محمد امین فرج پور

آقای محمد امین فرج پور

کد ملی 2980035009
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13141457
آگهی تصمیمات شرکت برجهای میکا کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۵۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۱۹۹۳
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۵٫۰۸٫۰۶و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۹۵٫۰۸٫۰۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. سال مالی شرکت از اول آذر ماه هر سال تا پایان آبان ماه سال بعد به مدت یکسال شمسی تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ۲. آقای محمود حاج حسینی به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، آقای مصطفی سلطانی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای امید مهربانی به نمایندگی از شرکت جامد سازان آزمان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت آقای محمود حاج حسینی و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا آقای مصطفی سلطانی نژاد به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد امین فرج پور باکدملی ۲۹۸۰۰۳۵۰۰۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۹۰۲۳۰۲۱۸۶۹۲۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279844
آگهی تصمیمات شرکت شمس شایان کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۹۵۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۱۴۳۴۸
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۵٫۱.۲۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقایان سید حسین کاشی با کد ملی ۰۰۵۵۶۴۴۳۴۱ و شهریار دانشیان ملایوسف با کد ملی ۱۵۵۲۰۲۸۴۰۲ هر یک دارنده ۳۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای ارسلان قربانی کلخواجه با کد ملی ۱۸۴۰۴۵۵۳۷۳ دارنده ۱۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه هر با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال به ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ۲. آقای عزیزاله خلیلی با کد ملی ۰۰۴۱۹۵۵۵۴۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمود حاج حسینی با کد ملی ۲۹۹۲۴۰۷۳۹۹ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره، آقای محمد امین فرج پور با کد ملی ۲۹۸۰۰۳۵۰۰۹ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ۳. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی با امضای منفرد آقای محمود حاج حسینی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۱۰۹۳۲۷۷۹۱۸۰۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13306192
آگهی تغییرات شرکت صنایع سلولزی تیوابرگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۸۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ ۱ اعضای هیات مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای حسین شیخعلی بابائی با شماره ملی ۲۹۹۲۱۰۱۲۷۳ و خانم زهرا شیخعلی بابائی با شماره ملی ۰۰۵۲۴۳۸۱۵۵ و آقای محمدامین فرج پور با شماره ملی ۲۹۸۰۰۳۵۰۰۹ ۲ آقای حسام نصب پور مرتاضی با شماره ملی ۲۹۸۰۱۸۴۸۵۳ به سمت بازرس اصلی و آقای علی فرج پور به شماره ملی ۲۹۸۰۰۳۵۰۱۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۲۴۴۴۹۸۴۰۵۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13412332
آگهی تصمیمات شرکت پروژه‌های ماندگارکیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۶۹۱۰۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای محمد امین فرج پور به شماره ملی ۲۹۸۰۰۳۵۰۰۹ به نمایندگی از شرکت تفریحی ورزشی اسکی روی یخ پارس میکا کیش به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای بابک دبستانی به شماره ملی ۰۰۴۱۲۵۰۰۵۲ به نمایندگی از شرکت آبزیدان پارس میکا کیش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای عزیزالله خلیلی به شماره ملی ۰۰۴۱۹۵۵۵۶ به نمایندگی از شرکت تله کابین ساحل میکا کیش به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۲۱۳۴۷۱۴۷۴۴۸۷ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13429635
آگهی تصمیمات شرکت دیدبان سیر هندورابی کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۱۱۹۵۱و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۳۴۸۲
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۶٫۰۱٫۲۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای خلیل معتمدنژاد با کد ملی ۰۶۵۲۸۴۹۶۱۱ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۲۵ ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ۲. آقای محمود احمدی با کد ملی ۱۸۱۹۵۸۷۵۹۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره، آقای محمدامین فرج پور با کد ملی ۲۹۸۰۰۳۵۰۰۹ به سمت رئیس و عضو هیأت مدیره، خانم زهرا معیریان با کد ملی ۳۸۷۳۲۵۸۷۷۳ (خارج از شرکا) به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردید. ۳. امضاء کلیه اسناد و اوراق بها دار شامل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی با امضای مشترک آقای محمدامین فرج پور و خانم زهرا معیریان عمراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۲۲۴۱۹۸۶۱۵۹۶۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565090
آگهی تصمیمات مؤسسه آتی آرت کیش ثبت شده به شماره ۱۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۴۱۵۹
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹۶٫۰۵٫۰۲ و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹۶٫۰۵٫۰۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای نادر کشتکار با کد ملی ۱۸۱۹۴۳۲۲۲۱ دارنده ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه و خانم آرزو مبصریان با کد ملی ۰۰۶۳۷۰۸۲۶۴ دارنده ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه با دریافت کلیه سهم الشرکه خودشان از صندوق مؤسسه، از مؤسسه خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارند در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ ۲۰٫۰۰۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ۲ آقای محمد امین فرج پور با کد ملی ۲۹۸۰۰۳۵۰۰۹ به سمت مدیرعامل و نائب رییس هیئت مدیره، آقای مسعود مفاخر با کد ملی ۱۷۵۰۵۴۰۸۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای یعقوب نی داودی با کد ملی ۱۷۵۳۳۹۵۸۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۳ کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور و قراردادها و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۵۲۶۴۹۱۱۸۲۷۰۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569860
آگهی تغییرات شرکت اهورا نیک کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۱۵۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۸۰۳۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای مهدی عباسی بانی با کدملی ۰۰۶۱۷۲۰۲۴۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علی اصغر آقا بالازاده اصل با کدملی ۲۸۷۱۸۴۷۳۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای فیروز شادنام پیرلر با کدملی ۵۱۹۸۰۳۹۷۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ۳. آقای محمدامین فرج پور با کدملی ۲۹۸۰۰۳۵۰۰۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد زارعی با کدملی ۵۸۶۹۶۵۹۳۰۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴. روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۵۲۹۹۳۷۵۶۹۹۸۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683923
آگهی تغییرات شرکت بلدر آراد کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۸۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۸۷۳۲
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای امیر نادرعلی دارنده ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و آقای مسعود عزیزخانی دارنده ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه هر یک با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو فوق اصلاح گردید. ۲. نوع شرکت از بامسئولیت محدود به (سهامی خاص) تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۳. سرمایه شرکت مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی می‌باشد که تماما پرداخت گردید. ۴. خانم طوفان خسروی نیا با کدملی ۱۹۱۱۱۴۰۹۶۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمدامین فرج پور با کدملی ۲۹۸۰۰۳۵۰۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بابک دبستانی با کدملی ۰۰۴۱۲۵۰۰۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ۶. خانم ساقی ناخدا با کدملی ۱۷۵۳۵۲۸۵۳۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد زارعی با کدملی ۵۸۶۹۶۵۹۳۰۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۷. روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۸۰۷۲۶۳۸۰۰۵۰۹ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683925
آگهی تغییرات شرکت نگار گستر بینا کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۱۲۹۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۹۱۶۹
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. خانم مهوش سخن سنج با کدملی ۲۴۷۰۶۴۳۳۷۶ دارنده ۸۵۰٫۰۰٫۰۰۰ ریال و آقای امین ایزدپناهی با کدملی ۲۲۸۱۱۰۲۷۹۳ دارنده ۸۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه هر یک با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو فوق اصلاح گردید. ۲. نوع شرکت از بامسئولیت محدود به (سهامی خاص) تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۳. سرمایه شرکت مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی می‌باشد که تماما پرداخت گردید. ۴. آقای خلیل میری با کدملی ۰۴۵۱۰۴۲۰۷۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد اسمعیل زاده با کدملی ۰۳۲۱۶۰۴۲۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدامین فرج پور با کدملی ۲۹۸۰۰۳۵۰۰۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ۶. آقای محمد زارعی با کدملی ۵۸۶۹۶۵۹۳۰۲ بعنوان بازرس اصلی و خانم ساقی ناخدا با کدملی ۱۷۵۳۵۲۸۵۳۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۷. روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۸۰۷۱۰۶۲۵۹۹۷۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683927
آگهی تغییرات شرکت فن آفرید صباح کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۱۳۰۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۳۳۷۵
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۷٫۲۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای سعید سرافرازشکوهی با کدملی ۲۲۹۷۵۶۸۲۹۰ دارنده ۵۰۰٫۰۰۰ ریال و خانم سهیلا ایزدپناهی با کدملی ۲۲۹۷۷۰۰۷۷۶ دارنده ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه هر یک با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو فوق اصلاح گردید. ۲. نوع شرکت از بامسئولیت محدود به (سهامی خاص) تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۳. سرمایه شرکت مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی می‌باشد که تماما پرداخت گردید. ۴. خانم مهشاد شاملوفر با کدملی ۲۱۲۲۶۶۲۵۱۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمدامین فرج پور با کدملی ۲۹۸۰۰۳۵۰۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای بابک دبستانی با کدملی ۰۰۴۱۲۵۰۰۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ۶. آقای محمد زارعی با کدملی ۵۸۶۹۶۵۹۳۰۲ بعنوان بازرس اصلی و خانم راضیه سادات روزان با کدملی ۱۲۹۲۹۵۷۴۰۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۷. روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۸۰۷۵۵۸۵۶۰۷۳۷ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13683931
آگهی تغییرات شرکت تجارت اوپال طلایی کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۱۳۳۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۴۶۵۱۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۰۵٫۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای حسین سلیمی با کدملی ۳۸۷۴۸۲۶۵۸۹ دارنده ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه و خانم فریبا پامی با کدملی ۳۲۵۰۷۶۴۲۴۸ دارنده ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه هر یک با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اسانامه بنحو فوق اصلاح گردید. ۲. نوع شرکت از بامسئولیت محدود به (سهامی خاص) تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۳. سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی می‌باشد که تماما پرداخت گردید. ۴. آقای فیروز شادنام پیرلر با کدملی ۵۱۹۸۰۳۹۷۴۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای مهدی عباسی بانی با کدملی ۰۰۶۱۷۲۰۲۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر آقابالازاده اصل با کد۲۸۷۱۸۴۷۳۴۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۶. آقای محمدامین فرج پور با کدملی ۲۹۸۰۰۳۵۰۰۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد زارعی با کدملی ۵۸۶۹۶۵۹۳۰۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۷. روزنامه کثیرالانتشار اقتصاد کیش جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش۹۶۰۸۰۷۸۰۹۷۷۳۵۰۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13738018
آگهی تصمیمات شرکت هواپیمایی پارس میکا کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۰۲۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۵۸۹۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد امین فرج پور به شماره ملی ۲۹۸۰۰۳۵۰۰۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۹۱۱۶۰۲۲۶۸۴۴۵ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13747433
آگهی تصمیمات شرکت تفریحی آبزیدان پارس میکا کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۲۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۶۲۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد امین فرج پور به شماره ملی ۲۹۸۰۰۳۵۰۰۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۹۱۶۴۸۶۴۶۵۸۲۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13747435
آگهی تصمیمات شرکت تله کابین ساحل میکا کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۱۴۹۲و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۵۹۶۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد امین فرج پور به شماره ملی ۲۹۸۰۰۳۵۰۰۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۹۱۶۵۴۹۸۵۹۴۱۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14059014
آگهی تغییرات شرکت نو آوران ترلان طلوع کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۱۳۴۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۸۹۴۱
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۰۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. نوع شرکت از با مسئولیت محدود به (سهامی خاص) تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۲. سرمایه شرکت مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم با نام ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی می‌باشد که تماما پرداخت گردید. ۳. خانم ساقی ناخدا به شماره ملی ۱۷۵۳۵۲۸۵۳۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمدامین فرج پور به شماره ملی ۲۹۸۰۰۳۵۰۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود حاج حسینی به شماره ملی ۲۹۹۲۴۰۷۳۹۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵. خانم مهشاد شاملو فر به شماره ملی ۲۱۲۲۶۶۲۵۱۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد زارعی به شماره ملی ۵۸۶۹۶۵۹۳۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۶. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۳۱۰۱۹۲۲۵۸۹۳۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14103261
آگهی تغییرات شرکت پیشخوان اول فجرکیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۱۱۲۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۴۴۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۰۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. نوع شرکت از بامسئولیت محدود به (سهامی خاص) تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ۲. سرمایه شرکت مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم بانام ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی می‌باشد که تماما پرداخت گردید. ۳. آقای حامد اخوان پیشخانی به شماره ملی ۲۶۷۹۸۶۳۵۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمدامین فرج پور به شماره ملی ۲۹۸۰۰۳۵۰۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود حاج حسینی به شماره ملی ۲۹۹۲۴۰۷۳۹۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵. خانم مهشاد شاملو فر به شماره ملی ۲۱۲۲۶۶۲۵۱۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد زارعی به شماره ملی ۵۸۶۹۶۵۹۳۰۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۶. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۷. موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت: انجام و ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک، طراحی، نظارت فنی، مشاوره و اجرای امور پیمانکاری مربوط به پروژه‌های عمرانی از قبیل ساختمان سازی ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی سازه‌های فلزی و بتونی، انجام کلیه فعالیت‌های پیمانکاری شامل طراحی محاسبه و اجرای کلیه پروژه‌ها شامل مشارکت در ساخت و انبوه سازی خاکبرداری و خاکریزی جدول کشی و زه کشی، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی، عقد قرارداد با کلیه افراد حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری سراسر کشور، برگزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و هر گونه فعالیت مجازی که منجر به سود دهی شرکت گردد. در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ش۹۷۰۴۱۱۸۲۹۸۵۱۴۲۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14104046
آگهی تغییرات شرکت دانا گستر پارسیان کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۱۲۸۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۴۹۲۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷٫۰۳٫۰۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. موضوع شرکت بنحو ذیل تغییر یافت: «انجام و ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی ژئوتکنیک، طراحی، نظارت فنی، مشاوره و اجرای امور پیمانکاری مربوط به پرو‍ژه‌های عمرانی از قبیل ساختمان سازی ابنیه سبک و سنگین بتنی و فلزی سازه‌های فلزی و بتونی، انجام کلیه فعالیتهای پیمانکاری شامل طراحی، محاسبه و اجرای کلیه پروژه‌ها شامل مشارکت در ساخت و انبوه سازی، خاکبرداری و خاکریزی، جدول کشی و زه کشی، خرید و فروش، صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی، عقد قرارداد با کلیه افراد حقیقی و حقوقی، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریال ی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری سراسر کشور، برکزاری نمایشگاههای داخلی و خارجی و هرگونه فعالیت مجازی که منجر به سوددهی شرکت گردد، در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح» و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بنحو فوق اصلاح گردید.۲. نوع شرکت از بامسئولیت محدود به (سهامی خاص) تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۵ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.۳. سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی می‌باشد که تماما پرداخت گردید.۴. خانم مطهره خجسته پور با کدملی ۳۱۳۱۵۷۶۷۳۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمود حاج حسنی با کدملی ۲۹۹۲۴۰۷۳۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدامین فرج پور با کدملی ۲۹۸۰۰۳۵۰۰۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.۵. کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیر یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.۶. خانم ساقی ناخدا با کدملی ۱۷۵۳۵۲۸۵۳۴ بعنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه یوسفی قلعه جوق با کدملی ۰۰۱۰۲۳۵۴۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.۷. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۴۱۲۹۴۷۱۳۰۵۱۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14116771
آگهی تصمیمات شرکت سازه بنیان جاوید کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۸۶۸۹۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۷٫۰۲٫۱۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای کمال پاشا دادرس به شماره ملی ۲۵۹۴۲۴۲۸۸۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای عزیزالله خلیلی به شماره ملی ۰۰۴۱۹۵۵۵۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدامین فرج پور به شماره ملی ۲۹۸۰۰۳۵۰۰۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. آقای محمد زارعی به شماره ملی ۵۸۶۹۶۵۹۳۰۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود حاج حسینی به شماره ملی ۲۹۹۲۴۰۷۳۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۷۰۴۲۰۹۰۱۷۴۵۶۳۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک