احمد ضیائی

احمد ضیائی

کد ملی 2754122087
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 943091
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۹۱ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به ش م ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ بنمایندگی احمد ضیائی به ک م ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین به ش م ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱ بنمایندگی بهرام فتحعلی به ک م ۰۰۴۰۳۲۹۹۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی خانه سازی ایرانیان پرشیا به ش م ۱۰۱۰۳۰۱۲۰۰۹ بنمایندگی سید جلال صادقی شریف به ک م ۰۰۵۳۱۵۳۴۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان بستان به ش م ۱۰۱۰۲۵۵۵۲۷۲ بنمایندگی حسن پورفرج قاجاری به ک م ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت سازه‌های نوین کرت به ش م ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰ بنمایندگی محمد کاظم به ک م ۰۰۴۸۵۷۴۹۵۳ بسمت عضو هیئت مدیره و عبدالصاحب ستاری پور به ک م ۴۵۰۰۶۸۱۸۴۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۷/۹/۹۱ تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۶۸۳۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1003016
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۲۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳/۷/۹۱ شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به ش م۱۴۰۰۰۱۸۰۰۰۶ به نمایندگی مجید کیانپور به ک م۰۰۵۵۳۴۲۰۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت مدیریت پروژه‌های توسعه و ساخت آریان به ش م۱۰۸۶۱۶۷۷۲۹۳ به نمایندگی احمد ضیایی به ک م۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت ساختمان و توسعه فن آوری به ش م۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷ به نمایندگی اصغر عارفی به ک م۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ و شرکت سرمایه گذاری مسکن به ش م۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به نمایندگی عظیم رهنورد واقف به ک م۲۵۹۴۱۶۰۱۷۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره و موسسه مالی و اعتباری عسکریه به ش م۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳ به نمایندگی صالح نقی پورویجویه به ک م۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۶۲۱۳۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674692
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۰۷۳۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی مدرس هاشمی کدملی ۱۲۸۸۰۳۶۸۶۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای صالح نقی پور ویجویه کدملی ۱۳۷۰۵۵۲۳۷۸ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازان غرب به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای سعید اسلامی کدملی ۰۰۶۹۳۴۲۳۵۰ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازان ایران به عنوان عضو هیات مدیره و آقای احمد ضیایی کدملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد نورصالحی کدملی ۱۲۸۵۵۵۳۵۹۴ به نمایندگی از شرکت مشاوره و اجرای مشارکت سازه‌های مقاوم میهن به عنوان عضو هیات مدیره و آقای غلامرضا عمرانی کدملی ۱۲۸۹۲۵۵۸۸۱ خارج از هیات مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل با توجه به ماده ۱۲۸ اصلاحیه قانون تجارت طبق مصوبه هیات مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۳۹۳۱۴۷ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708874
آگهی تغییرات شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۹۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ ومجوز شماره ۱۶۸۰۹/۹۳۲۳۰۳مورخ ۳/۸/۹۳سازمان ممیراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد پالیزدار با کدملی۰۰۵۱۶۷۲۴۲۱ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰به سمت رئیس هیات مدیره آقای احمد ضیائی با کدملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای منصور زید آبادی نژاد با کدملی۳۰۷۱۳۶۳۳۷۰ به نمایندگی از شرکت پارس زیگورات زعفرانیه (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۲۷۷۵۳ به سمت عضوهیات مدیره و مدیرعامل برای باقی مانده دوره تصدی تعیین شدند امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۹۰۳۳۴۰۸۲۰۲۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10124496
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۹۱۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۸۹ احمد ضیائی به کدملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن پورفرج قاجاری به کدملی ۲۰۹۱۸۴۳۰۷۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۷۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز شفق نیا به کدملی ۱۷۲۸۵۹۵۰۷۱ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدعلی ترکش دوز به کدملی ۰۰۴۲۲۵۱۰۹۵ بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرما یه گذاری ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ و محمد غلامی به کدملی ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ بنمایندگی از شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه مدیرعامل وبا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10142586
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام به شماره ثبت۱۲۲۵۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۰ اصغر عارفی به کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۱۱۵۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدحسین سیدشفیعی به کدملی ۰۰۴۴۷۳۵۳۰۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا کامرانی جویمند به کدملی ۰۰۴۵۵۱۵۱۳۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری رهروان دوراندیش به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۸۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره و علی ممیزان به کدملی ۰۰۵۲۸۶۲۱۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره و سیاوش زراعتی سندیانی به کدملی ۵۷۰۹۸۱۶۶۵۵ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۲۱۴۰ بسمت عضو هیئت مدیره و احمد ضیائی به کدملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ خارج از اعضای هیئت مدیره به سمت مدیرعامل تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10240822
آگهی تاسیس شرکت فراز بند عمران سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۷۷۸۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۹۰۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۹از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: ارائه طرح و مشاوره و اجرای پروژه‌های سدسازی و تونل‌سازی و راه‌سازی و ساخت نیروگاههای برق آبی و تجهیز پستهای برق و ابنیه‌های تجاری و صنعتی و ساختمانی و تجهیزات و تاسیسات شهری و کلیه خدمات فنی و مهندسی مربوط به موضوع فعالیت و نظارت فنی و مشاوره‌ای و مدیریت فنی بر عملیات اجرائی و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و استفاده از تسهیلات بانکها و موسسات دولتی و غیر دولتی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار سعادت‌آباد بعد از پل نیایش خ ۲۷ شرقی پ ۲۶ ط ۵ ـ کدپستی ۱۹۹۸۸۱۶۶۴۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ریال منقسم به یک‌هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۵۱۷۷۳۲۴۷ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ نزد بانک ملت شعبه ونک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای احمد ضیائی به شماره ملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای محمدعلی حبیب‌آگهی به شماره ملی ۲۲۹۷۳۲۴۴۹۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ ۵ـ آقای سیاوش کریمی به شماره ملی ۲۹۷۲۰۵۰۴۲۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ ۵ـ آقای سیاوش کریمی به شماره ملی ۲۹۷۲۰۵۰۴۲۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی واداری با امضا ثابت مدیرعامل همراه با یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ آقای جواد تفرشی به شماره ملی ۲۰۶۲۸۹۵۳۳۱ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای منصور حق‌نظری به شماره ملی ۳۳۳۰۴۹۹۰۶۰ به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10293600
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران خراسان شمالی (سهامی عام) شماره ثبت ۲۶۳۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۹/۱۰/۱۳۹۰ (که در مورخه ۲۳/۲/۱۳۹۱ به این اداره واصل گردیده است) صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۱ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) شماره ثبت ۱۲۲۵۳۹ به نمایندگی آقای محمد غلامی بشماره ملی ۰۰۷۱۴۳۵۹۶۴ و کدپستی ۱۳۵۷۷۷۵۹۵۳ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) شماره ثبت ۲۲۶۹۰۰ به نمایندگی آقای احمد ضیایی بشماره ملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ و کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۴ و شرکت توسعه بازرگانی بین المللی نواندیشان پویا (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۹۲۲۶۲ به نمایندگی آقای عزیز علی لرستانی بشماره ملی ۶۴۷۹۷۲۱۴۵۴ و کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۴ و آقای محمد ابراهیم معماریانی بشماره ملی ۰۶۸۱۶۶۵۴۴۰ و کدپستی ۹۴۱۳۶۴۴۳۳۱ و آقای احمد معظمی بشماره ملی ۰۶۸۰۱۷۵۶۷۹ و کدپستی ۹۴۱۴۶۹۵۹۴۴ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سازهای نوین کرت (سهامی عام) شماره ثبت ۲۲۸۰۹۰ و به نمایندگی آقای حمیدرضا احمدی دیگسرا بشماره ملی ۲۶۱۹۶۸۲۲۰۷ و کدپستی ۱۹۹۸۷۱۴۴۳۴ بسمت عضو علی البدل اول و سازمان همیاری شهرداریهای خراسان شمالی به نمایندگی آقای جواد زارعی بشماره ملی ۰۶۸۲۱۶۳۸۵۶ و کدپستی ۹۴۱۵۶۵۶۵۹۸ بسمت عضو علی البدل دوم برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بسمت بازرس اصلی و آقای رضا معظمی بشماره ملی ۴۲۸۴۵۷۳۶۵۹ و کدپستی ۱۴۱۵۶۱۶۹۴۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه‌های نسیم و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳/۱۱/۱۳۹۰ آقای احمد ضیائی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید سعید حریری (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل شرکت و آقای احمد معظمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره همراه با مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. کفیل ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10552100
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۷۷۵۴۶
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۶/۴/۸۹ که در تاریخ ۱۲/۱۰/۸۹ به این اداره واصل گردیده: برابر نامه شماره ص/۱۰۳۶/۱۳۸۹/۱ به تاریخ ۱۳/۴/۸۹ شرکت نوسازی و ساختمان تهران و مستندا به نامه شماره ۷۴۷۵/۲/۸۹ به تاریخ ۲۳/۸/۸۹ سازمان خصوصی سازی آقای احمد ضیائی به کدملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ و کدپستی۱۹۵۵۸۸۵۹۸۳ به جای آقای جمشید تقیزاده به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد واملاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10672148
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه‌های توسعه ساخت آریان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۴۰۵۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۷۲۹۳
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۵/۲/۹۰ احمد ضیائی به کدملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران سهامی عام بسمت رئیس هیات مدیره و محسن باطنی به کدملی ۱۲۸۶۷۲۷۴۰۵ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان سهامی عام بسمت نائب رئیس هیات مدیره و فرامرز رساپور به کدملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام بسمت عضو هیات مدیره و علی محمد یزدان جو به کدملی ۱۲۶۲۶۲۶۱۶۱ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان سهامی عام بسمت عضو هیات مدیره و بهزاد ظهوری به کدملی ۰۰۷۰۷۸۴۶۸۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین شدند. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه و مصوبات هیات مدیره می‌باشد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10680116
آگهی تصمیمات شرکت تامین مسکن نوین سهامی عام بشماره ثبت ۱۸۹۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۸۵۶۱
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۲/۹/۸۹ احمد ضیایی به کدملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ بسمت رئیس هیات مدیره و علی محمد یزدان جو به کدملی ۱۲۶۲۶۲۶۱۶۱ بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد لبافان به کدملی ۰۳۸۴۴۲۳۵۵۸ بنمایندگی از شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و جواد ضیایی به کدملی ۰۰۳۵۲۹۹۸۳۵ بنماینگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۵۹ و محمدعلی رازانی نظام العلمایی به کدملی ۴۱۳۱۸۴۴۵۳۲ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ بسمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیات مدیره به همراه امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10881837
آگهی تصمیمات شرکت عمران و مسکن سازان استان قزوین (سهامی خاص) شماره ثبت ۸۹۷۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۷۳۰۷۳
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۱ آقایان سید محمد علمی کد ملی ۴۳۲۲۲۲۳۲۶۵ خارج از هیئت مدیره و سهامداران بسمت مدیرعامل و محمد نادر محمدزاده کد ملی ۴۳۲۲۰۵۸۶۴۷ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و مسعود نصرتی کد ملی ۴۳۲۳۳۶۳۸۸۵ به نمایندگی از شهرداری قزوین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد صادق پور مهدی کد ملی ۱۷۳۸۵۶۴۲۸۲ به نمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازان ایران و احمد ضیایی کد ملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران و مجید نادری کد ملی ۱۲۴۹۹۵۴۵۳۳ به نمایندگی از سازمان همیاری شهرداری‌های استان قزوین بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره باتفاق مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11130335
آگهی تصمیمات شرکت نوسازی و ساختمان تهران سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۲۴۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۰ اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اصغر عارفی به کدملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، احمد ضیائی به کدملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سعیدرضا عاصمی زواره به کدملی ۱۲۸۴۸۵۵۱۳۹ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ عنوان عضو هیئت مدیره و محسن بهرامی ارض اقدس به کدملی ۰۹۴۰۴۲۷۵۱۶ به نمایندگی از شرکت سیمان و آهک همدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۲۸۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و مسعود صفاخواه به کدملی ۴۵۶۹۲۷۸۵۳۱ به نمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و علی اصغر خرمی شریف به کدملی ۰۴۲۰۱۲۶۱۰۴ به عنوان مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11180745
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان سهامی خاص بشماره ثبت۲۱۹۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۲/۴/۹۰ احمد ضیایی به کدملی۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ بسمت رئیس هیات مدیره و حسین رحمتی به کدملی۰۶۵۲۲۱۴۳۹۸ به نمایندگی شرکت نوسازی و ساختمان تهران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۸۳۳۴۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و مهدی خواجه دلوئی به کدملی۰۹۱۹۳۰۷۹۴۹ به نمایندگی شرکت تامین مسکن جوانان به شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۷۲۲۷۳ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبل چک سفته قراردادها و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیات مدیره همراه با مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12893605
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد ضیائی به شماره ملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای منصور زیدآبادی نژاد به شماره ملی ۳۰۷۱۳۶۳۳۷۰ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی احمدی آذر به شماره ملی ۱۵۵۲۱۷۶۹۵۹ به نمایندگی از شرکت طلوع مروارید کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۰۴۲۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۱۴۹۰۹۲۹۰۶۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13341710
آگهی تغییرات شرکت تندیس تجارت باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۳۵۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رامین ادراکی با کدملی۴۱۳۲۱۴۶۵۰۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره احمد ضیائی با کدملی۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به نمایندگی از شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۷۹۳۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره علیرضا خرم با کدملی۰۰۶۹۰۰۷۴۳۸ به نمایندگی از شرکت توسعه گردشگری آریا زیگورات به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۴۳۴۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره داریوش خزائی کجوری با کدملی ۲۲۰۰۳۱۷۰۴۲ به نمایندگی از شرکت باشگاه گردشگری ایرانیان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۰۵۴۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره حسین کاکاخانی با کدملی ۰۴۵۳۲۳۵۹۷۲ به نمایندگی از شرکت تجارت بین الملل میلاد پارس زیگورات به شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۷۹۶۸۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و عقود اسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه می‌باشد. پ۹۵۱۲۱۷۸۷۱۳۰۸۳۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14098411
آگهی تغییرات شرکت نگین افق نیایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۴۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۴۳۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسفندیار حیدری پور با کدملی ۴۶۷۹۳۸۲۴۹۱ به نمایندگی از شرکت رانش محرک به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۶۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی سنگینیان با کدملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین رحمتی با کدملی ۰۶۵۲۲۱۴۳۹۸ به نمایندگی از شرکت الماس شهراد شرق به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۸۴۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علیرضا خرم با کدملی ۰۰۶۹۰۰۷۴۳۸ به نمایندگی از شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۰۸۰۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد ضیائی با کدملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به نمایندگی از شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۹۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور در شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۴۰۹۹۷۴۳۲۵۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14116770
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و انبوه سازی پارس میکا کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۹۹۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۲۱۴۸۱
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۶٫۱۲٫۱۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. خانم مریم کشتکار با کدملی ۰۳۲۲۲۲۰۶۸۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء)، آقای اسفندیار حیدری پور با کدملی ۴۶۷۹۳۸۲۴۹۱ به نمایندگی از شرکت طلایه داران تجارت کاسپین به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای جواد سلماسی با کدملی ۰۰۳۹۸۷۷۲۱۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای احمد ضیایی با کدملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ و قدرت اله آسوده کرد خیلی با کدملی ۲۰۹۲۳۱۶۶۸۰ به نمایندگی از شرکت جامد سازان آزمان و رضا آقابابائی با کدملی ۰۰۶۴۱۴۷۷۹۷ به نمایندگی از شرکت سکانداران تجارت پرشیا به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت نائب رئیس و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۴۲۰۶۷۰۶۳۲۴۲۸ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک