محسن وکیلی طالقانی

آقای محسن وکیلی طالقانی

کد ملی 0030108187
37
شرکت‌ها
37
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 557672
آگهی تصمیمات شرکت فراز ارشیا نیلگونسهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۱۰۳۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۳۱۹۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۹۸۴۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 593608
آگهی تغییرات شرکت استیل آذین ایرانیانسهامی عام به شماره ثبت ۳۶۸۷۳۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۲۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۹۱۱۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 611752
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی بهین فرم ساز شرقسهامی خاص به شماره ثبت۲۴۲۲۱۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۲۹۲۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۸۴۲۷۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613709
آگهی تصمیمات شرکت تجارت غلات کاسپینسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶۳۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۰۲۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملی۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت فااینتر تریدینگ اکتین گزلشافت به نمایندگی پیتر وایگل به شماره گذرنامه۳۲۶۷۵۷ و محمدرضا لاهیجانیان به کدملی۱۲۸۵۴۷۶۸۹۱ رادولف ویلداور به شماره گذرنامه۵۲۷۵۱۲۹ پیتر وایگل به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا لاهیجانیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رادولف ویلداور بسمت عضو هیات مدیره و هاشم شهنیان خارج از اعضا به کدملی۱۹۷۱۴۴۳۱۴۱ بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی کماکان به قوت خود باقی است. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۸۸۸۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663439
آگهی تغییرات شرکت پویا ابنیه گستر نیکاسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۹۱۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۴۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سمیه کلانتری به شماره ملی ۳۵۰۱۰۱۷۰۵۷ و آقای توحید فرج الهی به شماره ملی ۲۸۰۳۳۹۹۸۶۵ تا تاریخ ۴/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۸/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۳۸۵۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663443
آگهی تغییرات شرکت ماکیان طب داروسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ساره ابراهیمی به شماره ملی ۲۱۴۲۰۳۸۲۰۴ و آقای امیر شریف به شماره ملی ۲۱۴۱۷۱۸۱۴۷ تا تاریخ ۲۸/۳/۹۳. ۵ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۳۸۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663653
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریان بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۴/۹۱ به شرح ذیل اتخاذ گردید: محسن وکیلی طالقانی به کدملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۱۷ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۲۶۱۱۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671259
آگهی تغییرات شرکت سینا پخش پرشین (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۹۵۶۱۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۵۹۹۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به روش به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۵/۴/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای صالح اشرف نوحه‌گر به شماره ملی۲۰۹۲۱۱۶۵۲۵ و خانم ندا شیخان به شماره ملی۰۰۶۳۵۴۷۰۷۴ تا تاریخ۵/۴/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۱۳۲۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 671273
آگهی تغییرات شرکت سینا تجارت اطلس (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۶۱۲۳۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۳۸۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۴/۴/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: خانم نازیلا رحیمی به شماره ملی۰۰۴۱۸۷۰۰۱۸ و خانم شیرین حاج نصراله فرد به شماره ملی۰۴۹۳۴۵۳۵۴۷ تا تاریخ۴/۴/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۸/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۳۱/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۱۲۹۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 896772
آگهی تصمیمات شرکت پیرا سهم سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۰۹۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۴۲۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلیطالقانی به کدملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۴۱۳۴۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 990811
آگهی تغییرات شرکت ویرا ارتباط پارس پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ هیچ ماده‌ای از اساسنامه حذف، اصلاح و یا اضافه نشده است. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدعلیرضا محمدی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۵۴۹۱۹ و آقای سیدمحمدرضا محمدی به شماره ملی ۰۰۸۰۰۹۴۱۳۹ و آقای علی رضا غفوری به شماره ملی ۳۲۵۵۷۹۹۹۱۰ تا تاریخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۳ در تاریخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۰۵۲۵۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017230
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی راه و ساختمان برنا دژ شرق سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۳۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۰۳۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به ش م ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به ک م ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۴۷۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034972
آگهی تصمیمات شرکت توسعه صنعت خاور آذین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۷۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۱۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به ش م ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به ک م ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن هدایتی دولابی به ک م ۰۰۵۴۰۹۰۰۰۸ و غلامرضا کاظمی به ک م ۵۸۵۹۸۷۹۷۱۷ و عبدالباقی فرهانیان به ک م ۵۸۵۹۹۶۶۳۸۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ حسن هدایتی دولابی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، عبدالباقی فرهانیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با دو امضاء اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. پ۱۶۳۶۰۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1035005
آگهی تصمیمات شرکت هیوا تجارت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۳۰۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۳۲۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کد ملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۵۹۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048015
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی جلا پردازان الوند سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۴۶۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۳۹۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۱/۹۲ واصل گردید: موسسه مالی و مدیریت ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به ش ملی۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا اسکندری به ش ملی۰۵۵۸۹۷۹۹۳۹ و مهدی اسکندری به ش ملی۰۵۵۷۸۰۸۰۰۶ و علیرضا لیلاچیان به ش ملی۰۰۵۶۵۵۲۶۹۶ علیرضا لیلاچیان به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی اسکندری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا اسکندری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۴۲۰۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1050377
آگهی تصمیمات شرکت پارس صنعت سهامی خاص به شماره ثبت۵۰۳۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۵۵۲۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به ش م ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به ک م ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۴۳۸۵۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1051363
آگهی تغییرات شرکت تجارت فلزات زرین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۴۹۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۰۹/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ۲۲/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۴۸۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083047
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی مسکن گستر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۶۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۵۳۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به ش ملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۵۸۸۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1157681
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و اتوماسیون صنعتی رشیدیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۴۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۴۵۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۹۴۷۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164606
آگهی تغییرات شرکت بین المللی کائولن شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۷۶۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۷۸۸۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۴۶۰۲۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت شرق انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا حاجی محمدعلی به شماره ملی ۰۰۴۲۲۲۴۲۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین حاجی محمدعلی به شماره ۰۰۴۲۳۵۰۰۸۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین شاکری راد به شماره ملی ۲۰۶۳۶۶۰۲۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۹۹۱۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224413
آگهی تغییرات شرکت موج اقیانوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۶۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اردشیر فتحی نژاد با ش م۲۳۹۰۵۶۴۰۰۳ آقای حبیب اله رئوفی با ش م۶۶۱۹۷۸۶۱۷۰ آقای قدیر علیزاده۶۰۲۹۷۳۸۱۵۱ آقای احمد جمی۱۸۱۷۸۴۴۹۴۶ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت۲ سال تعیین شدند. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق با ش م۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی کدملی۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۲۷۷۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292794
آگهی تغییرات شرکت نوآوران فن آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۳۸۴۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۵۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه ارقام پژوهان دقیق به شماره ثبت ۲۰۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی کدملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۸۳۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387844
آگهی تغییرات شرکت پخش نمین سرامیک سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۶۸۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۴۸۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رستمی نمین بشماره ملی ۱۴۶۶۹۹۴۳۱۲، مینا حاتمی بشماره ملی ۰۰۶۹۳۳۹۶۱۹ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق بشماره ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی بشماره ملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۰۰۸۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401795
آگهی تغییرات شرکت استیل اذین سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۶۰۶۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۱۵۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی بشماره ملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: ۱. آقای حسین هدایتی دولابی بشماره ملی ۰۰۵۲۴۶۶۹۸۱ ۲. آقای علی اکبر هدایتی دولابی بشماره ملی ۰۰۸۲۰۸۳۱۴۲ ۳. آقای محسن کبریت چی بشماره ملی ۰۰۶۰۸۱۹۶۹۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سالی مالی منتهی به ۱۳۹۱ بتصویب رسید. پ۱۸۰۳۰۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401885
آگهی تغییرات شرکت والا ایستا پی شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۳۵۲۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۳۵۸۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه ارقام پژوهان دقیق شماره ثبت ۲۰۸۶۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به کد ملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. پ۱۸۰۲۷۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407571
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پترو فولاد غرب سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۸۱۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۹۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به کد ملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۸۰۵۸۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537256
آگهی تغییرات شرکت سبزینه پویا تنکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۲۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت برای سال مال منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۲۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی کدملی۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. آقای علی ذکریائی به شماره ملی ۲۲۱۸۰۲۶۷۱۶ و خانم فاطمه غلامی به شماره ملی ۲۲۱۹۰۲۵۲۹۲ و مهدی ذکریائی به شماره ملی ۰۰۶۲۱۴۰۸۴۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال دیگر انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۳۱۳۴۸۲۳۹۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579202
آگهی تغییرات شرکت کارافرینان دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۸۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ و شماره ثبت ۲۰۸۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به کد ملی۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۲۸۸۵۱۶۵۹۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597725
آگهی تغییرات شرکت موتورهای هوایی توربینی آراد آروین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی به کدملی۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۰۹۸۴۷۴۴۹۵۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627663
آگهی تغییرات شرکت راهبرد تجارت صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۸۱۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل: آقای حسین کریمی خسرو ۳۲۵۵۴۳۲۰۹۱ و خانم ستاره نسیمی ۳۳۵۹۱۵۲۲۱۲ و آقای علی کریمی خسرو ۴۰۱۰۹۹۵۹۷۱ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن وکیلی طالقانی کد ملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۳۱۹۴۸۷۲۶۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9548655
آگهی تصمیمات شرکت نوآوران طب فردا سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۶۳۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۷۹۶۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق بسمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9901362
آگهی تصمیمات شرکت قند قهستان سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۸۲۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملی۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9979690
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی و بسته بندی مبین پویای ایرانیانسهامی خاص بشماره ثبت۲۸۳۵۱۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۹۳۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آریا بهروش به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ۹/۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10167178
آگهی تصمیمات شرکت پارس آرای کوهستان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۲۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به سمت بازرس اصلی و محسن وکیلی طالقانی به کدملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10675860
آگهی تغییرات شرکت هیوا تجارت تصویر سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۳۳۹۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۳۷۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12032004
آگهی تغییرات شرکت بهسازان کالا سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۳۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مصطفی موسوی کدملی ۴۲۸۴۲۸۴۴۳۶آقای سید مهدی موسوی کدملی ۴۲۸۰۹۳۷۱۲۵خانم مه زاد علوی شوشتری کدملی ۰۰۷۰۹۷۳۲۹۶ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی ارقام پژوهان دقیق کدملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به سمت بازرس اصلی خانم / آقای محسن وکیلی طالقانی کدملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۱۱۲۵۱۶۱۸۰۳۱۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13446308
آگهی تغییرات ارقام پژوهان دقیق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۱۷۸۲۰۶/۹۶ مورخ ۲۶/۲/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب گواهی حصر وراثت شماره ۹۴/۵۲ , ۴۶۴ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ و گواهی نامه واریز مالیات بر ارث شماره ۴۸۶۵۶ مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۴ مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه مرحوم محسن وکیلی طالقانی به شماره ملی ۰۰۳۰۱۰۸۱۸۷ مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال به وحیده فیضی به شماره ملی ۱۲۱۹۷۵۵۱۲۵ و مبلغ ۵۸۳۳۳۳۴ ریال به غزال وکیلی طالقانی به شماره ملی ۲۵۹۵۹۷۲۹۱۱ و مبلغ ۱۱۶۶۶۶۶۶ ریال به حامد وکیلی طالقانی به شماره ملی ۲۵۸۰۴۹۷۶۳۳ واگذار گردید. پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. اسماعیل شیخ بابایی به شماره ملی ۴۰۳۰۷۲۵۹۰۲ با پرداخت مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محسن آمون به شماره ملی ۰۰۳۶۴۰۸۷۳۵ با پرداخت مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل اسماعیل شیخ بابایی به شماره ملی ۴۰۳۰۷۲۵۹۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر موسسه و یا با امضاء مدیرعامل و امضاء آقای محسن آمون همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد لیست شرکاء پس از نقل و انتقال و افزایش به شرح ذیل می‌باشد: پرویز آزادپیما به شماره ملی ۲۷۰۸۳۲۳۵۶۳ دارای مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال اسماعیل شیخ بابایی به شماره ملی ۴۰۳۰۷۲۵۹۰۲ دارای مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال محسن آمون به شماره ملی ۰۰۳۶۴۰۸۷۳۵ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال وحیده فیضی به شماره ملی ۱۲۱۹۷۵۵۱۲۵ دارای مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ ریال غزال وکیلی طالقانی به شماره ملی ۲۵۹۵۹۷۲۹۱۱ دارای مبلغ ۵۸۳۳۳۳۴ ریال حامد وکیلی طالقانی به شماره ملی ۲۵۸۰۴۹۷۶۳۳ دارای مبلغ ۱۱۶۶۶۶۶۶ ریال پ۹۶۰۳۰۶۷۴۹۴۷۱۴۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک