حبیب سزاوار

حبیب سزاوار

کد ملی 2802438913
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 673982
آگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی گسترش ذوب هامونسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۰۹۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۴۹۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب سزاوار به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۳/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن عموزاده کیاسه به شماره ملی ۶۳۱۹۶۶۳۵۳۷ و شرکت لوله و ماشین سازی ایران سهامی عام با نمایندگی آقای بهنام جلالی جهرمی و شرکت توسعه سرمایه گذاری مشفق سهامی خاص با نمایندگی آقای محسن شاهوردی تا تاریخ ۳۰/۳/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۲۶۶۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693774
آگهی تصمیمات شرکت معدنکاران نسوزسهامی خاص به شماره ثبت۱۳۱۵۳۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۴۸۳۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۱۰۸۳۱ به سمت بازرس اصلی و حبیب سزاوار به کدملی ۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباسعلی عاقلی به کدملی ۳۶۲۰۸۶۳۵۴۷ حسن مرادی به کدملی ۵۳۰۹۷۸۷۷۴۷ محمدمسعود رستگار به کدملی ۳۶۲۰۸۶۳۵۴۷ کبری ابراهیمی داویجانی به کدملی ۰۰۴۹۳۷۰۶۰۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ عباسعلی عاقلی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدمسعود رستگار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن مرادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۵۹۱۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712693
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ سازان مشفق (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۱۵۴۱۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۲۷۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب سزاوار به شماره ملی۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۳/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۶۹۸۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 713943
آگهی تغییرات شرکت توسعه خط لوله هامون (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۷۸۸۰۲و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۶۴۹۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب سزاوار به شماره ملی۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۳/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۷۰۰۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 713950
آگهی تغییرات شرکت چدن سازان مشفق (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۱۶۴۸۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۳۱۶۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حبیب سزاوار به شماره ملی۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۳/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۷۰۴۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746508
آگهی تصمیمات شرکت رادیراسهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۵۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۳۱۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۱/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس اصلی و حبیب سزاوار به کدملی ۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدمحمود حسینی کلهرودی به کدملی ۰۰۴۵۹۹۸۷۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی تراب زاده به کدملی ۰۹۳۸۳۹۸۸۸۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود جنیدی به کدملی ۳۰۷۰۸۹۱۷۶۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و عباس سبکرو به کدملی ۱۲۶۱۵۲۶۲۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۲۵۶۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1009915
آگهی تغییرات شرکت بهتاش نیرو با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۸۰۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۸۹۴۰
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: نشانی شرکت در تهران به بلوار آیت اله کاشانی انتهای پل شهید باکری روبروی پارک کودک نبش ک نهال پ ۲۵ ساختمان رایان ط ۳ واحد ۵ ک پ ۱۴۷۴۶۱۳۷۱۴ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. سعید نوری ثانی فرزند قشم به ش ش ۵۹۸ به ک م ۰۴۹۱۹۷۳۰۵۵ با پرداخت ۰۰۰/۱۰ ریال و حسین شریفی نیا فرزند علی اکبر به ش ش ۲۲۵۷ به ک م ۰۰۶۵۵۴۸۲۶۴ با پرداخت ۰۰۰/۱۰ ریال و حسن تسبیحی فرزند نعمت اله به ش ش ۱۳۸۲ به ک م ۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ با پرداخت ۰۰۰/۱۰ ریال و علی حاج صادقی فرزند رمضانعلی به ش ش ۴۵۲ به ک م ۱۲۸۸۵۴۹۵۹۸ با پرداخت ۰۰۰/۱۰ ریال و حمید زاده مرادیان الانی فرزند علیرضا به ش ش ۸۴۱ به ک م ۴۰۷۳۳۸۰۰۲۸ با پرداخت ۰۰۰/۱۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرارگرفتند. حسین علینواز به ک م ۶۰۲۹۷۶۶۰۷۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۵۰/۸۹۹/۴ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۹۵۰/۹۹۶/۴ ریال افزایش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل و اساسنامه‌ای مشتمل بر ۱۹ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به ۹۹۰/۴۹۹ سهم بانام و ۱۰ سهم بی نام ۰۰۰/۱۰ ریالی است که تماما پرداخت گردیده است. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به ش م ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ بسمت بازرس اصلی و حبیب سزاوار به ک م ۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. حسین علینواز به ک م ۶۰۲۹۷۶۶۰۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و سعید نوری ثانی به ک م ۰۴۹۱۹۷۳۰۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و حسین شریفی نیا به ک م ۰۰۶۵۵۴۸۲۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره و حسن تسبیحی به ک م ۰۰۴۹۸۹۲۰۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی حاج صادقی به ک م ۱۲۸۸۵۴۹۵۹۸ و حمید زاده مرادیان الانی به ک م ۴۰۷۳۳۸۰۰۲۸ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق عادی و رسمی و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا ممهور به مهر شرکت معتبر می‌باشد. این آگهی در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۱ تکمیل امضاء شد. پ۱۶۲۱۸۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021188
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی سازور سازه آذرستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۰۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۳۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب سزاوار به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۰۱۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163201
آگهی تصمیمات شرکت نیرو ساز اراک سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۲۵ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۹۵۵۵
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۲ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۳/۵/۹۲ به این اداره واصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ بعنوان بازرس اصلی، آقای حبیب سزاوار به کد ملی ۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه جمهوری اسلامی جهت نشر آگهیهای سالیانه شرکت تعیین شد. ۴ آقایان حمید اسماعیلی فیروز به کد ملی ۰۰۴۵۶۷۴۳۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، محمد مهدی مینائی به کد ملی ۰۵۳۲۸۸۷۳۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت سازه گستر سایپا سهامی خاص با نمایندگی میلاد فقیه روحی به کد ملی ۲۷۰۹۲۹۳۹۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره، فرهنگ خلیلی به کد ملی ۰۵۳۲۳۲۷۲۴۱ بسمت عضو هیئت مدیره، علیرضا خلیلی به کد ملی ۰۵۳۰۳۹۸۷۲۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (لغایت ۲۰/۴/۹۳) انتخاب شدند و مقرر شد کلیه اوراق مالی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی باامضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و نامه‌ها و مراسلات بتنهایی باامضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و در هر صورت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۸۵۵۴۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۲۵۵۶۹ مسئول ثبت شرکتهای اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249126
آگهی تغییرات شرکت رهروان سپهر اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۷۴۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ و آقای حبیب سزوله به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حسینعلی طراوت به شماره ملی ۱۰۹۰۸۰۵۷۲۱ محسن طراوت به شماره ملی ۱۰۹۱۱۸۵۹۱۳ امین معاضدی به شماره ملی ۰۰۵۵۸۶۷۳۹۱ حسین نظربلندجهرمی به شماره ملی ۲۲۹۵۳۵۶۶۲۸ و شرکت سایس فناور هوشمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۴۵۳۶. پ۱۷۳۶۳۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1268322
آگهی تغییرات شرکت نشر روز تاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۴۴۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سایانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب سزاوار به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۴۷۱۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400522
آگهی تغییرات شرکت خدماتی ورزشی پوشش کاران شهران سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۶۵۷۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۹۸۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهیار روحانی بشماره ملی ۰۰۶۴۰۳۸۲۶۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای حبیب سزاوار بشماره ملی ۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیامک غلامرضایی به کد ملی ۰۰۷۹۴۱۷۳۵۳ آقای محمد غلامرضایی به کد ملی ۵۲۰۹۳۹۶۲۳۱ آقای سعید غلامرضایی به کد ملی ۰۰۶۸۳۳۲۹۶۳ پ۱۸۰۲۵۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412350
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی موادغذایی تک نام سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۰۹۵۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۴۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ و آقای حبیب سزاوار بشماره ملی۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. پ۱۸۰۷۴۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476269
آگهی تغییرات مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام شماره ثبت ۲۰۴۲۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار مؤسسه انتخاب گردید. آقایان خسرو هادوی به ک. م ۰۰۴۷۴۶۶۴۱۳ محمود شوکت فدائی به ک. م ۰۹۰۱۰۵۰۵۰۴ حبیب سزاوار به ک. م ۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ و امیر هوشنگ دلجو به ک. م ۱۷۵۰۳۵۵۹۰۶ به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۵۸۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624637
آگهی تغییرات شرکت ایران کانسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۳۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان عباسعلی عاقلی با کدملی ۰۰۴۸۵۵۱۱۶۳ و محمد مسعود رستگار با کدملی ۳۶۲۰۸۶۳۵۴۷ و حسن مرادی با کدملی ۵۳۰۹۷۸۷۷۴۷ و خانم کبری ابراهیمی داویجانی با کدملی ۰۰۴۹۳۷۰۶۰۱ و آقای امیراشکان عاقلی با کد ملی ۰۰۵۹۴۸۴۳۸۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱و آقای حبیب سزاوار با کدملی ۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۰۶۲۹۸۱۷۵۲۴۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9400025
آگهی تغییرات شرکت پل و دژ سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۶۶۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب سزاوار کدملی بشماره ۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۱۱۰۱۳۰۳۹۰۴۱۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9643418
آگهی تغییرات شرکت پزشکی طبیب صبا افزار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۴۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب اله سزاوار به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۸/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9758589
آگهی تغییرات شرکت هامون نایزه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۳۰۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۹۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حبیب سزاوار به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10832957
آگهی تصمیمات شرکت سایپا گام (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۶۹۱۸۱و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۱۶۸۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به ش. ملی۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس اصلی و حبیب سزاوار به کدملی۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13395400
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی فارس نیرو رعد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۸۲۱۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا راستی به شماره ملی۲۴۹۱۴۵۹۸۸۴ و خانم الهه ساردوئی نسب به شماره ملی ۳۰۷۱۲۰۲۹۸۹ و آقای سعید راستی به شماره ملی ۲۵۵۹۷۴۶۰۴۲ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون گستر پیشگام به نمایندگی آقای حبیب سزاواربه شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ به سمت بازرس اصلی و خانم آسیه فداکار به شماره ملی ۲۵۵۹۷۵۸۴۱۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه خبرجنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش۹۶۰۱۳۱۶۱۱۴۵۸۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نی ریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13926773
آگهی تغییرات شرکت بهر سان فرتاک دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱۵۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۲۷۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به نمایندگی آقای حبیب سزاوار به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۸۹۱۳ به سمت بازرس اصلی و محمد رضا کارگذار شماره ملی ۰۰۵۹۳۱۵۴۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۲۱۹۷۲۶۶۶۸۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک