جمال فربه بشماره

آقای جمال فربه بشماره

کد ملی 2871895708
39
شرکت‌ها
39
آگهی‌ها

شرکت های جمال فربه بشماره

سرای سرد مهاباد
سرای سرد مهاباد
1
بازرگانی نو آوران مکریان مهاباد
بازرگانی نو آوران مکریان مهاباد
1
پرورش ماهی کاروان کارا
پرورش ماهی کاروان کارا
1
موکریان سبز
موکریان سبز
1
راه وساختمانی آبادسازان مکریان
راه وساختمانی آبادسازان مکریان
1
مهندسی آبشار برق موکریان
مهندسی آبشار برق موکریان
1
امین کشت مهاباد
امین کشت مهاباد
1
حمل و نقل سالار بار مهاباد
حمل و نقل سالار بار مهاباد
1
نیلان سازه مهاباد
نیلان سازه مهاباد
1
راه و ساختمانی ایمن مسیر مهاباد
راه و ساختمانی ایمن مسیر مهاباد
1
تهیه و توزیع مصالح ساختمانی هه ژیر مهاباد
تهیه و توزیع مصالح ساختمانی هه ژیر مهاباد
1
بهین زرع غرب
بهین زرع غرب
1
توزیع و توسعه تولیدات لوازم التحریر کبیر
توزیع و توسعه تولیدات لوازم التحریر کبیر
1
1
1
1
راه و ساختمانی مهندسین بنا آفرین نوین مکریان
راه و ساختمانی مهندسین بنا آفرین نوین مکریان
1
مهار آب ارومیه
مهار آب ارومیه
1
پیشگامان مهندسی ئاو ماد
پیشگامان مهندسی ئاو ماد
1
نوین سازان جهان گستر غرب
نوین سازان جهان گستر غرب
1
راه و ساختمانی سازر موکریان
راه و ساختمانی سازر موکریان
1
فنی مهندسی اندیش کاران مهاباد
فنی مهندسی اندیش کاران مهاباد
1
مهندسین مشاور کاواک سازان مهاباد
مهندسین مشاور کاواک سازان مهاباد
1
ماد بنای سردشت
ماد بنای سردشت
1
ایمن سازه هه رمان
ایمن سازه هه رمان
1
راه و ساختمانی ورا رود ایستا
راه و ساختمانی ورا رود ایستا
1
گلستان کاکتوس اروم آریا
گلستان کاکتوس اروم آریا
1
تولیدی آبمیوه و نوشابه یاس درخشنده مهاباد
تولیدی آبمیوه و نوشابه یاس درخشنده مهاباد
1
سپید سنگ مهاباد
سپید سنگ مهاباد
1
اسپوتا الکتریک غرب
اسپوتا الکتریک غرب
1
ساختمانی مهاباد پی
ساختمانی مهاباد پی
1
مهندسی مهاب سازه نوآوران سابلاغ
مهندسی مهاب سازه نوآوران سابلاغ
1
حمل و نقل متین بار مهاباد
حمل و نقل متین بار مهاباد
1
پل رود ماد مهاباد
پل رود ماد مهاباد
1
مهندسی دیلان پی سازان مکریان مهاباد
مهندسی دیلان پی سازان مکریان مهاباد
1
آرشام سازه مهاباد
آرشام سازه مهاباد
1
خاک بتن موکریان
خاک بتن موکریان
1
راه و ساختمانی روئین بستر مهاباد
راه و ساختمانی روئین بستر مهاباد
1
حمل و نقل بار سرای خادم مهاباد
حمل و نقل بار سرای خادم مهاباد
1
گرانیگاه مهاباد
گرانیگاه مهاباد
1
روناس سازه مکریان
روناس سازه مکریان
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1013621
آگهی تغییرات شرکت سرای سرد مهاباد سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۲۲۱۳۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۶/۱۲/۹۱ شرکت سرای سرد مهاباد (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۱۷ و با توجه به نقل و انتقال سهام تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقایان امیر قادر زاده مکری، محمود قادر زاده مکری و خانم عصمت برادری با واگذاری کلیه سهام خود به آقایان محمد گلاوی، محمد روحانی و کریم نیک نفس از شرکت خارج شدند. ۲ آقای محمد روحانی بشماره کد ملی ۲۸۸۹۷۴۶۹۳۳ و آقای محمد گلاوی بشماره کد ملی ۲۸۷۰۱۵۲۴۵۰ و آقای کریم نیک نفس بشماره کد ملی ۲۸۷۰۱۵۷۲۳۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مابقی مدت ماموریت اعضای هیئت مدیره تا مورخه ۴/۲/۱۳۹۲ انتخاب شدند. ۳ آقای رحمان پیره بابی بشماره کد ملی ۲۸۷۰۷۷۷۲۴۸ بسمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه بشماره کد ملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴ آقای کریم نیک نفس بسمت عضو و مدیر عامل و آقای محمد گلاوی بسمت عضو و نایب رئیس و آقای محمد روحانی بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای مابقی مدت ماموریت هیئت مدیره تا مورخه ۴/۲/۱۳۹۲ انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء آقایان کریم نیک نفس و محمد روحانی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و نامه‌های عادی و اداری با امضای آقایان کریم نیک نفس و محمد روحانی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۵ تعداد سهام وثیقه هر یک از اعضای هیئت از پنج سهم به یک سهم کاهش یافت و در نتیجه ماده ۲۶ اساسنامه بشرح مذکور تغییر و اصلاح گردید. ش۰۳۴۵۹۰۰۰۰۱۷۷۰۰۸۶۶۵۲۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1136817
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نوآوران مکریان مهاباد سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۰۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۲۳۲۳۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۴/۹۲ صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱/۵/۹۲ شرکت بازرگانی نوآوران مکریان مهاباد سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۰۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای سلیم دهبکری بشماره کد ملی ۲۹۲۸۸۰۸۷۱۱ بسمت بازرس اصلی آقای جمال فربه بشماره کد ملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیارد ریال منقسم به یکصد سهم پنجاه میلیون ریال بانام بمبلغ هشت میلیارد ریال منقسم به یکصد سهم هشتاد میلیون ریالی بانام از طریق واریز نقدی برابر بند ۱ ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت افزایش یافت که مبلغ سه میلیارد ریال افزایش یافته که نقدا طی گواهی شماره ۹۸ مورخه ۱/۵/۹۲ بشماره حساب سیبا بشماره ۰۳۴۳۹۶۷۲۹۴۰۰۴ در بانک ملی شعبه میدان استقلال مهاباد بنام شرکت واریز گردیده و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه بشرح فوق تغییر و اصلاح گردید. ش۰۳۴۵۹۰۰۰۰۱۷۷۰۱۴۸۹۸۴۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1301827
آگهی تغییرات شرکت پرورش ماهی کاروان کارا سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۱۵۳۶۱
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۵/۱۰/۹۲ شرکت پرورش ماهی کاروان کارا سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقایان رحیم قهرمانی و صلاح الدین قهرمانی و بایزید قادری بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای طاهر قادر حاجی بشماره ملی ۲۸۷۲۲۹۵۲۰۸ بسمت بازرس اصلی، آقای جمال فربه بشماره ملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ آقایان صلاح الدین قهرمانی بشماره ملی ۲۸۷۰۳۹۲۵۸۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای رحیم قهرمانی بشماره ملی ۲۸۷۰۳۹۲۴۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای بایزید قادری بشماره ملی ۲۸۷۰۵۹۶۷۱۵ بسمت عضو و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۰۳۴۵۹۰۰۰۰۱۷۸۰۱۶۹۴۷۴۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343780
آگهی تغییرات شرکت موکریان سبز سهامی خاص شماره ثبت ۹۷۷ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۵۰۲۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۹/۱۱/۹۲ شرکت موکریان سبز (سهامی خاص) شماره ثبت ۹۷۷ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقایان مصطفی میره‌ای و منصور میره‌ای و خانم لاله میره‌ای بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ خانم اختر باریکان بشماره ملی ۲۸۷۱۸۶۸۸۲۴ بسمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه بشماره ملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ آقای منصور میره‌ای بشماره ملی ۲۸۷۰۱۷۷۵۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم لاله میره‌ای بشماره ملی ۲۸۶۰۱۸۴۴۷۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی میره‌ای بشماره ملی ۲۸۷۰۲۱۹۹۸۹ بسمت عضو و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد آقای مصطفی میره‌ای (مدیر عامل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۳۴۵۹۰۰۰۰۱۷۸۰۱۷۱۶۱۸۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668410
آگهی تغییرات شرکت راه وساختمانی آباد سازان مکریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۵۹۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای پیمان شیخ آقائی (کدملی ۲۸۷۱۹۳۷۲۸۱) و آقای عبداله صیاد (کدملی ۲۹۲۹۷۷۴۸۵۱) و خانم سرور قهرمانی (کدملی ۲۸۷۱۹۷۱۶۴۱) بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ آقای یوسف محمد شیخه (کدملی ۲۸۷۱۹۲۱۳۰۱) به سمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه (کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۴۱۲۰۱۸۲۱۱۸۷۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12722427
آگهی تغییرات شرکت مهندسی آبشار برق موکریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۱۵۷۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسین شیخ محمدی کد ملی (۲۸۷۱۷۵۳۱۳۱) و آقای فواد بهمنی کد ملی (۲۸۶۰۵۴۳۹۳۷) و آقای طاهر شعاع کد ملی (۳۷۶۲۲۱۹۹۵۸) برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محمود مجیدی کد ملی (۲۸۷۱۸۰۴۳۹۷) به سمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه کد ملی (۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۱۱۱۱۶۸۸۸۷۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802987
آگهی تغییرات شرکت امین کشت مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۲۷۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای آقای خالد ابراهمیان (کدملی ۲۸۷۱۲۱۵۱۱۱) و آقای مامند ابراهمیان (کدملی ۲۸۷۱۲۱۵۴۹۹) وخانم زلیخا قربانی (کدملی ۲۹۲۹۸۱۵۸۵۱) بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای ابوبکر بنگین (کدملی ۲۹۲۹۷۶۰۲۸۱) به سمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه (کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸) بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۲۲۸۳۳۹۳۷۱۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12803151
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل سالار بار مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۶۱۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ ونامه شماره ۳۵۵۰/۵۷ - ۱۸/۲/۹۵ اداره حمل و نقل و پایانه‌های استان آ. غ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محمد محمودی کدملی ۲۸۷۰۲۴۳۷۱۵ و خانم کلثوم بایزیدی آذر کدملی ۲۸۷۱۹۴۶۱۱۶ بسمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - آقای کامران قادری فرزند قادر کدملی ۲۸۷۲۲۹۴۳۷۶ به سمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه فرزند رحیم کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۲۲۸۶۴۲۶۱۶۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13100936
آگهی تغییرات شرکت نیلان سازه مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۷۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عبدالقادر غازی (کدملی ۲۸۷۱۷۶۴۰۳۴) و آقای شهاب غازی (کدملی ۲۸۷۲۲۸۰۳۰۸) و آقای هیوا زودی (کدملی ۲۸۷۱۹۷۹۷۵۸) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای فواد مراد زاده آذر کدملی ۲۸۷۱۹۹۵۳۰۳ به سمت بازرس اصلی و / آقای جمال فربه کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کارو کارگر جهت انتشار آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۰۹۸۶۳۸۹۱۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13101249
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی ایمن مسیر مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۷۵۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سردار حیدری کدملی ۲۸۷۰۲۷۴۱۱۴ آقای سلیمان رسولی ارشدکدملی ۲۸۷۱۲۹۳۶۲۷ آقای لقمان قنبری کدملی ۲۸۷۱۸۶۲۹۲۳ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای رشید گلابی آزاد کدملی ۲۹۰۹۵۳۶۸۱۵ به سمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۰۹۶۷۹۴۰۲۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13166209
آگهی تغییرات شرکت تهیه و توزیع مصالح ساختمانی هه ژیر مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۴۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف ذاکریان (کدملی ۲۸۶۰۰۲۰۵۹۴) آقای امیر ذاکریان (کدملی ۲۸۶۰۲۶۳۱۴۴) آقای هژیر ذاکریان (کدملی ۲۸۶۰۳۳۱۱۰۷) بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای مهران برادران کدملی ۲۸۶۰۳۴۴۹۶۹ به سمت بازرس اصلی وآقای جمال فربه کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۵۰۹۱۳۱۴۱۷۰۹۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13274536
آگهی تغییرات شرکت بهین زرع غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۱۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای جعفر پایمرد (کدملی ۲۸۷۲۱۹۳۷۷۴) آقای حسین حسینی فر (کدملی ۲۸۷۲۴۱۶۱۴۵) خانم لاله سیدامینی (کدملی ۲۸۶۰۲۰۵۷۵۶) آقای کاوه تردست (کدملی ۲۸۷۲۲۳۷۲۴۰) خانم پری ناز حامدی اصل (کدملی ۲۸۹۹۸۸۴۳۵۲) آقای انور جانه (کدملی ۲۸۷۰۳۸۱۹۶۴) آقای ایرج حسنی اصل (کدملی ۲۹۰۹۹۷۵۲۳۱) بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ آقای پیمان عربی (۲۸۷۲۳۳۲۵۳۷) به سمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه (۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۰۵۳۴۶۲۰۲۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13278445
آگهی تغییرات شرکت توزیع و توسعه تولیدات لوازم التحریر کبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۶۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سلیمان عزیز انباری کد ملی ۲۸۷۲۱۸۷۷۴۱ و خانم الهام خضری کد ملی ۲۸۶۰۱۲۸۸۱۶ و خانم مهری عزیز انباری کد ملی ۲۸۷۱۱۷۳۱۰۹ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ خانم آمینه رسولی کد ملی ۲۸۷۱۱۱۵۳۸۹ به سمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه کد ملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش ۹۵۱۱۰۷۷۶۹۲۱۳۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13290000
آگهی تغییرات شرکت بهین زرع غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۱ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۱۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای جعفر پایمرد (کدملی ۲۸۷۲۱۹۳۷۷۴) آقای حسین حسینی فر (کدملی ۲۸۷۲۴۱۶۱۴۵) خانم لاله سید امینی (کدملی ۲۸۶۰۲۰۵۷۵۶) آقای کاوه تردست (کدملی ۲۸۷۲۲۳۷۲۴۰) خانم پری ناز حامدی اصل (کدملی ۲۸۹۹۸۸۴۳۵۲) آقای انور جانه (کدملی ۲۸۷۰۳۸۱۹۶۴) آقای ایرج حسنی اصل (کدملی ۲۹۰۹۹۷۵۲۳۱) بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ آقای پیمان عربی (۲۸۷۲۳۳۲۵۳۷) به سمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه (۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۰۵۳۴۶۲۰۲۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13291126
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی مهندسین بنا آفرین نوین مکریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۷۲۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ آقای پیمان عزیز زاده کد ملی ۲۸۷۲۰۴۶۶۸۲ آقای مام شاد قاضی کد ملی ۲۸۷۱۹۱۸۲۶۰ آقای عزیز حاتمی کد ملی ۲۸۷۱۸۷۵۷۹۰ برای مدت دو سال انتخاب شدند.۲ سید مسعود شکرالهی کد ملی ۲۸۷۲۲۷۶۲۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه کد ملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۱۶۶۰۳۹۸۳۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317437
آگهی تغییرات شرکت مهار آب ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۵۱۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای فواد مراد زاده آذر (کدملی ۲۸۷۱۹۹۵۳۰۳) و آقای امیر اقبال مراد زاده آذر (کدملی ۲۸۷۰۱۴۴۱۱۳) و خانم پروین خلیل پور آذری (کدملی ۲۸۷۱۸۰۹۲۲۴) بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای حسین جیدی (کدملی ۲۸۷۰۲۲۲۵۵۶) به سمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه (کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۱۲۰۱۴۷۳۲۵۱۴۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332843
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان مهندسی ئاو ماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۸۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رامان مرادیان (کدملی ۰۰۶۳۲۸۷۹۰۰) خانم کانی بافته چی کدملی ۲۸۷۲۲۹۵۱۵۱) خانم لیلا بهروز چکان (کدملی ۲۷۵۳۷۳۱۲۹۲) خانم بهاره محمدی اقدم (کدملی ۲۸۶۰۱۳۳۷۹۸) آقای شاهو عظیمی (کدملی ۲۸۷۲۰۰۸۸۷۱) بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ خانم شعله سلیمانی کدملی ۲۸۷۱۸۶۶۹۵۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۵۱۲۱۰۳۴۰۶۷۹۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13365717
آگهی تغییرات شرکت نوین سازان جهان گستر غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۰۵۵۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سعید فتاحی قاضی کدملی ۲۸۷۲۱۶۶۰۶۸ و سیامند فتاحی قاضی کدملی ۲۸۷۲۰۳۶۲۴۵ و سامان فتاحی قاضی کدملی ۲۸۶۰۲۱۹۹۵۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای سلیمان علی زاده کدملی ۲۸۷۱۹۸۲۲۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۱۰۷۱۵۵۹۱۹۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13377280
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی سازر موکریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۹۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای امیر ابراهیمی کدملی۲۸۷۰۷۳۶۷۸۹ و آقای کامل مولودی کدملی۲۸۷۱۹۸۶۴۰۱ و آقای ایوب عبداللهی کدملی ۲۸۷۱۹۹۳۱۱۴ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ آقای انور زرد کدملی ۲۸۷۰۳۳۴۱۲۵ به سمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۱۱۹۹۱۷۸۰۱۴۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13415827
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی اندیش کاران مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۹۰۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای یوسف کریمی کدملی ۲۸۷۱۱۶۱۶۵۸ و آقای صالح کریمی کدملی ۲۸۷۲۰۳۲۷۵۴ و آقای سید پیام هدایت پور کدملی ۲۸۷۲۳۰۳۲۷۸ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای مسعود ترشکانی کدملی ۲۹۰۹۸۵۹۹۸۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۲۱۶۹۳۹۷۷۷۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13439585
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور کاواک سازان مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۱۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقایان فواد رسالت کدملی (۲۸۷۲۲۳۳۰۲۴) و آقای لایق مصطفی نژاد کدملی (۲۸۷۲۲۲۸۹۴۲) و آقای فایق مصطفی نژاد کدملی (۲۸۷۱۹۴۷۳۵۱) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - آقای جمال فربه کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ سمت بازرس اصلی و خانم شیرین امینی کدملی ۲۷۵۵۳۸۵۸۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۲۳۱۸۸۰۷۷۹۱۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13447115
آگهی تغییرات شرکت ماد بنای سردشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۴۱۱۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عمر الیاسی کدملی (۲۸۸۹۲۲۶۰۸۵) آقای قادر عباسی کدملی (۲۸۸۹۴۵۶۰۹۹) آقای حسین فاطمیان کدملی (۲۸۸۹۲۸۰۲۴۱) بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ خانم اوین خضری (ش ملی۲۸۸۹۸۲۳۰۴۰) به سمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه (ش ملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13521973
آگهی تغییرات شرکت ایمن سازه هه رمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۰۹۳۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سردار حیدری (کد ملی ۲۸۷۰۲۷۴۱۱۴) آقای سعید شریفی (کد ملی ۲۸۷۱۹۵۸۸۱۵) آقای پیمان شاهی (کد ملی ۲۸۷۱۹۵۲۲۷۲) آقای سلیمان حیدری (کد ملی ۲۸۷۲۱۰۰۹۵۴) بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای حسین سعادتی (کد ملی ۲۸۷۰۸۲۷۷۳۳) بسمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه (کد ملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸) بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۴۲۸۳۵۸۷۶۰۱۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13582090
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی ورا رود ایستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۵۴۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ رحیم صبوعی کدملی ۲۸۷۲۳۶۹۰۵۸ و آقای حسن صبوعی کدملی ۲۸۷۰۶۳۸۵۲۳ و آقای کمال روکش کدملی ۲۸۷۱۹۲۱۱۲۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای ابراهیم حسن پورکدملی ۲۸۷۱۴۹۳۱۴۶ به سمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۶۰۶۷۴۸۵۴۵۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587796
آگهی تغییرات شرکت گلستان کاکتوس اروم آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۳۰۲۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱آقای عبدالواحد شرفی (کدملی ۲۸۶۰۱۲۰۹۷۱) - خانم نسرین آویس (کدملی ۲۸۷۲۴۳۲۳۳۷) - خانم گلاله قادری (کدملی ۲۸۷۱۹۷۲۷۳۷) - خانم چنور اسمعیلی (کدملی ۲۸۷۲۴۰۰۸۸۵) بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۲ آقای جمال فربه (کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸) بسمت بازرس اصلی و خانم شیرین امینی (کدملی ۲۷۵۵۳۸۵۸۱۲) بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند ش۹۶۰۶۰۹۳۸۰۵۳۶۴۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654694
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آبمیوه و نوشابه یاس درخشنده مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۸۲۰۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد میری کدملی ۲۸۷۱۳۷۳۹۶۵ خانم سوسن ناصری جوان کدملی ۲۸۶۰۱۹۷۹۴۱ آقای عبدالرحیم حسینی کدملی ۲۸۸۹۸۴۶۵۷۱ برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای جمال فربه کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ به سمت بازرس اصلی و خانم شیرین امینی کدملی ۲۷۵۵۳۸۵۸۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۶۰۷۲۰۴۲۹۳۶۶۵۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13769956
آگهی تغییرات شرکت سپید سنگ مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۴۱۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقای سعدون کیانی (کدملی ۲۹۲۸۸۳۱۳۵۵) آقای صابر کیانی (کدملی ۲۹۲۸۸۳۱۳۷۱) خانم عصمت لاوی (کدملی ۲۹۰۹۰۵۸۳۰۱) بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ - آقای یوسف زاهدی (کدملی ۲۹۷۰۱۱۶۳۲۴) به سمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه (کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۹۲۸۶۶۸۴۹۹۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795033
آگهی تغییرات شرکت اسپوتا الکتریک غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ علیرضا هدایتی کیا کد ملی ۲۸۷۱۹۷۵۲۹۹ و خضر بهروزکد ملی ۲۸۷۱۸۳۵۳۸۱ و فاخر سالار عشایری کد ملی ۲۸۷۱۹۳۸۷۲۵ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ آقای سعید روغنی کد ملی ۲۸۷۲۲۹۴۲۴۴ به سمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه کد ملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13856471
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی مهاباد پی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۱۶۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای محسن تدین کدملی ۲۸۷۰۱۴۷۰۲۳ و آقای کسری تدین کدملی ۰۰۷۹۳۳۴۱۲۱و خانم پریسا تدین کدملی ۲۸۶۰۰۵۷۹۳۵ بعنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۲ آقای حمید شمس الدینی کدملی ۲۸۷۱۹۲۵۲۳۲ به سمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ۳ روزنامه کارو کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۱۱۵۴۷۲۲۳۵۹۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911319
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مهاب سازه نوآوران سابلاغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۲۱۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شادی خضر پور اقدم (کد ملی ۲۸۶۰۲۱۰۶۹۵) خانم شیدا خضری (کد ملی ۲۸۶۰۱۰۲۹۳۰) خانم شبنم قادری چوغانلو (کد ملی ۲۹۶۰۲۴۵۱۹۹) آقای یوسف شاهی جان (کد ملی ۲۸۶۰۲۷۴۴۷۲) برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ آقای جمال فربه کد ملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ به سمت بازرس اصلی و آقای یونس چاپاشی کد ملی ۲۸۶۰۲۲۴۲۵۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۶۱۲۱۲۹۰۹۱۸۰۷۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911584
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل متین بار مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۲ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۱۷۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ و نامه شماره ۴۲۰۳۲/۵۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۵ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای صلاح رحمانی (کدملی ۲۸۷۱۱۱۱۴۳۱) فرمان زندی (کدملی ۶۴۱۹۷۸۶۸۶۱) آقای سیامک ماوتی (کدملی ۲۸۶۰۲۴۸۵۹۵) بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ آقای محمد مهنام (کدملی ۲۸۷۰۵۸۱۶۷۱) به سمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه (کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸) بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش۹۶۱۲۱۲۲۲۳۷۵۲۸۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13944748
آگهی تغییرات شرکت پل رود ماد مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۴۹۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای سوران رحمانی مقدم کدملی ۲۸۷۲۰۷۲۸۹۶ و آقای چیا رحمانی کدملی ۲۸۷۲۰۷۴۳۳۳ و آقای داود کریم زاده کدملی ۲۸۷۲۰۲۱۵۴۱ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۲ آقای جمال فربه کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ سمت بازرس اصلی و آقای بهزاد محمودی آذر کدملی ۲۸۶۰۰۷۱۵۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۱۲۲۳۹۶۰۲۵۶۵۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13987006
آگهی تغییرات شرکت مهندسی دیلان پی سازان مکریان مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۱۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای رضا کامروائی (کدملی ۲۷۵۰۵۸۸۹۴۴) و خانم هما قهرمانی (کدملی ۲۸۷۲۰۱۹۴۹۹) بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۲ آقای سید سالار قریشیان (کدملی ۲۸۷۲۲۴۰۲۴۱) به سمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه (کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸) بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۱۲۹۲۰۰۲۱۸۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13993651
آگهی تغییرات شرکت آرشام سازه مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۷۴۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اشکان مشایخی (کدملی ۲۸۷۱۹۹۸۷۶۰) آقای رضا کامروائی (کدملی ۲۷۵۰۵۸۸۹۴۴) آقای یاسین منصور بیگ (کدملی ۲۸۷۲۰۱۳۹۲۱) بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای جمال فربه (کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸) به سمت بازرس اصلی و خانم شیرین امینی (کدملی ۲۷۵۵۳۸۵۸۱۲) بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش۹۷۰۲۰۲۹۷۶۸۷۶۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14053356
آگهی تغییرات شرکت خاک بتن موکریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۳۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای جمال بهرامی بابا میری (کدملی ۲۹۲۹۷۸۹۴۱۷) آقای کاوه پناهی (ش ملی ۲۹۲۹۷۸۸۵۰۱) آقای اسعد عبداللهی (کدملی ۲۹۲۹۸۳۱۷۳۱) آقای فرزادسلطانی جانبلاغی (کدملی ۲۹۲۰۱۷۳۷۷۴) آقای دیاکو داودی (کدملی ۲۸۷۲۲۳۷۲۷۵) خانم سحر حسینی (کدملی ۲۹۲۰۱۴۱۰۴۱) بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای جمال فربه کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ سمت بازرس اصلی و خانم شیرین امینی کدملی ۲۷۵۵۳۸۵۸۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۳۰۷۲۷۸۲۷۱۶۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14090247
آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمانی روئین بستر مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۱۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سعید معتمدی کدملی (۲۱۴۲۱۲۸۶۸۸) و آقای ناصر مرادی کدملی (۲۸۷۲۰۰۴۱۹۱) و آقای هوشیار فقری کدملی (۲۸۷۲۰۰۳۶۴۹) بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای جمال فربه (کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸) به سمت بازرس اصلی و خانم شیرین امینی (ش ملی ۲۷۵۵۳۸۵۸۱۲) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۴۰۳۷۷۷۶۱۲۴۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185931
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بارسرای مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۵۵۱۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۷ و نامه شماره۱۸۹۵۶/۵۷ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رحیم خادم کدملی ۲۹۰۹۷۵۷۱۳۷ ۲ آقای انور عربی کدملی ۶۳۹۹۵۳۰۱۰۵ ۳ آقای حسن خادم کدملی ۲۹۰۹۰۸۴۴۳۴ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای جمال فربه کدملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ سمت بازرس اصلی و خانم شیرین امینی کدملی ۲۷۵۵۳۸۵۸۱۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۷۰۶۰۴۸۹۳۵۹۵۴۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191845
آگهی تغییرات شرکت گرانیگاه مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۷۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سیاوش دانش پژوه کد ملی (۲۸۷۲۲۸۷۹۳۰) خانم زهرا مریمی نژاد مکری کد ملی (۲۸۷۱۷۴۱۲۳۹) آقای کمال دانش پژوه کد ملی (۲۸۷۰۱۷۴۱۰۱) بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای هژار کابانی کد ملی ۲۸۷۲۲۷۷۹۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای جمال فربه کد ملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیر الانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش۹۷۰۶۰۷۶۴۳۶۴۱۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14407051
آگهی تغییرات شرکت روناس سازه مکریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۴۸۸۲
آگهی تغییرات شرکت روناس سازه مکریان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۶۴۸۸۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای کمال روکش (کد ملی ۲۸۷۱۹۲۱۱۲۱) و آقای جعفر حسین زاده (کد ملی ۲۹۲۹۶۷۷۱۴۷) و آقای کامل خیاط (کد ملی ۲۸۷۱۹۶۶۵۸۳) بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۲ آقای حسن حیدری آغجیوان (کد ملی ۶۳۹۹۷۸۲۸۱۳) به سمت بازرس اصلی و به آقای جمال فربه (کد ملی ۲۸۷۱۸۹۵۷۰۸) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک