حسین کاشف حقیقی

آقای حسین کاشف حقیقی

کد ملی 0030083397
29
شرکت‌ها
29
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 575931
آگهی تصمیمات شرکت بهستان آراسهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ به تصویب رسید. حسین کاشف حقیقی به کدملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به کدملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۸۹۶۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005652
آگهی تصمیمات شرکت نوش تاک شیراز سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۵۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۰۲۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. حسین کاشف حقیقی به ک م ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ بسمت بازرس اصلی و مهدی داوری به ک م ۵۹۳۹۵۸۴۵۲۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۲۲۱۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078808
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های ساختمانی عمران البرز سهامی خاص بشماره ثبت ۱۷۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۲۵
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۲ که در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ به این اداره واصل گردید: تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان احمد آتش هوش به کدملی ۰۰۳۲۸۷۰۲۶۴ بسمت بازرس اصلی و جاوید حاجی علی اکبر به کدملی ۰۰۵۶۲۵۷۳۸۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حسین کاشف حقیقی به کدملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷، غلامرضا بهاردوست به کدملی ۰۵۳۲۷۷۰۸۵۴ و محمود آموزگار به کدملی ۰۰۴۱۶۴۴۵۶۵ و ناصر ریاحی به کدملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و ابوالفتح صانعی به کدملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره ۲۲/۲/۱۳۹۲ اکبر آدی گوزل به کدملی ۲۵۹۱۱۴۱۵۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل و ناصر ریاحی به کدملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ نایب رئیس هیئت مدیره و غلامرضا بهاردوست به کدملی ۰۵۳۲۷۷۰۸۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی و اداری و روزمره با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۵۷۶۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1106960
آگهی تصمیمات شرکت بهستان دارو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷۴۱۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۹۲ شرکت مزبور اعضای هیات مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ناصر ریاحی به کدملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و حسین کاشف حقیقی به کدملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ و پیام دیندوست با کدملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ و همایون فرزانه به کدملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ پ۱۶۷۱۸۱۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1200723
آگهی تغییرات شرکت به رز سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۵۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰ /۱۲/۹۱ تصویب شد حسین کاشف حقیقی ک م ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ بازرس اصلی و مهدی داوری ک م ۵۹۳۹۵۸۴۵۲۷ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند پ۱۷۱۸۶۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203194
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی زرداسه سهامی خاص به شماره ثبت۹۸۸۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۸۶۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسین کاشف حقیقی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی داوری به شماره ملی ۵۹۳۹۵۸۴۵۲۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب و سود و زیان مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۱۷۰۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261174
آگهی تغییرات شرکت بهستان پخش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۲۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین کاشف حقیقی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حجت پناه به شماره ملی ۰۰۳۴۹۳۴۳۱۶ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و امیرحسن رنجبریان به شماره ملی ۰۴۵۰۱۹۹۳۱۲ و ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با نمایندگی آقای همایون فرزانه به شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء دو نفر از پنج نفر آقایان محمد حجت پناه، امیرحسن رنجبریان، حسین کاشف حقیقی، همایون فرزانه و ناصر ریاحی همراه با مهر شرکت و سایر اوراق تجاری و قراردادها و عقوداسلامی تعهدآور و کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۴۴۹۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473004
آگهی تغییرات شرکت پخش راسن درمان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۶۴۷۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۵۴۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد آتش هوش (کد ملی ۰۰۳۲۸۷۰۲۶۴) به سمت رئیس هیات مدیره و قائم مقام مدیرعامل و آقای حسین کاشف حقیقی (کدملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷) بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای قاسم قدیمی (کد ملی ۰۰۴۱۶۱۶۵۸۸) بنمایندگی شرکت راسن درمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۵۴۲ بسمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهاء دار از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها و غیره با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضاء مدیرعامل و یا قائم مقام مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر باشد. پ۱۸۳۲۵۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715474
آگهی تغییرات شرکت بهستان درمان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: آقای محمد حجت پناه با شماره ملی: ۰۰۳۴۹۳۴۳۱۶ و آقای ابوالفتح صانعی با شماره ملی: ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ و آقای حسین همائی با شماره ملی: ۰۰۶۴۲۲۴۶۸۶ و آقای ناصر ریاحی با شماره ملی: ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی: ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ و آقای محمد شهرامی با شماره ملی: ۰۰۵۲۱۹۳۹۲۶ و شرکت سرمایه گذاری دارویی بهفار با شناسه ملی: ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ با نمایندگی آقای قادر صمد نژاد ایوریقی با شماره ملی: ۱۹۵۰۳۹۵۷۱۵ برای مدت دو سال تعیین شدند. آقای پرویز حقی به شماره ملی: ۶۵۳۹۶۸۸۸۱۴ به سمت بازرس اصلی و آقای سیاوش تکلی به شماره ملی: ۰۰۵۶۸۰۷۱۰۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۰۹۱۹۷۲۴۶۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9554160
آگهی تغییرات شرکت پدیدآورندگان بازار ایده آل سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۱۴۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۵۳۱۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۳/۰۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرعباس سالار ی پور به شماره ملی۰۰۵۵۹۰۹۷۶۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی آوایی به شماره ملی۰۵۶۲۱۶۲۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر ریاحی به شماره ملی۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت راسن درمان سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد آتش هوش به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علی آوایی به شماره ملی۰۰۵۶۲۱۶۲۰۳ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضای مدیرعامل همراه با یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9697972
آگهی تصمیمات شرکت بهستان دام با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره۲۳۷۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۰۲۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۹/۸/۸۹ واصل گردید: تعداد اعضا هیئت مدیره مرکب از ۳ نفر خواهد بود و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد و محل شرکت به تهران م ونک خ ملاصدرا خ پردیس ش ۱۰ (ساختمان ثریا) ط ۵ واحد ۵۳ به کدپستی ۱۹۹۱۹۱۵۶۱۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ناصر ریاحی و حسین کاشف حقیقی و پیام دیندوست به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. که حسین کاشف حقیقی به کدملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، پیام دیندوست به کدملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، مریم زرین مهر به کدملی ۰۰۶۶۸۹۷۷۶۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9701272
آگهی تغییرات شرکت دارو پلاسما ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۰۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر ریاحی بشماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای حسین کاشف‎حقیقی بشماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای پیام دین‎دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای همایون فرزانه به شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ بسمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت سرمایه‎گذاری داروئی بهفار سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای محمدمهدی بلدی بشماره ملی ۴۹۸۹۶۱۶۳۷۵ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱/۶/۱۳۹۲ ۲ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضای محمد جواهری‎محمدی باتفاق یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب محمدجواد جواهری‎محمدی با امضا دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر و امضای اوراق عادی و اداری شرکت با امضای محمد جواهری‎محمدی و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10007910
آگهی تغییرات شرکت دیالیز تجهیزبا مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۵۶۴۰۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۹۱۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالفتح صانعی به شماره ملی۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک گونیلی به شماره ملی۱۳۷۵۶۳۲۳۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر ریاحی به شماره ملی۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید غیاثیان به شماره ملی۰۰۴۱۱۳۷۵۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مزاد نیک نفس به شماره ملی۰۰۷۰۶۵۳۴۲۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۹/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10016858
آگهی تغییرات شرکت واریان دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۹۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۸۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدامیر احمدی به شماره ملی ۰۳۲۱۸۰۳۴۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10032586
آگهی تغییرات شرکت بهبد دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۵۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10113070
آگهی تغییرات شرکت ژنیان فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۴۶۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۲۵۶۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۴/۰۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پیام دین دوست به شماره ملی۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین کاشف حقیقی به شماره ملی۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر ریاحی به سمت به شماره ملی۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن شکوهی به شماره ملی۲۵۶۰۳۲۴۹۶۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۳۱/۰۵/۱۳۹۱. در تاریخ۰۷/۰۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10146862
آگهی تصمیمات شرکت نوش تاک شیراز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۲۷۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۰۷۵۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. حسین کاشف حقیقی به کدملی۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت بازرس اصلی و مهدی داوری به کدملی۵۹۳۹۵۸۴۵۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10449194
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت تجهیزات پزشکی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۱۵۱۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلاش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۳۸۳ به سمت بازرس اصلی و احمد آتش هوش به کدملی ۰۰۳۲۸۷۰۲۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفتح صانعی به ک م ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ و ناصر ریاحی به ک م ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱و حسین کاشف حقیقی به ک م ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ و بابک گونیلی به کدملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ و سعید غیاثیان به کدملی ۰۰۴۱۱۳۷۵۶۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۴/۹۱ ابوالفتح صانعی به سمت رئیس هیئت مدیره، ناصر ریاحی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، بابک گونیلی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10781482
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مدیریت بهستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۴۵۶۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای پیام دین دوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بهستان پخش سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد حجت پناه به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهفار گروه سهامی خاص با نمایندگی آقای قادر صمدنژادایوریقی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسینعلی بیگلرهمدانی به شماره ملی ۰۰۳۸۴۰۹۹۴۱ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۲. ۲ کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری با مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12644926
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ولیان دارو در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت۴۸۶۷۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۹۸۲۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:مشاوره، تهیه و تولید، پخش و توزیع، خرید و فروش و صادرات و واردات انواع داروهای مجاز و مکمل های داروئی و غذائی مورد نیاز انسان و دام و مواد اولیه آنها و تجهیزات و وسایل پزشکی، دندانپزشکی، ارتوپدی و محصولات بهداشتی و داروئی و سایر کالاهای بازرگانی مجاز. در صورت لزوم پس از دریافت مجوزهای لازم. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت:تهران - تقاطع خیابان ملاصدرا و کردستان، کردستان رو به شمال بعد از خیابان زاینده رود بن بست یکم پلاک ۱ طبقه ۳ کدپستی ۱۹۹۱۹۳۳۷۷۱ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به یکهزار سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۵۷۷/۲۲۰۲۸,۲۴۲ مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۴ نزد بانک کشاورزی شعبه میدان توحید تهران پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت :. ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و ۲. حسین کاشف حقیقی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ۳. همایون فرزانه به شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و ۴. امین بلاغی به شماره ملی ۰۰۶۴۲۱۳۰۷۲(خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء:کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از هرنوع آن با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشلن با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل:شهاب خورسند به شماره ملی ۳۲۳۰۳۵۴۰۴۴ به عنوان بازرس اصلی و عنایت اله فقیهی به شماره ملی ۵۴۰۹۷۰۴۲۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.(ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۴۱۱۱۷۵۳۱۸۲۷۳۱۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12753941
آگهی تغییرات شرکت اندیشه گران بهداشت و درمان ابد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۰۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۶۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۴۳۵۰به نمایندگی بهرام سلطانی حسینی ش م ۰۰۴۰۸۲۶۴۷۳ با پرداخت مبلغ ۱۴۹۹۸۶۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آبتین اباذری فرزند محمد به کدملی ۰۰۷۰۶۴۵۵۵۸ با پرداخت مبلغ ۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. نعیم رهنما کدملی ۰۰۶۸۵۷۰۱۹۸ با پرداخت مبلغ ۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۱۹۸۶۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء پس از افزایش سرمایه: شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۴۳۵۰به نمایندگی بهرام سلطانی حسینی ش م ۰۰۴۰۸۲۶۴۷۳ مبلغ ۱۴۹۹۸۶۰۰۰۰۰ریال، آبتین اباذری به کدملی ۰۰۷۰۶۴۵۵۵۸ مبلغ ۶۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال، نعیم رهنما کدملی ۰۰۶۸۵۷۰۱۹۸ مبلغ ۳۷۵۰۰۰۰۰۰۰ریال، ابوالفتح صانعی کدملی کدملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ مبلغ ۲۹۴۰۴۴۰۰۰۰ ریال، حمید حیدرپور کدملی۰۰۴۰۷۱۰۷۰۱ مبلغ ۲۳۶۹۶۸۰۰۰۰ریال فریدون سلطانی حسینی کدملی ۰۹۳۷۴۱۴۸۴۰مبلغ ۳۲۶۹۲۱۶۰۰۰ریال بهرام سلطانی حسینی کدملی ۰۰۴۰۸۲۶۴۷۳ مبلغ۳۲۶۹۲۱۶۰۰۰ریال سید افشین یادآور نیک روش کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۷۰۵مبلغ ۱۳۸۰۰۰۸۰۰۰ریال حسین کاشف حقیقی کدملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷مبلغ ۹۸۵۷۲۰۰۰۰ریال ناصر ریاحی کدملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱مبلغ ۹۸۵۷۲۰۰۰۰ریال. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. ب ماده ۱۳ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت: تصمیمات شرکا در مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با موافقت دارندگان حداقل شصت درصد سرمایه معتبر و لازم الاجرا خواهد بود. ج: متن زیر بعنوان تبصره به ذیل ماده ۱۳اساسنامه الحاق گردید. تبصره: در صورت تساوی آرای هیأت مدیره مجموع رای اشخاصی که دارای سهم الشرکه بیشتری هستند لازم الاتباع خواهد بود. پ۹۵۰۱۳۰۷۷۱۵۹۱۶۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839715
آگهی تغییرات شرکت گروه همراهان فناوری تجارت هفت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۱۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۳۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر (سهام خاص) به شماره ثبت ۴۸۲۱۵۴ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۴۳۵۰ به نمایندگی بهرام سلطانی حسینی بشماره ملی ۰۰۴۰۸۲۶۴۷۳ با پرداخت ۸۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد. شرکت سرمایه گذاری پزشکی بانیان راه توسعه ورشد برتر به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۴۳۵۰ دارای ۸۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. رضا رزاز راده بشماره ملی ۰۹۳۷۷۲۵۴۱۲ دارای ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ابوالفتح صانعی بشماره ملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ دارای ۱۷۴۱۰۵۰ ریال سهم الشرکه. حمید حیدر پور بشماره ملی ۰۰۴۰۷۱۰۷۰۱ دارای ۱۴۰۳۱۰۰ ریال سهم الشرکه. بهرام سلطانی حسینی بشماره ملی ۰۰۴۰۸۲۶۴۷۳ دارای ۱۹۳۵۷۲۰ ریال سهم الشرکه. فریدون سلطانی حسینی بشماره ملی ۰۹۳۷۴۱۴۸۴۰ دارای ۱۹۳۵۷۲۰ ریال سهم الشرکه. سید افشین یادآور نیک روش بشماره ملی ۰۰۴۰۸۴۷۷۰۵ دارای ۸۱۷۱۱۰ ریال سهم الشرکه. حسین کاشف حقیقی بشماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ دارای ۵۸۳۶۵۰ ریال سهم الشرکه. ناصر ریاحی بشماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ دارای ۵۸۳۶۵۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۵۰۳۱۹۲۱۱۶۲۱۳۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018396
آگهی تغییرات شرکت بهستان تولید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود نجفی عرب با شماره ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به نمایندگی از شرکت داروپلاسما ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۷۰۴۸ به ریاست هیأت مدیره، حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و پویا فرهت با شماره ملی ۲۷۰۹۳۶۴۲۶۳ خارج از اعضاء هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت و پیام دیندوست با شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ و همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱ و قادر صمدنژاد ایوریقی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸ به عنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۵۰۶۲۳۵۵۱۴۶۲۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318448
آگهی تغییرات شرکت تامین بهبود پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۳۷۷۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۹۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفتح صانعی کدملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۲۹۰۱۷۵۰۰۰۰ریال افزایش داد. آقای حمید حیدرپور کدملی ۰۰۴۰۷۱۰۷۰۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۲۳۳۸۵۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. آقای به رام سلطانی حسینی کدملی ۰۰۴۰۸۲۶۴۷۳ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۲۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای فریدون سلطانی حسینی کدملی ۰۹۳۷۴۱۴۸۴۰ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۲۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای سید افشین یادآور نیک روش کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۷۰۵ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ۱۳۶۱۸۵۰۰۰۰ریال افزایش داد. آقای حسین کاشف حقیقی کدملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۹۷۲۷۵۰۰۰۰ریال افزایش داد. آقای ناصر ریاحی کدملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۹۷۲۷۵۰۰۰۰ریال افزایش داد. و سرمایه شرکت از مبلغ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه: آقای ابوالفتح صانعی کدملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹دارنده مبلغ ۲۹۰۱۷۵۰۰۰۰ریال آقای حمید حیدرپور کدملی ۰۰۴۰۷۱۰۷۰۱ دارنده مبلغ ۲۳۳۸۵۰۰۰۰۰ریال آقای به رام سلطانی حسینی کدملی ۰۰۴۰۸۲۶۴۷۳ دارنده مبلغ ۳۲۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال آقای فریدون سلطانی حسینی کدملی ۰۹۳۷۴۱۴۸۴۰ دارنده مبلغ ۳۲۲۶۲۰۰۰۰۰ ریال آقای سید افشین یادآور نیک روش کدملی ۰۰۴۰۸۴۷۷۰۵ دارنده مبلغ ۱۳۶۱۸۵۰۰۰۰ریال آقای حسین کاشف حقیقی کدملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ دارنده مبلغ ۹۷۲۷۵۰۰۰۰ریال آقای ناصر ریاحی کدملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ دارنده مبلغ ۹۷۲۷۵۰۰۰۰ریال پ۹۵۱۲۰۲۵۵۹۷۳۶۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13546695
آگهی تغییرات شرکت کامران طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۸۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. سعید غیاثیان به شماره ملی ۰۰۴۱۱۳۷۵۶۶ بعنوان بازرس اصلی و علی حیدری به شماره ملی ۰۶۲۰۴۳۰۷۰۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ابوالفتح صانعی به شماره ملی ۱۲۲۹۶۰۴۴۹۹، حسین کاشف حقیقی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷، ناصر ریاحی به شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۱۵۶۹۵۲۱۷۴۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583607
آگهی تغییرات شرکت راسن درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۲۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسین کاشف حقیقی (کدملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷) و احمد آتش هوش (کدملی ۰۰۳۲۸۷۰۲۶۴) و قاسم قدیمی (کدملی ۰۰۴۱۶۱۶۵۸۸) بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۶۰۷۵۷۹۷۶۳۳۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13863154
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای پیام دیندوست به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان: ناصر ریاحی با شماره ملی ۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱و محمود نجفی عرب با شماره ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت تا پایان دوره تصدی هیأت مدیره، انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضاء یکی دیگر از اعضاء هیأت مدیره یا باتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره متفقا و یا با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره به اتفاق امضاء آقای سیدحسین سیدشفیعی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. هیأت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود، - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی - پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره - پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره - عزل و نصب کلیه کارکنان (بجز مدیرانیکه در چارت سازمانی شرکت با مدیرعامل مستقیما کار میکنند) شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد، انعام و پاداش و پورسانت، ترفیع و تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها صرفا در چارچوب بودجه شرکت. - پیشنهاد بودجه جاری و سرمایه ای (منضم به توجیه اقتصادی) به هیئت مدیره - پیشنهاد سرمایه گذاری (ایجاد پروژه، طرح توسعه در شرکتهای گروه، مشارکت با اشخاص حقوقی و حقیقی، خرید سهام شرکتها، افزایش سرمایه در شرکتها ی گروه، خرید ساختمان و دارایی ثابت برای شرکت، تاسیس شرکت و …) به هیئت مدیره. - پیشنهاد انتصاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای شرکتهای گروه به هیئت مدیره - افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و کارمزد و متفرعات - اجرای موضوع خرید و فروش و اعطای انواع تخفیفات و قبول ضایعات، برای کالاهایی که در روند عادی توزیع و خرید و فروش شرکت قرار دارند و یا خواهند داشت. (در چارچوب مصوبات هیئت مدیره و بودجه شرکت) - پیشنهاد ثبت هر گونه علامت تجاری و اختراع - انجام هزینه‌ها در روند عادی و در چارچوب آئین نامه معاملات و بودجه مصوب شرکت - پیشنهاد درج میزان استهلاک دارائیها در حسابهای شرکت به هیئت مدیره - تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر ششماه یکبار و ارائه آن به هیئت مدیره و پس از تصویب به بازرس قانونی شرکت - تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده ۲۳۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها به هیئت مدیره - پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته موضوع مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیئت مدیره - پیشنهاد ذخایر (مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، مطالبات مشکوک الوصول و …) به هیئت مدیره - پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره - پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره، در مواقعی که مفید تشخیص داده شود. - غیراز موارد فوق، بقیه امور شرکت در چارچوب اساسنامه جزء اختیارات هیئت مدیره شرکت میباشد. پ۹۶۱۱۱۸۳۴۸۵۰۶۸۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14013258
آگهی تغییرات شرکت آرین پلاسما طب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۴۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود نجفی عرب با شماره ملی ۶۵۸۹۶۸۶۲۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان بهداشت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۳۵به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر ریاحی با شماره ملی۰۰۴۴۹۸۳۳۱۱به نمایندگی از شرکت بهستان دارو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۷۷۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پیام دین دوست با شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۷۹۷۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی بهفار با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۹۵۰۸به سمت عضو هیئت مدیره و آقای همایون فرزانه با شماره ملی ۰۰۴۵۷۸۳۳۷۳ به نمایندگی از شرکت بهستان پخش با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۸۵۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین کاشف حقیقی با شماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷ به نمایندگی از شرکت بهستان تولید با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۳۸۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پژمان پورنخعی به شماره ملی ۰۰۷۰۹۷۴۹۸۵ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از هر نوع آن با امضاء مدیرعامل به اتفاق امضا یکی از اعضاء هیئت مدیره یا باتفاق امضاء هر یک ازآقایان سیدحسین سیدشفیعی با شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ و عبدالمطلب مرادی با شماره ملی ۰۰۶۹۱۹۱۵۸۱ و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره متفقا و یا با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره به اتفاق امضا آقای سیدحسین سیدشفیعی و یا امضا آقای عبدالمطلب مرادی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت می‌باشد. پ۹۷۰۲۱۶۶۵۲۹۲۲۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14226695
آگهی تغییرات شرکت زرتاک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۶۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۲۸۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین کاشف حقیقی بشماره ملی ۰۰۳۰۰۸۳۳۹۷به عنوان بازرس اصلی وآقای مهدی داوری به شماره ملی ۵۹۳۹۵۸۴۵۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سودوزیان سال ۱۳۹۶به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگیهای قانونی شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۷۰۱۳۲۷۴۸۳۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک