بهمن آریا

بهمن آریا

کد ملی 2871654220
1
شرکت‌ها
1
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12648349
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان آذربایجان غربی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۲۴۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه منتهی به سال مالی ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی هشیار ممیز (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردید. ۳ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ارومیه بشماره ثبت ۸۰۲۶ وشناسه ملی۱۰۲۲۰۱۲۱۵۵۷با نمایندگی علی اصغر علی اکبری هلق بشماره ملی ۲۷۵۴۵۸۶۵۷۱ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سردشت بشماره ثبت ۲۳۹ وشناسه ملی۱۰۸۶۲۰۸۵۹۸۰با نمایندگی جعفر رستمی بشماره ملی ۲۸۸۹۲۰۳۲۴۷ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان شاهین دژ بشماره ثبت ۲۹۶ وشناسه ملی۱۰۸۶۲۰۵۵۹۲۹ با نمایندگی گلشن رحیمی احمدآباد بشماره ملی ۲۹۳۸۷۴۸۶۶۳ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان میاندوآب بشماره ثبت ۱۵۷۸ وشناسه ملی۱۰۹۸۰۲۶۹۴۶۶ با نمایندگی صمد عزیزیان حمید بشماره ملی ۲۹۳۸۷۴۸۶۶۳ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مهاباد بشماره ثبت ۱۰۶۳ وشناسه ملی۱۰۹۸۰۰۸۶۸۷۳ با نمایندگی بهمن آریا بشماره ملی ۲۸۷۱۶۵۴۲۲۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره وشرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ماکو بشماره ثبت ۸۴۱ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۷۶۲۶۲با نمایندگی شیرین ابراهیم زاده بشماره ملی ۲۸۳۰۷۴۵۵۳۱ و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان نقده بشماره ثبت ۸۱۸ وشناسه ملی۱۰۹۸۰۲۵۵۵۸۴ با نمایندگی اله ویردی بابائی بشماره ملی ۲۹۰۹۰۸۲۳۵۰ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۱۱۹۸۵۹۴۶۶۴۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک