غلامحسین مختاری

غلامحسین مختاری

کد ملی 2991218861
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 666124
آگهی تصمیمات شرکت رانیرانسهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۱۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۷۴۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. غلامحسین مختاری خیرآبادی به کدملی۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به سمت بازرس اصلی و اسداله شیخ الاسلامی اصفهانی به کدملی۱۲۸۵۲۳۹۸۰۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: زهرا میرزاابراهیم تهرانی به کدملی۰۴۵۲۱۳۱۶۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا میرزاابراهیم تهرانی به کدملی۰۴۵۲۱۷۶۳۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل , محمدجواد تهرانی یکتا به کدملی۰۰۴۴۲۰۸۶۸۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل تعیین گردیدند.. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۰۳۰۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683724
آگهی تغییرات شرکت فروزان اندیش رادسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۷۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۲۱۲۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای صدراله پهلوانی به شماره ملی ۱۲۱۹۸۴۴۰۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۷۲۹۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 689652
آگهی تصمیمات شرکت آوا و خوشهسهامی خاص به شماره ثبت۲۱۹۸۶۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۱۱۶۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. غلامحسین مختاری خیرآبادی به کدملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به سمت بازرس اصلی و سیدسعید امامی به کدملی ۰۰۶۷۸۸۴۲۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۷۶۶۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702329
آگهی تصمیمات شرکت کربنات سدیم کاوه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۳۵۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۳۹۸۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. غلامحسین مختاری خیرآبادی به کد ملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ بسمت بازرس اصلی و سید محسن سیدشاکری به کد ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۵۴۵۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719873
آگهی تصمیمات شرکت ایران تول سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۵۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به سمت بازرس اصلی آقای رحمت اله توکلی اژیه شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۱۲۴۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723970
آگهی تغییرات شرکت بلور کاوهسهامی خاص به شماره ثبت۲۷۳۵۹۱و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۲۲۲۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن سیدشاکری به شماره ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ تا تاریخ۲۵/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۹/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۱۷۸۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723978
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزدسهامی خاص به شماره ثبت۲۷۴۲۰۳و شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۸۴۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سیدمحسن سیدشاکری به شماره ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۱۸۵۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726439
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی شیشه کاوه (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۰۷۲۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۸۶۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. غلامحسین مختاری خیرآبادی به کدملی۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به سمت بازرس اصلی و سید محسن سیدشاکری به کدملی۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: ابراهیم عسگریان دماوندی به کدملی۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰، مسعود عسگریان دماوندی به کدملی۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸، محمود عسگریان دماوندی به کدملی۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱، محمدرضا عسگریان دماوندی به کدملی۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴، محمدرضا کربلائی قدیری به کدملی۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱. ابراهیم عسگریان دماوندی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عسگریان دماوندی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جمشید رحیمی قاضی کلایه به کدملی۰۰۴۵۱۷۸۲۴۰ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۱۸۱۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726441
آگهی تصمیمات شرکت بلور شیشه تابان (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۳۶۶۸۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۹۸۱۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. غلامحسین مختاری خیرآبادی به کدملی۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به سمت بازرس اصلی و سید محمد سیدباقری به کدملی۰۰۵۴۱۰۴۹۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۱۷۹۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732414
آگهی تغییرات شرکت جواهر زمستانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۱۹۹و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۶۵۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید عسگری طرقی به شماره ملی۰۰۶۹۴۵۰۹۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۰۴/۱۳۹۳به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید هادی حسینی قهرودی به شماره ملی۰۴۵۰۹۷۵۱۹۳ و آقای علی مزرعتی قهرودی به شماره ملی۱۲۶۳۵۳۳۹۶۵ و آقای داود کریمی قهرودی به شماره ملی۱۲۶۰۷۹۴۵۹۸ تا تاریخ۱۷/۰۴/۱۳۹۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید هادی حسینی قهرودی به شماره ملی۰۴۵۰۹۷۵۱۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی مزرعتی قهرودی به شماره ملی۱۲۶۳۵۳۳۹۶۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای داود کریمی قهرودی به شماره ملی۱۲۶۰۷۹۴۵۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن ابراهیم زاده به شماره ملی۳۸۷۳۷۲۳۱۰۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۷/۰۴/۱۳۹۳. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و عقوداسلامی و قراردادها با امضای شخص رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۰۲/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۰۷۵۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 736941
آگهی تغییرات شرکت انتشارات بین المللی گاجسهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۱۰۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۵۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ۰۳/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سعید عسگری طرقی به شماره ملی۰۰۶۹۴۵۰۹۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابوالفضل جوکار قهرودی به شماره ملی۰۰۷۲۶۴۹۶۰۷ و خانم مریم ابراهیمی زاده به شماره ملی۴۷۲۱۱۸۶۳۸۱ و آقای رضا جوکار قهرودی به شماره ملی۱۲۶۲۵۶۸۲۱۸ تا تاریخ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ ۵ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۰۵/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۴۵۴۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972487
آگهی تصمیمات شرکت تولید کولر اتومبیل نسیم آسا سهامی خاص شماره ثبت۱۲۷۷۸۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۱۱۷۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: غلامحسین مختاری خیرآبادی به ک م ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به سمت بازرس اصلی و ولی اتله قرائیان به ک م ۰۰۴۱۹۸۱۳۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۶۴۳۲۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975077
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی و صنعتی کولر ایران سهامی خاص شماره ثبت۵۸۱۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۳۲۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۱۱/۹۱ واصل گردید: غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به سمت بازرس اصلی و ولی اله قرائیان به شماره ملی ۰۰۴۱۹۸۱۳۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۴۵۸۴۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978539
آگهی تصمیمات شرکت دیرین صنعت تهران سهامی خاص شماره ثبت۱۵۵۴۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۸۱۹۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. غلامحسین مختاری خیرآبادی به کدملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به سمت بازرس اصلی و علی اخوان آریج به کدملی ۶۲۵۹۶۴۹۹۹۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۹۳۲۳۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 996903
آگهی تصمیمات شرکت نیران سهامی خاص به شماره ثبت۵۶۷۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۸۱۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: غلامحسین مختاری خیرآبادی به ک م ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به سمت بازرس اصلی و رضا خطیب زاده به ک م ۰۹۳۸۳۲۰۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۴۶۳۷۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1000262
آگهی تصمیمات شرکت آیریا نیک سهامی خاص به شماره ثبت۸۶۶۶۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۱۰۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: غلامحسین مختاری هنرآبادی به ش ملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱به سمت بازرس اصلی و جواد قمی به ش ملی ۴۵۹۱۲۳۸۵۵۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۱۹۸۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139295
آگهی تغییرات شرکت شمیم فن اور آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۳۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۸۷۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره عبارتند از: حمیدرضا حیدری به ک م ۰۰۵۰۰۹۰۷۵۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، سید علی سیدافقهی به ک م ۶۵۶۹۷۹۲۴۹۸۲ بسمت نائب رئیس، علیرضا حیدری به ک م ۰۰۴۹۸۸۴۵۱۴ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضا مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت و رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. غلامحسین مختاری خیرآبادی به ک م ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به سمت بازرس اصلی و سید علیرضا اعرابی به ک م ۰۰۴۳۴۵۴۳۱۳ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۸۵۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1229764
آگهی تغییرات شرکت کاوه سیلیس سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۵۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقایان غلامحسین مختاری خیرآبادی به کدملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ و سیدمحمد سیدباقری به کدملی ۰۰۵۴۱۰۴۹۱۲ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۲۸۷۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1310992
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص سروش آوین آسیا
در تاریخ۲۸/۱۰/۹۲ به شماره ثبت۴۴۸۷۵۸ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۵۳۳۷۰ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد: ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاها و محصولات مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، ایجاد و احداث شعبه در سراسر ایران و جهان، مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه مناقصات و مزایدات اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و فعالیت در زمینه طراحی و ساخت و خرید و فروش واردات و صادرات و ارائه خدمات در زمینه دارو، تجهیزات و کالاهای پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی، بهداشتی، آرایشی، بیمارستانی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی شرکت: تهران، کامرانیه جنوبی، خیابان بیات، خیابان نادر، پلاک ۹، طبقه ۲ شرقی ک پ۱۹۵۱۹۵۳۴۶۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به۰۰۰/۱ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد۱۰۰۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۰۵/ص۲۳۱۹/۹۲ مورخ ۵/۱۰/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه آفریقا پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ مریم باهنر به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به ش م۲۹۹۰۶۳۵۹۳۹ و امیر خلج اسعدی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م۰۰۶۶۹۷۰۷۵۱ و روزبه حسینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به ش م ۰۰۷۴۱۶۸۴۴۴ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا با امضای همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه ابرار جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۸ـ آقای غلام حسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به عنوان بازرس اصلی ۸ـ آقای کوروش معین جهرمی به شماره ملی ۰۴۵۰۳۹۳۱۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۸۹۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383368
آگهی تغییرات موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید به شماره ثبت ۲۲۸۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۹۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای سعید مجتهدزاده به شماره ملی ۳۰۹۰۴۸۸۸۸۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۲۲۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1386719
آگهی تغییرات شرکت اعلاء باف سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۴۵۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن سیدحسین زواره به شماره ملی ۰۰۵۵۳۰۵۲۷۱ رضا سیدحسین زواره به شماره ملی ۰۰۶۸۸۶۴۶۳۹ سیدداود سیدحسین زواره به شماره ملی ۰۰۳۸۷۲۸۸۴۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل باقریان طرقی به شماره ملی ۰۰۵۸۹۶۸۸۱۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ بتصویب رسید. پ۱۷۹۲۷۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9640499
آگهی تغییرات شرکت شیشه آسا فلوت سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۵۷۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن سیدشاکری به شماره ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9730014
آگهی تصمیمات شرکت بلور شیشه کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۱۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. غلامحسین مختاری خیرآبادی به ک م ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به سمت بازرس اصلی و سید محسن سیدشاکری به ک م ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9753888
آگهی تصمیمات شرکت متانول کاوه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۷۸۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. غلامحسین مختاری خیرآبادی به کدملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به سمت بازرس اصلی و سید محسن سیدشاکری به کدملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10128347
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیایی کاوه سودا (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۲۶۷۶۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۱۷۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. غلامحسین مختاری خیرآبادی به کدملی۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به سمت بازرس اصلی و محسن سیدشاکری به کدملی۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10234495
آگهی تغییرات شرکت شیشه مظروف یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۲۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید محسن سید شاکری به شماره ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای هادی شمس الدینی به شماره ملی ۰۴۳۹۵۴۱۱۹۰ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای رحمت اله شمس به شماره ملی ۰۴۳۹۰۱۲۳۱۷ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ تا تاریخ ۲۸/۳/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی شمس الدینی به شماره ملی ۰۴۳۹۵۴۱۱۹۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رحمت اله شمس به شماره ملی ۰۴۳۹۰۱۲۳۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای امیر شروان حبیب مظاهری به شماره ملی ۰۰۶۱۳۲۷۴۹۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۳/۹۲. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها با امضا دو نفر از پنج نفر از اعضا هیئت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۹/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10334088
آگهی تصمیمات شرکت ابهر سیلیس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. غلامحسین مختاری خیرآبادی به ک م ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به سمت بازرس اصلی و سید محسن سیدناری شاکری به ک م ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10421081
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاوند کاویان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۶۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و آقای محمدرضا کربلائی قدیری به شماره ملی ۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ تا تاریخ ۴/۴/۹۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا کربلائی قدیری به شماره ملی ۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک و سفته و برات با امضای دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۷/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10615140
آگهی تصمیمات شرکت کاوه سیلیس سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. غلامحسین مختاری خیرآبادی به کدملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به سمت بازرس اصلی و محمد سیدباقری به کدملی ۰۰۵۴۱۰۴۹۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11008517
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی نصب فراساحل پارسیان سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۸۴۹۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۶۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۲/۹/۸۹ واصل گردید: غلامحسین مختاری به کدملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به سمت بازرس اصلی و محسن هاشم پورمفصلی به کدملی ۰۹۳۹۳۸۰۲۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید عباس نجاتی به کدملی ۰۰۳۶۳۸۶۵۹۶ زهرا یاری به کدملی ۴۵۹۱۱۳۳۵۹۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۷/۸۹ مجید عباس نجاتی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و زهرا یاری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک