ابوالفضل قنبرپور

ابوالفضل قنبرپور

کد ملی 2800337486
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 734016
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران سهامی خاص به شماره ثبت۹۶۲۲۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۰۲۸۵۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۶/۹۱ واصل گردید: ابوالفضل قنبرپور به کدملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ به نمایندگی توسعه سرمایه گذاری قدر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۵۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و احمدرضا رستمی به کدملی ۱۱۹۹۱۴۳۵۵۲ بنمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری حامی قدر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۵۸۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و ناصر مالکی به کدملی ۰۰۳۵۰۱۱۷۸۵ به جای علیرضا علی احمدی جشفقانی به نمایندگی از شرکت پالایش نفت جی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۳۳۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره در بندهای ۴ الی ۱۰و۱۳و۱۴و۱۸ الی ۲۲ از ماده ۴۲ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۲۵۵۸۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975053
آگهی تصمیمات شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی خاص شماره ثبت۸۳۹۵۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۸۵۴۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه بنیاد تعاون ناجا به ش م ۱۰۱۰۰۴۷۷۸۶۵ به نمایندگی ابوالفضل قنبرپور به ک م ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ و شرکت سرمایه گذاری مهرگان به ش م ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ به نمایندگی علی خان محمدی به ک م ۲۸۰۱۰۴۸۹۷۶ و موسسه خدمات تامین اقلام مصرفی کارکنان ناجا به ش م ۱۰۱۰۰۴۸۰۷۲۸ به نمایندگی خلیل یسائی به ک م ۰۵۳۳۷۸۷۶۲۹ و شرکت بانک قوانین به ش م ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۶۷ به نمایندگی جمشید محمدزاده ویژه به ک م ۲۷۵۱۳۷۱۷۰۱ و موسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن به ش م ۱۰۱۰۰۵۵۴۴۸۰ به نمایندگی بهروز رجبی به ک م ۲۵۹۵۶۵۶۶۳۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/۹۱ ابوالفضل قنبرپور بسمت رئیس هیئت مدیره و علی خان محمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با دو امضاء متفق مدیرعامل علی خان محمدی و معاون مالی شرکت سیدمهدی رسولی همراه با مهر شرکت و در غیاب معاون مالی با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۶۱۱۱۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 986232
آگهی تصمیمات شرکت پژوهش و توسعه ناجی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۴۳۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۱۳۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۳۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند ابوالفضل قنبرپور به ک م ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ به نمایندگی از بنیاد تعاون ناجا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۸۶۵ و احمدرضا خطیبی به ک م ۴۵۹۰۹۹۴۸۵۲ به نمایندگی از موسسه تامین اقلام مصرفی کارکنان ناجا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۰۷۲۸ علی یزدانی کاشانی به ک م ۱۲۶۱۶۳۹۹۲۸ به نمایندگی از موسسه صندوق تعاون و سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۴۴۸۰ و محمدعلی قوی به ک م ۰۸۸۹۵۸۱۳۰۴ به نمایندگی از شرکت ناجی پاس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۳۳۹۷ جهانگیر آقازاده به ک م ۱۷۵۰۱۲۶۳۴۶۰ به نمایندگی از گروه هتلها مجتمع‌های تفریحی پردیس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۲۵۸۰ به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۹/۹/۹۱ ابوالفضل قنبرپور بسمت رئیس هیئت مدیره و احمدرضا خطیبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی یزدانی کاشانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضا مدیرعامل و مدیر مالی سیروس سلطانی پور به ک م ۱۶۱۵۲۱۱۹۱۴۰ و در غیاب هر کدام با جایگزین یک نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا یک نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۱۷۷۱۷۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127534
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری یاس مهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند: ۱ ابوالفضل قنبرپور کدملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر و منوچهر دلفانی کدملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ نماینده شرکت توسعه حامی قدر و علی اصغر یعقوبی کدملی ۴۵۶۹۶۷۲۹۳۰ نماینده موسسه خیریه امدادگران عاشورا و عبداله نجاری به کدملی ۵۷۵۹۶۲۲۶۵۱ نماینده شرکت ارزش آفرین سرمد و محمدرضا مدرس خیابانی کدملی ۰۰۵۶۳۰۴۵۶۰ نماینده شرکت انصار درمان کوثر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۳۰۲۰ برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: ابوالفضل قنبرپور کدملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۵۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. علی اصغر یعقوبی کدملی ۴۵۶۹۶۷۲۹۳۰ نماینده موسسه خیریه امدادگران عاشورا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۸۱۱۴ به سمت مدیرعامل و منوچهر دلفانی کدملی ۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ نماینده شرکت توسعه حامی قدر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۵۸۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا با امضا ثابت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۸۰۲۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158615
آگهی تغییرات شرکت صنعت نصر معدن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۶۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی گلستانه به شماره ملی ۱۲۸۶۴۰۵۵۹۹ به نمایندگی از شرکت افق توسعه انرژی خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۵۴۰۸ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالفضل قنبرپور به شماره ملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای غلامرضا مهدوی هزاوه به شماره ملی ۰۵۳۱۸۳۹۲۵۷ به نمایندگی از شرکت مدیریت تولید برق مشهد به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۵۹۲۱، آقای محمد جان نثاری به شماره ملی ۰۰۴۵۴۲۱۷۳۰ به نمایندگی از شرکت تولیدی و بازرگانی پدیده دیمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۹۲۳۴۷ و آقای شمس اله اسدی به شماره ملی ۴۰۷۰۶۸۷۷۰۱ به نمایندگی از شرکت تولید برق ابن یمین به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۳۵۸۶۶ به سمت اعضای هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۹۶۰۰۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187746
آگهی تغییرات شرکت توسعه ترابر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۸۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل قنبرپور به شماره ملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای دلاور نجفی حاجی پور به شماره ملی ۵۵۵۸۸۴۲۸۶۵ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۱۰۲۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408989
آگهی تغییرات شرکت توان سرمایه پویا سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۸۶۶۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۱۱۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل قنبرپور به شماره ملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ حسین منصوری به شماره ملی ۰۶۰۲۷۷۲۶۱۳ حمیدرضا اشراق به شماره ملی ۱۸۱۷۳۸۷۳۷۵ سید داود کیا به شماره ملی ۶۵۹۹۹۱۰۱۷۳ علی فرخی پور به شماره ملی ۰۰۴۴۴۶۱۵۶۹ به سمت اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. پ۱۸۰۶۵۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531578
آگهی تغییرات موسسه بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شماره ثبت ۱۲۳۲۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۸۶۵
پیرو آگهی شماره ۱۳۹۲۰۳۹۰۰۹۰۶۰۰۲۶۹۹ مورخ ۱۳/۵/۹۲ ابوالفضل قنبرپور به ک. م ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ به سمت مدیرعامل موسسه انتخاب گردیده که از قلم افتاده و بدینوسیله اصلاح میشود. پ۱۸۵۱۱۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589318
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فدک دانش محور کارآفرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۰۴۵۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر غفرالهی با کدملی ۱۲۸۶۳۲۶۶۰۵به نمایندگی از شرکت تعاونی سهام عدالت به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای ابوالفضل قنبرپور با کدملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ به سمت نائب رئیس و آقای امین اله فرهادی با کدملی ۳۹۳۲۱۳۷۶۶۳ به سمت مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردیدند. و کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از آقایان اکبر غفرالهی رئیس هیأت مدیره و یا امیرحسین عباسی با ک. م ۰۰۴۹۵۰۸۶۶ عضو هیأت مدیره همراه با مهرشرکت، و اوراق عادی واداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۰۵۶۲۶۷۵۳۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703728
آگهی تغییرات موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان یاس موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۳۰۳۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۵۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۱۲۰۸۶/۹۳/۷۵مورخ۷/۸/۹۳وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد سالاریه به شماره ۲۱۶۰۹۳۶۰۱۴ با پرداخت ۲۵۰٫۰۰۰ریال به صندوق موسسه در زمره شرکا درآمد.. سرمایه موسسه از مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه موسسه به شرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای ابوالفضل قنبرپور به کد ملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ دارای ۲۵۰۰۰۰ ریال (سهم الشرکه) آقای مسعود عین خواه به کد ملی ۰۰۴۵۰۷۷۹۰۸ دارای ۲۵۰۰۰۰ ریال (سهم الشرکه) آقای محمد فراهانی به کد ملی ۵۴۴۹۴۲۶۰۶۲ دارای ۲۵۰۰۰۰ریال (سهم الشرکه) آقای محمد محمدی کردیانی به کد ملی ۰۰۷۵۹۵۹۰۲۱ دارای ۲۵۰۰۰۰ریال (سهم الشرکه) آقای احمد سالاریه به شماره ملی ۲۱۶۰۹۳۶۰۱۴دارای۲۵۰۰۰۰ریال سهم الشرکه. پ۹۳۰۸۲۸۷۴۵۹۵۰۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723228
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت سپید پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۶۹۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۸۵۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حمیدرضا اشراق به کدملی ۱۸۱۷۳۸۷۳۷۵بعنوان نماینده تعاون ناجا، بسمت نائب رئیس هیات مدیره برای باقی ماده دوره تصدی هیات مدیره معرفی وجایگزین ابوالفضل قنبرپور به کدملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶گردید پ۹۳۰۹۱۶۶۹۸۶۲۸۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9660393
آگهی تصمیمات موسسه مالی و اعتباری قوامین به شماره ثبت ۷۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۶۱۲۰
طبق صورتجلسه هیئت امناء مورخ ۲۷/۵/۸۹ موسسه مزبور که در تاریخ ۱۳/۷/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ابوالفضل قنبرپور به کدملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ احمدرضا خطیبی به کدملی ۴۵۹۰۹۹۴۸۵۲ محمدجواد خسروی به کدملی ۲۹۹۳۱۵۰۳۴۰ علی طاهری به کدملی ۰۳۸۰۷۸۴۴۴۰ محمد جوادزاده کمند به کدملی ۰۳۸۰۸۲۷۳۳۶ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۸۹ ابوالفضل قنبرپور به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد جوادزاده کمند به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمدرضا خطیبی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل یا قائم مقام وی و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. همچنین اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10141441
آگهی تصمیمات شرکت خدمات زیارتی ناجی سفر سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۳۹۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۴۰۳۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ۱۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۲/۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت۲سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بنیاد تعاون ناجابه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۸۸۶۵ به نمایندگی ابوالفضل قنبرپور به کد ملی۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ شرکت سرمایه گذاری مهرکان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۹۵۹۴ بنمایندگی احمدرضا خطیبی به کد ملی۴۵۹۰۹۹۴۸۵۲ شرکت گروه هتل‌ها و مجتمع‌های تفریحی پردیس به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۳۴۵۹۲ بنمایندگی محمدرضا بیدمشکی به کدملی۰۸۳۹۲۶۸۰۲۵ مرکز شرکت به آدرس تهران م هفت تیر ک آذری پ۳۵ کد پستی ۱۵۷۴۸۴۸۵۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۷/۱۲/۸۹ ابوالفضل قنبرپور به سمت رئیس هیئت مدیره و احمدرضا خطیبی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید علی شریعت رضوی به کد ملی ۰۹۳۹۴۲۲۵۲۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء تعیین گردیدند. امضا وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و محمدصادق مولائی به کد ملی ۰۰۶۰۳۹۴۴۱۲ معاون مالی و در غیاب هر یک از ایشان با امضای یک نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10493271
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری قدر (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۶۷۹۸۳و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۷۰۵۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۸/۶/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: اقای ابوالفضل قنبرپور به شماره ملی۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ و آقای حسن سزاوار ذاکران به شماره ملی۰۹۴۴۲۸۵۰۴۱ و آقای منوچهر دلفانی به شماره ملی۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ و آقای احمدرضا رستمی به شماره ملی۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ و آقای نادر جعفر شقاقی به شماره ملی۰۰۴۷۴۷۷۶۹۵ تا تاریخ۱۸/۶/۱۳۹۳. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: اقای ابوالفضل قنبرپور به شماره ملی۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن سزاوار ذاکران به شماره ملی۰۹۴۴۲۸۵۰۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای منوچهر دلفانی به شماره ملی۳۹۶۱۷۰۷۴۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمدرضا رستمی به شماره ملی۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نادر جعفر شقاقی به شماره ملی۰۰۴۷۴۷۷۶۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمدرضا رستمی به شماره ملی۱۱۹۹۱۴۳۵۵۳ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای احمدرضا رستمی و ابوالفضل قنبرپور و درغیاب ابوالفضل قنبرپور، احمدرضا رستمی و منوچهر دلفانی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۲۸/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10763358
آگهی تصمیمات شرکت ناجی نشر سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۷۰۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۹۶۰۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد تعاون ناجا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۷۸۶۵ به نمایندگی رسو. ل گلستانه به کدملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ شرکت سرمایه گذاری مهرگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۹۵۹۴ به نمایندگی غلامرضا مهدوی هزاوه به کدملی ۰۵۳۱۸۳۹۲۵۷ شرکت پژوهش و توسعه ناجی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۱۳۶۶ به نمایندگی محمد فراهانی به کدملی ۵۴۴۹۴۲۶۰۶۲ شرکت لاله کامپیوتر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۷۰۹۵ به نمایندگی حمیدرضا اشراقی به کدملی ۰۰۶۷۷۹۷۹۰۳ شرکت ناجی پاس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۳۳۹۷ به نمایندگی علی سلطانی راد به کدملی ۰۰۴۵۷۱۵۵۷۲ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۸/۹۰ رسول گلستانه به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامرضا مهدوی هزاوه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا اشراقی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و معاون مالی و در غیاب هریک از ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693199
آگهی تغییرات فرهنگی هنری شهید بروجردی غرب و شمال غرب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۵۵۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۲۳۱۲۳/۹۶ مورخه ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل قنبر پور کدملی ۲۸۰۰۳۳۷۴۸۶ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال از صندوق موسسه از موسسه خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت فوق ندارد. آقای مسعود عینی خواه کدملی ۰۰۴۵۰۷۷۹۰۸ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال از صندوق موسسه از موسسه خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت فوق ندارد. آقای ولی اله همت کدملی ۱۱۹۸۹۷۵۱۸۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود بمبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال از صندوق موسسه از موسسه خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت فوق ندارد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ کاهش یافت. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد مصطفی ایزدی نجف آبادی کدملی ۱۰۹۰۹۴۰۲۸۹ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اسماعیل احمدی مقدم کدملی ۰۰۵۰۹۱۹۷۵۱ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه مجید مشایخی کدملی ۰۵۵۸۹۳۲۷۳۸ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه حسن رستگار پناه کدملی ۱۲۸۲۲۱۹۷۲۳ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمدرضا رضوان طلب کدملی ۰۹۴۰۵۳۱۲۱۶ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۸۱۴۳۱۳۳۷۶۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک