هادی یوسف زاده

هادی یوسف زاده

کد ملی 2802436309
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1129677
آگهی تصمیمات شرکت کاشی و سرامیک برلیان رفسنجان سهامی خاص شماره ثبت۱۳۲۳ شناسه ملی۱۰۶۳۰۰۸۶۹۱۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل در شرکت فوق به اتخاذ گردید. ۱ حسابها و عملکرد سود و زیان و ترازنامه شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) کد ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به نمایندگی آقایان هادی یوسف زاده و امیر جمال امیدی بعنوان بازرس اصلی و آقای هادی یوسف زاده کد ملی ۲۸۰۲۴۳۶۳۰۹ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شده‌اند. ۳ روزنامه کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش۶۰۲۲۰۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۴۷۰۴۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1129881
آگهی تغییرات شرکت گسترش فن آوریهای برتر ناموران سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۲۵۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۰۵۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۹۲ که در تاریخ ۲۵/۳/۹۲ به این اداره واصل گردیده: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بسمت بازرس اصلی و هادی یوسف زاده به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۶۳۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۸۰۹۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1151165
آگهی تصمیمات شرکت کاشی سازی فخار رفسنجان سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۵۷۸۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید. ۱ عملکرد سود و زیان و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بسمت بازرس اصلی و آقای هادی یوسف زاده به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۶۳۰۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شده‌اند. ۳ روزنامه کیهان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش ۶۰۲۲۰۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۰۹۳۴۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224533
آگهی تغییرات شرکت همباف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۳۶۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای هادی یوسف زاده با شماره ملی۲۸۰۲۴۳۶۳۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۲۷۷۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355065
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور مآب سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۹۱۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ با سمت بازرس اصلی و آقای هادی یوسف زاده به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۶۳۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۷۹۳۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530669
آگهی تغییرات شرکت پاسار گاز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۹۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت پاسار گاز انتخاب شد. موسسه حسابرسی آتیه نگر به شماره ملی۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای هادی یوسف زاده به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۶۳۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۲۵۲۶۲۲۸۱۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542987
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل دریایی نیلگون پارسای کاسپین سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۰۵۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۶۱۹۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۲/۹۳ و مجوز شماره ۹۷۳۹/ص مورخ ۱۱/۳/۹۳ اداره امور شرکتها و موسسات کارگزاری ترابری دریایی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه نگر ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بسمت بازرس اصلی و آقای هادی یوسف زاده ۲۸۰۲۴۳۶۳۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۵۳۷۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682178
آگهی تغییرات شرکت ملی کشت وصنعت ودامپروری لرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۵۹۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ مورد تصویب اعضا قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر حسابداران رسمی به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به عنوان بازرس اصلی، هادی یوسفزاده به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۶۳۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۸۰۷۵۲۲۹۵۴۳۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696436
آگهی تغییرات شرکت بارزترابرکرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۲۶۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس ازقرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وحسابرس، ترازنامه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۲ و صورتحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ مؤسسه حسابرسی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ برای مدت یکسال به عنوان بازرس اصلی و آقای هادی یوسف زاده به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۶۳۰۹ بازرس علی البدل انتخاب گردید. ۳ روزنامه کرمان امروز بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ انتخاب اعضاءهیئت مدیره به مدت ۲سال علی اکبرمشرفی به شماره ملی ۲۹۹۲۰۱۴۷۰۲ به نمایندگی ازطرف گروه صنعتی بارز (سهامی عام) محمدضیایی آبکناربه شماره ملی۲۶۴۹۷۱۶۵۶۹ محمدعلی زنگی آبادی به شماره ملی۲۹۹۰۹۹۲۱۸۹ ش۹۳۰۸۲۴۴۴۱۵۴۳۳۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9829912
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تجارت هامون سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۲۱۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و هادی یوسف زاده به کدملی ۲۸۰۲۴۳۶۳۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9864915
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور پترو آذر پاد سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۰۹۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۷۰۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و هادی یوسف زاده به کد ملی ۲۸۰۲۴۳۶۳۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9966458
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ساختمانی پترو آذر پاد سازند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۰۰۸ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۷۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات آتیه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای هادی یوسف زاده به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۶۳۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم جوکار به شماره ملی ۵۴۷۹۵۳۹۸۰۹ و آقای سیدامید توفیقی به شماره ملی ۴۲۶۹۴۴۵۶۰۲ و شرکت مهندسین مشاور پترو پاد سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدپندار توفیقی تا تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۲ در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10680398
آگهی تغییرات شرکت لاستیک بارز کردستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۷۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۸۹۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات مالی و حسابرسی آتیه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای هادی یوسف زاده به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۶۳۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11080595
آگهی تصمیمات شرکت جهان فیض سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۸۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بسمت بازرس اصلی و هادی یوسف زاده به کد ملی ۲۸۰۲۴۳۶۳۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11092370
آگهی تصمیمات شرکت بنیامد سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۹۸۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۶۴۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عادی سالیانه مورخ۲۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۹۳۳۴ بسمت بازرس اصلی و هادی یوسف زاده به ش ملی۲۸۰۲۴۳۶۳۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفضل غلامی به ش ملی۰۳۸۵۷۵۲۵۱۲ و ایرج زرگامی به ش ملی۲۱۲۱۲۵۷۸۰۲ و محبوبه نجف خانی به ش ملی۰۰۳۲۸۷۰۵۱۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11122864
آگهی تصمیمات شرکت بینا افزار سهامی خاص بشماره ثبت ۱۶۲۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۳۷۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی ۲۸۰۲۴۳۶۳۰۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13974747
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مالی اتیه نگر حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۴۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۹۶۹۵۱/۹۶ مورخه ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی ثقفی شماره ملی ۰۰۵۹۱۵۷۰۱۱ با پرداخت مبلغ ۱۲۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء موسسه قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ ۹۶۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۸۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و مواد ۷ و۸ اساسنامه اصلاح شد اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل می‌باشد آقای هادی یوسف زاده دارای مبلغ ۴۸۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۶۳۰۹ آقای سعید وطنی دارای مبلغ ۴۸۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. به شماره ملی ۶۵۹۹۵۶۷۶۳۰ آقای مجتبی ثقفی دارای مبلغ ۱۲۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به شماره ملی ۰۰۵۹۱۵۷۰۱۱ آقای هادی یوسف زاده به شماره ملی ۲۸۰۲۴۳۶۳۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجتبی ثقفی به شماره ملی ۰۰۵۹۱۵۷۰۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید وطنی به شماره ملی ۶۵۹۹۵۶۷۶۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر است. پ۹۷۰۱۲۱۸۸۷۳۸۶۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک