فیروزه علوی

فیروزه علوی

کد ملی 3051076007
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 661862
آگهی تصمیمات شرکت آسان موتور (سهامی خاص) بشماره ثبت۸۷۰۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۲/۹۰ فیروزه علوی به کدملی۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ بسمت مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و اختیار بندهای۶و۱۴و۱۵و۱۶و۱۹ ماده۳۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۴۰۷۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250603
آگهی تغییرات شرکت اطلس داران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: شرکت پرژیران با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ و شرکت گلستان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷. پ۱۷۳۷۲۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299651
آگهی تغییرات شرکت کهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ آقای سید محمدرضا گرامی کد ملی ۰۰۳۳۸۷۱۵۸۲ و خانم فیروزه علوی کد ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ خانم فریبا قدکچی بشماره ملی ۰۰۵۸۰۰۵۹۴۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای جمشید هدایتی شیدا به شماره ملی ۵۵۸۸۹۷۴۷۴۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۱۴۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304605
آگهی تغییرات شرکت اطلس خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماده ۱۳۹۱ تصویب شد. شرکت اطلس داران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی بشماره ملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۳۵۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400318
آگهی تغییرات شرکت چین ران ماشین سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۰۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۳۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی بشماره ملی بعنوان رئیس هیئت مدیره ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع غذایی پردیس شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد نصیری پور بشماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی باامضا منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد بندهای ۱، ۳، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. پ۱۸۰۲۱۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400472
آگهی تغییرات شرکت جیل ران موتور شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۰۷۲۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۴۷۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی شماره ملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی شماره ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع غذایی پردیس شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری شماره ملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد حسین گنجوی شماره ملی ۰۹۴۱۸۳۸۳۶۶ بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۰۲۱۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510662
آگهی تغییرات شرکت الماس داران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۸۶۵۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمدرضا گرامی بشماره ملی ۰۰۳۳۸۷۱۵۸۲ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت گلدا ران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره خانم فیروزه علوی بشماره ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ به نمایندگی شرکت صنایع غذائی پردیس شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مرجان السادات گرامی بشماره ملی ۰۴۵۳۷۳۶۹۲۰ به نمایندگی شرکت پرژیر ان شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸ بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اختیارات هیأت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چک‌ها، بروات، حوا لجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۴۷۰۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524730
آگهی تغییرات شرکت روان رو خودرو سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۰۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۱۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمدرضا گرامی ۰۰۳۳۸۷۱۵۸۲ بنمایندگی از طرف شرکت اطلس داران ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فیروزه علوی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ بنمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت گلداران ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مرجان السادات گرامی ۰۴۵۳۷۳۶۹۲۰ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع غذائی پردیس ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بعنوان عضو هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای محمدرضا فتوحی بشماره ملی ۰۰۶۲۶۶۸۰۲۱ بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و بندهای ۱۷، ۱۵، ۱۰، ۸، ۷، ۶، ۳، ۱ ماده ۴۰ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهرشرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۴۸۳۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524743
آگهی تغییرات شرکت سفید کلاه سهامی خاص شماره ثبت ۵۵۱۹۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۳۱۴۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمدرضا گرامی ک م ۰۰۳۳۸۷۱۵۸۲ بنمایندگی از طرف شرکت اطلس داران ش م ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فیروزه علوی ک م ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ بنمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت گلداران ش م ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مرجان السادات گرامی ک م ۰۴۵۳۷۳۶۹۲۰ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع غذائی پردیس ش م ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بعنوان عضو هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای علیرضا شیرین سخن بشماره ملی ۰۷۰۲۳۰۲۳۴۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل تا پایان تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید و بندهای ۶، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۴۸۳۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524852
آگهی تغییرات شرکت هایداپ بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدرضا گرامی به ک. م ۰۰۳۳۸۷۱۵۸۲ بنمایندگی از طرف شرکت اطلس داران به ش. م ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، خانم فیروزه علوی به ک. م ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ بنمایندگی از طرف شرکت الماس داران به ش. م ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مرجان السادات گرامی به ک. م ۰۴۵۳۷۳۶۹۲۰ بنمایندگی از طرف شرکت گلستان به ش. م ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ بعنوان عضؤ هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۴۲۳۶۲۶۸۹۷۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531173
آگهی تغییرات شرکت تیمن شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۸۶۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شهرزاد باغستانی به موجب سند صلح شماره ۵۲۵۲۶ مورخ ۲۹/۳/۸۵ در دفترخانه رسمی شماره ۴۴۱ حوزه ثبتی تهران مبلغ ۴۰۰۰۰۰ریال را به آقای سید احمد گرامی کدملی شماره ۱۲۸۱۵۹۹۸۲۴ واگذار نمود. آقای محمد ظفر شبدیز به موجب سند صلح شماره ۵۲۵۲۵ مورخ ۲۹/۳/۸۵ در دفترخانه رسمی شماره ۴۴۱ حوزه ثبتی تهران مبلغ ۱۰۰۰۰۰ریال را به آقای سید احمد گرامی به کدملی شماره ۱۲۸۱۵۹۹۸۲۴ صادره از اصفهان واگذار نمود. خانم فیروزه علوی۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ با دریافت ۵۰۰۰۰ ریال کل سهم الشرکه خود از صندوق شرکت و خانم فرخنده احمد زاده ۰۴۵۲۱۳۴۱۴۵ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال کل سهم الشرکه خود از صندوق شرکت و آقای حمید رضا مازاراتابکی ۴۴۳۰۴۳۶۱۶۹با دریافت ۲۰۰٫۰۰۰ کل سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج شدند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۷۰۰۰۰۰ریال کاهش یافته و ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. نام شرکاء ومیزان سهم الشرکه: خانم معصومه کوچک یزدی کدملی بشماره ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال سید احمد گرامی کدملی بشماره ۱۲۸۱۵۹۹۸۲۴ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال پ۹۳۰۴۲۵۱۵۹۱۴۸۱۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603858
آگهی تغییرات شرکت پرژیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمدرضا گرامی بشماره ملی ۰۰۳۳۸۷۱۵۸۲به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ خانم فیروزه علوی بشماره ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ به نمایندگی ا ز شرکت الماس داران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵ خانم مرجان السادات گرامی بشماره ملی ۰۴۵۳۷۳۶۹۲۰به نمایندگی از شرکت گلستان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ به عنوان اعضا هیئت مدیره تاپایان مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند آقای سید محمدرضا گرامی عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فیروزه علوی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای محمدعلی جلالی بشماره ملی ۴۵۹۱۰۰۱۶۷۹ بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند وبندهای ۱۸، ۸، ۷، ۶، ۳، ۱ و۲۰ ماده ۲۶ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۶۱۲۵۳۸۴۸۹۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634387
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سیب زمینی شادی سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت اطلس داران ش م ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی آقای سیدمحمدرضاگرامی ک م ۰۰۳۳۸۷۱۵۸۲۲ و شرکت الماس داران ش م بنمایندگی خانم فیروزه علوی ک م۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت گلستان ش م ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴بنمایندگی خانم مرجان سادات گرامی ک م ۰۴۵۳۷۳۶۹۲۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم جمیلا راعی غر آبادی بشماره ملی ۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و خانم نازنین شکوری بشماره ملی ۰۰۷۸۳۸۶۲۸۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۰۵۴۵۲۴۷۷۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635351
آگهی تغییرات شرکت اطلس پارت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی آقای سیدمحمدرضا گرامی بشماره ملی ۰۰۳۳۸۷۱۵۸۲به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت الماس داران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی خانم مرجان السادات گرامی بشماره ملی ۰۴۵۳۷۳۶۹۲۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. بندهای ۵٫۶.۱۴٫۱۶٫۱۷٫۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. پ۹۳۰۷۰۶۲۲۶۹۴۹۸۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802678
آگهی تصمیمات شرکت محور ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۴۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسین فتاح به کدملی ۰۰۵۵۳۰۰۵۱۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها، سفته، برات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9916667
آگهی تصمیمات شرکت آسان خودرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۸۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به ش م ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ک م ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به ش م ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی معصومه کوچک یزدی به ک م ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ شرکت کشت و صنعت گلداران به ش م ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی فیروزه علوی به ک م ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس به ش م ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بنمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به ک م ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی بسمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، همایون لاهوتی اشکوری به ک م ۲۶۹۰۴۷۱۹۸۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بندهای ۱۹ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۶ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10196669
آگهی تصمیمات شرکت گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به ش م ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به ک م ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به ش م ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به ک م ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ و شرکت اطلس داران به ش م ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ به نمایندگی فیروزه علوی به ک م ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس به ش م ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به ک م ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر نوذری گلسفید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10364594
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و تولیدی آرد اسدی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ و به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا نجاتیان پور خارج از اعضا به کدملی ۰۷۰۰۲۸۶۰۰۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۳ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۲ و ۲۰ و ۲۲ از ماده ۳۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10687246
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به کدملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت اطلس داران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ و شرکت گلستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک