محمدرضا محی آبادی

آقای محمدرضا محی آبادی

کد ملی 2992570745
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12650515
آگهی تغییرات شرکت طرحهای صنعتی راد نیروی کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۱۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۳۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴: صورتهای مالی (ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان، گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ شماره ثبت ۲۰۶۵۴ مورخ ۲۵/۱۰/۸۵ بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی ۳۱/۶/۱۳۹۵ تعیین گردید. آقای محمدرضا محی آبادی کد ملی ۲۹۹۲۵۷۰۷۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تعیین گردید. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۴۱۱۲۰۵۶۳۶۷۴۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12683643
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر سیستان و بلوچستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۷۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. صورتهای مالی (ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان و گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۴ تصویب گردید. ۲. موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ثبت ۲۰۶۵۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا محی آبادی به شماره ملی ۲۹۹۲۵۷۰۷۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۵ انتخاب گردید. ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۲۱۰۳۱۸۸۶۲۲۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693229
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی گلومک سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۹۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ ۱ صورتهای مالی (ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان، گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۶۴۱۸ شماره ثبت ۷۷۰ مورخ ۵/۲/۷۷ بعنوان بازرس قانونی اصلی و آقای محمد رضا محی آبادی کدملی ۲۹۹۲۵۷۰۷۴۵ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تعیین گردید. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۴۱۲۱۶۱۴۷۴۳۰۹۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12693448
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۲۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۷۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ الف) صورت‌های مالی (ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان، گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۳) موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ شماره ثبت ۱۰۸۳۲ بعنوان بازرس قانونی اصلی و آقای محمدرضا محی آبادی کدملی ۲۹۹۲۵۷۰۷۴۵ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تعیین گردید. ج) روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۴۱۲۱۶۸۷۵۳۲۲۱۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12953526
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل راه و جاده کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۷۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۴ ۱ صورتهای مالی (ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان، گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۶۴۱۸ شماره ثبت ۷۷۰ مورخ ۰۵/۰۲/۷۷ بعنوان بازرس قانونی اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تعیین گردید. ۳ آقای محمدرضا محی آبادی کدملی ۲۹۹۲۵۷۰۷۴۵ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تعیین گردید. ۴ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۵۱۸۵۶۴۴۸۳۹۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13310375
آگهی تغییرات شرکت آنزان پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۳۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۷۰۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا محی آبادی کدملی ۲۹۹۲۵۷۰۷۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۱۲۶۳۸۹۸۰۰۲۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13350374
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تژه طرح و ساخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۸۷۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۵ الف موسسه حسابرسی امین حسابرس افق شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا محی آبادی کدملی ۲۹۹۲۵۷۰۷۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ب - صورت‌های مالی (ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان، گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ج - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۲۲۳۷۰۲۴۸۴۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352105
آگهی تغییرات شرکت پهنه آسمان تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۰۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵: - ۱قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی (ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان، گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵۲ موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بعنوان بازرس اصلی آقای محمدرضا محی آبادی کدملی ۲۹۹۲۵۷۰۷۴۵ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ تعیین گردیدند.۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۲۲۲۱۶۷۷۸۹۷۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13377834
آگهی تغییرات شرکت نگین پرتو کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۲۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵: صورت‌های مالی (ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان، گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۶۴۱۸ شماره ثبت ۷۷۰ مورخ ۰۵/۰۲/۷۷ بعنوان بازرس قانونی اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ تعیین گردید. آقای محمدرضا محی آبادی کدملی ۲۹۹۲۵۷۰۷۴۵ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ تعیین گردید. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۱۲۰۳۶۴۶۷۹۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کهنوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13398313
آگهی تغییرات شرکت محور گستر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۸۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۵ ۱ صورتهای مالی (ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان، گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر شناسه ملی ۱۰۸۱۸۸۶۴۱۸ شماره ثبت ۷۷۰ مورخ ۰۵/۰۲/۷۷ بعنوان بازرس قانونی اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ تعیین گردید. آقای محمدرضا محی آبادی کدملی ۲۹۹۲۵۷۰۷۴۵ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ تعیین گردید. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۲۰۳۵۲۱۳۸۴۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13428437
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی و زیارتی هفت اسمان ماهان کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۳۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ منضم به نامه شماره ۲۰۱۸۱ ۶/۱/۹۶ سازمان هواپیمایی کشوری: آقایان علی کرباسی بشماره ملی ۳۲۱۹۸۱۳۵۱۸ و محسن قاضی زاده به شماره ملی ۲۹۹۱۶۴۰۰۳۰ و خانم مریم محمدی بشماره ملی ۲۹۹۲۴۸۹۶۶۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان عباس خالداری بشماره ملی ۵۳۵۹۹۲۰۲۷۰ بعنوان بازرس قانونی اصلی و محمدرضا محی آبادی بشماره ملی ۲۹۹۲۵۷۰۷۴۵ بعنوان بازرس قانونی علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیده است. ش۹۶۰۲۲۴۲۵۴۸۳۰۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13584003
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص احداث نگهداری و بهره برداری آزادراه کنارگذر شرق سیرجان در تاریخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۲۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۳۸۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: موضوع شرکت عبارت است از احداث، نگهداری و بهره برداری آزاد راه کنار گذر شرق سیرجان و تاسیسات جانبی آن. راهسازی و بهسازی زمین های اطراف طرح احداث آزاد راه خرید، فروش، اجاره، استیجاره، رهن، تحصیل و تملک هرگونه اموال منقول مورد نیاز، ایجاد، توسعه، تعمیر و نگهداری، نظارت و اداره انواع کارگاه ها، دستگاه ها، انبارها، تعمیرگاه ها و تاسیسات و تجهیزات و سایر موارد برای انجام مقاصد شرکت. خریداری و یا تملک اراضی، املاک و سایر حقوق مربوط به املاک. انعقاد قراردادهای پیمانکاری، خدماتی، فنی و مشاوره ای با موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و استخدام کارکنان برای رفع احتیاجات و تامین مقاصد شرکت. ایجاد و تاسیس شرکت های فرعی در راستای تامین اهداف شرکت و انحلال و ادغام آنها با رعایت قوانین و مقررات ذیربط. خریداری، تملک و ثبت پروانه های اختراع و لیسانس و حق استفاده از آنها و هرگونه اطلاعات درباره علائم تجارتی و اختراعات، طرح ها و روشهای مربوط به امور فنی و خدمات وابسته که مورد نیاز شرکت باشد. اخذ یا اعطای وام و اعتبار به منظور اجرای مقاصد شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. تهیه، نصب و بکار انداختن وسایل مخابراتی و ارتباطی بی سیم و با سیم در مواردی که انجام عملیات ایجاب نماید با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. خریداری و تملک سهام شرکت های دیگر با حق فروش و انتقال آنها و مشارکت با موسسات و شرکت های ایرانی. اجرای برنامه های آموزشی و کارآموزی به منظور تقویت و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز شرکت اعم از کادر فنی و نگهداری و بهره برداری و پشتیبانی آنان در جهت تحقق اهداف شرکت. خریداری و تامین ماشین آلات و تجهیزات و قطعات یدکی و مصالح مورد نیاز جهت انجام مقاصد شرکت از داخل و خارج کشور. انجام مطالعات و تحقیقات علمی و فنی (کاربردی) در زمینه های مربوط به افزایش کیفیت و کمیت ارائه خدمات و همچنین تبادل اطلاعات علمی، فنی و بازرگانی مربوط به عملیات شرکت با سایر شرکت ها و موسسات ذیربط داخلی و خارجی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کرمان شهر سیرجان ـ صاحب الزمان ـ کوچه مجد رضوی ۱ ـ بلوار مالک اشتر ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۸۱۷۸۳۳۵۵۶ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام عادی می باشد که تماما طی گواهی شماره ۱۹۹/۲۸۰۰ مورخ ۰۵/۰۶/۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی کرمان پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای غلامرضا غلامی به شماره ملی ۰۹۱۹۶۱۵۷۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای علی کریم زاده کارنما به شماره ملی ۲۹۹۰۵۹۴۸۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای حسن اسلامی به شماره ملی ۳۰۹۰۹۹۳۸۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه آرشین حساب حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمدرضا محی آبادی به شماره ملی ۲۹۹۲۵۷۰۷۴۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۰۷۵۵۴۵۹۶۲۷۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861354
آگهی تغییرات شرکت آبادگران رفاه بخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا محی آبادی به شماره ملی ۲۹۹۲۵۷۰۷۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورت‌های مالی (ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان، گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۱۱۱۷۶۵۱۶۹۳۶۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892211
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آرمان بهتا کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۵۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۴۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶: صورتهای مالی (ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان، گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۸۶۴۱۸ شماره ثبت ۷۷۰ مورخ ۰۵/۰۲/۷۷ بعنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ تعیین گردید. آقای محمدرضا محی آبادی کدملی ۲۹۹۲۵۷۰۷۴۵ بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ تعیین گردید. روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۱۲۰۵۸۷۱۵۲۳۹۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13898307
آگهی تغییرات شرکت فراگیر عمران کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۴۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا محی آبادی به شماره ملی ۲۹۹۲۵۷۰۷۴۵ به عنوان بازرس علی البدل، برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورت‌های مالی (ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان، گردش وجوه نقد) منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۱۲۰۷۹۸۱۶۱۸۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13937731
آگهی تغییرات شرکت کاوشگران نصر بافق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۳۶۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ و شماره ثبت ۱۰۸۳۲ بعنوان بازرس قانونی اصلی شرکت و آقای محمدرضا محی آبادی کد ملی ۲۹۹۲۵۷۰۷۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند ۲ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.. ش۹۶۱۲۲۱۲۸۴۴۶۸۴۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بافق
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14094957
آگهی تغییرات شرکت سوله سازان حدید کاران کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۴۸۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ الف - موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر حسابداران رسمی بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ و شماره ثبت بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا محی آبادی بشماره ملی ۲۹۹۲۵۷۰۷۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۴۰۶۳۹۱۷۸۱۹۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14342419
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری کوشا حساب کارمانیا درتاریخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۹۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۸۳۲۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع :خدمات مشاوره حسابداری - طراحی،اجرا ،نصب، و مشاوره در راه اندازی سیستم های مالی - ارائه خدمات مدیریت مالی و حسابداری - خدمات مالی و حسابداری مالی و مالیاتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کرمان، شهرستان کرمان، بخش مرکزی، شهر کرمان، سیلو، کوچه بهزیستی، کوچه بهزیستی ۲، پلاک ۰، قطعه ۷۲، طبقه همکف کدپستی ۷۶۱۷۹۱۸۶۶۱ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم فاطمه محی آبادی به شماره ملی ۲۹۸۱۱۳۳۸۸۸ دارنده ۲۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا محی ابادی به شماره ملی ۲۹۹۲۵۷۰۷۴۵ دارنده ۸۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم فاطمه محی آبادی به شماره ملی ۲۹۸۱۱۳۳۸۸۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای محمدرضا محی ابادی به شماره ملی ۲۹۹۲۵۷۰۷۴۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۹۱۳۲۳۸۳۵۹۳۵۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک