علیرضا عکاف زاده

آقای علیرضا عکاف زاده

کد ملی 2992120804
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 987144
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه معادن و صنایع معدنی آریا شهاب آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۷۷۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۷۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی ۳۱۳۱۰۴۰۳۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی ۳۰۹۰۱۶۴۷۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین حسین زاده به شماره ملی ۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱ و آقای علیرضا عکاف زاده به شماره ملی ۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ و آقای مجید آنتیکی نژاد به شماره ملی ۲۹۹۲۰۳۹۱۵۲ تا تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۲۹۳۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987844
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۵۹۲۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۱ ۱ با استعفا آقای جواد رزم حسینی موافقت گردید ۲ محمد حسین حسین زاده کد ملی ۳۱۸۹۶۷۱۱۴۱ به نمایندگی از سرمایه گذاری پویش صالحین بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا عکاف زاده کد ملی ۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ به نمایندگی از شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان فولاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد رضا ورزنده کد ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو نفر از سه نفر اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۴۲۸۳۹ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192832
آگهی تغییرات شرکت پویش ثمین سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۲۴۰
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۷/۱۳۹۲ ۱ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است. ۲ آقایان علیرضا عکاف زاده کد ملی ۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و عبداله حسین زاده کد ملی ۲۹۹۴۰۱۱۳۸۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید حیدری کد ملی ۰۶۲۰۲۷۵۴۹۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۶۸۰۴۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725181
آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی کارکنان فولادکرمان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۱۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ۰۴/۰۵/۱۳۹۳ ومنضم به نامه شماره۹۹۲۲/۱۹/۹۳مورخ۴/۶/۹۳اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا عکاف زاده کدملی۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمدرضا ورزنده کدملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ به سمت نائب رئیس و خانم رویا شهامت به سمت منشی هیات مدیره برای مدت باقی مانده تصدی انتخاب گردیدند. به اتفاق آرا خانم رویا شهامت کدملی ۳۱۷۹۷۷۳۹۱۱ فرزند سیدعبدالحسین دارنده شماره شناسنامه ۲۷۵ کدپستی ۷۶۱۸۹۳۷۷۷۹ صادره از بردسیر متولد سال ۱۳۵۸ به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت خانم رویا شهامت مدیرعامل تعاونی و به انضمام یک از دو نفر از اعضای هیات مدیره آقای علیرضا عکاف زاده فرزند احمد و یا آقای محمدرضا ورزنده فرزند محمدعلی , مهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهرتعاونی معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۹۱۷۲۲۴۱۶۰۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12666298
آگهی تغییرات شرکت سریع سازان ارگ کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۴۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۴ الف) انتخاب اعضای هیئت مدیره: آقایان علیرضا عکاف زاده به کدملی ۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ و حمید رحیمی پور چترودی به کدملی ۲۹۹۲۵۶۴۹۴۱و مصطفی احمدی به کدملی ۲۹۹۴۰۶۷۸۹۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ب) صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ج) موسسه حسابرسی آزمون حساب تدبیربه شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۵۳۳۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای کیوان رحیم منش به کدملی ۳۳۷۹۵۳۴۴۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. د) روزنامه حدیث کرمان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۱۲۹۲۸۵۳۰۹۴۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285409
آگهی تغییرات شرکت توسعه پترو صنعت مکین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقایان: علیرضا عکاف زاده با کد ملی ۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ - حمید رحیمی پورچترودی با کد ملی ۲۹۹۲۵۶۴۹۴۱ به نمایندگی ازشرکت صنایع فولاد کرمان و کیوان رحیم منش با کد ملی ۳۳۷۹۵۳۴۴۷۱به عنوان اعضاء جدید هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۱۱۱۴۵۰۱۵۴۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13367648
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب آهن ونورد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۰۸۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵:۱ آقایان علیرضا عکاف زاده با کدملی ۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای علی دستوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره با کدملی ۲۹۹۱۹۸۲۲۶۸ وآقای محمد رضا ورزنده با کدملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ و آقای محمد رضا دستوری با کدملی ۲۹۹۳۷۶۶۵۰۳ و آقای محمد حسین دستوری با کدملی ۲۹۸۰۰۵۹۷۷۳ به عنوان اعضاء هیات مدیره تعیین گردیدند. - آقای علی دستوری با کدملی ۲۹۹۱۹۸۲۲۶۸ به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار وبانکی و سایر اوراق تجاری و غیره با امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره ومهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۱۱۴۳۴۰۸۳۲۱۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13429878
آگهی تغییرات شرکت کانی کاوان خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۱۸۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ ۱ - آقایان علیرضا عکاف زاده بشماره ملی ۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ بسمت رئیس هیات مدیره و حمید رحیمی پورچترودی بشماره ملی ۲۹۹۲۵۶۴۹۴۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و کیوان رحیم منش بشماره ملی ۳۳۷۹۵۳۴۴۷۱ بعنوان عضو هیات مدیره - آقای بهنام روحی بشماره ملی ۲۹۹۳۹۳۷۹۷۹ بسمت مدیرعامل شرکت (خارج از هیات مدیره) ۲ - کلیه اسنادواوراق بهاداروبانکی و سایر اوراق تجاری وغیره با امضاء ثابت مدیر عامل ورئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۲۲۵۳۶۴۸۰۰۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622243
آگهی تغییرات شرکت شمش فولاد خضرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۴۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا عکاف زاده به شماره ملی ۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ و آقایان محمد افضلی گروه به شماره ملی ۴۸۲۹۸۴۲۴۳۱ و آقای حمید رحیمی پور چترودی به شماره ملی ۲۹۹۲۵۶۴۹۴۱ ش۹۶۰۷۰۱۱۰۲۴۷۸۵۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626315
آگهی تغییرات شرکت فولاد آریا هادی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۸۷۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶: - ۱اعضای هیات مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردید: آقای علیرضا عکاف زاده به شماره ملی ۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ و آقایان محمد افضلی گروه به شماره ملی ۴۸۲۹۸۴۲۴۳۱ و آقای حمید رحیمی پور چترودی به شماره ملی ۲۹۹۲۵۶۴۹۴۱ ش۹۶۰۷۰۳۲۶۷۳۹۷۵۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633159
آگهی تغییرات شرکت چند منظوره عام بعثت کرمان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ منضم به نامه شماره۹۳۷۱/۲/۱۹/۹۶ ۲۲/۶/۹۶اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان کرمان: تعداد۵ نفر به شرح زیر به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره: علیرضا عکاف زاده کدملی ۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ محمد رضا ورزنده کدملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ حمید رحیمی پور چترودی کدملی ۲۹۹۲۵۶۴۹۴۱ وشرکت بهینه گستر فولاد مشیز به شماره ثبت ۱۲۶۲۹ وشناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۸۷۳۳۷ به نمایندگی اقای علی اصغر رنجبرکدملی۲۹۹۱۳۰۵۸۰۰ به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. فتحعلی نادری جیرفتی کدملی۳۰۳۰۰۴۰۲۱۶ به سمت بازرس اصلی و کیوان رحیم منش کدملی۳۳۷۹۵۳۴۴۷۱به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۷۰۶۸۰۶۶۰۴۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13635906
آگهی تغییرات شرکت بهینه گستر فولاد مشیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۸۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردید: علیرضا عکاف زاده به شماره ملی ۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ و آقای حمید رحیمی پور چترودی به شماره ملی ۲۹۹۲۵۶۴۹۴۱ و آقای کیوان رحیم منش به شماره ملی ۳۳۷۹۵۳۴۴۷۱ ش۹۶۰۷۱۱۳۸۴۷۴۷۱۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13695964
آگهی تغییرات شرکت بسیط کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۷۸۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۶: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا عکاف زاده به شماره ملی ۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ و آقایان وحید عرب نژاد به شماره ملی ۳۰۹۱۱۶۱۲۶۹ و آقای حمید رحیمی پور چترودی به شماره ملی ۲۹۹۲۵۶۴۹۴۱ ش۹۶۰۸۱۵۷۵۷۷۵۲۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785393
آگهی تغییرات شرکت جهان طب کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۹۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا عکاف زاده به شماره ملی ۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ آقای محمد افضلی گروه به شماره ملی ۴۸۲۹۸۴۲۴۳۱ آقای حمید رحیمی پور چترودی به شماره ملی ۲۹۹۲۵۶۴۹۴۱ ش۹۶۱۰۰۶۶۳۲۷۳۶۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13802036
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل باربری دشت ران بردسیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۴۰۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶: اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردید آقای علیرضا عکاف زاده به شماره ملی ۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ و خانم فهیمه سیستانی پور به شماره ملی ۳۱۷۹۷۲۸۵۴۱ و آقای غلامرضا ابراهیمی به شماره ملی ۲۹۹۲۱۳۶۷۳۵ خانم مهدیه سعید به شماره ملی ۲۹۹۲۷۷۹۹۶۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدجواد اسدی با کد ملی ۳۱۷۹۷۳۲۰۶۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار حدیث جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۰۱۶۸۵۷۳۹۳۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بردسیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042880
آگهی تغییرات شرکت گلاب گیران مشیز شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۵۱۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵منضم به نامه شماره ۲۰۵۰مورخ۱۲/۰۸/۹۵اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان بردسیر: ۱علیرضا عکاف زاده به شماره ملی۲۹۹۲۱۲۰۸۰۴ محمدرضا ورزنده به شماره ملی ۲۹۹۳۵۳۳۳۵۵ عباس حبیب زاده به شماره ملی ۳۰۹۰۵۲۷۴۹۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره مهدی تویسرکانی به شماره ملی ۳۲۱۹۸۱۹۳۱۱ مهران میرزایی رادبه شماره ملی۲۹۹۲۰۷۲۳۳۸ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ۲حمید رحیمی به شماره ملی۲۹۹۲۵۶۴۹۴۱ به سمت بازرس اصلی کیوان رحیم منش به شماره ملی۳۳۷۹۵۳۴۴۷۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ و ۲۹/۱۲/۹۴ ۴ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون حساب تدبیر بعنوان حسابرس قانونی شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۳۰۱۸۵۴۷۳۴۳۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بردسیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک