حمیدرضا عرفی

حمیدرضا عرفی

کد ملی 2803157209
36
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 605456
آگهی تغییرات شرکت سروش مهر ایستاسهامی خاص به شماره ثبت۲۹۲۵۲۴و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۴۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۷۸۹۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720467
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی خدمات مسافرتی و جهانگردی تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۵۶۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرفبین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا عرفی به کدملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۶۰۶۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723937
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شماره ثبت۲۱۹۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی اصغر شهبازی به شماره ملی ۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ و آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ و آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ تا تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۲ ۲. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی اصغر شهبازی به شماره ملی ۳۳۴۱۱۴۹۶۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین عسکری زاده به شماره ملی ۱۸۸۰۸۸۵۴۲۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۹۹۳۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036035
آگهی تاسیس شرکت هونام جم سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۰۲/۰۲/۱۳۹۲ تحت شماره۴۳۷۶۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۴۸۰۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۰۲/۰۲/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی, تدارک, ساخت, مونتاژ, عملیات ساختمانی و تاسیساتی, نصب, آزمایش, راه اندازی, تعمیر و نگهداری و سایر اقدامات لازم جهت احداث نیروگاه تولید برق اعم از بخاری, گازی, آبی سیکل ترکیبی, بادی, تولید واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز و انجام امور گمرکی در راستای اجرای فعالیت شرکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ تسهیلات بانکی و سایر منابع مالی اعم از داخلی و خارجی ـ اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی و یا اعطای نمایندگی به شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی ـ شرکت در مزایده ها و مناقصه ها اعم از داخلی و خارجی ـ سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها, واحدهای تولیدی, سپرده سرمایه گذاری نزد بانکها موسسات مالی اعتبار مجاز سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی و ساختمانی داخلی و خارجی ـ سایر فعالیتهای مرتبط با نیروگاه برق و در راستای فعالیت اصلی شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر خ هفتم خ نیلو کوچه منش پلاک۹ ـ کدپستی۱۴۳۵۶۸۶۷۵۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک میلیون سهم۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۸۱۴/۲۱۸۶ مورخ۱۷/۱۱/۱۳۹۱ نزد بانک سامان شعبه ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای محمدفرید حنیفی به شماره ملی۳۷۳۱۹۵۷۶۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت الصراط للتجاره سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد عبداللهی دارستانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ شرکت گروه اقتصادی ملک سهامی خاص با نمایندگی آقای مهرتاش حنیفی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ شرکت فولادسازان جم سهامی خاص با نمایندگی آقای نادر دردشیخ ترکمان به سمت عضو هیئت مدیره. ۵ـ ۵ـ آقای مهرتاش حنیفی به نمایندگی از شرکت گروه اقتصادی ملک سهامی خاص به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و مشاوره ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۳۷۰۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063063
آگهی تغییرات شرکت آسیا کانی آرا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۴۷۲۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا عرفی بشماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار اقتصادی» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سا مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۴/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۹۹۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1131863
آگهی تصمیمات شرکت
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره (مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۲) شرکت پودرهای صنعتی کارآفرین سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۳۱۸۴۴ که در مورخه ۱۵/۰۴/۱۳۹۲ به این اداره واصل گردیده بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است: الف) بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه: ۱ پس از قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان، ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و آقای حمید رضا عرفی کد ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ آقایان میر ابوالفضل حسنی و محمد حسین پور و خانم زهرا حسنی بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ب) بموجب صورت جلسه هیئت مدیره: ۱ آقای میر ابوالفضل حسنی (کد ملی ۶۲۳۹۷۹۰۳۷۰) بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد حسین پور (کد ملی ۱۳۷۵۶۲۷۴۲۲) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم زهرا حسنی (کد ملی ۱۳۶۰۱۷۸۶۲۷) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای اصغر حسن زاده (کد ملی ۱۷۰۹۷۴۴۴۲۱) بعنوان مدیرعامل (غیر سهامدار و خارج از شرکت) برای یک سال تعیین و انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد مالی، چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور با امضاء دو نفر از سه نفر (رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه‌های عادی اداری با امضاء یکی از نفرات فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۹۰۴۳۲۰۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آذر شهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1143268
آگهی تغییرات شرکت خدمات نفت و گاز آمن پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۵۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۷۷۶۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش ش. م ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا عرفی ک. م ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۶۸۸۲۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247772
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور فرایند نواوری مواد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۴۶۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکوروش با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۳۸۶۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1310998
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص تولیدی رنگ جم پایتخت
در تاریخ۲۸/۱۰/۹۲ به شماره ثبت۴۴۸۷۵۵ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی۱۴۰۰۳۸۵۳۳۱۲ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد: ۱ـ موضوع شرکت: تولید انواع رنگ پودری صنعتی و ساختمانی و انواع رنگ روغنی و پلاستیک و انواع رزین های صنعتی و توزیع آن، واردات و صادرات کلیه مواد اولیه، رنگ و رزین و کلیه کالاهای مجاز صنعتی و انجام امور گمرکی در راستای فعالیت های شرکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ تسهیلات بانکی اعم از داخلی و خارجی یا خارجی، اخذ نمایندگی از شرکتها و کارخانجات داخلی و یا خارجی و یا اعطای نمایندگی به کارخانجات داخلی با خارجی، شرکت در مزایده ها و مناقصه ها اعم از داخلی و خارجی، مشارکت در مزایده ها و مناقصه ها اعم از داخلی و خارجی، مشارکت و سرمایه گذاری در شرکتها و واحدهای تولیدی و صنعتی و بازرگانی، سپرده گذاری نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مجاز، سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های تولیدی و ساختمانی داخلی یا خارجی (بنا به ضرورت پس از اخذ مجوزهای لازم) ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان توانیر نرسیده به میدان ونک کوچه آرمان، کوچه منش پلاک ۹ ـ کدپستی۱۴۳۵۶۸۶۷۵۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به۰۰۰/۱۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد۱۰۰۰۰ سهم بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۵۲/۹۲/۲۳۳ مورخ ۱۲/۴/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه ونک پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ محمدمهدی حنیفی به شماره ملی ۳۸۷۳۵۲۴۲۵۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) مهرتاش حنیفی به شماره ملی ۳۸۷۴۴۶۷۱۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره نادر دردشیخ ترکمان به شماره ملی ۰۰۳۵۴۱۵۸۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره احمد عبدالهی دارستانی به شماره ملی ۲۶۵۹۵۰۱۶۹۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی ـ حمیدرضا عرفی به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به عنوان بازرس علی البدل ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۸۹۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1366538
آگهی تغییرات شرکت فلک سو پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۷۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و مشاور مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا عرفی به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. عباس ملک لو به شماره ملی ۰۴۵۰۳۷۲۵۲۹ بسمت رئیس هیئت مدیره نازآفرین ملک به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۷۹۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره محمدجعفر توکل ساری قیه به شماره ملی ۰۳۸۴۴۷۱۷۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره علی اکبر ملک به شماره ملی ۰۰۴۰۴۷۲۴۴۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۸۵۰۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1368947
آگهی تصمیمات شرکت صندوق حمایت از توسعه کشاورزی استان کرمانشاه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۹۵۶۱۸
باستناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۰/۹۲ تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: الف صورتهای مالی و ترازنامه برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید. ب شرکت تعاونی مرغداران فرامان کرمانشاه به شماره ثبت ۱۰۴۰۷ با نمایندگی آقای طهمورث ابطحی به شماره ملی ۳۲۵۰۷۲۳۱۰۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ژرف بین نیکوروش به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ با نمایندگی آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ بعوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی و دامپروری صنعتی استان کرمانشاه به شماره ثبت ۱۴۴۰ با نمایندگی آقای خیراله فقیهی به شماره ملی ۳۲۵۵۱۶۵۷۷۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ج روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی انتخاب گردید. ش۱۷۸۶۳۴۰ مسئول ثبت شرکتهای کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389716
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گروه هتلهای ملل سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۸۱۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۵۶۸۹۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. شرکت موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بعنوان بازرس اصلی آقای حمیدرضا عرفی کد ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۰۱۵۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1446941
آگهی تغییرات شرکت سلاسل گستر (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۱۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۹۶۲۴۰
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۱/۱۲/۱۳۹۲ در شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۳ به این واحد ثبتی واصل شده و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان هادی مرادی مطلق بشماره ملی ۰۰۴۲۴۲۴۶۸۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و ناصر حاجی قنبری به شماره ملی ۰۴۳۹۸۵۱۹۶۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش شماره ثبت ۲۱۹۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اسناد و مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرک معتبر میباشد. ۴ هیئت مدیره شرکت مرکب از ۲ الی ۳ نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از بین سهامداران به مدت ۲ سال تعیین میشوند لذا ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مزبور اصلاح میگردد. ش۱۸۲۳۰۵۰ کفیل ثبت اسناد و املاک رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1458398
آگهی تغییرات شرکت پلاستیک فیلم تبریز سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۸۲۰۶۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا برنجیان کد ملی ۱۳۷۳۷۲۷۱۴۴، آقای داریوش بهجت کد ملی ۱۷۵۵۶۲۹۶۷۲، خانم پریناز باقری فرد کد ملی۱۳۷۷۹۸۳۱۲۹ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش شماره ثبت ۲۱۹۹۳، شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ و آقای حمید رضا عرفی کد ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب شدند و قبولی خود را ذیلا اعلام نمودند. روزنامه عصر آزادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۸۳۵۱۰۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تبریز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492204
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توان افروز وینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۰۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۲۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و حمید رضا عرفی به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۰۲۸۷۳۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527331
آگهی تغییرات شرکت آریا دانا کیمیا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۳۶۴۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۶۳۰۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شماره شناسه ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۴۹۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1527335
آگهی تغییرات شرکت سازه سبک آرسام سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۷۰۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۷۳۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا عرفی به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۴۹۴۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620497
آگهی تغییرات شرکت پمپ سازی برکه اب افزار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۹۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش ش م ۱۰۳۵۰۹۰۶۰ بسمت بازرس اصلی و اقای حمیدرضا عرفی به کدملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. پ۹۳۰۶۲۵۱۷۸۹۱۱۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651439
آگهی تغییرات شرکت صندلی امین اسایش تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۸۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۲۳۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد مؤسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا عرفی با کدملی شماره ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۱۲۸۸۸۴۷۱۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1761590
آگهی تغییرات شرکت بهینه گستر آریا طب سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۶۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۲۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکوروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۱۰۱۳۴۹۳۱۱۰۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413055
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات مهندسی آب و خاک پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۵۹۶۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ، ترازنامه، صورتحساب سود وزیان صورتهای مالی شرکت توسعه خدمات مهندسی آب وخاک پارس (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب مجمع رسید. مؤسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و آقای حمیدرضا عرفی با کدملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۱۱۰۸۲۹۴۸۸۹۶۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9756225
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نار ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۷۹۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۷۹۶۱ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا عرفی به کدملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11018771
آگهی تصمیمات شرکت طلوع انرژی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۳۶۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا عرفی به کدملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال در سمتهای خود ابقا گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12752012
آگهی تغییرات شرکت زرین فلز شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۷۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۰۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نادعلی سعیدی به شماره ملی ۴۱۷۲۳۱۰۹۲۳ و آقای ابراهیم سیدی به شماره ملی ۴۱۷۲۳۱۸۲۴۱ آقای اسماعیل سیدی به شماره ملی ۴۱۷۰۷۵۱۸۹۲ برای مدت دو سال بسمت اعضاء هیأت مدیره انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا عرفی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۱۲۹۸۵۶۹۵۹۱۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962013
آگهی تغییرات شرکت پودرهای صنعتی کارآفرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۳۱۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: میر ابوالفضل حسنی به شماره ملی ۶۲۳۹۷۹۰۳۷۰ محمد حسین پور به شماره ملی ۱۳۷۵۶۲۷۴۲۲ زهرا حسنی به شماره ملی ۱۳۶۰۱۷۸۶۲۷ فریبا حامد بهزاد به شماره ملی ۱۳۷۶۵۲۲۴۰۳ مهسا حسین پور به شماره ملی ۱۳۶۱۵۸۳۰۷۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت یک سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ به سمت بازرس اصلی حمید رضا عرفی به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ تصویب شد. ش۹۵۰۵۲۱۸۴۷۱۹۰۵۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13023036
آگهی تغییرات شرکت تولیدی طب پلاستیک نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۷۶۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، سود و زیان و صورت‌های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ژرف بین بهبود ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به نمایندگی آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ بعنوان بازرس اصلی وآقای محمد حسین رحیم زاده به کد ملی ۰۰۷۹۹۴۴۳۷۱ بعنوان بازرس علی البدل تا تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062349
آگهی تغییرات شرکت صنایع زرین کود کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۷۹۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان سیدمحمدصادق معصومی لاری به شماره ملی ۳۳۰۹۴۶۳۳۴۶ و رضا زنگنه نژاد به شماره ملی ۳۳۰۹۳۲۹۶۸۲ وعلیرضا وطن چی به شماره ملی۱۸۱۶۷۶۳۵۵۱ بعنوان اعضاءاصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ وشماره ثبت ۲۱۹۹۳ با مدیریت آقای حمیدرضا عرفی به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به سمت بازرس اصلی آقای عبدالحسین بهمنی به شماره ملی ۳۲۵۱۸۷۳۲۲۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به تصویب رسید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۷۱۷۹۳۰۹۱۸۶۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183709
آگهی تغییرات شرکت پایالیو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۹۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۲۲۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ومشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ و حمیدرضا عرفی به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۵۰۹۲۱۴۸۵۶۲۶۵۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13306069
آگهی تغییرات شرکت ایمن سهند آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۱۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به عنوان بازرس اصلی و حمیدرضا عرفی به شماره ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۱۱۲۴۷۹۰۱۵۸۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13564820
آگهی تغییرات شرکت توسعه آلیاژ ایده آل کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۹۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ ۱ - موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به نمایندگی آقای حمیدرضا عرفی به کد ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به سمت بازرس اصلی و خانم نرگس کرمی راویز به کد ملی۳۰۵۰۸۱۶۳۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای علی محمودی میمند به کد ملی ۳۱۴۹۴۶۹۹۳۷ خانم رحیمه محمودی میمند به کد ملی ۳۱۴۹۲۵۱۵۰۸ آقای حمید محمودی میمند به کد ملی ۳۱۴۹۹۴۹۵۹۹ ۳ - روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ - تصویب ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به سال ۹۵ مورد تایید قرار گرفت. ش۹۶۰۵۲۶۶۸۹۹۸۷۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678257
آگهی تغییرات شرکت سوزان بستر صنعت سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۳۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۰۲۳۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین بهبود ارقام به شماره ثبت ۲۱۹۹۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۰۶۰ به نمایندگی آقای حمیدرضا عرفی به کدملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ و آقای امیر محمد فرزام به شماره ملی ۵۱۹۷۸۷۸۶۷۳ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش۹۶۰۸۰۳۴۵۷۱۳۵۹۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14230063
آگهی تغییرات حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ ومجوز۲۰۷۹۴۵/۹۷ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۷ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای ناصر معرفت باکدملی ۱۳۸۰۰۹۷۴۴۰باپرداخت ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. - اقای حمیدرضا عرفی باکدملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ باپرداخت ۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق پرداخت گردید ودرزمره‌ی شرکا قرار گرفت - اقای محمدرضا طارمی با کدملی ۰۰۶۴۵۲۲۱۹۹ باپرداخت ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه پرداخت گردید ودرزمره‌ی شرکا قرار گرفت - در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۷۲۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به نحو مذکوراصلاح می‌گردد. تعداد اعضا هیت مدیره از ۳نفر به ۴نفر افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اسامی شرکا بعد از افزایش سرمایه: ۱ - آقای احمد موسوی با کدملی ۳۹۳۲۶۲۹۸۶۸دارنده ۳۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۲ - اقای قاسم یاحقی با کدملی ۱۲۶۱۶۰۳۱۸۴ دارنده ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۳ - آقای اسداله نیکوئی باکدملی ۳۲۵۶۱۲۶۶۶۹دارنده ۱۵۰۰۰۰۰۰. ریال سهم الشرکه ۴ - اقای ناصرمعرفت دارنده ۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۵ - اقای محمدرضاطارمی دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۶ - اقای حمیدرضا عرفی دارنده ۱۷۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۷۰۳۹۳۶۹۰۵۱۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14354212
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان فرش آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۴۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به شماره ثبت۱۰۸۳۲، شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰، کد اقتصادی ۴۱۱۳۳۸۷۴۳۷۱۵ به نمایندگی آقای حمید رضا عرفی به کد ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد نصیری به شماره ملی ۳۹۳۲۶۴۶۵۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۹۲۰۶۴۸۵۴۹۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14354232
آگهی تغییرات شرکت یکتا تجارت صادرات میلاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۷۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به شماره ثبت۱۰۸۳۲، شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰، کد اقتصادی ۴۱۱۳۳۸۷۴۳۷۱۵ و به نمایندگی آقای حمید رضا عرفی به کد ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم نظری به شماره ملی ۰۰۶۵۵۰۸۴۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۹۲۰۹۰۸۵۸۳۴۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14354271
آگهی تغییرات شرکت ظهور تک ستاره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۵۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به شماره ثبت۱۰۸۳۲، شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰، کد اقتصادی ۴۱۱۳۳۸۷۴۳۷۱۵ به نمایندگی آقای حمید رضا عرفی به کد ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم نظری به شماره ملی ۰۰۶۵۵۰۸۴۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۹۲۰۵۸۹۷۵۸۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14354285
آگهی تغییرات شرکت دبش سبز گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۳۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ - موسسه حسابرسی وخدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به شماره ثبت۱۰۸۳۲، شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰، کد اقتصادی ۴۱۱۳۳۸۷۴۳۷۱۵ به نمایندگی آقای حمید رضا عرفی به کد ملی ۲۸۰۳۱۵۷۲۰۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم نظری به شماره ملی ۰۰۶۵۵۰۸۴۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۹۲۰۶۱۷۵۰۹۷۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک