گلشن رحیمی احمدآباد

گلشن رحیمی احمدآباد

کد ملی 2938748663
4
شرکت‌ها
4
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 937063
آگهی تغییرات شرکت تعاونی اتحادیه کشوری تعاونیهای سهام عدالت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ابراهیم قربانی به شماره ملی ۰۷۷۹۴۹۴۹۴۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای وحید وطن دوست به شماره ملی ۴۳۲۲۹۶۵۰۹۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم گلشن رحیمی به شماره ملی ۲۹۳۸۷۴۸۶۶۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین یوسفی پوراشکیکی به شماره ملی ۰۰۸۲۶۸۳۹۲۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۶/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی رستم پور به شماره ملی ۴۵۰۰۲۸۰۱۸۹ و آقای علی پورقاسم به شماره ملی ۵۳۸۸۵۴۰۳۴۰ و آقای وحید نعمتی به شماره ملی ۳۷۲۰۴۸۳۰۹۶ و آقای جاسم مسلمی به شماره ملی ۳۵۰۱۱۶۸۱۴۴ و آقای داریوش پاک بین به شماره ملی ۳۹۷۸۲۰۸۴۶۶ و آقای علی اصغر محمودزاده گودینی به شماره ملی ۳۳۰۸۹۴۳۹۱۳ به عنوان عضو علی البدل تا تاریخ ۱۱/۶/۹۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۶۳۴۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12648349
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی هشیار ممیز (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردید. ۳ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ارومیه بشماره ثبت ۸۰۲۶ وشناسه ملی۱۰۲۲۰۱۲۱۵۵۷با نمایندگی علی اصغر علی اکبری هلق بشماره ملی ۲۷۵۴۵۸۶۵۷۱ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سردشت بشماره ثبت ۲۳۹ وشناسه ملی۱۰۸۶۲۰۸۵۹۸۰با نمایندگی جعفر رستمی بشماره ملی ۲۸۸۹۲۰۳۲۴۷ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شاهین دژ بشماره ثبت ۲۹۶ وشناسه ملی۱۰۸۶۲۰۵۵۹۲۹ با نمایندگی گلشن رحیمی احمدآباد بشماره ملی ۲۹۳۸۷۴۸۶۶۳ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان میاندوآب بشماره ثبت ۱۵۷۸ وشناسه ملی۱۰۹۸۰۲۶۹۴۶۶ با نمایندگی صمد عزیزیان حمید بشماره ملی ۲۹۳۸۷۴۸۶۶۳ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مهاباد بشماره ثبت ۱۰۶۳ وشناسه ملی۱۰۹۸۰۰۸۶۸۷۳ با نمایندگی بهمن آریا بشماره ملی ۲۸۷۱۶۵۴۲۲۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره وشرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ماکو بشماره ثبت ۸۴۱ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۷۶۲۶۲با نمایندگی شیرین ابراهیم زاده بشماره ملی ۲۸۳۰۷۴۵۵۳۱ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نقده بشماره ثبت ۸۱۸ وشناسه ملی۱۰۹۸۰۲۵۵۵۸۴ با نمایندگی اله ویردی بابائی بشماره ملی ۲۹۰۹۰۸۲۳۵۰ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۱۱۹۸۵۹۴۶۶۴۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12857041
آگهی تغییرات شرکت آذین خوشه شاهیندژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۷۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم گلشن رحیمی احمد آباد به کدملی ۲۹۳۸۷۴۸۶۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم صدیقه رستمی به کدملی ۲۹۳۸۷۴۹۴۸۱ به سمت نایب رئیس و آقای سلمان رحیمی احمد آباد به کدملی ۲۹۳۸۷۴۹۴۴۹ به سمت مدیرعامل و عضواصلی هیات مدیره بمدت دوسال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت فقط و فقط با امضاء آقای سلمان رحیمی احمد آباد همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۵۰۳۲۶۵۴۰۵۹۴۶۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهین دژ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634938
آگهی تغییرات خیریه و غیر انتفاعی شوق زیستن شاهین دژ موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۶۶۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۱۱۸ مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ اداره بهزیستی شهرستان شاهیندژ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم گلشن رحیمی احمدآباد به کد ملی (۲۹۳۸۷۴۸۶۶۳) بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم لیلا اردشیری به کد ملی (۲۹۳۸۸۳۳۸۲۲) نایب رئیس و خانم شهناز آقایی نوروزلو به کد ملی (۲۹۳۸۲۶۸۹۱۲) بسمت منشی هیئت مدیره؛ آقای محمد اصغرنژاد به کد ملی (۲۹۳۹۹۳۶۹۰۰) عضو هیئت مدیره و خزانه دار؛ آقای آرام اژدری به کد ملی (۲۹۳۹۷۲۹۶۵۴) بعنوان عضو هیئت مدیره اصلی موسسه تا پایان دوره هیئت مدیره (۱۴/۰۶/۱۳۹۸) انتخاب شدند. ۲ آقای آرام اژدری به کد ملی ۲۹۳۹۷۲۹۶۵۴ به عنوان مدیرعامل شرکت تا پایان دوره هیئت مدیره (۱۴/۰۶/۱۳۹۸) انتخاب شدند. ۳ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هیئت مدیره مستقلا به امضاء آقایان/ خانمها ۱ آرام اژدری مدیرعامل۱ گلشن رحیمی احمدآبادرئیس هیئت مدیره ودر غیاب رئیس، خزانه دارآقای محمد اصغر نژاد همراه با مهر موسسه برسد. کلیه اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیت مدیره به همراه مهرموسسه معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۷۱۰۵۵۰۲۱۸۸۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شاهین دژ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک