حبیب جهانگشای رضایی

آقای حبیب جهانگشای رضایی

کد ملی 2754188207
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 557600
آگهی تغییرات شرکت دانای تجارت نوین امروزسهامی خاص به شماره ثبت۳۶۰۳۶۱و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۷۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب جهانگشای رضایی به شماره ملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای داریوش رستمی گیوی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۵۳۴۸۵ و شرکت بازرگانی تجاری رهروان دوراندیش آزاد کیش سهامی خاص و شرکت رهروان دور اندیش سهامی خاص تا تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۳۷۶۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 557602
آگهی تغییرات شرکت دانای نیک گستر پیشروسهامی خاص به شماره ثبت۳۶۴۱۶۳و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۸۹۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب جهانگشای رضایی به شماره ملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا اخوان به شماره ملی ۰۰۴۸۹۰۷۸۴۷ و آقای ابراهیم جدادی هاشمی به شماره ملی ۲۶۷۷۵۵۸۳۱۹ و آقای سیدرضا کفایی کیوی به شماره ملی ۰۰۴۶۵۳۹۰۰۱ تا تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۳۷۵۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963093
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و مدیریت پروژه ساختمان نوین ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۸۳۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۶۶۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب جهانگشای رضایی به شماره ملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۳۳۰۴۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 996879
آگهی تغییرات شرکت آینده سازان دنیای تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۸۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۹۹۱۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۵/۰۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب جهانگشای رضایی به شماره ملی۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۵۱۱۵۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1027633
آگهی تصمیمات شرکت کیمیا آفرینان پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۷۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۲۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: حبیب جهانگشاهی رضائی به ک. م ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به سمت بازرس اصلی و مجید عظیم زاده به ک. م ۶۱۹۹۲۳۰۰۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۲۰۴۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116870
آگهی تصمیمات شرکت جسیم تجارت سهامی خاص به شماره ثبت۲۱۲۳۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۳۷۶۰۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس اصلی و حبیب جهانگشای رضائی به کدملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۷۴۶۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225661
آگهی تغییرات شرکت فرایندنو سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۵۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای حبیب جهانگشای رضائی به کدملی۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱سال مالی انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی سال منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب شد. پ۱۷۲۷۳۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225669
آگهی تغییرات شرکت توسعه یاس مانو ماد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۸۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۶۰۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابدار رسمی) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس اصلی و حبیب جهانگشای رضائی به کدملی۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۷۳۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275837
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۲۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ به تصویب رسید. ب) موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب جهانگشای رضایی به کد ملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۱۰۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359156
آگهی تغییرات شرکت سازه ماندگار مایان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۴۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۹۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بشماره ملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ و آقای حبیب جهانگشای رضائی به شماره ملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب شدند: آقای سعید حسینی زمهریر به شماره ملی ۳۰۹۱۱۲۲۱۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره , آقای احمدرضا نیک زاد به شماره ملی ۳۱۱۰۸۱۸۶۱۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره , آقای فریس صابری به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۵۷۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محرم حاجی حسن مرمری به شماره ملی ۱۵۸۱۳۴۷۱۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء دو نفر از سه نفر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا» همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۸۸۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1387913
آگهی تغییرات شرکت گروه استمرار راهبرد توسعه سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۳۹۹۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۳۳۰۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای حبیب جهانگشای رضائی بشماره ملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۸۰۰۵۷۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563474
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سرمایه گذاری و خدمات مالی خرد پایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۵۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۷۶۴۴۹/۱۲۱مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱به تصویب رسید موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹به سمت بازرس اصلی وحبیب جهانگشای رضایی به کدملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۱۹۳۶۱۴۱۹۳۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725514
آگهی تغییرات شرکت توسعه مانو ماد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۴۳۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا مقدس زاده اردبیلی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۲۷۷۰۴ حسین ناصری به شماره ملی ۰۶۰۲۸۶۳۱۷۱ کامبیز مصدق به شماره ملی ۰۸۷۲۲۵۴۱۱۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس اصلی و حبیب جهانگشای رضایی به شماره ملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۹۱۷۳۷۱۶۲۶۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725539
آگهی تغییرات شرکت شاخص ستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۵۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۲۲۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس اصلی و آقای حبیب جهانگشای رضائی به کدملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند.. روزنامه ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۱۷۱۱۴۶۶۱۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764799
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان اردبیل سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۹۲۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حبیب جهانگشای رضایی بشماره ملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ انتخاب شدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۱۰۱۵۵۵۰۹۱۲۴۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764976
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره ثبت ۲۵۹۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۳ و مجوز شملره ۸۹۱۶۶/۹۳ مورخ ۱۲/۹/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد حسین فرضی با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه موسسه به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه شرکاء بعد از افزایش بشرح ذیل می‌باشد: سید محسن میر لوحی ک. م ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و هوشنگ علیزاده ک. م ۲۸۳۰۶۹۶۴۷۶ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و حبیب جهانگشای رضائی ک. م ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال محمد حسین فرضی ک. م ۶۳۶۸۷۴۴۶۷۷ مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال تعداد اعضا هیئت مدیره به ۴ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد آقای هوشنگ علیزاده ک. م ۲۸۳۰۶۹۶۴۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب جهانگشای رضایی ک. م ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن میرلوحی ک. م ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد حسین فرضی به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک و سفته و بروات و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر است و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. پ۹۳۱۰۱۵۳۶۰۸۷۷۱۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406036
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۲/۶/۳۱ و حساب سود وزیان و صورت گردش وجوه نقد (صورت‌های مالی) سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید ب) موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) با نمایندگی آقای سید محسن میر لوحی به شماره ملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب جهانگشای رضایی به شماره ملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. ج) روزنامه محلی اتفاقیه خراسان شمالی و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردیدند. ش۹۳۱۱۰۵۱۲۹۷۶۱۳۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10225316
آگهی تصمیمات شرکت سازه‌های نوین کرت سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۸۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۱ واصل گردید:: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی احراز ارقام به ش م ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به سمت بازرس اصلی و حبیب جهانگشای رضائی به ک م ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10587106
آگهی تغییرات شرکت پویش پردازان الماس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۱۰۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه احراز ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب جهانگشای رضایی به شماره ملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11078619
آگهی تغییرات شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۱۹۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۰۵۶۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب جهانگشای رضایی بشماره ملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11117622
آگهی تغییرات شرکت توسعه کارآفرینان نیک اندیش سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۴۶۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۹۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب جهانگشای رضایی به شماره ملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807745
آگهی تغییرات شرکت آریا جهش شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۸۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۶۴ , ۱۲۶ , ۹۵۱ مورخ ۱۸/۱/۹۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حمید معظمی با کدملی ۰۶۸۱۹۲۲۵۱۶ و حسام معظمی با کدملی۰۶۸۲۵۱۸۲۴۷ و خانم هدیه معظمی با کدملی ۰۶۸۲۳۷۸۰۱۱ برای مدت دو سال به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره ثبت ۲۵۹۲۰ به نمایندگی آقای حبیب جهانگشای رضایی با کدملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به سمت بازرس اصلی و و آقای سید هادی کشمیری به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردید. پ۹۵۰۳۰۱۷۹۱۸۵۸۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13154642
آگهی تغییرات شرکت قند ریزی زرین چشمه میاندوآب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۳۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره ثبت۲۵۹۲۰ به نمایندگی آقای حبیب جهانگشای رضائی به کد ملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت (بازرس اصلی) و مریم رضایی به کد ملی ۲۹۷۱۸۵۳۵۴۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۹۰۶۴۹۶۵۷۴۸۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13390406
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی نخ الهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۴۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محمدرضا کریمی به شماره ملی ۰۰۳۳۰۲۱۳۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ومجید کریمی به شماره ملی ۰۰۶۰۸۰۸۷۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وحمیدرضا کریمی به شماره ملی ۰۰۶۶۹۵۵۶۰۲ به سمت مدیرعامل و علی کریمی به شماره ملی ۵۶۴۹۷۵۶۵۴۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و سعید کریمی به شماره ملی ۰۰۶۶۸۲۷۸۳۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و رضا رضائی تبار به شماره ملی ۵۶۴۹۸۳۹۹۱۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و همچنین اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - موسسه حسابرسی احراز ارقام با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بنمایندگی آقای حبیب جهانگشای رضائی بشماره ملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به سمت بازرس اصلی و آقای خلیل ساعی به شماره ملی ۲۷۲۱۳۸۶۰۵۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۱۲۸۹۲۱۲۷۱۲۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک