امیرجمال امیدی

امیرجمال امیدی

کد ملی 2721471058
39
شرکت‌ها
39
آگهی‌ها

شرکت های امیرجمال امیدی

حسابرسی و خدمات مالی اتیه نگر حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مالی اتیه نگر حسابداران رسمی
1
مسکن کارکنان شرکت مادر تخصصی دریا پالا انرژی و شرکت های تابعه
مسکن کارکنان شرکت مادر تخصصی دریا پالا انرژی و شرکت های تابعه
1
مهندسین مشاور یکم
مهندسین مشاور یکم
1
تولیدی مهندسی نیتل پارس
تولیدی مهندسی نیتل پارس
1
هتلهای زنجیره ای صدرا
هتلهای زنجیره ای صدرا
1
ترمه آبیک
ترمه آبیک
1
صنایع غذایی نوآفرین
صنایع غذایی نوآفرین
1
صنایع غذایی پرشیا
صنایع غذایی پرشیا
1
صنایع نوین اراک
صنایع نوین اراک
1
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
صنایع کاغذ سازی قائمشهر
1
شیشه لیا
شیشه لیا
1
دریا پالا
دریا پالا
1
گستره صنعت سحاب
گستره صنعت سحاب
1
یاس شیمی
یاس شیمی
1
مهندسی پژوهش صنعت نفت
مهندسی پژوهش صنعت نفت
1
آسان موتور
آسان موتور
1
اطلس خودرو
اطلس خودرو
1
جیل ران موتور
جیل ران موتور
1
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان
توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان
1
بینا افزار
بینا افزار
1
چین ران ماشین
چین ران ماشین
1
بازرگانی نواندیشان اطلس ایرانیان
بازرگانی نواندیشان اطلس ایرانیان
1
بینا مد
بینا مد
1
محور ماشین
محور ماشین
1
گروه مالی سپهر صادرات
گروه مالی سپهر صادرات
1
پترو فن آوران فاتح
پترو فن آوران فاتح
1
کیان باداس
کیان باداس
1
اطلس داران
اطلس داران
1
مهندسین مشاور ناموران
مهندسین مشاور ناموران
1
پارس لودرز
پارس لودرز
1
کارخانه لوله و اتصالات چدنی کلاچ
کارخانه لوله و اتصالات چدنی کلاچ
1
اسان خودرو
اسان خودرو
1
لیزینگ کارساز
لیزینگ کارساز
1
مهندسی وتحقیقات صنایع لاستیک
مهندسی وتحقیقات صنایع لاستیک
1
حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام حسابداران رسمی
1
پارس شیشه
پارس شیشه
1
نواندیشان دنیای اقتصاد
نواندیشان دنیای اقتصاد
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک افق
صندوق سرمایه گذاری مشترک افق
1
حسابرسی فریوران راهبرد
حسابرسی فریوران راهبرد
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 605500
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر حسابداران رسمی به شماره ثبت۱۵۴۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴
طبق صورتجلسه مجمع شرکا مورخ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۳۱/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: هادی یوسف زاده به کدملی۲۸۰۲۴۳۶۳۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد کریمی به کدملی۰۰۳۵۷۶۶۲۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و امیرجمال امیدی به کدملی۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۷۲۸۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668601
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی دریا پالاسهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۲۱۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۰۰۰۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید موراد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به ش م ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ک م ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۹۴۸۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711847
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور یکمسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۷۲۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۶۹۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات آتیه نگر به ش. م ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ک. م ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۸۳۰۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729114
آگهی تغییرات شرکت تامین تجهیزات نیتل پارسسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۰۲۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۵۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۹۵۹۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749045
آگهی تصمیمات شرکت هتلهای زنجیره‌ای صدراسهامی خاص به شماره ثبت۲۴۰۷۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۴۷۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۱۰۸۷ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۲۸۲۰۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 971069
آگهی تصمیمات شرکت ترمه آبیک (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۹۷۳۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد هیئت مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به اتفاق آراء تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات آتیه نگر (حسابدار رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و آقای امیر جمال امیدی به شماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۱/۶/۹۲ انتخاب شدند. ۳ آقای محمود اقبال بهبهانی و خانم نسرین رسائی و خانم ساویز اقبال بهبهانی به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ آقای محمود اقبال بهبهانی به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم نسرین رسائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم ساویز اقبال بهبهانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود اسداله پور به شماره ملی ۲۱۶۱۹۹۱۶۱۲ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. ۵ امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک یا سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی اداری و مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ش۱۶۱۵۰۸۳ اداره ثبت اسناد آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972475
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی نوآفرین سهامی خاص شماره ثبت۲۰۶۸۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۴۱۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و مالی اتیه نگر به ش م ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیر جمال امیدی به ک م ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مقتدی کرمانشاهانی به ک م ۱۷۵۳۹۰۷۱۲۸ و داریوش کرمانشاهانی به ک م ۴۷۲۲۹۹۳۸۸۲ و ادلتراد گرانیدل به ک م ۴۷۲۲۹۹۳۸۷۴ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۱ مقتدی کرمانشاهانی بسمت رئیس هیئت مدیره و داریوش کرمانشاهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر نوازش به ک م ۲۰۶۲۹۶۳۶۸۸ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۷۶۱۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984928
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی پرشیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۶۷۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۴۰۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و مالی آتیه نگر به ش م ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ک م ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مقتدی کرمانشاهانی به ک م ۱۷۵۳۹۰۷۱۲۸ داریوش کرمانشاهانی به ش م ۴۷۲۲۹۹۳۸۸۲ و ادلتراد گرانیدل به ش م ۴۷۲۲۹۹۳۸۷۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۱ مقتدی کرمانشاهانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، داریوش کرمانشاهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۵۷۳۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 989190
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نوین اراک سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۷۲۸۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: داود میقانی به کدملی ۰۰۳۹۹۱۰۶۴۴ و محمدرضا میقانی به کدملی ۱۷۵۴۶۰۸۲۸۰ و مریم میقانی به کدملی ۱۰۱۰۲۱۸۴۳۱۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ داود میقانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا میقانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۲۶۷۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1014726
آگهی تغییرات شرکت صنایع کاغذ سازی قائمشهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۴۸ قائمشهر به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۰۶۲۷۹۴ و کدپستی ۱۴۶۵۸۳۸۳۸۱
به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ شرکت مذکور تغییرات به شرح ذیل حاصل شد. ۱ صورتهای مالی سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ و آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ با استعفاء آقای محمود باقری حسینی کاخکی به شماره ملی ۰۹۱۹۲۴۵۸۱۱ بعنوان مدیرعاملی شرکت به جای نامبرده آقای بهرام نجفعلی به شماره ملی ۰۰۳۶۳۳۱۸۵۶ به سمت مدیرعامل برای بقیه دوره انتخاب شد. ش۱۶۲۴۰۳۷ اداره ثبت اسناد و املاک قائمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078391
آگهی تصمیمات شرکت شیشه لیا سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۲۵۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به ش. م ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیری به ک. م ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد توکلی خو به ک. م ۰۰۳۳۷۷۶۳۰۱ و رسول توکلی خو به ک. م ۰۰۳۸۹۲۱۷۵۸ و علی توکلی خو به ک. م ۰۰۵۸۷۶۹۵۳۶ و رضا توکلی خو به ک. م ۰۰۵۹۶۹۴۴۸۳ و پوریا علوی به ک. م ۱۸۲۹۴۲۴۹۱۲ محمد توکلی خو بسمت رئیس هیئت مدیره و رسول توکلی خو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا یا با امضاء ۲ نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۵۵۶۲۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149083
آگهی تغییرات شرکت دریا پالا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۲۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۱۴۱۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رحیم تبریزی میاندوآب به شماره ملی ۱۵۵۱۸۴۷۸۸۴ به نمایندگی شرکت کیسون به ش م ۱۰۱۰۰۶۸۱۰۷۳ و آقای عبدالعلی زرعیان به شماره ملی ۲۷۲۱۴۰۵۵۴۳ به نمایندگی شرکت توسعه مهندسی کیسون به ش م ۱۰۱۰۳۲۰۳۰۱۲ و آقای سیروس وقایع نگار به شماره ملی ۰۰۴۱۵۵۵۸۶۴ به نمایندگی شرکت فراسر به ش م ۱۰۱۰۱۵۹۲۰۸۲ و آقای محمداسماعیل هندی به شماره ملی ۲۵۹۴۰۴۲۲۰۱ و آقای سید مهدی رضویان به شماره ملی ۳۸۷۳۷۷۵۸۹۱. پ۱۶۹۱۱۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164533
آگهی تغییرات شرکت گستره صنعت سحاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۰۷۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و مالی آتیه نگر به شماره ملی۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر جمال امیدی به شماره ملی۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا احمدخانی‌ها به شماره ملی۰۰۴۱۲۱۵۷۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید حماد قهستانی به شماره ملی۰۰۴۷۷۵۷۶۰۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای توکل مهدوی به شماره ملی۱۴۶۴۲۵۷۰۲۷ بسمت عضو و مدیرعامل تعیین و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات بامضا مدیرعامل منفردا با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۹۷۹۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1214303
آگهی تغییرات شرکت یاس شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۰۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و مالی آتیه نگر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: احمد فضلی به کد ملی ۳۹۷۹۱۴۷۹۷۵ و محمدعلی عتیقه چی به کد ملی ۰۰۳۰۶۷۳۴۷۱ و حمید اسکندری به کد ملی ۰۳۸۱۴۹۴۲۵۱ و محمدعلی کیهان به کد ملی ۰۰۵۳۰۱۶۱۵۷ و امیرحسین عتیقه چی به کد ملی ۰۰۳۹۹۰۰۷۱۱ پ۱۷۲۱۱۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247875
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پژوهش صنعت نفت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۱۷۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ترازنامه، صوت سود و زیان و جریان وجوه نقد) منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آتیه نگر ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بعنوان و بازرس اصلی و آقای امیر جمال امیدی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۴۰۶۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274319
آگهی تغییرات شرکت آسان موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت اطلس داران به ش ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی کد ملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران به ش ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی کد ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به ش ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری کد ملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۲۳۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304605
آگهی تغییرات شرکت اطلس خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماده ۱۳۹۱ تصویب شد. شرکت اطلس داران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی بشماره ملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۳۵۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305459
آگهی تغییرات شرکت جیل ران موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت اطلس داران ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ (سهامی خاص) و شرکت کشت و صنعت گلداران ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ (سهامی خاص) و شرکت صنایع غذائی پردیس ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ (سهامی خاص) بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۹۸۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348755
آگهی تغییرات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۳/۹۲ و تنفس مورخ۰۸/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیر جمال امیدی به کدملی۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۵۴۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365501
آگهی تغییرات شرکت بینا افزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۲۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۵۳۷۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای موسسه حسابرسی و خدمات آتیه نگر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۶/۵/۹۳ به قرار ذیل: آقای حسن موسی خان بختیاری به شماره ملی ۰۰۵۲۸۰۹۸۹۷ و مهدی اخباری ۰۹۴۰۶۲۵۴۹۰ به نمایندگی از طرف شرکت ناموران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۶۵۲ و پرویز پورنادعلی خمسه به شماره ملی ۰۰۵۰۹۸۷۸۶۰ انتخاب گردیدند. پ۱۷۸۵۲۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384192
آگهی تغییرات شرکت چین ران ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت اطلس داران (سهامی خاص) ش م ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ و شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) ش م ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ و شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) ش م ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۹۲۷۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473217
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی نواندیشان اطلس ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۳۹۷۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۱۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به عنوان بازرس اصلی آقای امیر جمال امیدی به شماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۳۳۷۲۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530371
آگهی تغییرات شرکت بینا مد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۶۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای هادی یوسف زاده به شماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۲۴۴۳۱۵۴۲۱۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586519
آگهی تغییرات شرکت محور ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۴۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۲به تصویب رسید. شرکت اطلس داران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶و شرکت گلستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۳۴۵۹۵۶۵۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1687330
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه مالی سپهر صادرات در تاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۹۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص گروه مالی سپهر صادرات درتاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۹۰۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۸۵۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ـ ایجاد و یا مشارکت در تاسیس و راه اندازی شرکتهای تولیدی، خدماتی و تجاری خرید و تحصیل سهام شرکتهای تولیدی، بازرگانی خدماتی تهیه زمین و اجرای طرح های ساختمانی از جمله ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری اعم از شهرک سازی و مجتمع سازی سرمایه گذاری در پروژه های نفتی، پتروشیمی و شیمیایی و تامین تجهیزات مورد نیاز در صنایع نفت، گاز و انرژی،اکتشاف، استخراج تولید و تهیه انواع مواد معدنی فلزی و غیرفلزی و کانی های فلزی و غیر فلزی سایر محصولاتی که از فرآوری مواد معدنی اعم از خام و نیمه خام بدست می آید.تهیه و تولید سایر انواع مواد و محصولات مجاز علاوه بر مواد و محصولات مندرج در بندهای ۵ و ۶،تهیه، تامین و فروش کالاهای مورد نیاز عمومی از طریق فروشگاههای زنجیره ای،خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ارائه خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،تامین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تامین وثیقه یا تضمین بازپرداخت،تدوین سیاست های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،ارائه خدمات فنی، مدیریتی اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر،حمل و نقل ریلی، انبارداری، بازاریابی مجازغیر هرمی،غیر شبکه ای، توزیع و فروش محصولات،انجام سایر فعالیت هایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم برای پیشبرد و تحقق اهداف شرکت لازم و مفید باشد پس ازاخذ مجوزهای لازم تبصره: شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیتهای مذکور در این ماده در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرگی مربوطه را انجام دهد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار کاوه ـ بزرگراه صدر،بلوار کاوه شمالی نرسیده به سه راهی شهید اندرزگو،نبش خیابان قیطریه،کوچه الهامی پلاک ۶۲/۱ کدپستی ۱۹۳۸۶۵۳۵۹۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ منقسم به ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ی که تعداد ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۸۰۳/۳۲مورخ ۶/۸/۹۳ نزد بانک صادرات ایران شعبه مستقل مرکزی ۳۰۴۶ پرداخت گردیده است . اولین مدیران شرکت: آقای حسین زارعی به کدملی ۳۸۷۱۵۱۸۷۹۴به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه اوج سپهر اصفهان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حجت اله صیدی به کدملی ۴۲۸۰۴۶۶۹۲۰به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای قربان دانیالی به کدملی ۲۷۲۲۱۰۸۹۰۹به نمایندگی بانک صادرات ایران بسمت رئیس هیئت مدیره . برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. مکاتبات اداری شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و قرارداد ها و اسناد تعهدآور مالی از قبیل چک، سفته و نظایر آن با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت در غیاب مدیرعامل امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به عنوان بازرس اصلی . امیر جمال امیدی به شماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به عنوان بازرس علی البدل . برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۱۴۱۹۴۴۱۸۳۶۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9736554
آگهی تغییرات شرکت پترو فن آوران فاتح سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۹۴۵۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۰۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به عنوان بازرس اصلی، آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «همشهری» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدمحمدعلی فاطمی به شماره ملی ۲۵۵۹۱۶۷۸۸۳ و آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی ۰۰۵۴۳۹۷۶۲۶ و آقای آرموند بوقز به شماره ملی ۱۲۸۸۷۷۷۰۸۶ تا تاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سیدمحمدعلی فاطمی به شماره ملی ۲۵۵۹۱۶۷۸۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی ۰۰۵۴۳۹۷۶۲۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای آرموند بوقز به شماره ملی ۱۲۸۸۷۷۷۰۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد حسینی به شماره ملی ۰۰۵۴۳۹۷۶۲۶ به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9842669
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و تولیدی آرد اسدی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۶۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیر جمال‎امیدی به کدملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی?های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس‎داران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ بنمایندگی معصومه کوچک‎یزدی به کدملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ شرکت گلستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ شرکت آسان موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱ به نمایندگی هرمز لاهوتی‎اشکوری به کدملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‎یزدی بسمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی‎اشکوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا نجاتیان‎پور به کدملی ۰۷۰۰۲۸۶۰۰۴ خارج از هیات‎مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار چک و سفته و برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9880060
آگهی تصمیمات شرکت اطلس داران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ش ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به ش ملی ۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به ش ملی ۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به ش ملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و معصومه کوچک یزدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10047890
آگهی تغییرات و افزایش سرمایه شرکت مهندسین مشاور ناموران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۶۵۲
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۳/۹۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۲۰/۵۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۸/۴/۹۱ تکمیل امضا گردیده است. تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ الی ۵ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محسن نادری شاهی به کدملی ۲۱۶۱۲۸۹۰۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا حسینی به کدملی ۰۰۵۰۰۹۹۸۶۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد عطار به کدملی ۰۹۳۹۲۵۱۶۷۱ به سمت مدیرعامل و نیما حسین تهرانی به کدملی۰۰۵۳۲۳۰۵۸۲ و فرامرز امیری به کدملی ۰۰۵۰۷۱۵۷۷۱ همگی بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل احمد عطار و یکی از آقایان محسن نادری شاهی یا رضا حسینی معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10407301
آگهی تصمیمات شرکت پارس لودرز سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۰۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۰۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر حسابدار رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ایرج جهان بین به کدملی ۱۸۱۶۵۳۹۹۰۲ و نادر جهان بین به کدملی ۴۷۲۳۶۸۴۹۰۵ و نگار جهان بین به کدملی ۴۷۲۳۶۷۹۶۹۳ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ ایرج جهان بین به سمت رئیس هیئت مدیره و نادر جهان بین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء ایرج جهان بین (رئیس هیئت مدیره) به تنهایی و در غیاب ایشان با امضاء نادر جهان بین و نگار جهان بین متفقا با مهر شرکت معتبر است و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10539640
آگهی تصمیمات شرکت لوله و اتصالات چدنی کلاچ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۸۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۹/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی کدملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10636592
آگهی تصمیمات شرکت آسان خودروسهامی خاص به شماره ثبت۹۸۳۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی۴۴۳۱۲۲۹۸۲۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی۱۰۷۶۰۰۷۸۹۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی۳۰۵۱۰۷۶۰۰۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۴/۸۹ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علی اعتمادنیا به کدملی۵۵۲۹۸۱۶۳۷۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11006250
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ گاز ساز سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۸۰۱۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۰۴۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی ۲۶۹۰۴۷۳۶۰۷ شرکت آسان موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱ به نمایندگی مهدی نصیریان به کدملی ۰۰۴۶۸۴۱۸۵۷ شرکت محور ماشین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۴۲۲ به نمایندگی احمد دبیری به کدملی ۶۱۸۹۷۰۷۱۳۰ شرکت اطلس خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳ به نمایندگی علیرضا آئین نژاد به کدملی ۰۰۴۴۱۱۷۶۲۰ شرکت اطلس پارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۷۵۴۹ به نمایندگی آرش دبیری به کدملی ۰۰۵۵۰۴۷۹۰۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ هرمز لاهوتی اشکوری به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی نصیریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و احمد دبیری به کدملی ۶۱۸۹۷۰۷۱۳۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11016899
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و تحقیقاتا صنایع لاستیک سهامی خاص به شماره ثبت۶۸۵۲۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۴۶۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۲/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ بسمت بازرس اصلی و هادی یوسف زاده به کدملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831838
آگهی تغییراتحسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۳۵۶۶۶/۹۵ مورخه ۱۵/۲/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امیر جمال امیدی شماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ با پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء موسسه قرار گرفت. و آقای محبوب جلیل پور ثمرین به شماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ با پرداخت مبلغ ۲۴۵۰۰۰۰۰ ریال، آقای کیهان مهام به شماره ملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ با پرداخت مبلغ ۲۴۵۰۰۰۰۰ ریال، و آقای احمدرضا ترابی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۵۶۷۳۶۶۲ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه نسبت به افزایش سهم الشرکه قبلی خود در موسسه اقدام نمودند. سرمایه موسسه از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست بعد از افزایش سرمایه بشرح زیر است آقای محبوب جلیل پور ثمرین ش ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ دارای ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال آقای کیهان مهام ش ملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ دارای ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال آقای احمد رضا ترابی نژاد ش ملی ۱۲۸۵۶۷۳۶۶۲ دارای ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای امیر جمال امیدی ش ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ دارای ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۳۱۲۶۰۳۵۳۸۷۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13127321
آگهی تغییرات شرکت پارس شیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۲۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت راهبرد پیام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷بشماره ثبت ۲۰۹۶۲ بنمایندگی آقای کیهان مهام بشماره ملی۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰بسمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ وشماره ثبت ۱۵۴۳۰به نمایندگی آقای امیر جمال امیدی بشماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند آقای رسول توکلی خو ک م ۰۰۳۸۹۲۱۷۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد توکلی خو ک م ۰۰۳۳۷۷۶۳۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقایان علی توکلی خو ک م ۰۰۵۸۷۶۹۵۳۶ و رضا توکلی خو ک م ۰۰۵۹۶۹۴۴۸۳ و اسفندیار علوی ک م ۰۴۵۱۴۷۷۱۲۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند حق امضاء کلیۀ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و کلیۀ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل هریک بتنهائی همرا ه با مهر شرکت معتبر است. یا با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همرا با مهر شرکت معتبر است ومکاتبات عادی و اداری باامضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13253004
آگهی تغییرات شرکت نواندیشان دنیای اقتصاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۰۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۸۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۳۲۴ به عنوان بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به شماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۱۰۲۲۵۰۶۱۱۲۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13530735
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک افق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۴۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۸۳۱/۱۲۲ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فعالیت صندوق به مدت ۶ ماه تا تاریخ۷/۴/۱۳۹۶ تمدید گردید. فعالیت ارکان صندوق به شرح زیر تمدید گردید: شرکت کارگزاری سرمایه و دانش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱ به عنوان مدیر صندوق به نمایندگی امیر علی مستخدمین حسینی به کدملی ۰۰۶۹۹۱۸۹۰۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به عنوان حسابرس صندوق به نمایندگی امیر جمال امیدی به کدملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به عنوان متولی صندوق به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی به کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ پ۹۶۰۵۰۳۴۱۸۶۲۴۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594663
آگهی تغییرات حسابرسی فریوران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۸۴۵۵۷ / ۹۶ مورخ ۷/۵/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جوادبستانیان کدملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵۱۲۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمدسعید اصغریان کدملی ۴۱۳۱۸۶۸۱۲۱ با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵۴۴۰۰۰۰ ریال افزایش داد. خانم مریم بستانیان کدملی ۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵۴۴۰۰۰۰ریال افزایش داد. آقای کیهان مهام بشماره ملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ با پرداخت مبلغ ۵۴۴۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.. آقای امیر جمال امیدی شماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ با پرداخت مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.. آقای محبوب جلیل پورثمرین بشماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ با پرداخت مبلغ ۵۴۴۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت.. آقای حسین شرف خانی بشماره ملی ۰۶۳۹۲۵۹۳۸۳ با پرداخت مبلغ ۳۲۰۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت سرمایه مؤسسه از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه مؤسسه اصلاح گردید. افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: جواد بستانیان بشماره ملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ محمد سعید اصغریان بشماره ملی ۴۱۳۱۸۶۸۱۲۱ کیهان مهام بشماره ملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ محبوب جلیل پورثمرین بشماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ امیرجمال امیدی بشماره ملی۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ نام مؤسسه به حسابرسی فریوران راهبرد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای جوادبستانیان کدملی ۰۰۴۳۲۸۷۶۲۱ مبلغ ۵۱۲۰۰۰۰ ریال آقای محمدسعید اصغریان کدملی ۴۱۳۱۸۶۸۱۲۱ مبلغ ۵۴۴۰۰۰۰ ریال خانم مریم بستانیان کدملی ۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶ مبلغ ۵۴۴۰۰۰۰ریال آقای کیهان مهام بشماره ملی ۰۰۵۱۲۹۲۸۹۰ مبلغ ۵۴۴۰۰۰۰ریال آقای امیر جمال امیدی شماره ملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ مبلغ ۴۸۰۰۰۰۰ریال آقای محبوب جلیل پورثمرین بشماره ملی ۰۰۴۸۹۷۸۱۴۰ مبلغ ۵۴۴۰۰۰۰ ریال آقای حسین شرف خانی بشماره ملی ۰۶۳۹۲۵۹۳۸۳ مبلغ ۳۲۰۰۰۰ ریال پ۹۶۰۶۱۳۸۲۵۴۲۵۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک