سید محمدرضا دهدشتی

آقای سید محمدرضا دهدشتی

کد ملی 2971700811
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 575874
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پارس پلیمر رام سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۷۰۵۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۱۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملی۲۹۷۱۷۰۰۸۱۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین نصیر زاده امیرآبادی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فریدون علیزاده حیدری به شماره ملی۱۲۳۹۳۵۹۳۳۰ و آقای رسول علی زاده حیدری به شماره ملی۱۲۳۹۸۴۷۲۵۴ و آقای حسین علیزاده حیدری به شماره ملی۱۲۳۹۳۵۹۶۸۳ تا تاریخ۱/۱۲/۹۲. در تاریخ۵/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۷۵۰۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 575916
آگهی تصمیمات شرکت والا گستر جهانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۰۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۹۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: سیدمحمدرضا دهدشتی به کدملی ۲۹۷۱۷۰۰۸۱۱ به سمت بازرس اصلی و فرهاد فرقه به کدملی ۰۰۷۲۵۰۱۰۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن درگاهی مقدم به کدملی ۰۰۶۰۱۳۴۲۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شیوا کلاهی علمداری به کدملی ۰۰۷۲۵۷۷۹۰۸ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۵۵۸۳۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745200
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و ساخت قطعات ماشین آلاتصنایع پتروشیمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۶۶۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۴۷۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید محمدرضا دهدشتی به کد ملی ۲۹۷۱۷۰۰۸۱۱ بسمت بازرس اصلی و شاهین محمدی به کد ملی ۰۰۵۷۰۸۶۳۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۸۲۳۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069879
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه‌های انرژی تجدید پذیر مکسان پیشرو (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۷۲۰۹۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۸۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۴/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده۱۳ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملی۲۹۷۱۷۰۰۸۱۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای شهرام قهرمانی زهرائی به شماره ملی۰۰۵۶۸۸۳۶۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۴/۷/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای مسعود مسروری به شماره ملی۲۳۰۰۷۷۷۶۶۵ و آقای منصور حاجی امینی به شماره ملی۰۰۸۱۸۵۶۷۰۹ و آقای سجاد بنایی به شماره ملی۰۰۷۳۳۷۳۳۱۱ و شرکت مهندسی نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد رهگذر تا تاریخ۴/۷/۱۳۹۳. ۵ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۶/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۳۲۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133613
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی نیا کو زرین بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۰۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۳۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید محمدرضا ده دشتی به شماره ملی ۲۹۷۱۷۰۰۸۱۱ و ناصر پاک سرشت به شماره ملی ۵۰۶۹۶۵۲۴۸۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۶۸۲۰۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269796
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص امید آفرینان مدبر
در تاریخ۲۴/۰۹/۱۳۹۲ به شماره ثبت۴۴۶۹۳۸ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۸۸۱۰۵ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای مجاز تجاری بازرگانی فنی اقتصادی مالی و خدماتی مجاز پس از اخذ مجوزهای لازم. و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی, خرید سهام برای شرکت ـ مشاوره در زمینه فعالیتهای مجاز تجاری و امور سهام, تهیه و ارائه طرحهای توجیهی سرمایه گذاری. مشاوره در خصوص سرمایه گذاریها, ایجاد شهرک های صنعتی, ساخت تجهیز و راه اندازی کارخانجات تولیدی و صنعتی در داخل و خارج از کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری انجام فعالیتهای مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران میدان آرژانتین خ الوند خ۲۹ پ۱۱ واحد۱۸ کدپستی۱۵۱۶۶۴۵۴۴۵ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به۰۰۰/۱۰۰ سهم۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد۰۰۰/۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۵۰/۶/۱۰۹۴/۷۲ مورخ۵/۶/۹۲ نزد بانک صادرات شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ـ مصطفی علیجانی به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۲ـ ابراهیم مهبد به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران ۳ـ پیمان علیجانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۴ـ مهزاد علیجانی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از سه نفر اعضایی هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملی۲۹۷۱۷۰۰۸۱۱ به عنوان بازرس اصلی ناصر پاک سرشت به شماره ملی۵۰۶۹۶۵۲۴۸۶ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار می باشد. پ۱۷۵۰۹۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526676
آگهی تغییرات شرکت ویژگان بسپار شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۲۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرتین پرگاس حسابداران رسمی به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمحمدرضا دهدشتی به شماره ملی۲۹۷۱۷۰۰۸۱۱ به عنوان بازرس علیالبدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۵۶۴۴۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630235
آگهی تغییرات شرکت زراعی تولیدی مواد غذای زیتون طلایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۲۸۰۶
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرتین پرگاس شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۹۶۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محمدرضا دهدشتی بشماره ملی ۲۹۷۱۷۰۰۸۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۳۰۷۰۱۷۵۱۶۵۴۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9839205
آگهی تصمیمات شرکت راما الکتریک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۷۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۶۵۶۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ واصل گردید: سید محمدرضا ده دشتی به کدملی ۲۹۷۱۷۰۰۸۱۱ به سمت بازرس اصلی و مریم قرامحمدی به کدملی ۰۰۵۷۳۹۵۷۸۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10734977
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فرزانگان اقتصاد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۱۹۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۹۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملی ۲۹۷۱۷۰۰۸۱۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امرائی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۷۸۱۰۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم نسیم حبیبی به شماره ملی ۰۰۶۸۹۷۳۴۷۰ و آقای محمد علیزاده اصل به شماره ملی ۲۰۰۲۷۳۶۹۷۹ و آقای امیر عرفانیان دستفروش به شماره ملی ۰۰۶۲۸۰۵۹۳۲ تا تاریخ ۲۵/۱۰/۹۲. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10909947
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنایع بسته بندی تدبیر البرز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۶۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۱۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: سیدمحمدرضا دهدشتی به ش ملی ۲۹۷۱۷۰۰۸۱۱ بسمت بازرس اصلی و علیرضا حقدوست طالمی نژاد به ش ملی ۰۰۴۳۹۴۵۷۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد فلاح به ش ملی ۲۰۶۴۶۰۶۱۴۹ و حسن فلاح گروی به ش ملی ۲۰۶۲۱۸۰۸۷۱ و ذکریا فلاح کروی به ش ملی ۲۰۶۲۴۶۱۱۶۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ محمد فلاح به سمت رئیس هیئت مدیره و ذکریا فلاح کروی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسن فلاح گروی به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و اسناد بانکی و مکاتبات اداری با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10995608
آگهی تغییرات شرکت آراد صنعت ویرا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۸۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۴۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملی ۲۹۷۱۷۰۰۸۱۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای شهاب الدین درویش به شماره ملی ۰۰۶۷۴۰۹۵۹۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اشکان ملک به شماره ملی ۰۰۷۰۶۱۱۰۵۱ و خانم شهرزاد رویش به شماره ملی ۰۰۶۹۴۵۹۴۲۸ و آقای ابراهیم شاهم آبادی اکبری پور به شماره ملی ۲۹۹۱۶۸۰۶۵۲ و خانم پریسا نادری به شماره ملی ۲۹۹۲۸۱۸۵۲۶ تا تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۲. در تاریخ ۰۲/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044638
آگهی تغییرات شرکت لاوان بافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۳۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین حقیقت منش به کد ملی ۰۰۴۷۱۷۵۳۲۱ و مهرناز خرمی به کد ملی۰۰۴۱۲۲۴۰۴۳ و ماکان حقیقت منش به کد ملی ۰۴۵۳۴۱۱۵۹۲ و محمد حسن حقیقت منش به کد ملی ۰۰۴۷۲۱۵۱۳۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. فرهنگ کاشف بهرامی به شماره ملی ۰۰۴۴۴۵۱۵۵۵ به سمت بازرس اصلی و سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملی ۲۹۷۱۷۰۰۸۱۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۰۷۷۸۲۶۶۴۹۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128692
آگهی تغییرات شرکت مبنا صنعت پرگاس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۳۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملی ۲۹۷۱۷۰۰۸۱۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی احمدوند به شماره ملی ۰۳۱۰۰۶۸۳۱۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۸۲۵۳۴۳۸۲۳۵۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525447
آگهی تغییرات شرکت انرژی نوش پویا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۱۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۲۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای سید محمدرضا دهدشتی باکد ملی ۲۹۷۱۷۰۰۸۱۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران ونک خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی خیابان برزیل غربی پلاک ۵۹ واحد ۱۹کدپستی ۱۴۳۵۸۱۴۷۵۶ می‌باشد. پ۹۶۰۵۰۱۸۱۳۷۶۵۳۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941575
آگهی تغییرات حسابرسی آبادیس نگارآرون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۰۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۴۸۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۱۹۷۲۹۴/۹۶ مورخ ۱۵/۱۲/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدابوالقاسم تقوی به شماره ملی ۰۰۴۱۶۶۹۳۷۱ با پرداخت مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق مؤسسه در ردیف شرکا مؤسسه قرار گرفت. آقای سیدمحمد رضا دهدشتی به شماره ملی۲۹۷۱۷۰۰۸۱۱ باپرداخت مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه مؤسسه از مبلغ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت در نتیجه مواد۷ و۸ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای علاءالدین محمدی سربند به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ دارای مبلغ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه. آقای سیدمحمدرضا دهدشتی به شماره ملی۲۹۷۱۷۰۰۸۱۱ دارای مبلغ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه. آقای سیدابوالقاسم تقوی به شماره ملی ۰۰۴۱۶۶۹۳۷۱ دارای مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اعضاء و سمت هیئت مدیره بشرح زیر: آقای علاءالدین محمدی سربند به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۷۲۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای سیدمحمدرضا دهدشتی به شماره ملی۲۹۷۱۷۰۰۸۱۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره. آقای سیدابوالقاسم تقوی به شماره ملی ۰۰۴۱۶۶۹۳۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور مؤسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، بروات و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر مؤسسه معتبر است. پ۹۶۱۲۲۲۳۲۴۳۸۲۲۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک