ناصر ایران نژاد

آقای ناصر ایران نژاد

کد ملی 2991308516
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 679988
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی بین المللی آبتاب پارسیانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۱۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۸۰۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به سمت بازرس اصلی و ناصر ایراننژاد به کدملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۸۳۹۳۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171134
آگهی تغییرات شرکت تجارت پارس سیاوشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۰۸۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی ثابتیان به شماره ملی ۳۸۷۴۴۸۷۲۶۱ و شرکت پرشین اسپیتمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۰۵۲۶ و شرکت پرشین سوشیانس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۱۹۸۰. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به عنوان بازرس اصلی و ناصر ایران نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۰۱۷۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199071
آگهی تغییرات شرکت گلدین شید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین الماسی به شماره ملی ۳۸۷۴۳۸۵۲۹۹ و خانم لیلا ظروفچیان به شماره ملی ۰۰۶۴۵۹۲۲۷۸ ترازنامه عملکرد سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ بسمت بازرس اصلی و آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۱۵۱۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340261
آگهی تغییرات شرکت ایران اشبنت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۱۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حسابهای سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. موسسه آبان حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به عنوان بازرس اصلی وحسابرس وناصر ایران نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۶۸۷۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358035
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی سینجر گاز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۲۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ بسمت بازرس اصلی و آقای ناصر ایران نژاد با کدملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ بسمت حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۸۰۷۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407604
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کالا پرداز ماهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۳۷۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ و آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۰۵۹۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490529
آگهی تغییرات شرکت شایسته سازان مهر ایرانیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۶۰۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به عنوان بازرس اصلی ناصر ایران نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۸۹۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613565
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی و خدماتی کام ارتباطات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۴۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آبان حساب (حسابداران رسمی) بشماره ثبت ۱۴۰۶۷ دارای شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر ایران نژاد دارای کد ملی شماره ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۳۹۵۹۷۹۱۷۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1709796
آگهی تغییرات شرکت تلکا منور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۸۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی و ترازنامه حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ موردتصویب قرا گرفت. موسسه آبان حساب به شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵۰به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۹۰۴۸۴۲۳۱۸۳۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713544
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوای آبی آناهیت درتاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۴۱۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۷۷۷۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و لوازم آرایشی و بهداشتی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و مؤسسات مالی دولتی و خصوصی، ترخیص کالا از گمرکات دولتی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انجام کلیه فعالیتهای فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بلوار مرزداران ـ خیابان البرز ـ خیابان البرز ۷ ـ پلاک ۲۵ کدپستی: ۱۴۶۳۸۴۷۳۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۵۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۳۷۴ مورخ ۲۷/۸/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: لیلا شمس الدینی به ش.م ۱۸۶۰۳۲۹۷۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ سیدرضا عبدالمطلبی به ش.م ۱۸۶۱۶۵۲۳۱۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‏باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به عنوان بازرس اصلی. ناصر ایران نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۹۰۸۹۵۸۸۶۰۹۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9545721
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری آراد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۹۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به ش ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به سمت بازرس اصلی و ناصر ایران نژاد به ش ملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9663216
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کالا پرداز پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۱۵۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۲/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10307125
آگهی تغییرات شرکت پدرام رنگ عصر نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم نازلی قراویسکی به شماره ملی ۳۹۵۲۴۲۱۱۱۱ و آقای سیاوش قراویسکی به شماره ملی ۰۰۷۹۳۴۷۵۳۳ و خانم شیرین قراویسکی به شماره ملی ۰۰۷۹۳۴۷۵۴۱ و خانم شتیلا قراویسکی به شماره ملی ۰۰۷۹۶۷۹۷۸۱ تا تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۱. در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10474529
آگهی تصمیمات شرکت سیمان سپو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۸۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۹۴۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و بطور فوق العاده مورخ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ بسمت بازرس اصلی و ناصر ایران نژاد به ش ملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۴/۹۰ سیامک ضرغام پوربویراحمدی به ش ملی ۴۲۳۱۱۷۴۰۰۸ و شاپور ضرغام پوربویراحمدی به ش ملی ۴۲۳۱۱۷۴۵۴۷ و افشین ضرغام پوربویراحمدی به ش ملی ۴۲۳۱۱۷۴۰۱۶ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10523736
آگهی تغییرات شرکت تجارت پارس سیاوشان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۰۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13067928
آگهی تغییرات شرکت آذین رو تیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۳۷۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۹۲۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به عملکرد شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب واقع گردید. آقایان رضا رضائی دارای کدملی ۴۹۱۰۹۵۳۳۹۶ و سیدبهاء الدین بهاء دارای کدملی ۲۵۹۵۳۰۵۴۱۷و سیدسعید هاشمی دارای کدملی ۰۰۴۳۴۲۹۷۱۸ برای مدت دو سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ با نمایندگی آقای ناصر ایران نژاد دارای کدملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن خورسندی آشتیانی دارای کدملی ۰۵۱۹۷۴۷۹۰۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۷۱۹۷۹۸۸۳۳۵۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13277816
آگهی تغییرات شرکت ایستگاه بذر پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۴۷۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء اصلی هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای احمد معینی دارنده کدملی بشماره ۴۸۵۹۱۹۸۲۴۷ آقای یاسین معینی دارنده کدملی بشماره ۳۹۷۰۱۱۵۷۷۹ خانم رضوان ناظم دارنده کدملی بشماره ۳۳۷۹۵۲۶۳۳۹ ۲ موسسه حسابرسی آبان حساب حسابداران رسمی بشماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ بنمایندگی آقای ناصر ایران نژاد دارنده کدملی بشماره ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا گروسی دارنده کدملی بشماره ۳۸۷۳۴۹۶۱۵۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ۳ ترازنامه و عملکرد سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ قرائت و مورد تصویب قرار گرفت. ۴ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌ها تعیین گردید. ش۹۵۱۱۰۶۳۲۰۳۴۴۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585380
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی سحر همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۲۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت.۲ - موسسه حسابرسی آبان حساب به شماره اقتصادی ۴۱۱۱۳۷۴۴۹۴۹۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به عنوان بازرس اصلی با نمایندگی آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ و آقای بهرام امانی به شماره ملی ۳۸۸۰۰۰۳۹۹۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۶۰۸۷۱۶۵۰۱۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13802488
آگهی تغییرات شرکت صنایع سنگ شیر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۵۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ تراز نامه و عملکرد سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. - ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به نمایندگی آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فراهانی به شماره ملی ۳۸۷۱۳۷۸۷۵۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۰۱۶۷۴۷۵۳۳۵۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13921035
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۱۹۵۱۵۰/۹۶ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ایران نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ با پرداخت مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. مرتضی ادیبی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ با پرداخت مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. حمید حسینیان به شماره ملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ با پرداخت مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محمد کاظمی به شماره ملی ۰۵۳۲۴۲۵۷۹۰ با پرداخت مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محمد امین زکی زاده به شماره ملی ۰۰۶۷۸۹۶۶۵۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۲۵۰۰۰۰ ریال افزایش داد. مصطفی هاشمی به شماره ملی ۲۱۸۱۱۹۹۶۲۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۲۵۰۰۰۰ ریال افزایش داد. اکبر وقار کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۳۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ ۵۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۸۵۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: احمد ظفر پرنده به شماره ملی ۰۰۴۶۱۵۷۹۱۳ دارای مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال غلامرضا شجری به شماره ملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ دارای مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال محمدعلی جلالی گلوسنگ به شماره ملی ۰۰۷۰۶۵۹۵۷۵ دارای مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ناصر ایران نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ دارای مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال مرتضی ادیبی به شماره ملی ۰۰۵۰۳۴۴۳۹۰ دارای مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال حمید حسینیان به شماره ملی ۰۰۴۷۱۲۷۵۱۱ دارای مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال محمد کاظمی به شماره ملی ۰۵۳۲۴۲۵۷۹۰ دارای مبلغ ۶۸۰۰۰۰۰ ریال محمد امین زکی زاده به شماره ملی ۰۰۶۷۸۹۶۶۵۰ دارای مبلغ ۴۲۵۰۰۰۰ ریال مصطفی هاشمی به شماره ملی ۲۱۸۱۱۹۹۶۲۰ دارای مبلغ ۴۲۵۰۰۰۰ ریال اکبر وقار کاشانی به شماره ملی ۰۰۴۳۳۲۰۷۸۳ دارای مبلغ ۴۳۰۰۰۰۰ ریال پ۹۶۱۲۱۵۱۴۸۹۲۱۵۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173404
آگهی تغییرات شرکت نیوشه همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۱۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای رضا عبدل به شماره ملی ۶۴۷۹۷۳۵۴۵۵ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به نمایندگی آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مسعود توتونچیان به شماره ملی ۳۸۷۴۷۸۵۶۷۱ و آقای محمود توتونچیان به شماره ملی ۳۸۷۳۸۸۶۵۵۳ و خانم فاطمه شهبازی به شماره ملی ۳۸۷۴۸۱۷۴۳۱ ۳ - روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۵۲۵۴۹۳۲۷۰۶۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209375
آگهی تغییرات شرکت الوند یاران سحر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۶۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ با نمایندگی آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا عبدل به شماره ملی ۶۴۷۹۷۳۵۴۵۵ به عنوان بازرس علی البدل ۲ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۶۱۹۷۳۹۵۱۳۷۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216921
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی شکوفه سحر همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۱۱۱۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. ۲ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ آقای بهرام امانی به شماره ملی ۳۸۰۰۰۳۹۹۰۷ به عنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به نمایندگی آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی ۲۹۹۱۳۰۸۵۱۶ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک