سیدمحمدحسین مدنی

آقای سیدمحمدحسین مدنی

کد ملی 2991436077
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 581550
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات شمش آلومینیوم ضامنسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۸۹۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۱۱۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۲/۹۱ واصل گردید: مسعود حقانی به کدملی۰۰۷۵۰۴۶۹۷۰ بسمت بازرس اصلی و شهلا صمدی زاده خانقشلاقی به کدملی۰۰۶۶۴۰۰۲۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: احسان شمسی نژادراوری به کدملی۲۹۹۱۷۹۲۲۱۳ سید محمدحسین مدنی به کدملی۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ محمدرضا نعمت الهی به کدملی۲۹۹۲۰۹۵۳۳۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۴/۲/۹۱ محمدرضا نعمت الهی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمدحسین مدنی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و احسان شمسی نژادراوری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۵۴۵۹۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741269
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای جنوب شرق سهامی خاص شماره ثبت ۲۶۷۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۸۴۴۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۵/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۸۹. ۲ آقای سید محمد حسین مدنی با کد ملی ۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ و خانم حمیده منصوری با کد ملی ۲۱۹۹۷۰۳۴۶۱ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ برطبق مصوبات هیئت مدیره آقای نصرت الله نور بخش با کد ملی ۲۹۹۱۲۷۴۸۴۰ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه نوذری با کد ملی ۲۹۹۰۳۳۷۱۰۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید رضا حسینی با کد ملی ۲۹۹۱۳۸۴۸۷۵ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و آقای مهدی زینل سبزواری بسمت عضو علی البدل بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضا ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از دو امضای اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی باامضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۳۱۱۵۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021406
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات آلومینیوم ارگ کاشمر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۷۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۹۵۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید محمدحسین مدنی به کدملی ۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ و مسعود حقانی صفرپور به کدملی ۰۰۷۵۰۴۶۹۷۰ و سارنیا حیدرزاده به کدملی ۰۰۱۶۱۴۵۲۳۲ که سید محمدحسین مدنی به سمت رئیس هیئت مدیره، سارینا حیدرزاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مسعود حقانی صفرپور به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و مکاتبات شرکت با امضا مدیرعامل جانشین وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۳۰۱۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072628
آگهی تغییرات شرکت صندوق غیردولتی سرمایه گذاری و توسعه روابط اقتصادی ایران و عربستان سعودی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۶۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای هادی استادی دشت بیاض به شماره ملی۰۹۳۱۳۶۲۳۷۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید محمدحسین مدنی به شماره ملی۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۵/۰۲/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد سلمانیان مشهدی به شماره ملی ۰۹۲۰۴۷۳۱۴۸ و آقای مشاری سعود محمد جمیل محمود و خانم فاطمه رنگیها به شماره ملی۰۹۳۳۳۸۴۸۴۱ و آقای سید محمود قاآنی ابوسعیدی به شماره ملی۰۹۳۴۴۷۴۴۸۶ و خانم سمیه عطایی حسن آبادی به شماره ملی۰۷۶۹۶۴۵۳۰۵ تا تاریخ۱۵/۰۲/۱۳۹۴ در تاریخ۰۸/۰۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۱۶۵۴۷۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187977
آگهی تغییرات شرکت تجلی اندیشه پایا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۳۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۴۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا قنبر عباسی با کدملی۰۴۵۲۴۸۸۴۳۵ با دریافت۰۰۰/۰۰۰/۵۱۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال کاهش داد و با امضاء ذیل صورتجلسه اقرار به دریافت مبلغ کاهش سهم الشرکه خود از شرکت نمود. ۲ خانم الهام عبدالصمدی با کدملی۰۰۷۱۴۲۴۶۳۶ با دریافت۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال کاهش داد و با امضاء ذیل صورتجلسه اقرار به دریافت مبلغ کاهش سهم الشرکه خود از شرکت نمود. ۳ آقای داریوش روزبهانه با کدملی۲۸۵۱۲۵۶۳۸۳ با دریافت۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال از صندوق شرکت (تمامی سهم الشرکه خود) از ردیف شرکاء خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و با امضاء ذیل صورتجلسه اقرار به دریافت کلیه حق و حقوق خود و خروج از شرکت نمود. ۴ آقای اردوان بحری با کدملی۱۸۱۷۲۴۳۰۸۱ با دریافت۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ ریال از صندوق شرکت (تمامی سهم الشرکه خود) , از ردیف شرکاء خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و با امضاء ذیل صورتجلسه اقرار به دریافت کلیه حق و حقوق خود و خروج از شرکت نمود. ۵ آقای حمیدرضا مهدوی با کدملی۰۰۵۷۸۰۲۲۹۷ با دریافت۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ ریال از صندوق شرکت (تمامی سهم الشرکه خود) , از ردیف شرکاء خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و با امضاء ذیل صورتجلسه اقرار به دریافت کلیه حق و حقوق خود و خروج از شرکت نمود. ۶ سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۶۰/۹ ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به۰۰۰/۰۰۰/۰۶۰/۹ ریال کاهش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به این شرح میباشد. سید جواد روشن با کدملی۰۵۳۲۰۲۴۹۲۳ دارای۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال سهم الشرکه آقای فرجام صدوق عباسیان باکدملی۰۵۳۲۰۷۷۷۳۳ دارای۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه آقای علیرضا قنبرعباسی با کدملی۰۴۵۲۴۸۸۴۳۵ دارای۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه آقای نورمحمد عارفیان با کدملی۲۰۹۱۹۶۰۴۵۴ دارای۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰ ریال سهم الشرکه خانم مژگان باقری رزمندیل با کدملی۰۰۴۷۶۹۹۷۷۹ دارای۰۰۰/۰۰۰/۴۲۰ ریال سهم الشرکه آقای آقا مرتضی میری با کدملی۰۵۳۰۱۹۶۸۹۱ دارای۰۰۰/۰۰۰/۳۳۰ ریال سهم الشرکه آقای علیرضا روشن با کدملی۰۴۵۸۱۲۳۷۸۹۷ دارای۰۰۰/۰۰۰/۲۶۰ ریال سهم الشرکه آقای حمید میری با کدملی۰۵۳۲۰۸۶۱۰۴ دارای۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰ ریال سهم الشرکه آقای الهام عبدالصمدی با کدملی۰۰۷۱۴۲۴۶۳۶ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بهشاد بختیاری با کدملی۰۲۵۰۵۵۹۶۳۳ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال سهم الشرکه آقای بهداد بختیاری با کدملی۰۲۵۰۵۵۹۶۴۱ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال سهم الشرکه آقای ریحانه سخائیان حاجی محمد با کدملی۰۰۶۲۱۳۵۴۵۷ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ ریال سهم الشرکه آقای مجتبی میری با کدملی۰۵۳۲۷۸۰۳۷۱ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال سهم الشرکه آقای سید محمدحسین مدنی با کدملی۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۶۲۰ ریال سهم الشرکه آقای علیرضا گلستانی عراقی با کدملی۰۵۳۲۸۸۳۵۰۰ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد حیدری خباز با کدملی۳۶۲۰۸۳۳۵۵۹ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰ ریال سهم الشرکه آقای نیما تقوائی با کدملی۰۰۷۳۳۵۳۲۹۹ دارای۰۰۰/۰۰۰/۴۱۰ ریال سهم الشرکه آقای فرزین صدوق عباسیان با کدملی۰۰۷۹۷۸۴۵۶۹ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۳۳۰ ریال سهم الشرکه آقای رامین خدابنده با کدملی۰۰۴۰۷۲۳۰۰۳ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال سهم الشرکه آقای فریبا گرشاسبی با کدملی۰۰۷۱۶۴۱۰۱۷ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهدی شبانی با کدملی۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ ریال سهم الشرکه آقای بهفر بختیاری با کدملی۰۲۵۰۵۵۹۶۵۱ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال سهم الشرکه. پ۱۷۰۹۱۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1188035
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک مهر آسا سرام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۲۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمدحسین مدنی به ش ملی۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا دهقانی فیروزآبادی به ش ملی۴۴۸۹۷۳۷۶۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود حقانی صفرپور به ش ملی۰۰۷۵۰۴۶۹۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۹۱۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492260
آگهی تغییرات شرکت اطلس بارگین تجارت ایرانیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۰۷۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۴۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد حسین مدنی به شماره ملی ۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ با پرداخت ۴۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت آقای حمیدرضا معارف پرور به شماره ملی ۰۴۵۲۷۰۰۷۲۸ با پرداخت ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت آقای محسن فهیمی به شماره ملی ۰۰۸۱۵۱۴۱۹۰ با پرداخت ۹۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اسامی سایر شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل می‌باشد خانم سارینا حیدرزاده رضایی کد ملی۰۰۱۶۱۴۵۲۳۲ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مسعود حقانی صفرپور کد ملی ۰۰۷۵۰۴۶۹۷۰ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۳۰۴۰۲۱۴۶۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530965
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام شرکت بهین سریر تدبیر در تاریخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۷۵۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۳۸۳۸۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های اقتصادی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، اخذ و اعطای نمایندگی، اخذ اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری، کلیه فعالیت های مجاز مربوط به تولید و بازرگانی، سایر فعالیت های مجاز انتفاعی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای مربوطه، مشارکت در کلیه امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی مجاز پس از اخذ مجوزهای مربوطه. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: تهران ـ م پیروزان ـ خ پیروزان ـ پ ۲۰ ـ و ۱ کد پستی ۱۹۹۵۷۷۳۳۵۱ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۰۵۲۲۱ مورخ ۲۳/۶/۹۲ نزد بانک رسالت شعبه مرکزی تهران پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران شرکت: ـ احسان شمسی نژاد راوری به کدملی ۲۹۹۱۷۹۲۲۱۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ سید محمد حسین مدنی به کد ملی ۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شهلا نصرتی استانجین به کد ملی ۰۰۷۳۷۳۸۲۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مصطفی محسن زاده به کد ملی ۲۹۸۰۰۴۴۰۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ مسعود حقانی صفرپور به کدملی ۰۰۷۵۰۴۶۹۷۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. ـ بازرس اصلی و علی البدل: ـ محسن فهیمی به شماره ملی ۰۰۸۱۵۱۴۱۹۰ بعنوان بازرس اصلی. ـ حسین سیاوشی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۲۲۹۶۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ بموجب مجوز شماره ۲۲۲۴۳۷/۱۲۱مورخ ۱/۳/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۳۰۴۲۵۲۱۲۹۴۵۴۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534597
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت خدیو مشاور ایرانیان در تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۴۷۹۹۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. - ‎موضوع شرکت : فعالیت نظام مهندسی مانند بررسی فنی اقتصادی، کنترل پروژه و طراحی پروژه های سدسازی و امثال آن، امور مربوط ‏به محیط زیست پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران میدان شیخ بهایی ضلع شمال غربی برج صدف طبقه سوم واحد ۳۷ کدپستی ۱۹۹۳۸۸۳۶۱۱ ‏- سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقد، منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم ‏بی نام می باشد‎.‎که ‎مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی شماره ۱۰۹,۴۰۸ مورخ ۸/۱۲/۹۲بانک ایران زمین شعبه شیخ بهایی پرداخت گردیده و مبلغ ‏‏۶۵۰۰۰۰۰ ریال در تعهد سهامداران می باشد‎. اولین مدیران شرکت : سیدمحمدحسین مدنی به کدملی ۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷به سمت رئیس هیئت مدیره - عضو اصلی. فاطمه مولایی به کدملی ۰۳۲۲۸۰۶۶۸۲به سمت ‏عضو هیئت مدیره - عضو اصلی. اردشیر طهماسبی خادم اسدی به کدملی ۲۷۲۱۳۸۳۲۱۳به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - عضو اصلی. فاطمه مولائی به کدملی ۰۳۲۲۸۰۶۶۸۲ به سمت ‏مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند‎.‎ - ‎کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای دونفر از سه نفر عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به ‏امضای دونفر از سه نفر عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‎.‎ اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : آقای احمد ابوسعیدی فرزند حسن به شماره ملی ۲۹۹۱۹۵۹۸۸۶ بعنوان بازرس اصلی و خانم ‏سارینا حیدرزاده رضایی فرزند عباس به شماره ملی ۰۰۱۶۱۴۵۲۳۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند‎.‎ روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۴۲۹۸۲۴۱۴۴۲۸۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1680421
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرزمین سلامت جهانی در تاریخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۵۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۰۱۸۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های اقتصادی اعم از خرید و فروش، واردات، صادرات، شرکت در مناقصه ها و مزایده، اخذ و اعطای نمایندگی، اخذ اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری، کلیه فعالیت های مجاز انتفاعی، مشارکت در کلیه امور تولیدی، خدماتی و بازرگانی مجاز پس از اخذ مجوزهای مربوطه. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خ سیدجمال الدین اسدآبادی ـ نبش خ ۶۸ـ پ ۴۷۲ کدپستی ۱۴۳۶۹۷۳۶۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۷,۱۰۹ مورخ۷/۳/۹۳ نزد بانک ایران زمین شعبه شیخ بهائی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمدرضا امیرحسنخانی شماره ملی ۰۸۵۹۲۶۱۹۱۳به سمت رئیس هیئت مدیره میرداود جلالزاده آذر شماره ملی ۱۳۷۷۷۵۰۹۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل سیدسینا مرعشی شوشتری شماره ملی ۰۰۵۵۱۰۲۴۰۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای دونفر از سه نفر عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدمحمدحسین مدنی به شماره ملی ۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ به عنوان بازرس اصلی.خانم مهری پاکدل به شماره ملی ۰۹۳۹۵۴۶۲۶۴ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۸۰۶۹۷۰۳۳۰۳۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1761396
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سازه کار ازما بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۳۱۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۴۷۳۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد حسین مدنی با کد ملی ۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ به نمایندگی از شرکت توسعه عمران فردوس شاد شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۳۵۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای امیر حسین پورمحمد با کد ملی ۲۳۷۱۸۵۴۳۶۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹ به عنوان نایب رئس هیئت مدیره. آقای حمید رضا نوروزی احمد گورابی با کد ملی ۳۲۵۰۴۲۲۸۷۸ خارج ازاعضا هیأت مدیره به عنوان مدیرعامل امضاء کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهد آور از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی با مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. امضاء اوراق عادی و اداری و مکاتبات با مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۱۰۱۳۱۰۱۴۳۹۶۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11124949
آگهی تغییرات شرکت صندوق غیردولتی سرمایه گذاری و توسعه روابط اقتصادی ایران و عربستان سعودی سهامی خاص
به شماره ثبت۳۴۳۲۱۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۳۶۷۶۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای هادی استادی دشت بیاض به شماره ملی۰۹۳۱۳۶۲۳۷۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید محمدحسین مدنی به شماره ملی۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۷/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد سلیمانیان مشهدی به شماره ملی۰۹۲۰۴۷۳۱۴۸ و آقای مشاری سعود محمدجمیل محمود و خانم فاطمه رنگیها به شماره ملی۰۹۳۳۳۸۴۸۴۱ و آقای سید محمود قاآنی ابوسعیدی به شماره ملی۰۹۳۴۴۷۴۴۸۶ و خانم سمیه عطایی حسن آبادی به شماره ملی۰۷۶۹۶۴۵۳۰۵ تا تاریخ۷/۳/۹۲. در تاریخ۱۹/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784701
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۰۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهرا شاهپوری ارانی ۰۰۱۱۱۰۳۷۷۹و آقای امیرصالح آزادی نمین ۰۰۵۸۱۳۱۸۱۷و آقای سیدمحمدحسین مدنی ۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷و خانم هدا ملاعلیمحمدلواسانی ۰۰۸۲۱۰۱۶۶۳و آقای امیر حسین تائبی نقندری ۰۰۶۴۳۴۳۲۲۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۲۱۹۲۶۹۱۶۲۶۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905547
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۹۰۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد نورانی کدملی ۰۰۷۱۵۱۸۷۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمدحسین مدنی کدملی ۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ به نمایندگی شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عزیز قشقایی کدملی ۶۱۸۹۷۷۹۸۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا یمینی شریف کدملی ۰۴۵۳۳۸۰۴۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغر رضایی کدملی ۱۱۷۰۵۹۴۳۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و آوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره، در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۴۲۱۶۷۷۲۳۷۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967829
آگهی تغییرات شرکت گردشگری سپهر کلاردشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۶۱۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی شهابی به شماره ملی ۳۳۴۱۲۳۱۱۳۷ به جای آقای حسین دادجو به شماره ملی ۴۸۳۹۳۸۵۰۷۶ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بازار آرین با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۶۴۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای محمد صادق صمیمی به شماره ملی ۰۸۹۰۱۰۶۵۰۹ به جای آقای سیدمحمدحسین مدنی به شماره ملی ۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و تجارت والا سپهر ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۱۷۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ به نمایندگی از شرکت توسعه فلزات دماوند با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۷۰۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قرار دادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۵۲۵۸۰۱۴۳۵۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989161
آگهی تغییرات شرکت گروه مشاورین توسعه مدیریت ایرانیان صدر هزاره سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۹۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۵۴۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهره هاشمی کدملی ۰۵۳۳۳۷۴۲۵۱ و امیر برزگر رحیمی کدملی ۰۰۷۱۹۰۳۱۰۰ و مجتبی اسلامی زاده کدملی ۰۵۳۲۱۴۳۲۳۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد هزاره سوم پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۲۰۵ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معادن هزاره سوم شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۴۲۸۷ و شرکت گروه توسعه آرمان اقتصاد ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۳۴۱۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه‌های خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۲۰۰۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: سیدمحمدحسین مدنی کدملی ۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ دارای مبلغ ۴۹۹۰۰۰۰۰۰ ریال محمد حقانی صفرپور کدملی ۰۰۷۲۶۷۶۵۱۵ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۸۵۶۹ دارای مبلغ ۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۶۰۶۳۵۹۹۵۵۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725814
آگهی تغییرات شرکت عرش مهر الکترونیک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۴۶۳۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۹۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهره ابوسعیدی به شماره ملی ۰۰۸۱۲۷۲۶۹۳ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۶۰۰۵۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح شد. لیست شرکا شرکت بعد از افزایش سرمایه بهزاد جمالیان کد ملی ۰۰۳۹۴۳۹۸۹۵ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مهدی رستمی کد ملی ۰۰۳۶۲۳۳۳۸۲ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سیدمحمدحسین مدنی کد ملی ۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه امیرحسین میرسپاه کد ملی ۰۰۵۵۷۳۳۹۷۲ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه زهره ابوسعیدی کد ملی ۰۰۸۱۲۷۲۶۹۳ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۹۰۱۶۲۶۲۳۷۷۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک