری مواد معدنی شامل سنگهای ساختمانی و معدنی، فلزی، صادرات و واردات فراورده‌های معدنی همچنین خرید و فروش فراوده‌های معدنی، واردات ماشین‌آلات و قطعات، راهسازی، سدسازی، بندر و اسکله‌سازی، ساختمان‌سازی، تونل‌سازی، کانال‌سازی، صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز، کلیه عملیات تولیدی و بازرگانی مجازـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری‌ـ ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ سهروردی شمالی جنب پمپ بنزین خ تهمتن کوچه مریم پلاک ۱۶ـ کدپستی ۱۵۷۶۹۹۶۱۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۶/۹۱/۳۷۱ مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه سورنا پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای منصور نجمی‌نیا بشماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ شرکت سرمایه‌گذاری آریا فاتح خاورمیانه سهامی خاص با نمایدگی آقای محمدجواد نجمی‌نیا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای رحیم نجمی‌نیا بشماره ملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای علیرضا اکبری‌جور بشماره ملی ۳۰۹۰۷۵۷۴۸۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۵ـ۵ـ آقای علی خدادوست بشماره ملی ۱۵۳۲۰۵۵۹۷۸ بسمت عضو هیئت‌مدیره. ۶ـ۵ـ آقای رحیم نجمی‌نیا بشماره ملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات‌ـ عقود اسلامی و قراردادها با امضاء ثابت منصور نجمی‌نیا با یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای حمیدرضا غفاریان‌اخلاقی بشماره ملی ۰۹۳۷۷۳۴۶۹۱ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای منصور برفه‌ای به شماره ملی ۳۱۴۹۱۲۱۸۲۵ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10441700
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات کک سازی شمال سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۵۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۰۲۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه اصلاح گستران امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۱۷۸۸ بسمت بازرس اصلی و سید عباس موسوی‎سنگسرکی به کدملی ۲۰۹۲۹۷۳۰۵۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالقاسم شفیعی به کدملی ۰۴۹۰۱۰۳۸۹۸ و رسول شفیعی به کدملی ۰۴۹۱۱۱۷۸۸۴ و منصور نجمی‎نیا به کدملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ و محمدجواد نجمی‎نیا به کدملی ۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ و محمدتقی نائینی به کدملی ۴۴۳۱۳۵۰۶۵۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ ابوالقاسم شفیعی بسمت رئیس هیئت مدیره، رسول شفیعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدتقی نائینی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از چهار نفر رئیس و یا نایب رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل و منصور نجمی‎نیا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10863245
آگهی تاسیس شرکت سنگ آهن سرو ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۰/۷/۹۰ تحت شماره ۴۱۵۴۳۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۶۳۹۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۷/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: اکتشافات، استخراج و فرآوری مواد معدنی شامل سنگهای ساختمانی و معدنی، فلزی، صادرات و واردات فراورده‌های معدنی همچنین خرید و فروش فراورده‌های معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم، واردات ماشین‌آلات و قطعات، راهسازی، سدسازی، بندر و اسکله‌سازی، ساختمان‌سازی، تونل‌سازی، کانال‌سازی، صادرات و واردات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز، کلیه عملیات تولیدی و بازرگانی مجاز ـ اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری ـ ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و بطور کلی عملیات مجازی که بطور مستقیم در رابطه با موضوع شرکت مرتبط و مفید باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ سهروردی شمالی جنب پمپ بنزین خ تهمتن کوچه مریم پلاک۱۶ ـ کدپستی۱۵۷۶۹۹۶۱۱۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد هشتصد هزار سهم بانام، تعداد دویست هزار سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲۰۹۰۱۱۹۲ مورخ۶/۷/۹۰ نزد بانک پاسارگاد شعبه میدان ولیعصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای منصور نجمی‌نیا به شماره ملی۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای حجت نجمی‌نیا به شماره ملی۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ خانم زهره نجمی‌نیا به شماره ملی۳۰۷۱۱۱۹۷۸۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای محمدرضا زارع‌‌بیدکی به شماره ملی۴۴۶۹۶۲۸۱۹۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ آقای محمدجواد نجمی‌نیا به شماره ملی۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۶ـ۵ـ آقای محمدجواد نجمی‌نیا به شماره ملی۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره (آقای منصور نجمی‌نیا) با یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه آرشین حساب به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای ارسلان اسمعیلی‌کاکرودی به شماره ملی۶۳۱۹۹۰۸۴۳۲ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11095061
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی آفاق فاطر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۶۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه اصلاح گستران امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۲۶۱۳ به سمت بازرس اصلی و سید عباس موسوی سنگسرکی به ش ملی ۲۰۹۲۹۳۰۵۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالقاسم شفیعی به ش ملی ۰۴۹۰۱۰۳۸۹۸ و منصور نجمی نیا به ش ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ و علی اکبر کریمیان ۰۴۹۱۲۲۰۷۴۱ و روح اله شفیعی به ش ملی ۰۴۹۱۶۹۸۰۶۲. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12791830
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا ظهیری هاشمی به شماره ملی ۱۲۶۱۵۷۰۵۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ آقای محمدجواد نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ آقای رحیم نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ آقای حجت نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ خانم ملیحه نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۱۸۹۱۸۱۴. ترازنامه و حساب سود و زیال سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب رسید. پ۹۵۰۲۲۲۸۲۱۵۷۹۵۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075046
آگهی تغییرات شرکت آریا کانی جویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۱۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۲۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا ظهیری هاشمی به شماره ملی ۱۲۶۱۵۷۰۵۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ و آقای سید جمال الدین هنرپژوه به شماره ملی ۰۰۵۸۳۹۲۸۹۰ و شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه به شماره ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰ با نمایندگی آقای حجت نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۲۵۶۸۴۳۰۵۲۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075071
آگهی تغییرات شرکت اکتشاف و استخراج و فراوری مینای کویر سماء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ - آقای رحیم نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ - آقای محمد جواد نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ - آقای حسن نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۷۰۰۶۴ - شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰ به نمایندگی آقای حجت نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا ظهیری هاشمی به شماره ملی ۱۲۶۱۵۷۰۵۱۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ تصویب شد. پ۹۵۰۷۲۵۸۱۱۸۵۹۵۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534949
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد در تاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۰۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۴۴۱۸۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام هرگونه فعالیت پیمانکاری، استخراج و بهره برداری و عملیات باطله برداری معادن فلزی و غیرفلزی، تجهیز و آماده سازی و بهره برداری از معادن، تولید مواد اولیه صنعتی، فلزی و متالورژی و کلیه محصولات فرعی آنها از طریق احداث و توسعه کارخانجات فرآوری، صنایع وابسته و واسطه ای مربوط به آنها در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی، دولتی، غیرخصوصی و تعاونی اعم از داخلی یا خارجی در قالبهای مختلف حقوقی به عنوان پیمانکار، سرمایه گذار، شریک، بهره بردار، اخذ پروانه اکتشاف و بهره برداری معادن، اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از کارخانجات، تملک کارخانجات و واحدهای صنعتی، فروش محصولات معدنی و صنعتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی.، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با امور معدنی، صنعتی، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن، ایجاد، احداث، مدیریت و بهره برداری از هرگونه کارخانه و سرمایه گذاری، مشارکت و مباشرت در این خصوص، انجام عملیات پیمانکاری در هرنوع فعالیت معدنی، صنعتی و صنایع معدنی، انجام کلیه امور بازرگانی در ارتباط با موضوع شرکت، تاسیس شرکت و ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط در زمینه بازرگانی، تجاری و صنعتی و معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ وام و اعتبار و استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، مشارکت و سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، جذب شرکای داخلی و خارجی در شرکت، ایجاد نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور، شرکت و برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی و معاملات مالی و تجاری و صنعتی به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق و برای تحقق اهداف شرکت در امور بازرگانی و تجاری و صنعتی مربوط باشد.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ بهجت آباد ـ خیابان شهید پورفلاح (دوازدهم) ـ خیابان میرزای شیرازی ـ پلاک ۹۲ ـ طبقه سوم ـ واحد ۱۵ ـ کدپستی ۱۵۹۶۷۳۵۸۳۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال طی گواهی بانکی شماره ۲۲۷/۹۶ص/۳۰۷ مورخه ۳/۴/۹۶ بانک پاسارگاد شعبه میرزای شیرازی پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: سیدمهرداد حیدری به شماره ملی ۰۰۵۵۱۶۹۳۳۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ شرکت توسعه و فرآوری مس مسکنی به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۹۲۸۱ با نمایندگی محمود گوهرین به شماره ملی ۱۲۴۹۸۵۸۹۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت راهسازی و معدنی مبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۵۷۴۰ با نمایندگی بهرام شکوری به شماره ملی ۲۷۵۴۵۵۹۶۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت کاهنربا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۲۰۱۴ با نمایندگی ناصر صلواتی زاده به شماره ملی ۲۹۹۲۰۳۳۳۶۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۸۹۸۹ با نمایندگی منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت پیشگامان صنایع و معادن سرب روی نوآور به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۵۵۲۳ با نمایندگی مصطفی الماسی به شماره ملی ۴۲۸۲۷۴۸۰۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ حجت نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق، قراردادها، عقود و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مهرداد حیدری به سمت مدیرعامل و بهرام شکوری به سمت رئیس هیئت مدیره و همراه با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مهرداد حیدری به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بهنام مشاور به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۳۲۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۰۷۸۰۲۶۰۹۶۶۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646618
آگهی تغییرات شرکت آریا کانسار ثمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۵۵۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رحیم نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حجت نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدجمال الدین هنرپژوه به شماره ملی ۰۰۵۸۳۹۲۸۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای خسرو معروفی نقدهی به شماره ملی ۲۹۰۹۶۷۲۹۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد کارگر به شماره ملی ۳۱۴۹۲۳۳۷۲۰ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی که به هر ترتیب برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و در صورت غایب بودن رئیس هیئت مدیره با امضاء ثابت یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۱۶۴۱۱۸۸۹۶۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750699
آگهی تغییرات شرکت زمین کاوان غرب ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۵۸۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ به نمایندگی از شرکت معدنی و سد سازی آریا جنوب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۸۹۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدجواد نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره رحیم نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ به سمت عضوء هیئت مدیره خسرو معروفی نقدهی به شماره ملی ۲۹۰۹۶۷۲۹۴۸ به سمت عضوء هیئت مدیره محمد گلکاربه شماره ملی ۳۷۶۱۹۴۹۵۹۶ به نمایندگی از شرکت پودر سازان کردستان به شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۴۳۰۰۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور از قبل چک، سفته، براوات، قراردادها و عقود اسلامی که به هر ترتیب برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۹۱۹۱۳۳۴۵۰۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13781574
آگهی تغییرات شرکت معدنی و راهسازی مینای کویر معین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۴۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حجت نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعتی و معدنی آریا فاتح خاورمیانه ش. م ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رحیم نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و آقای محمد جواد نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ به سمت عضوء هیئت مدیره و آقای حسن نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۷۰۰۶۴ به سمت عضوء هیئت مدیره و خانم لیلی علیزاده حتکنی به شماره ملی ۳۰۹۱۱۶۹۴۱۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبل چک، سفته، براوات، قراردادها و عقود اسلامی که به هر ترتیب برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۱۰۰۴۱۸۸۸۱۵۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13982368
آگهی تغییرات شرکت معدن آرا فلات آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۳۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حجت نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعتی و معدنی آریا فاتح خاورمیانه شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۳۱۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدجواد نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۳۳۳۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا اکبری جور به شماره ملی ۳۰۹۰۷۵۷۴۸۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبل چک، سفته، براوات، قراردادها و عقود اسلامی که به هر ترتیب برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و به همراه امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۱۲۸۴۷۵۵۶۳۸۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14351538
آگهی تغییرات شرکت معدنی و فرآوری مینای کویر حدید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۴۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳ و رحیم نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۱۶۳۶۷۱ و حجت نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۱۸۲۸۷۹۹ و سید منصور شجاعیان به شماره ملی۳۱۸۹۷۹۱۰۸۲ و آرمین وهابی به شماره ملی ۲۹۹۴۰۴۷۴۵۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ۹۷۰۹۱۹۹۵۲۶۷۹۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14392676
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع معدنی نو ظهور کویر بافق درتاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۰۱۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۰۳۳۵۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و فرآوری کانی‌های فلزی و غیر فلزی، تأسیس کارخانجات مربوط در نقاط مختلف کشور، ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌ها و مبادرت به کلیه امور و عملیات معدنی. مبادرت به کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش مواد معدنی، ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد مصرفی و لوازم یدکی مورد نیاز از داخل و خارج کشور (صادرات و واردات) و کلیه امور عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. عقد قراردادهای پیمانکاری، تهیه طرح های اکتشافی، ارائه خدمات فنی مهندسی، مشاوره، مدیریت، فراهم نمودن دانش فنی، طراحی، نصب، راه‌اندازی، نگهداری و تعمیر و بازرسی فنی ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز و قبول و اعطاء نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور. اخذ تسهیلات اعتباری و وام از بانک ها در جهت تأمین اهداف و موضوع شرکت. مشارکت با اشخاص حقیقی، حقوقی، بانکها، و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکت‌های داخلی و یا خارجی، از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید و یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود در زمینه‌های تولیدی، معدنی، صنعتی، ساختمانی، طراحی مهندسی، مطالعاتی و تحقیقاتی، خدماتی و سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی، املاک و مستغلات، خدماتی و همچنین انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که جهت حصول به مقاصد شرکت از جمله انجام هرگونه فعالیت های تجاری، مالی، پولی، جذب و جلب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی بصورت مستقل یا مشارکت در چارچوب منافع شرکت و سهامداران و قوانین مصوب مراجع قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان یزد ، شهرستان بافق ، بخش مرکزی ، دهستان مبارکه ، روستا اهن شهر، مهمانسرا ، خیابان ( (پارک ) ) ، پلاک ۰ ، طبقه همکف کدپستی ۸۹۷۵۱۳۳۱۹۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۵ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۷ نزد بانک ملی شعبه آهن شهر با کد ۳۵۶۵ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آهن و فولاد غدیر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۰۶۹۳۹ و به نمایندگی احمد رئیسی به شماره ملی ۰۸۷۰۲۳۶۹۴۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال معدنی و سد سازی آریا جنوب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۸۹۸۹ و به نمایندگی منصور نجمی نیا به شماره ملی ۳۰۷۰۰۸۱۱۹۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۵۹۸۷ و به نمایندگی علی حافظی فر به شماره ملی ۲۷۰۹۲۵۰۳۱۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال اکتشاف معادن و صنایع غدیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۳۷۵ و به نمایندگی مسلم عطارزاده به شماره ملی ۱۸۸۱۶۶۶۶۶۲و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت ۲ سال سنگ آهن مرکزی ایران به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۰۷۹۶۰ و به نمایندگی سید مجید علوی باجگانی به شماره ملی ۴۴۷۹۹۱۸۵۵۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال توسعه و عمران معدنچیان چغارت بافق به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۰۵۳۶ و به نمایندگی حسن حیدری پور به شماره ملی ۵۶۱۹۹۴۴۴۷۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اعضای هیئت مدیره و بازرسان اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد. اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۴۱ اساسنامه در بندهای ۱، ۴، ۷ ، ۸، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۲ به مدیرعامل محترم تفویض گردید. کلیه اعضاء و سهامداران به آقای سید مجید علوی باجگانی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به پرداخت هزینه‌های قانونی و امضای ذیل دفاتر ثبتی اقدامات لازم را انجام دهند. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان حسابرسی و خدمات مدیریت رایمند امین به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۶۳۵۹۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سعید عابدی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۹۰۶۰۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک