فرید خواهشی حسن کیاده

آقای فرید خواهشی حسن کیاده

کد ملی 2739955375
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1270016
آگهی تغییرات شرکت همراه همزبان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۰۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای امین رضا وهوش اصفهانی با کد ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین (وکیل قانونی صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰، آقای حسام میرآرمندهی با کد ملی ۰۴۵۳۴۱۹۷۶۳ و آقای کیهان اصغری ا کد ملی ۱۳۶۰۳۲۱۴۳۸. آقای علیرضا صالحی فروز با کد ملی ۱۲۸۲۷۳۰۱۶۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرید خواهشی کیاده با کدملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. پ۱۷۴۸۷۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400621
آگهی تغییرات شرکت توسعه راهکارهای هوشمند آدران شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۲۱۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۰۴۷۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مختار و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بسمت بازرس اصلی و فرید خواهش حسن کیاده بشماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۸۰۳۳۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692685
آگهی تغییرات شرکت آلونک تدبیرگران هوشمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۲۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۷۶۱۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. - آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای میلاد بازدار به شماره ملی ۰۰۶۳۶۳۴۵۸۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای علیرضا اشکان به شماره ملی ۰۰۱۱۵۵۰۷۳۲ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضا) انتخاب شدند - اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک. سفته. بروات. قراردادها و عقود اسلامی تا سقف صد میلیون ریال با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته. بروات. قراردادها و عقود اسلامی با مبلغی بیش از صد میلیون ریال با امضای متفق مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۴۱۲۱۵۹۸۴۹۹۴۷۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12701599
آگهی تغییرات شرکت هویت نگاران راهبردی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۲۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۹۶۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای نژده هوانسیان به شماره ملی ۰۰۵۵۲۹۱۱۳۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای فرید خواهشی حسنی کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امین رضا و هوش اصفهانی به شماره ملی۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت رئیس هیت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. پ۹۴۱۲۱۸۸۱۱۴۲۱۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12782353
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بیست و چهار ساعت سرگرمی بی نهایت درتاریخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۱۳۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۱۷۷۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی و تولید و ارایه ی محتوای سرگرمی محور، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی (انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان میرزای زینالی غربی، کوچه پاکزادنیا، پلاک بیست و چهار، زنگ نه کدپستی ۱۷۵۶۹۷۷۶۱۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ریالی که تعداد ۳۶۰۰۲ سهم با نام و ۶۳۹۹۸ سهم ممتاز میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۱۵/۶۳۱۴۹ مورخ ۲۵/۱۲/۹۴ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فرید خواهشی حسن کیاده ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و امین رضا وهوش اصفهانی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید فرشید هندی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت رهنما کامیابان نخستین ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مهدی مسکین به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا اسکندری به شماره ملی ۰۰۱۸۵۳۵۳۳۱ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۲۱۸۱۸۵۴۹۷۹۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12798371
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ندای دانش همراه ایرانیان درتاریخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۱۸۱۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۴۰۴۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ایجاد و توسعه بسترهای ارائه محتوای آموزشی دیجیتال، ایجاد زیرساخت های لازم برای درآمدزایی و فروش از آنها و ارائه خدمات در این حوزه شامل راه اندازی، فروش، مشاوره و بهره برداری از آنها تهیه، تولید و توسعه انواع برنامه های رایانه ای و برنامه های موبایلی و تهیه زیرساخت های لازم برای درآمدزایی و فروش برنامه ها، فروش محتوای دیجیتال در بستر سی دی، دی وی دی یا بلوری، توسعه، فروش، مشاوره، تجزیه و تحلیل، نظارت و نگهداری شبکه های رایانه ای، سیستم های سازمانی، سیستم های ارتباط با مشتریان و اتوماسیون. ارائه راه حل های جامع در زمینه طرح های انفورماتیک و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه و نرم افزار، ارائه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازاریابی خدمات نوین فنی، طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، اخذ و گشایش اعتبارات اسنادی، افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش سهام شرکا و سرمایه گذاری، عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداریها و سازمانهای دولتی و عمومی، انجام امور بازرگانی و فعالیتهای اقتصادی، خرید و فروش کالا، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکتها و اخذ نمایندگی از سایر شرکتها در سطح داخلی و بین المللی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان آزادی ـ بین دانشگاه شریف و خیابان حبیب الله ـ کوچه قدیر ـ بن بست ۴ ـ پلاک ۱ ـ زنگ ۱ کدپستی ۱۴۵۸۸۸۷۹۹۲ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸/ ۶۳۱۴۹ مورخه ۲۳/۱/۱۳۹۵ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: سید مصطفی حسینی ارانی به شماره ملی ۰۰۱۲۴۹۵۴۳۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره. شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ با نمایندگی محمدحسین شفیع نیا به شماره ملی ۲۱۹۰۰۳۱۵۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهدآور شرکت اعم از قراردادها و عقود اسلامی، چک، سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و رییس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به عنوان بازرس اصلی. مهدی مسکین به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد.) پ۹۵۰۲۲۶۷۲۰۵۳۳۵۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12805610
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه پخش کالای بقچه درتاریخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۰۷۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۵۱۷۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: پخش کالاهای مصرفی بر بستر نرم افزارهای توسعه یافته تلفن همراه، خرید و فروش کالا، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای، ارائه راه حل های جامع رایانه ای، فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با رایانه و نرم افزار، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی (انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان انقلاب اسلامی ـ خیابان بهار جنوبی ـ کوچه سازگار ـ پلاک دو ـ واحد پنج کدپستی ۱۵۷۱۹۱۷۶۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم۱۰ ریالی که تعداد ۸۰۰۰۲ سهم با نام و ۱۹۹۹۸سهام بانام ممتاز میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۱۵/۶۳۱۴۹ مورخ ۲۲/۱۲/۹۴ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره علیرضا اسکندری به شماره ملی ۰۰۱۸۵۳۵۳۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل قاسم کنگرانی فراهانی به شماره ملی ۰۵۸۰۰۶۱۰۰۰ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به عنوان بازرس اصلی. مهدی مسکین به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۵۰۲۲۹۷۲۸۴۰۵۲۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12820817
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راه کارهای سلامتی پدیدار درتاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۴۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۲۰۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای، نگهداری شبکه های رایانه ای، ارائه راه حل های جامع در زمینه طرح های انفورماتیک و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه و نرم افزار، بهره گیری از فناوری اطلاعات جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان از بعد سلامت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، بازاریابی غیر هرمی و غیر شبکه ای، اخذ و گشایش اعتبارات اسنادی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش سهام شرکاها و سرمایه گذاری، عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداریها و سازمانهای دولتی و عمومی، انجام امور بازرگانی و فعالیتهای اقتصادی، خرید و فروش کالا، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکتها و اخذ نمایندگی از سایر شرکتها در سطح داخلی و بین المللی.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، کوچه دانشگاه الزهرا، پلاک ۵ طبقه همکف کدپستی ۱۹۹۳۸۸۴۳۱۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۸۷/۶۳۱۴۹ مورخ۷/۱۱/۱۳۹۴ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای شاهین اکبریان طبری به شماره ملی ۰۰۶۳۹۹۰۵۱۲ به سمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره آقای فرزاد رحمانی به شماره ملی ۰۸۲۸۸۷۹۵۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سهامی خاص رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ با نمایندگی آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور واوراق عادی واداری شرکت با امضا منفرد مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سید فرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به عنوان بازرس اصلی. آقای فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار فناوران اطلاعات جهت نشرآگهی های شرکت تعیین گردید ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۳۰۸۷۸۷۷۹۴۶۸۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878199
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان پردازان آناشید درتاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۲۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۵۵۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای، بازی های رایانه ای، نگهداری شبکه های رایانه ای، ارائه راه حل های جامع در زمینه طرح های انفورماتیک و فناوری اطلاعات، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، فعالیت در حوزه تجارت الکترونیک، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه و نرم افزار، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، اخذ و گشایش اعتبارات اسنادی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، خرید و فروش سهام شرکاها و سرمایه گذاری، عقد قرارداد با شرکتهای خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداریها و سازمانهای دولتی و عمومی، انجام امور بازرگانی و فعالیتهای اقتصادی، خرید و فروش کالا، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکتها و اخذ نمایندگی از سایر شرکتها در سطح داخلی و بین المللی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران عباس آباد بین میرعماد و سرافراز پلاک سیصد و چهل طبقه منفی یک کدپستی: ۱۵۸۷۷۶۴۴۳۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۲ سهم بانام عادی و۹۴۹۸سهام آن بانام ممتاز و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۴/۶۳۱۴۹مورخ ۸/۳/۹۵ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای سید فرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم مهناز کبیریان به شماره ملی ۴۶۲۱۶۸۳۰۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای منفرد هر یک از مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به عنوان بازرس اصلی. مهدی مسکین به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۵۰۴۰۶۱۰۲۵۵۴۵۳۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979941
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آگه پردازان هوشمند درتاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۱۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۰۵۳۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتها در زمینه خدمات سخت افزاری کامپیوتری، نرم افزار کامپیوتر (پس از اخذ مجوزهای لازم) خدمات اداری (تایپ و تکثیر)، خدمات تاسیسات الکتریکال و مکانیکال، ابنیه، برق راه آب، صنایع انرژی (نفت و گاز و پتروشیمی)، امکان سنجی و بازارسنجی و بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه ای، تامین مواد اولیه و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات مرتبط، سرمایه گذاری در جهت اهداف شرکت، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، شرکت در نمایشگاهها و همایشها و سمینارها و کنفرانسها در داخل و خارج از کشور.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران میدان ونک بالاتر از میدان ونک کوچه نگار برج نگار طبقه ۲۳ کدپستی ۱۹۶۹۸۳۳۶۹۳ سرمایه شرکت: مبلغ صد میلیون ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ صد میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۱۰۲/۸۱۴/۹۵ مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۵ نزد بانک سامان شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: حسام میرآرمندهی به شماره ملی ۰۴۵۳۴۱۹۷۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. شرکت آوای همراه هوشمند هزاردستان به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۴۲۲ به نمایندگی فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره. اشکان میرآرمندهی به شماره ملی ۰۰۱۰۲۱۹۶۲۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی. حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ۹۵۰۶۰۱۳۷۲۶۰۷۲۸۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13019270
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص حامیان ماندگار فرتاک روشن درتاریخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۸۳۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۰۳۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی و تولید و ارایهی محتوای دیجیتال، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی(انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران، خیابان شهید بهشتی، بین میرعماد و سرافراز، پلاک ۳۴۰، ساختمان چهارباغ، طبقه ۲ کد پستی ۱۵۸۷۷۶۴۴۳۴ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۹/۴۹/۶۳ مورخ ۷/۶/۹۵ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است.اولین مدیران شرکت:آقای سید فرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید شهاب الدین کاظمیان برازجانی به شماره ملی ۳۵۲۱۲۷۵۸۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و رییس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به عنوان بازرس اصلی.مهدی مسکین به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۵۰۶۲۳۷۳۲۸۱۸۷۸۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13019294
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شاهکار پژوهان حامی اینده در تاریخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۸۳۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۰۴۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی و تولید و ارائه محتوای دیجیتال، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی (انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین میرعماد و سرافراز، پلاک ۳۴۰، ساختمان چهارباغ، طبقه ۲ کدپستی ۱۵۸۷۷۶۴۴۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۶/۶۳۱۴۹ مورخ ۱۳/۶/۹۵ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد موحدیان عطار به شماره ملی ۱۲۸۸۳۱۵۷۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و رییس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به عنوان بازرس اصلی. مهدی مسکین به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۶۲۳۷۶۶۵۳۰۶۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061722
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص موسیقی فردای ایرانیان پیشرو درتاریخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۵۸۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۷۳۰۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی و ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی (انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران - خیابان شهید بهشتی- بین میرعماد و سرافراز- پلاک ۳۴۰ - ساختمان چهارباغ - طبقه چهارم کد پستی ۱۵۸۷۷۶۴۴۳۴ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۳/۶۳۱۴۹ مورخ ۱۰/۵/۹۵ نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:آقای فرزاد آقاطهرانی به شماره ملی ۱۲۸۸۳۲۱۵۰۳ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید فرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به عنوان بازرس اصلی. مهدی مسکین به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۷۱۷۳۰۳۸۹۸۹۴۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083477
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شهاب جویان آسمان کویر در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۱۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۴۹۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی و تولید و ارایه ی محتوای دیجیتال، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی (انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین میرعماد و سرافراز، پلاک ۳۴۰، ساختمان چهارباغ، طبقه ۲ کدپستی ۱۵۸۷۷۶۴۴۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ یک میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۳۲/۶۳۱۴۹ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۵نزد بانک ملت شعبه خردمند شمالی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: امین آقاجانی یزدآبادی به شماره ملی ۱۲۹۲۲۲۷۰۶۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. سید شهاب الدین کاظمیان برازجانی به شماره ملی۳۵۲۱۲۷۵۸۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. سید فرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به سمت رییس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهدآور شرکت اعم از قراردادها و عقوداسلامی، چک، سفته و بروات با امضای متفق مدیرعامل و رییس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به عنوان بازرس اصلی. مهدی مسکین به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.). پ۹۵۰۷۲۸۲۹۴۷۸۱۷۰۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083481
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرصت آفرینان خلاق فردا درتاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۱۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۵۴۹۹۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی و تولید و ارایه ی محتوای دیجیتال، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی ( در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان شهید بهشتی، بین میرعماد و سرافراز، پلاک ۳۴۰، ساختمان چهارباغ، طبقه ۲ کدپستی ۱۵۸۷۷۶۴۴۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی بانام میباشد که طی گواهی بانکی شماره ۱۳۰/۷۱۳۱۴۹ مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک ملت شعبه خردمندشمالی تمام مبلغ نقدا پرداخت شده است اولین مدیران شرکت: سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسن شهرمیانی به شماره ملی ۲۴۱۱۰۳۷۰۱۵ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به عنوان بازرس اصلی و مهدی مسکین به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۷۲۸۲۲۷۴۵۰۵۵۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13123953
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارزش آفرینان فردای روشن درتاریخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۳۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۹۹۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : طراحی، تهیه و تولید و توسعه انواع نرم افزارهای رایانه ای و موبایلی و تولید و ارایه ی محتوای دیجیتال ، ارائه خدمات مشاوره مرتبط با امور رایانه نرم افزار، عرضه خدمات و محصولات کامپیوتری، ارائه خدمات شبکه های اطلاع رسانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و برگزاری و شرکت در نمایشگاهها و همایش های داخلی و خارجی، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانک های خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری، عقد و قرارداد با شرکت های خصوصی و دولتی و اتحادیه ها و شهرداری ها و سازمان های دولتی و عمومی، ایجاد و ارائه نمایندگی به اشخاص و شرکت ها و اخذ نمایندگی از سایر شرکت ها در سطح داخلی و بین المللی.(انجام موضوعات فعالیت در صورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم).مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.مرکز اصلی شرکت : تهران - خیابان شهید بهشتی - بین میرعماد و سرافراز - پلاک ۳۴۰ - طبقه فوقانی گالری اتومبیل وثوق کد پستی ۱۵۸۷۷۶۴۴۳۴ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۸۱/۸۲۳/۹۵ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ نزد بانک سامان شعبه ولنجک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت :.آقای امین رضا وهوش اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۹۴۹۶۱۶۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ۲.آقای رضا امید سالاری به شماره ملی ۱۲۹۲۹۱۹۱۷۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ۳.آقای سیدفرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به نمایندگی از شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه.بازرس اصلی و علی البدل : آقای فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی مسکین به شماره ملی ۱۲۹۱۹۹۲۱۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۵۰۸۲۲۲۹۱۵۲۲۲۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289266
آگهی تغییرات شرکت دریچه تجربه نو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۶۲۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۷۲۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سیدفرید آیت به شماره ملی ۰۰۱۲۹۲۰۹۴۰ شرکت رهنما کامیابان نخسین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵به عنوان اعضای هئیت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۱۱۳۵۱۹۳۴۸۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13677670
آگهی تغییرات شرکت حامیان ایمن پشتیبان فناوری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۹۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۷۶۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. سید علی بنی هاشمیان به شماره ملی ۰۹۴۶۷۰۹۳۶۱ بسمت بازرس اصلی و سید علی پرندین به شماره ملی ۰۰۸۰۷۷۱۹۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ایلیا امیری به شماره ملی ۰۰۷۸۱۰۹۹۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید فرشید هندی به شماره ملی ۱۲۹۰۴۱۹۹۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت رهنما کامیابان نخستین به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۹۸۰ به نمایندگی فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک , سفته , بروات قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۰۳۹۳۷۹۹۷۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14116208
آگهی تاسیس
تأسیس شرکت سهامی خاص راهکارهای سفر راه ابریشم درتاریخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۸۴۷۹ به شناسه ملی۱۴۰۰۷۷۰۹۶۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: مشارکت، خرید و فروش، مدیریت، تأمین مالی، بهره برداری و سرمایه گذاری در حوزه تولید محتوا در زمینه معرفی جذابیت های ایران و ارائه خدمات برخط مرتبط. خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانک های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت ها و مؤسسات داخلی و خارجی، شرکت در نمایشگاه های بین المللی تخصصی و غیر تخصصی داخل و خارج کشور درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله اباذر ـ خیابان گلستان یکم ـ خیابان بوستان یکم ـ پلاک ۲۱ ـ ساختمان بارمان ـ طبقه چهارم ـ واحد ۱۹ کدپستی ۱۴۷۱۶۹۴۵۵۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۶۳۹۱ سهم آن با نام عادی تعداد ۳۶۰۹ سهم آن ممتاز در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایائی قائل شوند اینگونه سهام سهام ممتاز نامیده می شود کل سهام ممتاز ۳۶۰۹ سهم بانام می باشد که شامل ۲۴۸۱ سهام بانام ممتاز گروه الف و ۱۱۲۸ سهام بانام گروه ب می باشد و موسسه غیر تجاری دانش بنیان برکت به نمایندگی فرید خواهشی حسن کیاده دارای بیست وچهار ممیز هشتادو یک درصد حق رای و دارنده ۲۴۸۱ سهم بانام ممتاز گروه الف می باشد و آقای محسن قادری دارای یازده ممیز بیست و هشت درصد حق رای و دارنده ۱۱۲۸ سهم بانام ممتاز گروه ب می باشد مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۰۷۲۳۳ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک سامان شعبه صادقیه با کد ۸۰۷ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محسن قادری به شماره ملی ۰۰۶۳۹۳۲۶۳۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دانش بنیان برکت به شناسه ملی۱۴۰۰۵۸۲۸۹۴۱ و به نمایندگی فرید خواهشی حسن کیاده به شماره ملی ۲۷۳۹۹۵۵۳۷۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی صادق پور شیخی به شماره ملی ۵۱۷۹۹۲۷۱۶۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محسن اختیاری به شماره ملی ۰۰۱۲۸۸۸۳۱۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای شهاب الدین خدابخش به شماره ملی ۰۰۷۸۵۳۹۹۳۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۴۲۰۱۱۹۹۵۸۲۰۳  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک