صفرعلی صفرزاده گورابجواری

صفرعلی صفرزاده گورابجواری

کد ملی 2739460708
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1097133
آگهی تغییرات شرکت الماس سبز ثمین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۹۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم بهاره سلیمانی به شماره ملی۰۰۷۲۱۶۸۴۰۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای صفرعلی صفرزاده گورابجواری به شماره ملی۲۷۳۹۴۶۰۷۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۰/۰۲/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا حبیب پور به شماره ملی۲۰۶۰۹۷۲۴۵۰ و خانم سیده رقیه حسینی ولوکلائی به شماره ملی۲۰۶۳۷۲۵۸۴۵ تا تاریخ۱۰/۰۲/۱۳۹۴ ۳. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا حبیب پور به شماره ملی۲۰۶۰۹۷۲۴۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سیده رقیه حسینی ولوکلائی به شماره ملی۲۰۶۳۷۲۵۸۴۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا حبیب پور به شماره ملی۲۰۶۰۹۷۲۴۵۰ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ۰۵/۰۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۵۳۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169367
آگهی تغییرات شرکت پارسیان آرتا ویژن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۴۵۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید حمیدرضا شاهنگیان با کد ملی ۰۰۸۲۵۱۷۱۴۲ بازرس اصلی صفرعلی صفرزاده گورابجواری با کد ملی ۲۷۳۹۴۶۰۷۰۸ بازرس علی البدل اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد بارز کد ملی ۰۰۴۹۳۳۴۱۸۲ رئیس هیئت مدیره آزاده جعفری کد ملی ۰۰۳۶۱۱۳۷۲۷ مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره عطاءاله بارز کد ملی ۰۰۷۹۸۰۵۲۹۹ عضو هیئت مدیره. پ۱۷۰۲۱۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518141
آگهی تغییرات شرکت مهدیس نگار ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۴۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند مجید عرفان دوست بشماره ملی ۰۷۹۴۳۷۸۷۹۱ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مریم بروغنی بشماره ملی ۰۷۹۰۳۹۷۰۳۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره علیرضا سلیمانی چشم به شماره ملی ۰۷۹۴۴۰۰۵۴۱ به سمت بازرس اصلی و صفرعلی صفرزاد گورابجواری بشماره ملی ۲۷۳۹۴۶۰۷۰۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اساد بهادار بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۱۸۳۸۷۷۷۱۷۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9623709
آگهی تصمیمات شرکت میهن ساز نسیم با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره۲۳۴۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۵۸۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۱ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسن عطاالهی به کدملی ۳۹۹۰۴۹۰۴۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، صفرعلی صفرزاده گورابجواری به کدملی ۲۷۳۹۴۶۰۷۰۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علیرضا نوروزی به کدملی ۲۵۹۰۴۲۴۳۶۱ و علیرضا عطاالهی به کدملی ۰۴۵۲۳۷۹۶۸۷ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10595196
آگهی تغییرات شرکت روژین نگاه رسانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۴۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۸۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۸/۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسین رجبی به شماره ملی ۳۸۷۱۱۲۰۱۵۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای صفرعلی صفرزاده گورابجواری به شماره ملی ۲۷۳۹۴۶۰۷۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۸/۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد بروغنی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۸۹۱۶۹ و خانم اکرم علی محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۰۴۲۰۰۴ و آقای علیرضا بروغنی به شماره ملی ۰۷۹۳۶۹۷۰۰۱ تا تاریخ ۰۸/۲/۱۳۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد بروغنی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۸۹۱۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم اکرم علی محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۰۴۲۰۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا بروغنی به شماره ملی ۰۷۹۳۶۹۷۰۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد بروغنی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۸۹۱۶۹ به سمت مدیر عامل. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک بروات و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. در تاریخ ۲۱/۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10634853
آگهی تصمیمات شرکت آوازه هنر بامسئولیت محدود ثبت شده بشماره ۱۵۳۸۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۶۶۶۳۹
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۱۰/۹۰ صفرعلی صفرزاده گورابجواری به کد ملی ۲۷۳۹۴۶۰۷۰۸ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۹۶/۱ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10697145
آگهی تغییرات شرکت سریر سازه سرلک سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۹۲۸۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۶۱۷۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای محمد محمودزاده قدیم به شماره ملی۱۵۸۰۱۲۸۵۲۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای صفرعلی صفرزاده گورابجواری به شماره ملی۲۷۳۹۴۶۰۷۰۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۹/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد سرلک به شماره ملی۴۲۸۴۶۲۸۲۵۹ و آقای سروش سرلک به شماره ملی۱۲۷۰۶۵۲۷۰۲ و خانم فخریه فروغی سامانی به شماره ملی۱۸۱۹۴۰۶۳۴۲ تا تاریخ۲۹/۳/۹۲. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جواد سرلک به شماره ملی۴۲۸۴۶۲۸۲۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سروش سرلک به شماره ملی۱۲۷۰۶۵۲۷۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فخریه فروغی سامانی به شماره ملی۱۸۱۹۴۰۶۳۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد سرلک به شماره ملی۴۲۸۴۶۲۸۲۵۹ به سمت مدیرعامل. ۵ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران روبروی پارک ساعی کوچه آبشار پلاک ۱۶ واحد ۶ کد پستی۱۴۳۳۶۹۴۳۵۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۵/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10855257
آگهی تغییرات شرکت تابش الکتریک اشرفیه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۴۴۱۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۰۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم اعظم شجاعی زاده به شماره ملی ۲۲۱۹۱۴۰۳۸۵ و آقای محمد شجاعی زاده به شماره ملی ۲۷۳۹۳۰۹۹۳۷ و آقای رمضانعلی شجاعی زاده به شماره ملی ۲۷۳۹۳۰۷۰۲۰ و آقای صفرعلی صفرزاده گورابجواری به شماره ملی ۲۷۳۹۴۶۰۷۰۸ و آقای مهرداد رمضانی پورششکلی به شماره ملی ۲۷۳۹۶۰۲۶۳۴. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم اعظم شجاعی زاده به شماره ملی ۲۲۱۹۱۴۰۳۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد شجاعی زاده به شماره ملی ۲۷۳۹۳۰۹۹۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رمضانعلی شجاعی زاده به شماره ملی ۲۷۳۹۳۰۷۰۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای صفرعلی صفرزاده گورابجواری به شماره ملی ۲۷۳۹۴۶۰۷۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهرداد رمضانی پوششکلی به شماره ملی۲۷۳۹۶۰۲۶۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد شجاعی زاده به شماره ملی ۲۷۳۹۳۰۹۹۳۷ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. درتاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10887329
آگهی تغییرات شرکت ثمین پاکان ایرانیان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۷۸۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۵۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: واردات و صادرات و خرید و فروش و توزیع کالاهای مجاز بازرگانی فعالیت در زمینه امور عمرانی از قبیل ابنیه راه و تاسیسات و تجهیزات طراحی و ساخت انواع ابنیه‌های مسکونی تجاری اداری و انبوه سازی شرکت در مزایدات و مناقصات عمومی و خصوصی دریافت تسهیلات ارزی و ریالی از بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج از کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با فعالیت شرکت اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی اعطای نمایندگی به شرکتهای خارجی و داخلی. ۲ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال منقسم به دویست هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد دویست هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای صفرعلی صفرزاده گورابجواری به شماره ملی ۲۷۳۹۴۶۰۷۰۸ بسمت رئیس هیئت مدیره، خانم معصومه رجب نیا به شماره ملی ۲۷۳۸۴۰۲۳۴۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای صفرعلی صفرزاده گورابجواری به شماره ملی ۲۷۳۹۴۶۰۷۰۸ بسمت مدیرعامل، ۴ ۲ کلیه امور اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ ۲ آقای عماد عبداله زاده گوهری به شماره ملی ۰۰۱۲۳۶۹۹۱۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای ابوالقاسم اسمعیل نژاد به شماره ملی ۴۳۲۲۲۱۲۱۲۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۱۵/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13116538
آگهی تغییرات آسان قوانین گستر ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۸۵۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۰۹۸۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین صفرزاده گورابجواری بشماره ملی ۴۳۱۱۲۳۰۰۱۱ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه جرء شرکاء در آمد. خانم معصومه رجب نیا چوری بشماره ملی۲۷۳۸۴۰۲۳۴۸ با پرداخت مبلغ ۴۹۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به ۵۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ به ۱۹۹۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه‌ها بعدا از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای صفر علی صفرزاد گورابجواری بشماره ملی۲۷۳۹۴۶۰۷۰۸ دارای ۹۹۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم معصومه رجب نیاچوری بشماره ملی ۲۷۳۸۴۰۲۳۴۸ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امیر حسین صفرزاده گورابجواری بشماره ملی۴۳۱۱۲۳۰۰۱۱ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۸۱۷۲۸۷۹۹۲۶۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232423
آگهی تغییرات شرکت توان تجارت نوین فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۸۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیهان کیوانفر به کد ملی ۰۰۵۴۶۴۰۱۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای صفر علی صفر زاد گورابجواری به کد ملی ۲۷۳۹۴۶۰۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند پ۹۵۱۰۱۲۱۴۴۴۷۹۲۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312917
آگهی تغییرات شرکت تک تاب سبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۱۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بشرح زیربرای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای بهزاد سرشار زاده بشماره ملی ۰۰۴۵۹۳۲۶۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره خانم رعنا انصاری بشماره ملی ۵۰۵۹۵۲۸۳۸۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بازرسین شرکت بشرح زیربرای مدت یکسال انتخاب گردیدند: خانم طوبی غفاری بشماره ملی ۰۵۳۱۹۵۲۷۸۹ بسمت بازرس اصلی آقای صفر علی صفرزاده گورابجواری بشماره ملی ۲۷۳۹۴۶۰۷۰۸ بسمت بازرس علی البدل حق امضاء کلیه اوراق و اساد بهادار بانکی از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۱۱۲۸۵۵۷۲۸۴۸۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13391541
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تجارت ماندگار جاوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۰۵۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۸۰۸۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم محبوبه یزدانی بشمار ملی ۲۱۴۱۹۷۲۸۴۱ بسمت بازرس اصلی و آقای صفر علی صفرزاد گورابجواری بشماره ملی ۲۷۳۹۴۶۰۷۰۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۱۲۹۲۳۴۶۱۷۱۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040144
آگهی تغییرات شرکت ماهان گستر آدنیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۲۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین رجبی ۳۸۷۱۱۲۰۱۵۴ بشماره ملی بسمت مدیرعامل ونائب رئیس هیئت مدیره حسین ورمزیار بشماره ملی ۳۸۷۴۷۴۰۷۰۶ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. نینا میرحسینی بشماره ملی ۰۰۶۹۶۷۰۸۳۸ به سمت بازرس اصلی و صفرعلی صفرزاد گورابجواری بشماره ملی ۲۷۳۹۴۶۰۷۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری شرکت به امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۲۳۱۲۵۳۷۱۳۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14074097
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی پرشیا جام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۲۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۶۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم آزیتا مهندس بشماره ملی ۰۰۶۴۰۴۶۴۷۸ بسمت بازرس اصلی وآقای صفر علی صفرزاد گورابجواری بشماره ملی ۲۷۳۹۴۶۰۷۰۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند آقای رضا پیمان سلیمی بشماره ملی ۰۰۵۰۰۴۵۸۴۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم ناهید صمدی بشماره ملی ۲۰۰۰۶۳۳۰۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیر پژمان سلیمی بشماره ملی۰۰۵۴۷۴۱۴۱۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۷۰۳۲۳۷۷۲۸۷۰۳۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14231227
آگهی تغییرات شرکت هور اقتصاد میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۸۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۸۹۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر حسین صفرزاد گورابجواری به شماره ملی ۴۳۱۱۲۳۰۰۱۱ با پرداخت مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت جزء شرکاء در آمد. آقای صفر علی صفرزاد گورابجواری بشماره ملی ۲۷۳۹۴۶۰۷۰۸ با پرداخت ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صندوق شرکت جزء شرکاء در آمد. در نتیجه سرمایه شرکت به ۱٫۰۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش سرمایه: - آقای علی حسینخانی به شماره ملی ۱۵۳۱۹۷۰۵۹۱ دارای ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال سهم الشرکه - آقای محمد رضایی به شماره ملی ۰۵۵۹۰۲۱۳۰۵ دارای ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال سهم الشرکه - آقای حمیدرضا عالمی طامه به شماره ملی ۰۰۸۴۱۱۳۹۷۹دارای ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال سهم الشرکه - آقای علیرضا عالمی طامه به شماره ملی ۰۰۱۴۳۵۰۵۵۶دارای ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای صفر علی صفرزاد گورابجواری به شماره ملی ۲۷۳۹۴۶۰۷۰۸دارای ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای امیر حسین صفرزاده گورابجواری به شماره ملی ۴۳۱۱۲۳۰۰۱۱ دارای ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه - تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت به دو نفر کاهش یافت و ماده اساسنامه اصلاح گردید. - آدرس شرکت به استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - محله ایرانشهر - خیابان خردمند جنوبی - خیابان آذرشهر - پلاک ۳ - مجتمع تجارت ایران - طبقه هشتم - واحد ۱۱۵ کدپستی ۱۵۸۴۷۱۸۷۴۱ انتقال و ماده اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۷۰۷۰۳۲۶۶۳۴۴۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک