بهمن دامنی

آقای بهمن دامنی

کد ملی 2738398251
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1154757
آگهی تغییرات شرکت صنایع اطلس گرانول زنجان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۴۱۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۴/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه موسسه حسابرسی الگو حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای بهمن دامنی به شماره ملی۲۷۳۸۳۹۸۲۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «رسالت» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۱۶۹۴۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236633
آگهی تغییرات شرکت ترکیب حمل و نقل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۱۶۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ شرکت به تصویب رسید. موسسه حسابرسی الگو حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۷۲۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای بهمن دامنی به شماره ملی ۲۷۳۸۳۹۸۲۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۳۳۷۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275593
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سازمان بیمه خدمات درمانی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۳۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقای صادق ادیبی به شماره ملی ۴۸۳۹۳۸۸۴۵۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای بهمن دامنی به شماره ملی ۲۷۳۸۳۹۸۲۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۲۲۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362827
آگهی تغییرات شرکت راه آهن حمل نقل سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۰۲۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی الگو حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۷۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهمن دامنی کد ملی ۲۷۳۸۳۹۸۲۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی تعیین گردید. پ۱۷۸۳۴۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1419042
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی سپهر آوا شرکت با مسئولیت محدود شماره ثبت ۴۹۱۲ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۱۶۴۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی الگو حساب بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۷۲۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای بهمن دامنی با کد ملی ۲۷۳۸۳۹۸۲۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۹۹۴۰۸۰۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477114
آگهی تغییرات شرکت اندیشه خلاق بندر سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۲۵۳۹۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی الگو حساب شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۷۲۰و شماره ثبت ۲۶۵۰۰بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای بهمن دامنی کد ملی ۲۷۳۸۳۹۸۲۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ش۸۶۷۵۹۰۰۰۰۱۱۱۳۴۳۶۴۷۴۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526352
آگهی تغییرات شرکت گروه پزشکی پارس درمان رویان سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۵۳۵ شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۴۸۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی الگو حساب (حسابداران رسمی) به شماره ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۷۲۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهمن دامنی به شماره ملی ۲۷۳۸۳۹۸۲۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش۱۸۴۹۸۰۶ مسئول ثبت شرکتها استان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535483
آگهی تغییرات شرکت سنبله گندم طلایئ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی الگو حساب به شماره ثبت ۲۶۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۷۲۰ بعنوان بازرس اصلی وآقای بهمن دامنی به کد ملی ۲۷۳۸۳۹۸۲۵۱ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۳۰۴۳۰۲۸۷۸۵۵۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1560641
آگهی تغییرات شرکت صایین گستر زنجان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۰۹ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۰۳۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی قاسمی با کد ملی شماره۴۲۸۴۲۳۲۹۴۰ آقای مجید مهرافروز با کد ملی ۶۱۴۹۴۳۷۱۰۸ آقای حافظ برجی منفرد با کد ملی ۴۲۸۰۸۳۷۲۵۲ آقای حسن مهرافروز با کد ملی ۶۱۴۹۴۳۸۴۷۳ ۲ موسسه الگو حساب به شماره ثبت ۲۶۵۰۰ و شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۳۹۹۷۲۰ به عنوان حسابرس و بازرس قانون اصلی و آقای بهمن دامنی با کد ملی شماره ۲۷۳۸۳۹۸۲۵۱ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. ۳ صورت‌های مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. ش۱۸۵۶۹۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673300
آگهی تغییرات شرکت انیس شمس (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۲۳۱ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۶۹ و کدپستی ۹۶۱۹۶۴۵۶۵۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۹۳شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱ آقایان کیارش استیری بشماره ملی ۰۷۹۳۷۱۵۹۵۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عباس استیری بشماره ملی ۰۷۹۳۰۸۶۲۹۹ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند. ۲ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و رسمی شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ موسسه حسابرسی الگوحساب شماره ثبت ۲۶۵۰۰ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۷۲۰ به نمایندگی آقای بهمن دامنی بشماره ملی ۲۷۳۸۳۹۸۲۵۱ بسمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی اصلانی بشماره ملی ۴۰۱۰۶۹۴۱۴۹ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده‌اند. ۴ روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۵ شعبه شرکت فوق در استان تهران به نشانی: شهرک غرب بلوار دادمان خیابان سپهر پلاک ۴۰ کدپستی ۱۴۶۸۹۴۳۳۶۳ تاسیس گردیده، و آقای کیومرث استیری بسمت مدیر شعبه انتخاب گردید و در نتیجه ماده ۴ اساسنامه بشرح مزبور تغییر یافته است. ش۲۶۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۲۸۹۱۶۲۹۲ رئیس ثبت اسناد و املاک سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721139
آگهی تغییرات شرکت سیم وکابل الوان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۷۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی الگو حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۷۲۰ به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای بهمن دامنی به شماره ملی ۲۷۳۸۳۹۸۲۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۹۱۳۳۳۸۱۴۱۸۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418389
آگهی تغییرات شرکت آرد فخر زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۰۴۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی الگو حساب به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۷۲۰ به سمت بازرس اصلی و آقای بهمن دامنی به شماره ملی ۲۷۳۸۳۹۸۲۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۳۱۱۱۲۲۳۸۵۸۶۸۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10121646
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی الگو حساب به شماره ثبت ۲۶۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۹۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲/۱۲/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید سلیمی به شماره ملی۱۲۸۰۹۰۶۳۹۱ و آقای احمد باقری به شماره ملی ۴۹۱۰۷۲۹۴۳۷ و آقای بهمن دامنی به شماره ملی۲۷۳۸۳۹۸۲۵۱ تا تاریخ۲/۱۲/۹۱ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید سلیمی به شماره ملی۱۲۸۰۹۰۶۳۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد باقری به شماره ملی۴۹۱۰۷۲۹۴۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهمن دامنی به شماره ملی۲۷۳۸۳۹۸۲۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهمن دامنی به شماره ملی۲۷۳۸۳۹۸۲۵۱ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۹/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10358136
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای پوشش جاده ابریشم سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۷۷۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۳۹۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی الگو حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای بهمن دامنی به شماره ملی ۲۷۳۸۳۹۸۲۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801670
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی صبا مرغ زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۲۴۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی رهنمود ارقام پارس به شماره ثبت ۳۷۶۹۴ با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۰۵۳۰ (با نمایندگی آقای بهمن دامنی به کدملی ۲۷۳۸۳۹۸۲۵۱) به سمت بازرس اصلی و آقای شهرام هدایت بهرامی به کدملی ۳۷۳۰۲۰۳۲۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۲۲۸۸۹۹۷۸۳۹۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13165417
آگهی تغییرات حسابرسی رهنمود ارقام پارس موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۶۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۰۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۸۳۳۵/۹۵ مورخ ۲۶/۸/۹۵ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: لقمان پاکروان به شماره ملی ۳۷۶۰۱۶۲۶۹۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: بهمن دامنی با کدملی ۲۷۳۸۳۹۸۲۵۱ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال فرشته بکشلو با کدملی ۰۰۷۷۳۱۷۸۷۴ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۹۱۳۸۶۵۱۶۹۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13365455
آگهی تغییرات شرکت خرم پی پروتئین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۰۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال عبارتند از: آقای محمود رستملو با کدملی ۴۲۸۱۶۷۵۰۱۹ و آقای سعید رمضانلو با کدملی ۴۲۸۱۸۲۷۲۶۹ و آقای سید احمد جعفری با کدملی ۴۲۸۴۶۰۰۱۶۸ و آقای سید شجاع الدین جعفری با کدملی ۴۳۷۲۰۹۹۶۱۴ و خانم شیما اسکندریون با کدملی ۴۲۸۵۷۸۱۶۶۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره آقایان حمزه علی رمضانلو با کدملی ۴۲۸۵۱۲۹۵۰۷ و آقای پرویز رمضانلو با کدملی ۴۲۸۰۵۳۲۳۶۲ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره * بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی رهنمود ارقام پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۰۵۳۰ به نمایندگی آقای بهمن دامنی به کدملی ۲۷۳۸۳۹۸۲۵۱ و آقای حسن نریمان نژاد با کدملی ۴۲۸۰۴۰۵۰۲۶ به سمت بازرسین اصلی و خانم رعنا علیاری با کدملی ۴۲۸۱۸۲۷۳۲۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۱۰۶۸۸۶۲۳۳۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13617574
آگهی تغییرات شرکت متین روی زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهنمود ارقام پارس به شماره ثبت۳۷۶۹۴ وشناسه ملی۱۴۰۰۵۵۶۰۵۳۰ به نمایندگی آقای بهمن دامنی با کدملی ۲۷۳۸۳۹۸۲۵۱ به سمت حسابرس وبازرس قانونی اصلی و آقای علی قاسمی به سمت بازرس علی البدل به کدملی ۴۲۸۴۲۳۲۹۴۰ برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۶۲۸۸۷۵۹۲۰۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک