محمد رضا ورزنده

آقای محمد رضا ورزنده

کد ملی 2993533355
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 987844
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۵۹۲۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ ۱ با استعفا آقای جواد رزم حسینی موافقت گردید ۲ محمد حسین حسین زاده کد ملی ۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱ به نمایندگی از سرمایه گذاری پویش صالحین بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا عکاف زاده کد ملی ۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ به نمایندگی از شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان فولاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد رضا ورزنده کد ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو نفر از سه نفر اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۴۲۸۳۹ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166820
آگهی تغییرات شرکت پویش ثمین سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۲۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۱ ۲ آقای خسرو امینی زاده با کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و آقای محمد رضا ورزنده با کد ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی آروین پیام شماره ثبت ۱۳۹۱۱ بعنوان حسابرس سال ۱۳۹۲ انتخاب گردید. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۰۰۳۰۵ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238430
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سازه اندیشه نسیم البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۷۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان خسرو امینی زاده به کدملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و محمدرضا ورزنده به کدملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۳۱۵۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297480
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۴۵۴۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۲ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ۲ خسرو امینی زاده با کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و محمد رضا ورزنده با کد ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند ۳ موسسه حسابرسی اریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولائی بعنوان حسابرس سال ۹۲ تعیین گردید ۴ حمید عسکری با کد ملی ۳۰۵۰۶۹۳۰۳۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن امیری با کد ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد حسین حسین زاده با کد ملی ۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۹۷۳۶۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450763
آگهی تغییرات شرکت پویان ره پرند شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۷۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۹۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا ورزنده به شماره ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۲۳۹۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667020
آگهی تغییرات شرکت مهندسی لاوان نیرو آکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد موسسه حسابرسی آریابهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولایی به عنوان حسابرس سال ۱۳۹۳ شرکت تعیین گردید. آقایان خسرو امینی زاده با کد ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و محمدرضا ورزنده با کد ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۳۰۷۲۷۴۶۷۸۴۲۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667021
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی لاوان آکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۱۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از قرائت گزارش توجیهی مدیرعامل و گزارش بازرس قانونی شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولایی بعنوان حسابرس سال۱۳۹۳ شرکت تعیین گردید. ۳ آقایان خسرو امینی زاده با کد ملی۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و محمدرضا ورزنده با کد ملی۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۳۰۷۲۷۱۸۶۱۶۹۹۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672971
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بارز کلید کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولایی بعنوان حسابرس سال۱۳۹۳ شرکت تعیین گردید. آقایان خسرو امینی زاده با کد ملی۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و محمدرضا ورزنده با کد ملی۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۳۰۷۳۰۸۲۸۵۸۹۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725181
آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی کارکنان فولادکرمان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۱۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ۰۴/۰۵/۱۳۹۳ ومنضم به نامه شماره۹۹۲۲/۱۹/۹۳مورخ۴/۶/۹۳اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا عکاف زاده کدملی۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمدرضا ورزنده کدملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ به سمت نائب رئیس و خانم رویا شهامت به سمت منشی هیات مدیره برای مدت باقی مانده تصدی انتخاب گردیدند. به اتفاق آرا خانم رویا شهامت کدملی ۳۱۷۹۷۷۳۹۱۱ فرزند سیدعبدالحسین دارنده شماره شناسنامه ۲۷۵ کدپستی ۷۶۱۸۹۳۷۷۷۹ صادره از بردسیر متولد سال ۱۳۵۸ به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت خانم رویا شهامت مدیرعامل تعاونی و به انضمام یک از دو نفر از اعضای هیات مدیره آقای علیرضا عکاف زاده فرزند احمد و یا آقای محمدرضا ورزنده فرزند محمدعلی , مهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهرتعاونی معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۹۱۷۲۲۴۱۶۰۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12859407
آگهی تغییرات شرکت حفاری زرین راد در یاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۰۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵: ۱ موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۴۱۰۴ به سمت بازرس اصلی به نمایندگی آقای عبداله تمدنی جهرمی به کد ملی ۲۴۷۱۱۰۹۳۳۰ و آقای ناصر آبادیان به کد ملی ۳۰۹۰۲۴۷۵۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای علی شریف آبادی عسکری به کد ملی ۳۰۵۱۸۴۵۵۳۱ آقای محمدرضا ورزنده به کد ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ خانم ژیلا رستمی به کد ملی ۲۹۹۲۹۱۰۵۶۲ ۳ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۳۱۹۲۱۷۳۸۳۷۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948871
آگهی تغییرات خیریه ایتاء صالحین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۳۹۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ و منضم به نامه شماره۱۴۰/۱/۵۱۶/۲/۲۹۱۴مورخ۲۹/۰۴/۹۵نیروی انتظامی استان کرمان ۱ اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲سال انتخاب گردیدند: آقایان مسعود صعیدزرندی به کدملی ۳۰۹۰۵۶۶۸۱۸، محمدرضا ورزنده به کدملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵، محمود لطیفی راینی به کدملی ۴۸۲۹۹۰۸۴۶۷، علیرضا عبدلی نسب به کدملی ۴۸۲۹۸۳۷۰۰۴ و عباس فرمیتنی به کدملی ۶۰۷۹۶۶۳۷۷۵ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان محمد سلطانزاده به کدملی ۳۰۹۰۵۴۳۰۱۱ و ابراهیم شهریاری به کدملی ۳۰۳۰۷۳۰۰۵۰ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره ۲ آقایان خسرو امینی زاده به کدملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی و محمدمهدی میرزایی به کدملی ۳۰۹۱۳۶۴۴۶۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین گردید. ش۹۵۰۵۱۴۸۹۴۸۰۲۱۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114989
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه امدادگران عاشورا استان کرمان درتاریخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۶۶۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۰۴۲۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: ۱- تلاش در جهت تحقق توصیه ائمه پیشوایان دینی در راستای رسیدگی به حال محرومان ومستعضفین جامعه به منظور گسترش عدالت اجتماعی۲-ایجاد زمینه مناسب به منظور وارائه خدمات امدادی –بهداشتی - درمانی – آموزشی –مشاوره مالی توان بخشی مطلوب به محرومین با بهره گیری از استعدادهای موجود جامعه۳- ترغیب جامعه پزشکی وموسسات بهداشتی درمانی به امر نیکوکاری در راستای وظائف اسلامی ,انسانی۴- گسترش فرهنگ انفاق در جامعه۵- کمک به زدودن فقر وبیماری از چهره جامعه در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موسسه بمنزله اخذ وصدورپروانه فعالیت نمی باشد) وفق مجوز شماره ۰۱/۵۱۶/۳۹۱/۲/۲۹۱۴ مورخ۱۶/۰۸/۹۴فرماندهی انتظامی استان کرمان مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: کرمان خیابان جهاد بین کوچه ۴۹ و ۵۱ طبقه فوقانی بانک رسالت کدپستی ۷۶۱۹۸۶۳۱۳۳ سرمایه موسسه: مبلغ ۰ ریال می باشد.اولین مدیران موسسه: ـ آقای علی مقدمی با شماره ملی ۳۱۱۰۸۸۴۴۵۳به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای ابراهیم سعیدی با شماره ملی ۵۳۶۹۴۵۳۰۳۹به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی مرادی اندوهجردی با شماره ملی ۳۱۹۹۸۶۶۴۸۴ به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره ـ آقای اکبرمرادی اندوهجردی با شماره ملی ۳۱۹۹۸۹۴۱۳۵ به سمت خزانه دار آقای مجید رضایی با شماره ملی ۲۹۹۱۱۰۸۸۳۵ به سمت منشی ـ آقای حمید عسکری با شماره ملی ۳۰۵۰۶۹۳۰۳۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای مسعود صعید زرندی با شماره ملی ۳۰۹۰۵۶۶۸۱۸به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای عبدالرضا صباحی با شماره ملی ۳۰۹۰۶۱۰۷۰۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای خیراله قربانی با شماره ملی ۳۱۴۹۴۶۸۸۰۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای دو نفر ازاشخاص(مدیر عامل و خزانه دار، یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار) و مهر موسسه و همچنین مکاتبات رسمی موسسه به امضاء رئیس هیئت مدیره در دفاتر مخصوص و در غیاب او نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه اسامی بازرسین: آقای برکت بهادر با شماره ملی ۴۸۲۹۹۰۷۹۵۹ به عنوان بازرس اصلی آقای محمدرضا ورزنده با شماره ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۱۷۳۰۱۲۳۰۴۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190459
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۱۰۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و محمدحسین حسین زاده به شماره ملی ۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱ و رضا تویسرکانی به شماره ملی ۳۲۱۹۸۳۱۹۱۵ و محمدرضا ورزنده به شماره ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ و خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ و محمدحسین دروازه بان به شماره ملی ۰۰۵۹۰۳۵۷۷۳ به عنوان هیئت تصفیه و محمدرضا ورزنده به سمت مدیر تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آدرس محل تصفیه تهران خیابان شریعتی حدفاصل سه راه طالقانی و چهارراه سمیه جنب بیمارستان پاسارگاد نبش کوچه شهید حمید صدیق پلاک ۱۲۴ کدپستی ۱۵۶۱۹۳۷۴۱۹ می‌باشد. پ۹۵۰۹۲۳۶۷۵۵۵۹۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284700
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین مازندران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۰۲۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت تصفیه تا تاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا تویسرکانی به شماره ملی ۳۲۱۹۸۳۱۹۱۵ و آقای علیرضا یزدی زاده راوری به شماره ملی ۳۲۱۹۹۴۲۲۵۳ و آقای محمدرضا ورزنده به شماره ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ و آقای سیدمصطفی یزدی نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۵۴۷۷۷۴ و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱٫۲ آقای محمدرضا ورزنده به شماره ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ به سمت مدیرتصفیه تا تاریخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۷ انتخاب گردید. ش۹۵۱۱۱۱۷۶۹۶۹۱۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13373693
آگهی تغییرات شرکت صهبا صنعت تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۷۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ ۱ اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان حسن امیری به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ محمدرضا ورزنده به شماره ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ محمد کمساری به شماره ملی ۳۰۹۱۱۰۷۳۰۲ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولایی با شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای منصور ابراهیمی به کدملی ۲۶۹۱۴۴۵۵۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ به مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۶۰۱۱۶۴۰۶۹۰۸۱۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518058
آگهی تغییرات مددکاری ایثارگران استان کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۰۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۴/۱۳۹۶: آقای غلامرضا کرمی به شماره ملی ۲۹۹۱۳۲۰۱۳۳ آقای فرود بهرآسمانی به شماره ملی ۳۰۳۱۷۲۲۲۱۳ آقای محمد رضا حسنی سعدی به شماره ملی ۲۹۹۳۰۴۵۸۰۶ آقای اکبر عرب نژاد خانوکی به شماره ملی ۳۰۹۱۰۳۴۶۰۷ آقای محمد رضا ورزنده به شماره ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ آقای مسعود صعید زرندی به شماره ملی ۳۰۹۰۵۶۶۸۱۸ آقای محمود لطیفی راینی به شماره ملی ۴۸۲۹۹۰۸۴۶۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره ه مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای محمد تقی صادقی به شماره ملی ۳۱۳۰۶۵۹۹۸۶ بعنوان بازرس اصلی به مدت یکسال انتخاب گردید. ش۹۶۰۴۲۶۱۶۴۶۶۸۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556458
آگهی تغییرات شرکت پویا ماندگار مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۰۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و به تصویب رسیدن ترازنامه وحساب سود وزیان شزکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ ۲ آقایان محمدرضا ورزنده به شماره ملی۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵، محمود مقصودی راوری به شماره ملی ۳۲۱۹۸۱۰۸۰۲، محمود لطیفی راینی به شماره ملی ۴۸۲۹۹۰۸۴۶۷، بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به مدیریت فتحعلی ولائی به شماره ملی ۲۱۴۱۲۱۲۳۳۲ عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعیین گردیدند. ش۹۶۰۵۲۳۸۱۲۶۳۹۵۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578716
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب آهن ونورد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۰۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۶: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردید: آقای علیرضا عکاف زاده به شماره ملی ۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ و آقایان محمد رضا ورزنده به شماره ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ و آقای محمد افضلی گروه به شماره ملی ۴۸۲۹۸۴۲۴۳۱ ش۹۶۰۶۰۴۳۴۴۶۷۳۲۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633159
آگهی تغییرات شرکت چند منظوره عام بعثت کرمان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ منضم به نامه شماره۹۳۷۱/۲/۱۹/۹۶ ۲۲/۶/۹۶اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان کرمان: تعداد۵ نفر به شرح زیر به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره: علیرضا عکاف زاده کدملی ۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ محمد رضا ورزنده کدملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ حمید رحیمی پور چترودی کدملی ۲۹۹۲۵۶۴۹۴۱ وشرکت بهینه گستر فولاد مشیز به شماره ثبت ۱۲۶۲۹ وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۸۷۳۳۷ به نمایندگی اقای علی اصغر رنجبرکدملی۲۹۹۱۳۰۵۸۰۰ به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. فتحعلی نادری جیرفتی کدملی۳۰۳۰۰۴۰۲۱۶ به سمت بازرس اصلی و کیوان رحیم منش کدملی۳۳۷۹۵۳۴۴۷۱به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۷۰۶۸۰۶۶۰۴۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783564
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۸۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ اعضاء هیئت تصفیه بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: خسروامینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ محمدرضااسلامی زرندی به شماره ملی ۳۰۹۰۷۱۵۰۳۱ محمدرضا ورزنده به شماره ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ مجید قاسمی پوراحمدی به شماره ملی ۲۹۹۲۰۵۸۵۶۴ محمود مقصودی به شماره ملی ۳۲۱۹۸۱۰۸۰۲، آقای محمدرضا ورزنده بشماره ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ به سمت مدیرتصفیه ش۹۶۱۰۰۵۵۹۹۸۰۵۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042880
آگهی تغییرات شرکت گلاب گیران مشیز شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۵۱۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵منضم به نامه شماره ۲۰۵۰مورخ۱۲/۰۸/۹۵اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان بردسیر: ۱علیرضا عکاف زاده به شماره ملی۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ محمدرضا ورزنده به شماره ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ عباس حبیب زاده به شماره ملی ۳۰۹۰۵۲۷۴۹۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره مهدی تویسرکانی به شماره ملی ۳۲۱۹۸۱۹۳۱۱ مهران میرزایی رادبه شماره ملی۲۹۹۲۰۷۲۳۳۸ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ۲حمید رحیمی به شماره ملی۲۹۹۲۵۶۴۹۴۱ به سمت بازرس اصلی کیوان رحیم منش به شماره ملی۳۳۷۹۵۳۴۴۷۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ و ۲۹/۱۲/۹۴ ۴ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون حساب تدبیر بعنوان حسابرس قانونی شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۳۰۱۸۵۴۷۳۴۳۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بردسیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک