رضا سواری

آقای رضا سواری

کد ملی 2970181691
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1123275
آگهی تغییرات شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک دارو مکمل دام و طیور و آبزیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۸۹۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۱۱۶۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا سواری با کدملی ۲۹۷۰۱۸۱۶۹۱ به نمایندگی از شرکت کیوان مرغ پر طلائی مهاباد به عنوان رئیس هیئت مدیره و بابک خلیل زاده با کدملی ۱۳۷۶۶۲۱۵۷۶ به نمایندگی از شرکت پشتیبانی نهاده‌های دام به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سیدحسین عظیم زاده با کدملی ۰۶۸۱۷۶۱۰۱۶ به نمایندگی از شرکت خوراک دام و طیور بهدانه گلستان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مجید ابراهیمی با کدملی ۰۰۳۶۱۶۶۸۲۰ به نمایندگی از شرکت چینه و آقای داوود کاوه مهربانی با کدملی ۰۰۵۶۷۸۰۸۸۵ به نمایندگی از شرکت تولیدی کشاورزی فربه دانه به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند و مجید موافق قدیرلی با کدملی ۰۰۷۱۶۷۲۳۳۸ به عنوان مدیرعامل تعیین شدند. کلیه چکها و قراردادها با و اسناد تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۷۸۲۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1567870
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۳۰/۴/۹۳ شرکت گشتارگاه صنعتی کیمیا مرغ میاندوآب شماره ثبت ۵۴۹ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۶۳۲۴۷ و کدپستی ۵۹۳۶۱۷۹۱۱۵ تغییرات و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای سید عزیز حسینی، آقای رضا سواری، آقای یوسف شریفی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقایان ابوبکر زایر و ابراهیم حسن پور بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت به عنوان روزنامه ناشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ آقای یوسف شریفی فرزند کریم به شماره شناسنامه ۱۲۱ و شماره ملی ۲۸۷۱۹۷۲۸۲۶ مهاباد به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید عزیز حسینی نام پدر حسین شماره شناسنامه ۱۳۹۶ محل صدور مهاباد شماره ملی ۲۸۷۰۸۲۵۰۷۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا سواری نام پدر سواره شماره شناسنامه ۱۸۹۸۸ محل صدور میاندوآب شماره ملی ۲۹۷۰۱۸۱۶۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد عبدالهی فرزند حسن به شماره شناسنامه ۵۲۷ و شماره ملی ۲۸۷۱۳۴۹۸۹۴ مهاباد به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۵ کلیه اسناد بانکی و اوراق بهادار و عقود قراردادهای اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۱۸۵۷۶۳۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک میاندوآب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678340
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی شماره ۴۴ جوجه یکروزه گوشتی مهاباد به شماره ثبت ۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۲۳۷۹۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخه ۲۰/۰۶/۱۳۹۳ شرکت تعاونی تولیدی شماره ۴۴ جوجه یکروزه گوشتی مهاباد به شماره ثبت ۳۷۱ که طی نامه شماره ۷۶۵۱ مورخه ۰۶/۰۷/۱۳۹۳ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهاباد تایید و ارسال گردیده، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ مطرح و تصویب گردیده است. ۲ با تقسیم سهام به صورت نامساوی در بین اعضاء موافقت گردید. ۳ آقای آرمان سواری به شماره ملی ۲۸۶۰۱۲۸۲۷۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مستانه سواری به شماره ملی ۲۸۷۶۰۳۳۰۹۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای رضا سواری به شماره ملی ۲۹۷۰۱۸۱۶۹۱ و خانم سعدی صبوعی به شماره ملی ۲۸۷۰۶۳۹۰۳۱ و خانم افسانه سواری به شماره ملی ۲۸۶۰۰۵۱۵۵۴ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای محمود سواری به شماره ملی ۲۸۷۰۶۴۰۳۳۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۴ آقای رضا سواری به سمت رئیس هیات مدیره و خانم افسانه سواری به سمت نائب رئیس هیات مدیره و خانم سعدی صبوعی به سمت منشی هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیده و خانم سعدی صبوعی به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای رضا سواری رئیس هیات مدیره به اتفاق امضای خانم سعدی صبوعی مدیرعامل همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار خواهد بود و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای خانم سعدی صبوعی مدیرعامل همراه با مهر تعاونی معتبر خواهد بود. ش۰۳۴۵۹۰۰۰۰۱۷۸۰۱۹۷۴۰۱۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1714330
آگهی تغییرات شرکت آرمان ماکیان مهاباد (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۳۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۲۴۹۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۰۵/۱۳۹۳ شرکت آرمان ماکیان مهاباد (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۳۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای رضا سواری بشماره ملی ۲۹۷۰۱۸۱۶۹۱ و خانم سعدی صبوعی بشماره ملی ۲۸۷۰۶۳۹۰۳۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای رضا سواری بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم سعدی صبوعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم افسانه سواری بشماره ملی ۲۸۶۰۰۵۱۵۵۴ از خارج بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و همچنین سایر اوراق عادی و نامه‌های اداری نیز به امضای آقای رضا سواری رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۳۴۵۹۰۰۰۰۱۷۸۰۲۰۰۱۳۶۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418330
آگهی تغییرات شرکت شماره نه پرورش مرغ گوشتی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۲۸۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. ۲ سرمایه در سال مالی ۹۲ جمعا به مبلغ ۱۲۱۰۵۰۰۰۰۰ ریال به تصویب رسید. ۳ سعدی صبوعی بشماره ملی ۲۸۷۰۶۳۹۰۳۱ بسمت بازرس اصلی و یوسف شریفی بشماره ملی ۲۸۷۱۹۷۲۸۲۶ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۴ رضا سواری بشماره ملی ۲۹۷۰۱۸۱۶۹۱ و آرمان سواری بشماره ملی۲۸۶۰۱۲۸۲۷۱ و افسانه سواری بشماره ملی ۲۸۶۰۰۵۱۵۵۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و سیامک شیخ آقائی بشماره ملی ۲۸۷۲۲۶۶۷۱۵ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای تا تاریخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ش۹۳۱۱۱۲۲۱۲۸۰۷۲۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931124
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی کیمیا مرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۶۳۲۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای رضا سواری دارای کدملی ۲۹۷۰۱۸۱۶۹۱ و آقای یوسف شریفی دارای کدملی ۲۸۷۱۹۷۲۸۲۶ و آقای آرمان سواری دارای کدملی ۲۸۶۰۱۲۸۲۷۱ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۲ موسسه آرمان اندیشه آگاه به شماره ثبت موسسه مادر ۵۲۷ و شناسه ملی موسسه مادر ۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱ بسمت بازرس اصلی و آقای آقای ابراهیم حسن پور با شماره کدملی ۲۸۷۱۴۹۳۱۴۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۵۰۴۸۸۶۶۰۷۵۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12938565
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مجتمع کشت و صنعت طلای سبز مهاباد در تاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۳۶۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۶۳۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ۱ ـ ایجاد و بهره برداری کلیه امورات کشاورزی. ۲ـ طراحی و اجرای کارهای زیر بنائی کشاورزی، صنایع تبدیلی ف تکمیلی، گلخانه، خدمات کشاورزی. ۳ ـ زمینه سازی جهت ورود و سرمایه گذاری داخلی و خارجی. ۴ ـ ارائه خدمات فروش محصولات در سطح کشور و خارج از کشور. ۵ ـ انجام کلیه خدمات و امورات بازرگانی اعم از خرید و فروش واردات و صادارت کلیه محصولات کشاورزی و تجهیزات و مواد اولیه و تاسیسات و ماشین آلات و ادوات کشاورزی در کلیه زمینه ها. ۶ ـ ایجاد و بهره برداری محصولات گلخانه ای گیاهان داروئی، نهال. ۷ ـ دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و کلیه موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارج از کشور. ۸ ـ حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی و برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور. ۹ ـ ایجاد و بهره برداری از جایگاه های پمپ بنزین و گاز. ۱۰ـ ایجاد و احداث و بهره برداری و اجرای پروژه های مجتمع دامپروری، طیور، گلخانه، نهال کاری، شیلات، زنبور داری، پرورش اسب و باشگاه اسب سواری صنایع تبدیلی کشاورزی در داخل و خارج از کشور. ۱۱ ـ تشکیل یا تاسیس و یا مشارکت در سایر شرکتها و موسسات تولیدی، خدماتی، بازرگانی، تعاونی از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد شرکتهای موجود در داخل و خارج از کشور اعم از بورسی یا غیربورسی به صورت حقیقی یا مدنی. ۱۲ ـ صادارت محصولات در سطح کشور و خارج از کشور. ۱۳ ـ احداث و بهره برداری از کارخانه تولید و بسته بندی آب معدنی و شرب ۱۴ ـ ایجاد و بهره برداری از واحد تولید آبزیان ایجاد و بهره برداری از کارخانه خوراک آبزیان و دام و طیور ۱۵ ـ ایجاد و بهره برداری کشتارگاه گاو و گوسفند و خرید و قطعه بندی فراوری شده و ایجاد صنایع تبدیلی وعرضه به بازار های داخلی و خارجی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم بوده و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مهاباد: کیلومتر ۷ جاده ارومیه کدپستی ۵۹۴۷۱۵۴۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۰۹/۹۵/۱۱۶۶۸ مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ بانک ملت شعبه مرکزی مهاباد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای رضا سواری کدملی ۲۹۷۰۱۸۱۶۹۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای علی هاشم سمین بیل ثانی کدملی ۲۷۵۱۸۹۱۲۵۱ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای نادر هاشم سیمین بیل ثانی کدملی ۲۷۵۱۸۹۶۶۵۰ بسمت عضو و مدیرعامل، آقای آرمان سواری کدملی ۲۸۶۰۱۲۸۲۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور و امضای کلیه اوراق عادی و اداری به امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه آرمان اندیش آگاه به شماره ملی ۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم ساناز چراغپور قشونی به شماره ملی ۲۷۵۵۵۷۴۲۵۹ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۵۰۷۲۱۶۵۵۸۹۶۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12938590
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جوجه کشی بال طلای سیمین مهاباد در تاریخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۳۷۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۶۴۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: الف: احداث و اداره کارخانه جوجه کشی از طریق خرید تخم مرغ نطفه دار و یا کارمزدی و تولید جوجه یکروزه گوشتی و فروش و عرضه محصولات تولیدی به بازار و واردات هر گونه دستگاه و تجهیزات مورد نیاز و صادرات فرآورده های تولیدی و اخذ کارت بازرگانی برای شرکت و انجام هر گونه فعالیت در این زمینه، ب: اخذ و اعطای نمایندگی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ نمایندگی از کارخانجات و تولید کنندگان محصولات داخلی و خارجی ـ اخذ وام و استفاده از تسهیلات بصورت ریالی و ارزی از بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری و شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات و نمایشگا ههای داخلی و بین المللی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم بوده و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم بوده و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مهاباد، کیلومتر ۷ جاده ارومیه کدپستی ۵۹۴۷۱۵۴۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۱۰/۹۵/۱۱۶۶۸ مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ بانک ملت شعبه مرکزی مهاباد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای رضا سواری کدملی ۲۹۷۰۱۸۱۶۹۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای علی هاشم سمین بیل ثانی کدملی ۲۷۵۱۸۹۱۲۵۱ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای نادر هاشم سیمین بیل ثانی کدملی ۲۷۵۱۸۹۶۶۵۰ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای آرمان سواری کدملی ۲۸۶۰۱۲۸۲۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای برجعلی زرین تاج کدملی ۲۷۵۱۸۹۱۲۴۱ بسمت مدیرعامل خارج از شرکت بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور و امضای کلیه اوراق عادی و اداری به امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. روزنامه کثیرالانتشاررسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه آرمان اندیش آگاه به شماره ملی ۱۰۱۰۳۷۰۹۱۲۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم ساناز چراغپور قشونی به شماره ملی ۲۷۵۵۵۷۴۲۵۹ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۵۰۷۲۱۶۵۲۰۹۴۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13244257
آگهی تغییرات شرکت مرغ گوشتی نوک قرمز مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۸۳۹۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا سواری دارای کدملی ۲۹۷۰۱۸۱۶۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سعدی صبوعی دارای کدملی ۲۸۷۰۶۳۹۰۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای وفا مرزنگ با شماره کدملی ۲۹۲۹۸۷۵۴۵۳ (خارج از سهامداران) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات منفردا به امضاء آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و همچنین سایر اوراق عادی و نامه‌های اداری نیز با امضای آقای وفا مرزنگ (خارج از سهامداران) مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۰۱۸۷۴۸۶۹۰۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13405682
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه هما مرغ پرطلای مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۳۱۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا سواری با شماره کدملی ۲۹۷۰۱۸۱۶۹۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و خانم سعدی صبوعی ۱۷/۰۶/۱۳۴۸ با شماره کدملی ۲۸۷۰۶۳۹۰۳۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای آرمان سواری با شماره کدملی ۲۸۶۰۱۲۸۲۷۱ بسمت عضوو نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مابقی مدت ماموریت هیات مدیره تا تاریخ۰۵/۰۴/۱۳۹۷ انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات منفردا با امضای آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و همچنین اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۶۰۲۰۹۲۴۱۴۳۴۴۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13405713
آگهی تغییرات شرکت سردخانه زمزم همای مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۶۳۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا سواری با شماره کد ملی ۲۹۷۰۱۸۱۶۹۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان سواری با شماره کد ملی ۲۸۶۰۱۲۸۲۷۱بسمت عضوو نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سعدی صبوعی با شماره کد ملی ۲۸۷۰۶۳۹۰۳۱بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیامک شیخ آقائی با شماره کد ملی ۲۸۷۲۲۶۶۷۱۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مابقی مدت ماموریت هیأت مدیره تا تاریخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۷ انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات منفردا با امضای آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و همچنین اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۶۰۲۰۹۸۱۰۳۶۱۲۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462021
آگهی تغییرات شرکت مرغداران ایده سازان مهاباد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۴۳۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ و نامه شماره ۹۸۹ مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۶ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهاباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه وسایر صورتهای مالی سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ تصویب شدند. ۲ جعفرپیروتی بشماره ملی ۲۸۷۲۱۶۶۵۴۸ بنمایندگی شرکت تعاونی تولیدی شماره ۱۲ مرغداری بشماره ثبت ۲۱۱ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۷۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و سعدی صبوعی بشماره ملی ۲۸۷۰۶۳۹۰۳۱ بنمایندگی شرکت سهامی خاص آرمان ماکیان مهاباد بشماره ثبت ۳۳۴ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۲۴۹۸ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ آزاد پیروتی بشماره ملی ۲۸۷۱۱۴۱۷۵۴ و رضا سواری بشماره ملی ۲۹۷۰۱۸۱۶۹۱ و آرمان سواری بشماره ملی ۲۸۶۰۱۲۸۲۷۱ بنمایندگی از شرکت سهامی خاص احسان مرغ مهاباد بشماره ثبت ۱۳۷۶ وشناسه ملی۱۰۸۶۲۰۶۹۱۹۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و ابراهیم حسن پور بشماره ملی ۲۸۷۱۴۹۳۱۴۶ بنمایندگی از شرکت سهامی خاص مرغداری نوک قرمز مهاباد بشماره ثبت ۳۶۷ به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۸۳۹۴۷ و یوسف شریفی بشماره ملی ۲۸۷۱۹۷۲۸۲۶ بنمایندگی از شرکت سهامی خاص کیوان مرغ پرطلای مهاباد بشماره ثبت ۳۷۴ بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۶۵۰ به سمت هیات مدیره علی البدل به مدت سه سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۳۱۷۶۰۸۲۹۳۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479259
آگهی تغییرات شرکت کیوان مرغ پر طلای مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا سواری با شماره کدملی ۲۹۷۰۱۸۱۶۹۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم سعدی صبوعی با شماره کدملی ۲۸۷۰۶۳۹۰۳۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان سواری بشماره کدملی ۲۸۶۰۱۲۸۲۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات به امضاء منفردا با امضای آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و همچنین سایر اوراق عادی و نامه‌ها ی اداری نیز با امضای آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۳۳۰۱۳۹۱۱۲۸۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506487
آگهی تغییرات شرکت احسان مرغ مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۹۱۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای رضا سواری دارای کد ملی ۲۹۷۰۱۸۱۶۹۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و خانم سعدی صبوعی دارای کد ملی ۲۸۷۰۶۳۹۰۳۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان سواری دارای کد ملی ۲۸۶۰۱۲۸۲۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یوسف شریفی با شماره کدملی ۲۸۷۱۹۷۲۸۲۶ از خارج بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات به امضاء آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و همچنین سایر اوراق عادی و نامه‌ها ی اداری نیز با امضای آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب ایشان با امضای آقای یوسف شریفی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۴۱۹۵۸۳۸۷۹۲۰۴اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572323
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ارومیه درتاریخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۱۴۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۰۷۰۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۶۹ و اصلاحات بعدی مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:استان آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان برق، پلاک ۵۰ کدپستی ۵۸۱۵۸۵۳۱۱۹ سرمایه موسسه:موسسه فاقد سرمایه میباشد. مدیران منتخب:آقای حسن انتظار شماره ملی ۱۷۲۹۶۴۹۲۹۷ بسمت رئیس هیات مدیره، علی اولاد دیلمقانیان شماره ملی ۲۷۵۴۶۱۲۵۷۲ بسمت نائب رئیس اول هیات مدیره، آقای صمد پورسلطانی شماره ملی ۲۷۵۴۲۲۹۷۷۹ بسمت نائب رئیس دوم هیات مدیره، آقای محمدرضا رستمی بشماره ملی ۲۷۵۴۹۵۷۳۶۷ بسمت خزانه دار، آقای رضا سواری شماره ملی ۲۹۷۰۱۸۱۶۹۱ بسمت منشی هیات مدیره بمدت چهار سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا:امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها با امضای مشترک دو نفر از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل:مطابق قوانین و مقررات ش۹۶۰۵۳۱۷۹۹۹۴۲۲۸۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13743270
آگهی تغییرات شرکت شماره سیزده مرغداری مهاباد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۶۹۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۱۱۶۲ مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهاباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ رضا سواری کدملی۲۹۷۰۱۸۱۶۹۱ آرمان سواری کدملی ۲۸۶۰۱۲۸۲۷۱ سعدی صبوعی کدملی ۲۸۷۰۶۳۹۰۳۱بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره وافسانه سواری کدملی ۲۸۶۰۰۵۱۵۵۴ قرنی سواری کدملی ۲۸۷۰۶۳۹۱۹۸بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب ش۹۶۰۹۱۳۹۸۴۱۵۷۴۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13788693
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی پیشگامان صنعت طیور پارسیان در تاریخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۷۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۱۰۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تهیه مواد اولیه، کالاها، خدمات، وسائل، ابزار و دیگر نیازمندی های اعضای تعاونی از داخل و یا خارج با رعایت مقررات قانونی و عرضه آن ها براساس ضوابط موضوعه در آئین نامه معاملات تعاونی. فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت بسته بندی، استاندارد کردن و مارک گذاری تولیدات اعضاء. ایجاد فروشگاه در حوزه عملیات و نیز برگزاری نمایشگاه، ایجاد شعب و یا دفاتر نمایندگی در داخل و یا خارج کشور در صورت لزوم، مشارکت در نمایشگاه ها به منظور بازاریابی و عرضه و فروش و صدور تولیدات امانی و یا خریداری از اعضاء با رعایت قوانین و مقررات جاری. ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز اعضاء و کارکنان در زمینه های تعاونی، شغلی، فنی، حرفه ای، تخصصی و نظایر آن ها عنداللزوم با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع ذیربط دیگر. همکاری با مسئولان، کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انجام وظایف اعمال اختیارات قانونی آن در زمینه های مورد نیاز. عضویت در انجمن ها و صندوق های توسعه با توجه به وظایف و اهداف تعاونی. به موجب مجوز, وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت امور تعاون) بشماره ۱۴۴۱۴۲ مورخ ۲۹/۷/۹۶ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ جمالزاده ـ خیابان اسکندری شمالی ـ خیابان شهیدغلامرضاطوسی (شباهنگ) ـ پلاک ۱۱۴ ـ طبقه سوم ـ کدپستی ۱۴۱۹۷۵۳۳۵۴ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران: خانم مریم زاهد به شماره ملی ۰۰۳۳۹۳۵۹۴۷ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۳ سال آقای علی صابری به شماره ملی ۰۳۸۱۱۸۹۴۵۷ و به سمت مدیرعامل به مدت ۳ سال آقای سیدعلی خیریه به شماره ملی ۰۶۵۱۶۳۶۶۱۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای حسن سرهنگ پور به شماره ملی ۲۰۶۳۲۲۹۶۲۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۴۰۲۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای عزیز حسینی به شماره ملی ۲۸۷۰۸۲۵۰۷۲ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۳ سال آقای رضا سواری به شماره ملی ۲۹۷۰۱۸۱۶۹۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای رسول امانی (شماره ملی ۲۷۵۳۵۳۲۷۵۳) بازرس اصلی، آقای محسن لمتر محمدی (شماره ملی ۰۰۷۰۱۵۳۶۵۵) بازرس علی البدل، برای مدت یکسال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک, سفته, برات و اوراق بهادار با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره (رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره) به اتفاق مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۰۹۹۸۸۵۴۴۵۰۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک