محمدمهدی فنائی

آقای محمدمهدی فنائی

کد ملی 2992331597
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 665999
آگهی تغییرات شرکت ایران ترانسفوسهامی عام به شماره ثبت۱۰۸۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۳۸۲۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۶/۳/۹۱ و هیئت مدیره۲۸/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند. شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به نمایندگی محمود جنتیان به کدملی۱۲۸۵۳۷۳۵۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به نمایندگی یعقوب کارگرزاده به کدملی۳۷۸۱۱۴۰۹۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سینا فرایند نیرو به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۳۴۲۲۰ به نمایندگی مسعود حجت به کدملی۰۰۴۱۹۹۰۸۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران صانیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰ به نمایندگی محمدمهدی فنائی به کدملی۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ به نمایندگی محمد کبیری اصفهانی به کدملی۰۰۳۳۳۳۷۴۲۱ به سمت عضو و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برای بانکهای مستقر در شهر تهران با امضا مدیرعامل (محمد کبیری اصفهانی) به اتفاق رئیس هیئت مدیره یا به اتفاق امضا داود اسکندری به کدملی۰۰۴۳۶۳۳۷۵۷ همراه با مهر شرکت و در غیاب نامبرده اسناد مزبور با امضا رئیس هیئت مدیره محمود جنتیان به اتفاق یک نفر از اعضا هیئت مدیره و یا به اتفاق امضا داود اسکندری با مهر شرکت و در صورتی که اسناد تعهدآور فوق الاشعار عهده بانکهای مستقر در شهرستان زنجان امحل استقرار کارخانجات شرکت باشد با امضا مدیرعامل به اتفاق امضا محمد تیزرای اقدم به کدملی۱۳۷۷۸۰۱۱۶۰ و با مهر شرکت معتبر میباشد و در غیاب مدیرعامل با امضا یک نفر از اعضا هیئت مدیره به اتفاق امضا محمد تیزرای اقدم با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۱۶۸۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710818
آگهی تصمیمات شرکت تولید تجهیزات برقی فراکوه یزدسهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۵۱۲۱و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۱۰۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سیاوش مهاجری به کدملی ۱۲۱۹۲۵۲۹۲۱ به سمت بازرس اصلی و فاطمه حسینپور به کدملی ۰۰۷۷۰۲۵۵۲۰ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدمهدی فنایی به کدملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ و حسین شهابی به کدملی ۰۰۴۳۷۳۶۴۱۶ و کاظم غفرانی به کدملی ۲۲۹۵۱۲۷۵۸۰ و سعید نخستین به کدملی ۰۵۳۲۸۲۴۷۷۶ و فائزه فنایی به کدملی ۰۰۳۸۲۲۹۳۲۱ به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ محمدمهدی فنایی به سمت رئیس هیئتمدیره و کاظم غفرانی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و حسین شهابی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۹۲۲۱۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094067
آگهی تاسیس شرکت صنایع برق پرتوسان ادوات یزد سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۶۵۳۰
شرکت فوق در تاریخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲ شماره ثبت ۱۴۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۴۶۵۳۰ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود. ۱ ـ موضوع شرکت: طراحی، تولید، پژوهش و مشاوره چراغهای روشنایی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی و تجهیزات جانبی و بقیه بشرح ماده ۲ اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. ۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان یزد ـ شهر یزد شهرک صنعتی خضرآباد ـ فاز دوم ـ بلوار اقاقیا ـ بیست متری نرگس ـ کدپستی ۸۹۴۷۱۸۳۸۵۴ ـ همراه مدیرعامل ۰۹۱۲۶۸۴۹۵۶۲ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به یک هزار سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۶۷۵۰ ـ ۴۸ مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۲ نزد بانک ملت شعبه فرخی یزدی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محمد مهدی فنائی به کد ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ آقای کاظم غفرانی به کد ملی ۲۲۹۵۱۲۷۵۸۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای سعید نخستین به کد ملی ۰۵۳۲۸۲۴۷۷۶ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای حسین شهابی به کد ملی ۰۰۴۳۷۳۶۴۱۶ بسمت عضو هیئت مدیره. ۵ـ۵ـ آقای سیاوش مهاجری به کد ملی ۱۲۱۹۲۵۲۹۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره. ۶ـ۵ـ آقای سید نادر سید مروستی به کد ملی ۴۴۳۱۶۴۱۲۸۹ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم فاطمه حسین پور رکنی به کد ملی ۰۰۷۷۰۲۵۵۲۰ بعنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم طیبه ابوطالبی حسین آبادی به کد ملی ۴۴۳۱۶۴۶۳۷۱ بعنوان بازرس علی البدل ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۲۶۷۷۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ـ واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269480
آگهی تغییرات شرکت کارآفرینان آینده یزد سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۵۰۹۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۴ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اکبر حجت کد ملی ۴۴۵۹۶۳۷۷۰۷ و آقای نادر عطائی و آقای محمد هادی مومنین کد ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ و آقای محمد مهدی فنائی کد ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ و آقای سعید مومنین کد ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ تا تاریخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۴. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی اکبر حجت کد ملی ۴۴۵۹۶۳۷۷۰۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای نادر عطائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد هادی مومنین کد ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد مهدی فنائی کد ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید مومنین کد ملی ۴۴۳۱۴۹۹۸۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد هادی مومنین کد ملی ۰۴۵۳۳۲۵۱۳۰ بسمت مدیرعامل. ۳ کلیه اسناد و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته بروات و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا با امضای رئیس هیئت مدیره مستقلا همراه با مهر شرکت و نیز حق امضای اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۵۹۷۱۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1627220
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی انرژی کویر پایا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۰۸۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره کاظم غفرانی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۲۷۵۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حمید منتظری هدشی به شماره ملی ۰۰۵۸۲۶۶۴۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره محسن محمد رضایی به شماره ملی ۲۲۹۶۷۸۴۰۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره علی آسایش به شماره ملی ۴۴۳۱۷۰۴۲۴۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق قراردادهای رسمی و اسناد بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ به سمت بازرس اصلی و محمدتقی رستمی به شماره ملی ۰۰۷۳۷۱۲۴۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۶۳۱۵۷۴۵۵۷۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10081120
آگهی تغییرات شرکت ساخت تجهیزات برقی لنا یزد سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۶۹ شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۳۴۲۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیده‌اند: ۱ آقایان محمد مهدی فنایی کد ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ و محمد حسین فنایی کد ملی ۲۹۹۲۳۳۸۴۱۹ و حسین شهابی کد ملی ۰۰۴۳۷۳۶۴۱۶ و کاظم غفرانی کد ملی ۲۲۹۵۱۲۷۵۸۰ و حمید منتظری هدشی کد ملی ۰۰۵۸۲۶۶۴۳۷ و محسن محمدرضایی کد ملی ۲۲۹۶۷۸۴۰۶۲ و حسام الدین توکلی کد ملی ۳۹۳۲۵۹۹۸۶۱ و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۱ آقای محمد مهدی فنایی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین فنایی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان کاظم غفرانی و حسین شهابی و حمیدرضا منتظری هدشی و محسن محمدرضایی بسمت اعضای هیئت مدیره و حسام الدین توکلی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10464215
آگهی تغییرات شرکت تامین تجهیزات برق کران قدرت یزد سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۲۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیاوش مهاجری به شماره ملی ۱۲۱۹۲۵۲۹۲۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم صدیقه چراغی به شماره ملی ۲۴۵۲۲۹۹۳۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدمهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ و آقای حسین شهابی به شماره ملی ۰۰۴۳۷۳۶۴۱۶ و آقای سعید نخستین به شماره ملی ۰۵۳۲۸۲۴۷۷۶ تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11096820
آگهی تصمیمات شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۳۱۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۰۴۲۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدمهدی فنایی به کدملی۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ بنمایندگی از شرکت الکترو کویر به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۸۸۶۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود حجت به کدملی۰۰۴۱۹۹۰۸۲۱ بنمایندگی از شرکت تهران پادنا به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۶۷۴۵۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر سهیلی به کدملی۱۲۰۹۰۶۶۵۹۹ بنمایندگی از شرکت سایپا به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۱۷۸۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سعید ساقیان به کدملی۰۹۳۸۷۱۸۳۳۹ بنمایندگی از شرکت قدس نیرو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۴۰۱۵ و محمود جنتیان به کدملی۱۲۸۵۳۷۳۵۶۱ بنمایندگی از شرکت نصب نیرو به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۸۰۰۵۳ و رضا بختیاری به کدملی۰۰۷۲۶۴۹۱۹۴ بنمایندگی از شرکت آلومتک به کدملی۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴ و عوض محمدپارسا به کدملی۵۳۰۹۷۵۳۱۳۳ بنمایندگی از شرکت پارس تابلو به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۱۱۴۰۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق محمود جنتیان (عضو) همراه با مهر شرکت معتبر است. ضمنا اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12653240
آگهی تغییرات شرکت پترو فن آوران کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۱۷۱۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد مهدی فنائی دارنده کد ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ بنمایندگی شرکت الکتروکویر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۶۳۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و - آقای کاظم غفرانی دارنده کد ملی ۲۲۹۵۱۲۷۵۸۰ بنمایندگی شرکت پارس کویر اروند به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۰۴۰۹بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و - آقای علی رضا اهدائی وند دارنده کد ملی ۰۴۵۱۱۵۷۷۳۷ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و - آقای حمید منتظری هدشی دارنده کد ملی ۰۰۵۸۲۶۶۴۳۷ بنمایندگی شرکت لنایزد به شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۷۳۴۲۴به عضو هیئت مدیره و - آقای حسین شهابی دارنده کد ملی ۰۰۴۳۷۳۶۴۱۶ بنمایندگی شرکت تجهیزات برقی فراکوه یزد به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۱۰۰۴به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه حسین پور رکنی دارنده کد ملی ۰۰۷۷۰۲۵۵۲۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهرام طهماسبی دارنده کد ملی ۵۵۸۹۰۷۷۲۶۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت ازقبیل: چک - سفته - بروات – قراردادها عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از آقایان حسین شهابی یا حمید منتظری هدشی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۱۲۱۲۵۰۱۸۳۶۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12745098
آگهی تغییرات شرکت ریواتدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقای محمد مهدی فنائی با شماره ملی۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ آقای محمد حسین فنائی با شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۸۴۱۹ آقای وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ آقای کاظم غفرانی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۲۷۵۸۰ آقای فرهنگ فنائی با شماره ملی ۰۰۶۲۹۹۱۷۷۹ آقای صالح ونکی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۳۵۹۵ و کمیل نقاش زاده به شماره ملی: ۱۸۲۷۹۴۰۸۸۳ که برای مدت دو سال انتخاب شده پ۹۵۰۱۲۵۸۷۵۴۷۱۳۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12901762
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه فناوری کویر ارتباط درتاریخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۸۸۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۸۲۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی در زمینه تولید و تهیه ، توزیع ، خرید، فروش ، صادارت ، واردات و خدمات پس از فروش کلیه کالاهای مجاز از جمله تجهیزات رایانه ای ، مخابراتی ، سیستم های نرم افزاری و سیستم های حفاظتی و نظارتی – تولید ،پشتیبانی و فروش سیستم های جامع و نرم افزاری از قبیل سیستم های یکپارچه سازمانی ، مدیریت ارتباط با مشتری ، سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و انوماسیون اداری و صنعتی – طراحی ، مشاوره ،آموزش ، اجرا ، بهینه سازی ، امنیت و پشتیبانی نرم افزار و سخت افزاری در حوزه سیستم های مخابراتی ، شبکه های رایانه ای سیستم های حفاظتی و نظارتی – ساخت ، تولید و پشتیبانی از کلیه تجهیزات الکترونیکی ، ارتباطی و مخابراتی – مشاوره ، ساخت و بهینه سازی مراکز داده - برپایی غرفه و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی و برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی- عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی- اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی-گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها - افتتاح حساب ، اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات بانکی اعم از ارزی و ریالی نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی- شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، انجام کلیه فعالیتهای فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان محسنی خیابان وزیری پور کوچه کاووسی پلاک ۲۰ واحد ۲۰۲ کدپستی ۱۵۴۶۹۱۳۹۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۸۲۰ سهم با نام و ۱۸۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۴۱/ص ۹۵,۲۰۱ مورخ ۳/۳/۱۳۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای محمد مهدی فنائی کدملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ بنمایندگی از شرکت الکتروکویر ش.م ۱۰۸۶۱۵۸۸۶۳۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای بهروز زارعی کرگ آباد کدملی ۳۷۳۰۴۵۹۰۰۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای حمید منتظری هدشی کدملی ۰۰۵۸۲۶۶۴۳۷ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای رضا زنگنه مطلق کدملی ۰۵۳۲۲۳۹۸۷۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و آقای حمیدرضا صباغ یزدی کدملی ۰۰۳۹۹۹۴۴۷۳ به سمت عضو هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء به اتفاق مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و یا یکی از اعضای هیات مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران حسابداران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ به عنوان بازرس اصلی. سید حسین اورازانی شجاعی به شماره ملی ۲۵۷۱۵۳۷۲۳۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربمنزله اخذوصدورپروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۰۴۲۰۵۵۷۱۸۲۵۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12923590
آگهی تغییرات شرکت کیان ایساتیس پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۲۷۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی فنائی به کدملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ و آقای حمید منتظری هدشی به کدملی ۰۰۵۸۲۶۶۴۳۷ و آقای محسن محمدرضائی به کدملی ۲۲۹۶۷۸۴۰۶۲ و آقای محمدرضا دشتی رحمت آبادی به کدملی ۴۴۳۰۸۸۰۰۴۲ و آقای علی آسایش به کدملی ۴۴۳۱۷۰۴۲۴۸ و آقای حمیدرضا صباغ یزدی به کدملی ۰۰۳۹۹۹۴۴۷۳ و آقای محمدجواد دهقان بنادکی به کدملی ۴۴۳۲۷۹۸۵۸۰ به سمت اعضاء هیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدندوموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۷۲۰۸و شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰به عنوان بازرس اصلی و موسسه نورافشان شمس به شماره ثبت ۶۰۶ و شماره شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۰۰۱۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدندوروزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدوصورتهای مالی منتهی به سال ۹۴بتصویب رسید. ش۹۵۰۴۳۱۱۶۵۲۵۱۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13123184
آگهی تغییرات شرکت پارس کویر البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۶۷۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مهدی فنایی کد ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسین فنایی به کد ملی ۲۹۹۲۳۳۸۴۱۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کاظم غفرانی به کد ملی ۲۲۹۵۱۲۷۵۸۰ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل: چک، سفته، بوات، قراردادها، عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. لیلا صادقی به کد ملی ۰۳۸۳۶۲۵۱۶۵ بعنوان بازرس اصلی و مهسا شکر خوار کد ملی ۲۲۹۷۷۷۳۵۵۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۸۲۲۶۱۴۸۱۴۲۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173832
آگهی تغییرات شرکت پارس کویر اروند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۰۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ آقای وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ آقای کاظم غفرانی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۲۷۵۸۰ آقای محمد مهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ آقای محمد مسعود آسایش اردکانی به شماره ملی ۴۴۵۹۳۲۶۷۹۵ آقای حمید منتظری هدشی به شماره ملی ۰۰۵۸۲۶۶۴۳۷ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۹۱۷۷۳۳۷۲۹۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187894
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری سالمند یاران بصیر در تاریخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۰۳۷۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تهیه محیط مناسب برای ارائه خدمات مراقبت و نگهداری شبانه روزی از سالمندان متناسب با نیازها و محدودیت های مراجعین ، ارائه خدمات توانبخشی با بالاترین کیفیت به سالمندانی که احتیاج به کمکهای روزانه دارند با هدف افزایش توانمندیها و استقلال فردی ، مراقبت و نگهداری از سالمندانی که دچار مشکلات ذهنی می باشند با ایجاد محیط امن و مناسب شرایط خاص سالمند ، بالابردن سطح آگاهی جامعه و خانواده سالمندان ، داشتن جامعه ای سالم با نگرش مثبت به سالمندان و سالمندیاری ، فراهم آوردن زمینه مناسب اشتغال پویا توام با مهارت و متناسب با دانش روز جهان به استناد مجوز شماره ۱۰۰۴۹/۲۲ مورخ ۱۷/۸/۹۵ صادره از سوی اداره کل بهزیستی استان البرز شهرستان ساجبلاغ. ثبت موضوع فوق به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد. مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی:ساوجبلاغ ، انتهای باغستان ، جاده آتشگاه ، کیلومتر ۵ جاده برغان ، منطقه نمونه گردشگری برغان ، کدپستی ۳۱۵۳۶۱۳۱۱۱ سرمایه شرکت:۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال. اولین مدیران:آقای محمدرضا محمدی به شماره ملی ۴۴۵۹۵۰۶۲۳۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهر انگیز میکائیلی به شماره ملی ۰۷۹۳۱۵۲۷۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا میکائیلی به شماره ملی ۰۷۹۳۱۶۶۹۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو علی البدل و آقای حسین فروزنده به شماره ملی ۴۸۹۷۹۵۱۷۶۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مهدی ابوئی مهریزی به شماره ملی ۴۴۳۲۷۳۴۲۴۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای سید ابوالقاسم موسوی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۸۲۶۸۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای محمد مهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه دار به مدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:امضا کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای ثابت آقای غلامرضا میکائیلی (مدیرعامل) همراه با امضای آقای محمدرضا محمدی (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب ایشان با امضای آقای محمد مهدی فنائی (خزانه دار) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بازرسان: آقای سید حمید کلانتری همت آبادی به شماره ملی ۵۵۱۹۷۰۹۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و خانم نادره کاغذ کنانی به شماره ملی ۰۰۴۷۳۷۱۹۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اختیارات مدیر عامل:طبق اساسنامه. ش۹۵۰۹۲۲۷۶۷۹۶۰۵۸۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353433
آگهی تغییرات شرکت تامین تجهیزات برقی کران قدرت یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۶۹۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی فنایی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ رئیس هیئت مدیره و آقای حسین شهابی به شماره ملی ۰۰۴۳۷۳۶۴۱۶ نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید نخستین به شماره ملی ۰۵۳۲۸۲۴۷۷۶ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند پ۹۵۱۲۲۳۱۴۲۵۷۶۷۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13690004
آگهی تغییرات غیر انتفاعی حمایت از بیماران مرکز فوق تخصصی بیماریهای کلیه و مجاری ادرار مجتمع بیمارستانی دریانی محب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۰۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا اعتمادیان کد ملی ۴۴۳۱۲۶۲۱۰۵، غلامرضا شاه حسینی کد ملی ۰۴۹۳۰۹۲۵۹۵، محمود جراحی کد ملی۰۷۹۳۲۴۰۶۴۶، مهدی برزگر کد ملی ۰۸۵۸۷۰۷۳۷۳، پژمان شادپور کد ملی ۰۰۴۳۹۶۷۸۷۶ محمد مهدی فنائی کد ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷، مسعود اعتمادیان کد ملی ۰۰۴۳۸۳۸۹۰۱، علی اعتمادیان کد ملی ۰۰۳۷۱۷۶۷۸۱، رحمت اله صادقیان کد ملی ۱۲۳۹۸۵۲۱۰۱ بعنوان نماینده معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، جلیل کوهپایه زاده کد ملی ۰۴۵۲۷۶۳۲۳۱ بعنوان نماینده معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۴۲۲۹ محمد جواد سلیمانی کد ملی ۱۲۶۲۲۱۵۹۸۶، محمودرضا محقق دولت آبادی، کد ملی ۱۲۹۱۱۳۸۹۲۷ وحید صدوقی، کد ملی ۱۱۸۹۳۰۷۵۷۱ محمدابراهیم معراجی کد ملی۱۲۱۰۰۹۳۰۱۴، هادی جواهریان، کد ملی ۰۰۶۶۰۶۸۶۶۵ مالک اسدی کد ملی ۰۵۵۷۸۰۴۲۶۴ و مهران آقائی کد ملی ۴۱۳۰۸۶۲۵۱۰ به عنوان اعضای هیئت امنا انتخاب گردیدند پ۹۶۰۸۱۰۱۴۸۳۸۸۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13752035
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی رسم آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۰۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۵۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای کامران گلپایگانی به شماره ملی ۳۸۷۳۸۹۵۲۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد مهدی فنایی با شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ و آقای کاظم غفرانی باشماره ملی ۲۲۹۵۱۲۷۵۸۰ و آقای حسین رحمتی زاده باشماره ملی ۱۱۸۹۷۲۶۳۸۶ و آقای محسن محمدرضایی باشماره ملی ۲۲۹۶۷۸۴۰۶۲ و آقای حمید منتظری باشماره ملی ۰۰۵۸۲۶۶۴۳۷. آقایان سیدکاظم اعتصامی باشماره ملی ۱۲۹۰۲۷۰۳۵۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) و آقای محمد مهدی فنایی باشماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسین رحمتی زاده باشماره ملی ۱۱۸۹۷۲۶۳۸۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان کاظم غفرانی باشماره ملی ۲۲۹۵۱۲۷۵۸۰ و محسن محمدرضایی باشماره ملی ۲۲۹۶۷۸۴۰۶۲ و حمید منتظری باشماره ملی ۰۰۵۸۲۶۶۴۳۷ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل بطورثابت به اتفاق یکی دیگر ازاعضای هیئت مدیره متفقا با مهرشرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۱۹۳۳۳۸۰۹۸۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13803450
آگهی تغییرات شرکت ساخت تجهیزات برقی ضمیران طباع شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۳۶۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن محمد رضائی به شماره ملی ۲۲۹۶۷۸۴۰۶۲ و آقای محمدحسین فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۸۴۱۹ و آقای محمدمهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ و آقای وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ و آقای کاظم غفرانی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۲۷۵۸۰ ۲) روزنامه کثیرالانتشار آفتاب یزد، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.۳) آقای شهرام طهماسبی بشماره ملی ۵۵۸۹۰۷۷۲۶۵ بسمت بازرس اصلی و خانم فاطمه جانی به شماره ملی ۰۰۱۴۱۱۶۷۰۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.۴) ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. ش۹۶۱۰۱۷۶۲۸۴۴۱۷۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13905067
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود زیست بوم اوستا در تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۳۷۰۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۳۸۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: موضوع شرکت عبارت است از: انجام تمامی امور خدماتی و تولیدی کشاورزی و ورود انواع تکنولوژی مربوطه و احداث گلخانه و تامین تجهیزات و اجرای پروژه های کشاورزی، تولید نهاده و اصلاح بذر شامل فعالیت های بیولوژیکی و بیو تکنولوژی جنگلها و مراتع کشور و استحصالات طبیعی و فرآوری گیاهان داروئی و مواد اولیه دارو های گیاهی و مواد معطر و مواد غذایی و ادوی های و دمنوش ها و انجام کلیه پروژه های فضای سبز و زیست محیطی در داخل و خارج از کشور و واردات و صادرات کالا های مجاز بازرگانی، ارائه طرح های تجاری، برگزاری نمایشگاه و سمینار در زمینه های مختلف در حوزه داخلی و بین المللی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش، اخذ وام و تسهیلات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی و سایر موضوعات مربوطه در حوزه کشاورزی درصورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ میرداماد ـ خیابان شهید مهدی وزیری پور ـ خیابان کاووسی ـ پلاک ۲۰ ـ ساختمان کاووس ـ طبقه سوم ـ واحد ۳۰۲ کدپستی ۱۵۴۶۹۱۳۹۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای نوید نجفیان به شماره ملی ۰۰۵۵۲۸۳۶۱۶ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای یحیی علیخانی فرد به شماره ملی ۰۰۶۴۶۳۰۶۶۸ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای صالح ونکی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۲۵۹۵ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ریواتدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۰۸۱۵ و به نمایندگی وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ دارنده ۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد مهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای رحمان رشنوادی به شماره ملی ۴۵۴۹۴۸۲۷۲۹ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای نوید نجفیان به شماره ملی ۰۰۵۵۲۸۳۶۱۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای یحیی علیخانی فرد به شماره ملی ۰۰۶۴۶۳۰۶۶۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد مهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای رحمان رشنوادی به شماره ملی ۴۵۴۹۴۸۲۷۲۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار وطن امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۰۹۲۴۳۴۷۶۷۴۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13919044
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پرتو هور انرژی درتاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۳۹۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۸۰۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی ، اجرا ، مشاوره و نظارت کلیه پروژه های برقی و مکانیکی و عمرانی اعم از ساختمان سازی ، تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی و احداث نیروگاه خورشیدی ، مشاوره و تولید و نصب و خرید و فروش اجناس مربوطه از قبیل پنل خورشیدی ، اینورتر ،سیم و کابل ، تابلو برق ، استراکچر ، ابزار دقیق. خدمات پیمانکاری در زمینه نیروگاه ها و تاسیسات برقی و الکتریکی و مکانیکی. اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی داخلی و خارجی و عقد قرارداد با سازمانهای دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری ، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و انجام کلیه فعالیتهای مربوط به موضوع شرکت. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ میرداماد ـ خیابان شهید مهدی وزیری پور ـ خیابان کاووسی ـ پلاک ۲۰ ـ ساختمان کاووس ـ طبقه سوم ـ واحد ۳۰۲ کدپستی ۱۵۴۶۹۱۳۹۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای صالح ونکی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۵۲۵۹۵ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ریواتدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۰۸۱۵ و به نمایندگی روزبه عبادی نرگسی به شماره ملی ۰۰۷۷۸۷۸۳۳۷ دارنده ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محسن محمد رضائی به شماره ملی ۲۲۹۶۷۸۴۰۶۲ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد مهدی محمد رضائی به شماره ملی ۲۲۹۶۷۸۴۰۷۰ دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد مهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ دارنده ۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای اشکان رستگار به شماره ملی ۰۴۵۱۶۲۳۷۵۴و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محسن محمد رضائی به شماره ملی ۲۲۹۶۷۸۴۰۶۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمد مهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء آقای وحید حسینی بسمت عضو هیئت مدیره و در نبود ایشان با امضا محسن محمد رضائی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و در نبود ایشان با امضا محمد مهدی فنائی بسمت رئیس هیئت مدیره به ترتیب هر کدام بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۱۵۷۶۷۷۶۵۹۷۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924086
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پیام صادرات نیک درتاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۴۱۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۷۲۷۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: پیام صادرات نیک شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت :موضوع شرکت عبارت است از:توسعه زیرساختهای لازم برای صادرات کالاهای مجاز و خدمات فنی و مهندسی در صنایع مختلف دارای مزیت رقابتی، همچنین کلیه فعالیتهای مربوط به پیمانکاری انواع نیروگاهها، خطوط انتقال برق، شبکه های توزیع برق بعنوان پیمانکار عمومی و همچنین کلیه فعالیتهای مربوط به توسعه و ساخت انواع نیروگاههای تجدیدپذیر در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مشاوره فنی، مهندسی، تجاری و مدیریتی در زمینه پروژه های عمرانی و صنعتی، شرکت در مناقصات داخلی و بین المللی جهت اجرای پروژه های صنعتی و عمومی در مراحل طراحی مهندسی، تامین تجهیزات و اجرا بصورت پیمانکاری، واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی، ارائه طرحهای تجاری، برگزاری نمایشگاه و سمینار در زمینه های مختلف در حوزه داخلی و بین المللی، خرید و فروش و خدمات پس از فروش، اخذ وام و تسهیلات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-نیاوران-خیابان شهید دکتر باهنر-خیابان عمار(میرانصاری)-پلاک -۲۴-طبقه هشتم-واحد ۱ کدپستی ۱۹۳۵۶۷۶۱۰۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۲۰۶۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک پاسارگاد شعبه تجریش با کد۲۱۶ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای وحید حسینی هرات به شماره ملی ۰۴۵۲۷۷۶۵۴۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال ریواتدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۰۸۱۵ و به نمایندگی محمدمهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال پیمان پردازنیک آور به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۵۲۳۰۱ و به نمایندگی پویان جهانگیری به شماره ملی ۳۲۵۵۲۶۶۲۱۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل آقای پویان جهانگیری به اتفاق نائب رئیس هیئت مدیره آقای وحید حسینی هرات یا رئیس هیئت مدیره آقای محمد مهدی فنایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای یحیی علیخانی فرد به شماره ملی ۰۰۶۴۶۳۰۶۶۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای روزبه عبادی نرگسی به شماره ملی ۰۰۷۷۸۷۸۳۳۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۲۱۶۵۴۹۴۱۸۵۹۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14094786
آگهی تغییرات جامعه یاوری فرهنگی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۳۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۲۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۰۹/۱۸۶۰/۱۴۰۳/۵۳/۱۴ مورخه ۱۷/۱۱/۹۶ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای دو نفر از «مدیرعامل و خزانه دار، یا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و خزانه دار» و مهر مؤسسه معتبر خواهد بود. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی مؤسسه انتخاب شد. همایون حاجی خانی ۴۴۱۰۰۹۴۴۷۵ فاطمه النگ ۰۰۴۳۳۱۷۱۵۴ محمد حامد ناظم رضوی ۰۰۵۵۰۲۹۲۵۶ مهدی متحدان ۲۲۹۶۴۶۹۶۷۱ سید حسن حسینی پور ۰۰۴۴۸۲۹۴۹۳ محمدمهدی فنائی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ آراسب احمدیان ۰۰۵۲۸۹۶۶۰۹ بسمت اعضا اصلی و شهین دخت خوارزمی ۳۱۳۱۰۹۸۶۱۹ سیدحبیب الله حاجی آقامیری ۰۰۴۳۷۸۵۷۲۷ بسمت اعضا علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۱ مهران صادقی سراجی ۲۱۸۱۰۲۹۵۷۱ بسمت بازرس اصلی و سیدحمید گرامی ۰۰۴۷۱۰۲۱۲۸ بسمت بازرس علی البدل انتخاب شدند پ۹۷۰۴۰۵۹۰۱۶۹۷۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14192972
آگهی تغییرات شرکت الکترو کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن محمدرضایی به شماره ملی ۲۲۹۶۷۸۴۰۶۲ و آقای کاظم غفرانی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۲۷۵۸۰ و آقای فواد فنائی به شماره ملی ۰۰۶۴۴۲۴۷۹۰ و خانم فائزه فنائی به شماره ملی ۰۰۶۸۲۲۹۳۲۱ و آقای محمدمهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ ۲) روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳) ترازنامه و صورتحساب سود و زیان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۴) موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هژیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۲۰ (حسابداران رسمی) به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای سیدحسین اورازانی شجاعی به شماره ملی ۲۵۷۱۵۳۷۲۳۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۶۰۷۳۸۷۵۲۶۳۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14400506
آگهی تغییرات شرکت تامین کالا پارس کویر پایا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۴۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۲۶۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدحسین اورازانی شجاعی به شماره ملی ۲۵۷۱۵۳۷۲۳۷ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا صباغ یزدی به شماره ملی ۰۰۳۹۹۹۴۴۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. محمدمهدی فنائی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۳۱۵۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و کاظم غفرانی به شماره ملی ۲۲۹۵۱۲۷۵۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و نستوه کارخانه چی به شماره ملی ۰۰۶۹۶۷۳۵۹۴ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره و حمید منتظری هدشی به شماره ملی ۰۰۵۸۲۶۶۴۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل – چک – سفته – برات - قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۱۰۰۹۴۵۹۶۸۶۶۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک