احمد نصیری پور

احمد نصیری پور

کد ملی 2739292333
24
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 982614
آگهی تغییرات شرکت چین ران ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت اطلس داران سهامی خاص با نمایندگی خانم معصوم کوچک یزدی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع غذایی پردیس سهامی خاص با نمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی خاص با نمایندگی خانم فیروزه علوی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد نصیری پور به شماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۱/۱۰/۹۳. ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۹۲۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250614
آگهی تغییرات شرکت اطلس داران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بنمایندگی از شرکت صنایع غذائی پردیس با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فیروزه علوی بشماره ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ بنمایندگی از شرکت گلستان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد نصیری پور بشماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ بنمایندگی از شرکت پرژیران با شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. و بندهای ۱۹، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۶ و ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۷۲۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274327
آگهی تغییرات شرکت فروشگاه زنجیره‌ای اوشانه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۳۲۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی آقای حمید نوری بشماره ملی ۱۹۱۱۳۵۱۱۲۵ و شرکت اطلس داران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی ۲۷۰۹۷۴۹۸۲۳ و شرکت گلستان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور به شماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محمد احمدوند بشماره ملی ۳۹۳۲۶۴۸۸۸۹ بعنوان بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی عزآبادی بشماره ملی ۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۷۵۲۳۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384191
آگهی تغییرات شرکت سون گون سان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۱۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای سید علی گرامی به شماره ملی ۰۴۵۰۱۱۵۲۷۵ و آقای سید احمد گرامی به شماره ملی ۱۲۸۱۵۹۹۸۲۴ و آقای سید محمد گرامی به شماره ملی ۰۴۵۳۳۱۰۷۲۹ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای احمد نصیری پور بشماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ بعنوان بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی عزآبادی به شماره ملی ۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۹۲۷۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1546496
آگهی تغییرات شرکت گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ شرکت اطلس داران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی آقای هادی اربابی بهار بشماره ملی ۰۹۳۹۶۸۱۲۴۲ شرکت پرژیران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸ بنمایندگی آقای محمد صادق تجنگی بشماره ملی ۰۷۰۲۴۲۰۴۴۱ بعنوان اعضا هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند وآقای احمد نصیری پور بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای هادی اربابی بهاربعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی ۲۷۰۹۷۴۹۸۲۳ بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد و بندهای ۶، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بودو سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۵۰۶۷۲۷۷۸۸۲۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655825
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت و بازرگانی چای کلار آباد مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۷۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمدرضا گرامی بشماره ملی۰۰۳۳۸۷۱۵۸۲ و حسین کوچک یزدی بشماره ملی ۱۲۸۶۴۱۶۲۰۵ و منصور گرامی بشماره ملی ۱۱۹۸۸۰۳۰۶۱ و آقای علی امیدی بشماره ملی ۰۰۴۷۸۴۲۲۶۱ و مندعلی قیطاسی جلال آبادی بشماره ملی ۱۰۹۰۷۳۹۵۸۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کیخسرو کیانی بشماره ملی ۴۴۸۹۸۳۴۰۳۹ بعنوان بازرس اصلی و احمد نصیری پور بشماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۱۵۶۱۳۱۴۷۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9564171
آگهی تصمیمات شرکت الماس داران سهامی خاص به شماره ثبت۸۶۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: احمد نصیر ی پور به کدملی۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ به سمت بازرس اصلی و جمیلا راعی عزآبادی به کدملی۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، فیروزه علوی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9932930
آگهی تغییرات شرکت جیل ران موتور سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۰۷۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۲۷۴۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت صنایع غذایی پردیس سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمدرضا گرامی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی خاص با نمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت پرژیران سهامی خاص با نمایندگی خانم فیروزه علوی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد نصیری پور به شماره ملی۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲۶/۵/۹۲. در تاریخ۹/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10112865
آگهی تغییرات شرکت سیستم کیفیت فنون (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۳۵۵۵۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۶۲۸۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۹/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند: آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملی۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی نصیریان به شماره ملی۰۰۴۶۸۴۱۸۵۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد نصیری پور به شماره ملی۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پرویز یارمحمد توسکی به شماره ملی۳۹۳۳۷۰۶۶۰۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۲/۹/۱۳۹۳. ۲ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هریک ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. در تاریخ۴/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10571277
آگهی تغییرات شرکت اکسیر سادات سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۹۹۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۷۰۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۴/۰۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احمد نصیری پور به شماره ملی۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ به عنوان بازرس اصلی، خانم پروین موذن کلور به شماره ملی۰۰۵۹۲۲۶۲۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «دنیای اقتصاد» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۴/۰۳/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید مهدی گرامی به شماره ملی۰۰۴۲۱۸۳۱۸۹ و آقای سید هادی گرامی به شماره ملی۴۷۲۳۷۱۲۶۸۲ و خانم لادن گرامی به شماره ملی۰۰۵۴۸۴۱۱۸۶ تا تاریخ۰۴/۰۳/۱۳۹۲ در تاریخ۰۴/۰۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10620201
آگهی تصمیمات شرکت آسان خودرو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۸۳۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۷ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۶ به تصویب رسید. احمد نصیری پور به کد ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ بسمت بازرس اصلی و جمیلا راعی عزآبادی به کد ملی ۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلستان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ بنمایندگی سید مهدی گرامی به کد ملی ۰۰۴۲۱۸۳۱۸۹ و شرکت اطلس داران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی سید احمد گرامی به کد ملی ۱۲۸۱۵۹۹۸۲۴ و شرکت صنایع غذایی پردیس سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بنمایندگی سید محمدرضا گرامی به کد ملی ۰۰۳۳۸۷۱۵۸۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۸۷ سید احمد گرامی بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمدرضا گرامی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید محمد گرامی به کد ملی ۰۴۵۳۳۱۰۷۲۹ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13101750
آگهی تغییرات شرکت کیان باداس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۴۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بعنوان بازرس اصلی و خدمات مالی سیاق نوین جهان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی آقای حمید نوری کد ملی ۱۹۱۱۳۵۱۱۲۵ و شرکت اطلس داران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید کد ملی۲۷۰۹۷۴۹۸۲۳ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور کد ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۸۰۹۳۶۷۳۶۱۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115063
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت الکترونیک گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۹۷۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۹۶۵۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی آقای حمید نوری بشماره ملی ۱۹۱۱۳۵۱۱۲۵ بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت گلستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی۲۷۰۹۷۴۹۸۲۳ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای هادی اربابی بهار بشماره ملی ۰۹۳۹۶۸۱۲۴۲ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید و هیأت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۱، ۳، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۷ از ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمودند کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۸۱۷۵۶۹۵۰۴۵۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13115181
آگهی تغییرات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای اوشانک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید نوری به شماره ملی ۱۹۱۱۳۵۱۱۲۵ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت گلداران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی اکبر نوذری گلسفید به شماره ملی ۲۷۰۹۷۴۹۸۲۳ به نمایندگی از شرکت اطلس داران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد نصیری پور به شماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ به نمایندگی از شرکت گلستان با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مرتضی مهدوی امیری به شماره ملی ۰۴۵۲۸۲۱۸۳۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بند‌های ۱ و ۳ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۰ و ۱۵ و ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیر عامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۸۱۷۴۷۸۶۸۷۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125721
آگهی تغییرات شرکت سفیدکلاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۳۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶بنمایندگی آقای حمید نوری بشماره ملی ۱۹۱۱۳۵۱۱۲۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گلستان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی ۲۷۰۹۷۴۹۸۲۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پرژیران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۹۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ بعنوان عضؤ هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای احمد نصیری پور بشماره ملی۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردید و بندهای ۶، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیرهمتفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۸۲۳۱۹۲۱۱۳۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160802
آگهی تغییرات شرکت پرژیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی آقای حمید نوری بشماره ملی ۱۹۱۱۳۴۱۱۲۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت گلستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی ۲۷۰۹۷۴۹۸۲۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت الماس داران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ بعنوان عضؤ هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای محمدعلی جلالی بشماره ملی ۴۵۹۱۰۰۱۶۷۹ بعنوان مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب و بندهای ۱۸، ۸، ۷، ۶، ۳، ۱ و۲۰ ماده ۲۶ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۹۰۷۵۴۳۲۳۸۳۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13186435
آگهی تغییرات شرکت هایداپ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۳۵۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی آقای حمید نوری بشماره ملی ۱۹۱۱۳۵۱۱۲۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گلستان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی۲۷۰۹۷۴۹۸۲۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و - شرکت صنایع غذائی پردیس شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳) بعنوان عضؤ هیئت مدیره انتخاب شدند. محمد علی جلالی بشماره ملی ۴۵۹۱۰۰۱۶۷۹ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردید بندهای ۲، ۳، ۴، ۶، ۷، ۸ ماده ۹ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۹۲۱۴۳۸۱۵۰۵۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13212628
آگهی تغییرات شرکت تیمن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۸۶۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید نوری ۱۹۱۱۳۵۱۱۲۵ بنمایندگی از طرف شرکت اطلس داران (سهامی خاص) ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر نوذری گلسفید ۲۷۰۹۷۴۹۸۲۳ از طرف شرکت گلستان (سهامی خاص) ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد نصیری پور ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ بنمایندگی از طرف شرکت الماس داران (سهامی خاص) ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵ عضو هیات مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند. - آقای محمد علی جلالی بشماره ملی ۴۵۹۱۰۰۱۶۷۹ بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. بندهای۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۱، ۲۲ از ماده ۲۹ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. - کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۱۰۰۴۷۰۰۱۹۳۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219233
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سیب زمینی شادی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی آقای حمید نوری بشماره ملی ۱۹۱۱۳۴۱۱۲۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی ۲۷۰۹۷۴۹۸۲۳ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت الماس داران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی جلالی بشماره ملی ۴۵۹۱۰۰۱۶۷۹ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند و بندهای ۲۱، ۱۳، ۷، ۶، ۴ ماده ۱۴ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۱۰۰۶۵۸۹۹۵۴۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13230165
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات پشتیبانی گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۰۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۲۵۸۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل: - شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی آقای حمید نوری بشماره ملی ۱۹۱۱۳۵۱۱۲۵ بعنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل - شرکت اطلس داران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی آقای علی اکبر نوذری گلسفید بشماره ملی ۲۷۰۹۷۴۹۸۲۳ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره - شرکت الماس داران شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. بندهای ۱، ۳، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. پ۹۵۱۰۱۱۴۹۸۱۸۵۳۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13699822
آگهی تغییرات شرکت شیلان برنج شمال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۰۴۹۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد نصیری پور به کدملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ بنمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید عبودزاده به کدملی ۱۸۲۹۷۲۵۴۰۸ بنمایندگی از طرف شرکت اطلس داران (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد جابریان به کدملی ۰۰۶۱۸۷۹۰۵۳ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ و آقای عیسی محمدی به کدملی ۲۲۳۹۵۱۳۷۱۳ و آقای عطا اسلامی به کدملی ۰۰۶۹۳۷۷۲۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. آقای عیسی محمدی بشماره ملی ۲۲۳۹۵۱۳۷۱۳ بعنوان مدیرعامل تا پایان تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا» همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. بندهای ۱، ۳، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. ش۹۶۰۸۱۷۷۷۵۶۴۳۳۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مینو دشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13710776
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۷۹۴۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شماره ثبت ۲۱۲۲۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره و سمت آنها تا تاریخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۸ به قرار ذیل انتخاب و تعیین گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۹۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ با نمایندگی آقای احمد نصیری پور به شماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پرژیران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۶۰ وشناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸ با نمایندگی آقای احمد جابریان به شماره ملی ۰۰۶۱۸۷۹۰۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ با نمایندگی آقای حسین محبوبی بغدادآبادی به شماره ملی ۴۴۳۰۴۰۴۸۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد جابریان به شماره ملی ۰۰۶۱۸۷۹۰۵۳ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ بندهای ۶، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. ۶ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۸۲۴۶۱۸۷۸۵۲۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بابلسر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818172
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت گلداران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۶ احمد نصیری پور به شماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ به نمایندگی از طرف شرکت گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۰ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره و سید مهدی قیومی فر به نمایندگی از طرف شرکت صنایع غذایی پردیس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و حسن اسلامی مقدم به نمایندگی از طرف شرکت کیان باداس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۱۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۴۱۵ به عنوان عضو هیأت مدیره تا پایان مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند. حسن اسلامی مقدم به شماره ملی ۴۴۸۹۸۸۷۲۱۳ به عنوان مدیر عامل انتخاب و بندهای ۶، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بودو سایرنامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۲۶۸۰۸۷۳۹۷۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14049848
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نور مام سان در تاریخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۶۷۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۱۵۱۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: خریدو فروش، واردات و صادرات، تهیه و توزیع و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذ وام و تسهیلات از موسسات و بانکهای دولتی و خصوصی مشارکت در سایر شرکتها، خرید سهام شرکتها برای شرکت ـ شرکت در مناقصات و مزایدات عمومی و خصوصی ـ اخذ نمایندگی داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ پونک جنوبی ـ بلوار عدل ـ خیابان شهید سرلشکر غلامرضا مخبری ـ پلاک ۳۲ ـ ساختمان گلداران ـ طبقه اول ـ واحد ۱ کدپستی ۱۴۷۶۶۹۳۶۸۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۰۱۹۶۲۶۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک خاورمیانه شعبه آفتاب با کد ۱۰۰۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم جمیلا راعی غر آبادی به شماره ملی ۰۰۷۴۲۸۴۴۶۰و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال سون گون سان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۱۷۷ و به نمایندگی همایون لاهوتی اشکوری به شماره ملی ۲۶۹۰۴۷۱۹۸۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال چشم انداز ساز توسعه اقتصادی به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۵۴۹۵۶ و به نمایندگی احمد نصیری پور به شماره ملی ۲۷۳۹۲۹۲۳۳۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بودو سایرنامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حمدالله حسین پناهی قروچای به شماره ملی ۳۷۹۰۰۶۵۶۱۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای کیخسرو کیانی به شماره ملی ۴۴۸۹۸۳۴۰۳۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۳۰۵۷۹۵۳۵۱۸۶۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک